Brann om bord

Transcription

Brann om bord
Din båt – vår felles interesse
Brann om bord
En båt som forvandles til et ildhav er en opplevelse som ingen vil være vitne til. Her gjelder det ikke kun
å holde hodet kaldt og forsøke å bekjempe brannen. Det er mye du kan gjøre som forebyggende tiltak.
Tenk etter før noe skjer.
Generelt
Disse anvisningene går ut på å for­
hindre at brann oppstår i båten. De gir
også råd om hvordan du skal oppføre
deg dersom brann likevel oppstår.
For at en brann skal kunne oppstå
kreves det:
• Brennbart materiale
• Oksygen
• Varme
Ombord i båten finnes det mange
brennbare materialer. Utover drivstoff
er det skrog, innredning og tilbehør
som, om det er av tre, plast eller tek­
stiler, brenner bra.
Oksygen finnes i luften omkring.
I båten finnes varmekilder: Motorer,
komfyrer, kjøleskap, varmeanlegg,
parafinlamper, osv. Høy varme kan
også oppstå i det elektriske systemet.
Drivstoffsystem, generelt
Bensin og diesel avgir gass som blir
brannfarlig når den blandes med
Sikkerhetsguide – Brann om bord
luftens oksygen. Gassblandingen er
tyngre enn luft og synker derfor ned
i de laveste delene i båten. Motoren,
som vanligvis er lavt plassert, kan
antenne gassen ved for eksempel
gnistdannelse i generatoren eller
startmotoren.
Drivstoffledninger
Nærmest motoren benyttes en kort
fleksibel slange. Den skal være god­
kjent for drivstoff og ha maskinelt
monterte tilkoblinger.
Ved dieseldrift kan godkjente fleksi­
ble drivstoffslanger godtas mellom
tank og motor.
Påfyllingsbeslaget må være montert
gasstett mot dekk slik at drivstoffgass
og søl ikke kan komme inn i båten.
Avstengningskran skal finnes inntil
tanken slik at drivstoff-lekkasje ved
ledningsbrudd kan stoppes.
Ledningen fra dekk til tank skal ha en
innvendig diameter på minst 38 mm.
Tanken skal dessuten være utstyrt
med en ventilasjonsledning som
monteres gasstett gjennom skroget.
Ledningen skal ha en innvendig dia­
meter på minst 12 mm og være utstyrt
med flammedemper, for eksempel
metallnett, i røret ved gjennomførin­
gen. Ledninger for drivstoffpåfylling
og avluftning skal være av godkjent
drivstoffbestandig materiale.
Gjennomføringene i skott må utsty­
res med slitasjesbeskyttelse. Driv­
stoffledninger må kontrolleres regel­
messig. Lekkasje må ikke forekomme
i noen del av systemet.
Ledninger mellom tank og motor skal
ved bensindrift være av glødgat kop­
perrør.
Ledningene må ikke monteres slik
at drivstoff ved en eventuell lekkasje
kan dryppe på varme deler av eksos­
systemet.
Dette gjelder også dieseldrivstoff.
Din båt – vår felles interesse
Flere råd for forebygging av brann
Jordledning
Alle metalldeler i drivstoffsystemet,
fra påfyllingsbeslag via rør, slanger, til
tank m.m. skal være skikkelig jordet
med en separat, flertrådet jordkabel
til motoren.
Drivstofftank
stiller de spesielle krav som det
marine miljøet krever. Derfor skal
materialer som er tilvirket for båter
alltid benyttes. Kontrollér at de er
dimensjonerte for de belastninger
som forekommer. Anlegget må være
utført som isolert 2-ledersystem.
Kabeln jordas i motorn
Tanken skal være fast montert og
plassert slik at den er mulig å inspi­
sere. Rommet må være ventilert og
luft skal sirkulere rundt tanken. Faste
bensintanker skal være av rustfritt
stål eller sjøvannsbestandig alumi­
nium.
Batteri
Avtappningsplugger, nivåglass eller
lignende må ikke finnes på bensin­
tanker.
Hvis det er flere batterier (mer enn
416 Ah ved 12 volt, 208 Ah ved 24
volt) skal disse være plassert på
separate steder med ventilasjon til
åpen lufting uten at luftsirkulasjonen
hindres.
Montering i lavtliggende områder bør
unngås. Vann- eller drivstofflekkasje
kan forårsake kortslutning. Strøm­
forsyning til nød- og sikkerhetsutstyr
bør monteres slik at forsyningen ikke
påvirkes om båten skulle ta inn vann.
Hovedstrømbrytere
Landstrøm, 220 til 400 volt
Bensintank må ikke være plassert i
motorrom.
Drivstoffledninger med avstengnings­
kran trekkes fra tankens overside. For
dieseltank, som er lett tilgjengelig for
inspeksjon, godtas drivstoffuttak med
avstengningskran i tankens nedre
del.
Godstykkelsen for ulike materialer må
ikke være mindre enn:
Utvendig korrosjons­
beskyttet stål
1,5 mm
Sjøvannsbestandig
­aluminium
2,0 mm
Rustfritt stål
1,25 mm
Polyeten
5,0 mm
Glassfiberarmert polyester
4,0 mm
Løs tank for utenbordsmotor festes i
båten med lastestropper slik at den
lett kan tas i land for tanking. En løs
tank må ikke ha større volum enn 25
liter.
Mellomlegg under lastestropper og
under tank bør være av materiale
som ikke tiltrekker fuktighet.
El-system, generelt
Elektriske installasjoner skal være
utført på en slik måte at de tilfreds­
Batteriene skal være fastmontert,
helst i en syrebestandig boks, på
sted som er godt ventilert. Ved lading
avgir batterier hydrogendamp som er
eksplosiv, hvilket gjør dem uegnet for
å bli plassert i motor- eller tankrom.
Hovedstrømbrytere som kopler ut
alle elektrisk drevne apparater, også
startmotoren, skal monteres så tett
som mulig til plusskabelen for bat­
teriet. Før strømbryteren må sik­
kerhetssystemer være koplet inn, for
eksempel automatisk lensepumpe,
tyverialarm og gassvarsler. Disse må
da utstyres med separate sikringer.
Elektriske ledninger
Ledninger til alle elektrisk drevne
apparater må ha rett tverrsnitt for den
belastning de utsettes for.
Brytere, sikringer eller koblings
bokser, osv., må ikke installeres i
motor- eller tankrom i bensindrevne
båter.
Elektriske ledninger skal være man­
getrådet og tåle vann, olje og bensin
samt monteres/legges slik at de ikke
utsettes for mekanisk slitasje eller
strålingsvarme fra motor, eksos­
system, varmeanlegg, osv.
Elektriske tilkoblinger til motoren skal
kontrolleres regelmessig slik at det
ikke oppstår dårlig kontakt med gnist­
dannelse til følge.
Kabelen jordes til motoren
Tankinstallation3d.il
I takt med at vi skaffer oss flere og
større elektrisk drevne apparater, er
landstrøm blitt stadig mer vanlig om
bord.
Det er behagelig å kople seg inn på
nærmeste strømuttak når man har
kommet til havn. På denne måten
unngår man å “ligge og lade” med
egen motor/generator. Landstrøm
skal alltid installeres av fagmann. For
å forhindre den galvaniske strøm­
men fra å spise opp drev, aksler, ror,
motorer, overbordbeslag, osv., må
det installeres en skilletransformator.
Dette fordi båtens utstyr ikke skal ha
kontakt med nettstrøm/vernejording
fra land.
De fleste moderne elektroniske bat­
teriladere har i dag innebygget skil­
letransformator. Ta kontakt med din
leverandør.
Dersom du installerer landstrøm i
båten, må anlegget også være utstyrt
med en jordfeilbryter.
Sikkerhetsguide – Brann om bord