STIGA VILLA

Transcription

STIGA VILLA
S T I G A VI L L A
SENATOR
C L A S S IC
8211-0210-08
Typ 1
1.
5. Villa Senator
Typ 1
2.
6.
Typ 2
3.
7.
Typ 2
4.
8.
9.
13.
J
I
10.
14.
11.
15.
12.
16.
17.
21.
K
L
18.
22.
8
1
7
12
2
11
19.
23.
7
6
20.
24.
4
5
NO
NORSK
GENERELT
Dette symbolet står for ADVARSEL.
Det kan resultere i personskade og/eller
skade på eiendom hvis ikke veiledningen følges nøye.
SYMBOLER
Følgende symboler finnes på maskinen for å minne
om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk.
Symbolerne betyr:
AD
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AP
1
2
2
4
2
2
1
1
1
1
Vridepinne for tennpluggshylse
Mellomstykke til sete
Låseknapp
Skruer
5/16" x 16
Vognbolt
8 x 20
Planbrikke
8,4 x 22 x 1,5
Spennstift
6 x 36
Shimsbrikke
16 x 38 x 0,5
Shimsbrikke
16 x 38 x 1,0
Trekkanordning (Senator)
SETE
Advarsel!
Les instruksjonsbok og sikkerhetsmanual
før maskinen tas i bruk.
Skru fast de to seteadapterne AF på setets underside med skruene AH. Glem ikke at vognboltene AI
skal plasseres i de firkantede midthullene først (fig
1, 3).
Advarsel!
Se opp for utkastede gjenstander. Hold
borte tilskuere.
Avhengig av hvilken type av sete som brukes, skal
adapterne snus slik at avstanden mellom vognboltene alltid blir 207 mm (fig 2, 4).
Advarsel!
Bruk alltid hørselvern.
Skru fast setet på maskinen ved hjelp av planbrikkene AJ og låseknappene AG.
Advarsel!
Denne maskinen må ikke kjøres på allmenn vei.
MONTERING
For å unngå skader på personer og eiendom, forsøk ikke å starte motoren før
alle punktene under MONTERING er
utført.
TILBEHØRSPOSE
Med maskinen følger det en plastpose som inneholder:
RATT
For å kompensere eventuelt aksialspill skal shimsbrikkene AL og/eller AM brukes mellom øvre og
nedre rattrør (fig 6).
Før montering av spennstift, kontrollér hvor mange brikker som kreves.
Rattet skal monteres slik at rattknappen står i retning "kl. 10" (se fig 5), (Senator).
Monter rattet på rattstangen med spennstiften AK
(fig 6).
TREKKANORDNING (Senator)
#1: Monter trekkanordningen AP under lyddemperen. Bruk eksisterende skrue som holder lyddemperen (fig 22).
#2: Skru fast spennanordningen K i de to hullene
på undersiden av bakakselen ved hjelp av skruene
L (fig 22). Trekk skruene godt til.
MOTORDEKSEL
Skru løs skruen som låser den fremre delen av motordekselet til chassiset.
Hekt deretter av de tre gummistroppene D og E
(fig 7).
Pos. Ant. Betegnelse
Dimensjon
AC 1
Tennpluggshylse
Løft motordekselet på skrå oppover/bakover.
Før bruk - monter den svarte motorluken på mot5
NO
NORSK
ordekselet.
Maskinen må ikke brukes uten at motordekselet er montert. Fare for brannskader og klemskader foreligger.
BATTERI
Batteriet er et ventilregulert batteri med 12 V nominell spenning. Batteriet er fullstendig vedlikeholdsfritt. Det er ikke nødvendig å kontrollere
elektrolyttnivå eller foreta påfyllinger.
Ved levering ligger batteriet i tilbehørsesken.
Batteriet må lades helt opp før første
gangs bruk. Batteriet skal alltid oppbevares i helt oppladet stand. Hvis batteriet oppbevares uten å være ladet i
lengre tid enn 10 dager, kan det bli skadet.
skal den positive batterikabelen (+) alltid koples til
batteriet først.
Ikke la motoren gå når batteriet er koplet ut.
DEKKTRYKK
Kontroller lufttrykket i dekkene. Riktig lufttrykk:
Foran: 0,4 bar (6 psi)
Bak: 1,2 bar (17 psi)
TILBEHØR
For montering av klippe-aggregat/tilbehør, se separat monteringsanvisning som følger respektive
tilbehør.
STYRESPAKER
Punktene 1 - 12, se figur 23 - 24.
Hvis maskinen ikke skal brukes i lengre tid (mer
enn 1 måned) skal batteriet lades og så oppbevares
utkoplet på et kjølig og sikkert sted. Lad opp batteriet helt før det installeres på nytt.
1. REDSKAPSLØFT
Batteriet kan lades på to måter:
2. KJØREBREMS/KOPLING
1. Via en batterilader (anbefales). Det må være en
batterilader som har konstant spenning. Batteriet kan skades hvis du bruker en batterilader av
standardtype (for syrebatterier).
Stiga anbefaler en batterilader med artikkelnummer 1136-0602-01 som kan bestilles gjennom autoriserte forhandlere.
Pedal som kombinerer både kjørebrems og kopling. Tre stillinger:
2. Man kan også la motoren lade batteriet. Det er
da svært viktig, særlig ved første start og når
maskinen ikke er brukt på lang tid, at man lar
motoren være i gang kontinuerlig i minst 45 minutter.
Ikke kortslutt batteriets poler. Det kan
oppstå gnister som kan føre til brann.
Ikke bruk smykker av metall som kan
komme i kontakt med batteripolene.
Dersom det oppstår skader på batteridekselet, lokk, poler eller inngrep på listen som dekker ventilene, skal batteriet
skiftes.
Dersom batteripolene er oksidert, skal disse rengjøres. Rengjør batteripolene med en stålbørste og
smør polene inn med fett.
Plasser batteriet på den beregnede plassen under
motorpanseret (fig 8) og kople til batterikablene.
OBS! For å unngå skader på motoren og batteriet
6
Spak for å løfte opp frontmontert utstyr til transportposisjon.
1. Pedalen ute - framdriften koplet inn. Maskinen beveger seg
hvis giret er lagt inn. Kjørebremsen ikke aktivert.
2. Pedalen tråkket halveis inn framdriften frikoplet, giring
kan gjøres. Kjørebremsen ikke
aktivert.
3. Pedalen tråkket helt inn framdriften frikoplet. Kjørebremsen fullt aktivert.
4. PARKERINGSBREMS
Spak for å aktivere den mekaniske parkeringsbremsen.
Trå pedalen helt inn. Dra parkeringsbremsen til høyre og slipp deretter opp pedalen.
Parkeringsbremsen koples ut ved et lett trykk på
pedalen. Den fjærbelastede bremsespaken føres da
automatisk til side.
NO
NORSK
5. KRAFTUTTAK (IN)
2. Full gass - ved bruk av maskinen bør
alltid full gass brukes. Stillingen for full
gass er plassert 1 - 1,5 cm. fra sporets
nederkant.
Spak for innkopling av kraftuttak for drift av frontmontert utstyr. To stillinger:
1. Spaken i nedre stilling - kraftuttaket frikoplet.
2. Spaken i øvre stilling - kraftuttaket koplet inn. Spaken sperres i denne posisjonen hvis en person som veier mer enn 30
kg. sitter på føreplassen.
6. KRAFTUTTAG (UR)
Fjærbelastet spak for å kople ut kraftuttaket.
3. Choke - for start av kald motor. Chokeposisjonen er plassert lengst ned i sporet.
12. STARTNØKKEL
Tenningslås som brukes for å starte og stoppe motoren. Den har tre stillinger:
STOP
Trykk inn knappen for å kople ut kraftuttaket.
7. SETEFJÆRING
Ratt for trinnløs innstilling av setefjæringen. Justeres etter førerens vekt.
1. Vridning motsols - fjæringen
blir mykere.
2. Vridning medsols - fjæringen blir hardere.
For hardt strammet fjæring kan medføre at spaken
for innkopling av kraftuttaket (5) ikke kan sperres
i sin øvre posisjon.
Merk: Skruekoplingene i setefjæringen må aldri dras så hardt at funksjonen mister bevegelighet.
8. GIRSPAK
Spak for å velge en av girkassens fem gir forover
(1-2-3-4-5), fristilling (N), eller revers (R).
Ved giring fra fri-stilling til forover alt. bakov-er
skal girspaken løftes oppover.
Pedalen må være trampet inn ved giring.
OBS! Vær nøye med at maskinen står helt stille før
De girer fra bakover til forover, eller omvendt.
Dersom et gir ikke går inn direkte, slipp opp og trå
pedalen ned igjen. Legg inn giret på nytt. Tving aldri inn et gir!
11. GASS-/CHOKE - REGULERING
Regulering for innstilling av motorens turtall, samt
for å choke motoren ved kaldstart.
1. Tomgang.
1. Stoppstilling - motoren er slått av. Nøkkelen tas ut.
2. Kjørestilling (uten symbol)
START
3. Startstilling - den eleketriske startmotoren aktiveres når nøkkelen vris til den
fjærbelastede startposisjonen. Når motoren har startet, la nøkkelen gå tilbake til
kjørestilling.
BRUK AV REDSKAPET
BRUKSOMRÅDER - VILLA
Maskinen må kun brukes til følgende arbeid med
angitt STIGA originaltilbehør.
1. Gressklipping
Med klippeaggregat 13-2916 (85M) eller
13-2910 (102M).
2. Soping
Med sopeaggregat 13-0920. Støvdeksel
13-1937 anbefales.
3. Snørydding
Med snøkjær 13-1917. Snøkjetting 13-1947
og hjulvekt 13-1982 anbefales.
4. Gress- og løvoppsamling
Med bukserende oppsamler 13-1978 (30")
eller 13-1950 (42").
5. Gress- og løvtransport
Med transporthenger 13-1979, 13-1992.
Hengerfestet må belastes med en vertikal kraft på
maks 100 N.
Skyvekraften fra bukserende tilbehør må i hengerfestet være maks 500 N.
7
NO
NORSK
FØR START
Før start skal denne bruksanvisning,
samt vedlagte trykksak "SIKKERHETSFORSKRIFTER" leses nøye.
FYLL BENSINTANKEN
Bruk alltid ren blyfri bensin. Oljeblandet
2-taktsbensin må ikke brukes.
OBS! Tenk på at bensin ikke er en vare som man
behøver å lagre. Kjøp ikke mer bensin enn det du
bruker i løpet av 30 dager.
Hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer,
må maskinen ikke brukes! Lever maskinen til et serviceverksted for ettersyn.
START AV MOTOR
1. Åpne bensinkranen (fig 10).
Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar
drivstoffet i beholdere som er spesielt
beregnet til dette formålet.
2. Påse at tennpluggkabelen sitter på plass.
Fyll kun bensin utendørs og røyk ikke
under fylling. Fyll drivstoff før motoren
startes. Ta aldri av tanklokket eller fyll
bensin mens motoren er i gang eller
fremdeles er varm.
4. Sett girspaken i fristilling.
KONTROLLER MOTORENS OLJENIVÅ
Veivhuset er ved leveringen fylt med olje SAE 30.
Kontroller oljenivået før hver kjøring. Maskinen må stå plant.
Løs oljemålestikken og tørk den deretter.
Før den helt ned og skru den fast.
Skru den løs og trekk den opp igjen. Avles oljestanden. Fyll på olje opp til “FULL”-markeringen hvis oljenivået er under dette merket (fig 11).
SIKKERHETSSYSTEM
Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem som består av:
- en bryter på girkassen.
- en bryter i setefestet
- en utbyttbar elektronisk sikkerhetsmodul
som styrer systemet.
For at maskinen skal kunne startes, kreves følgende:
- girspaken må stå i nøytral.
- føreren må sitte i setet
- innkoplingsspaken for kraftuttaket må stå i
nedre stilling (kraftuttaket frikoplet).
Hver gang maskinen tas i bruk, må du
alltid kontrollere at sikkerhetssystemet
fungerer som det skal!
8
Dette kontrollerer du slik:
- start motoren, sett deg i setet, legg i et gir, løft
kroppen opp fra setet - motoren skal stanse.
- start motoren på nytt, sett deg i setet, kople
inn kraftuttaket, løft kroppen opp fra setet kraftuttaket skal frikoples.
3. Kontroller at kraftuttaket er koplet ut.
5. Kaldstart - still gasshåndtaket i chokeposisjon.
Varmstart - still gasshåndtaket på full gass. (1-1,5
cm over chokeposisjonen.)
6. Tråkk pedalen helt inn.
7. Vri om startnøkkelen og start motoren.
8. Når motoren har startet, før gassreguleringen
gradvis til full gass, hvis choken er blitt brukt.
9. Ved kaldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart etter start. La motoren gå noen minutter,
slik at oljen rekker å bli varmet opp.
STOPP
Kraftuttaket frikoples. Slå på parkeringsbremsen.
La motoren gå på tomgang 1 - 2 minutter.
Stans motoren ved å vri om startnøkkelen.
Steng av bensinkranen. Dette er spesielt viktig hvis
maskinen skal transporteres for eksempel på en
henger.
Hvis maskinen forlates uten tilsyn kople tennpluggledningen fra tennpluggen. Ta også ut startnøkkelen.
Motoren kan være svært varm like etter at den har stanset. Rør ikke lydpotte, sylinder eller kjøleribber. Det kan
forårsake brannskader.
KJØRETIPS
Vær nøye med at det er riktig oljemengde i motoren ved kjøring i skråninger (oljenivå på “FULL”).
NO
NORSK
Vær forsiktig i skråninger. Unngå brå
start eller stans når De kjører oppover
eller nedover en skråning. Kjør aldri på
tvers av en skråning. Kjør ovenfra og
ned og nedenfra og opp.
Hvis maskinen brukes i helninger på
mer enn 20°, kan bakhjulene lette fra
bakken. Klippeaggregatet hindrer
imidlertid maskinen fra å tippe over
framlengs.
Maskinen med montert originaltilbehør må kjøres i maks 10° helning uansett retning.
Senk farten i skråninger og ved skarpe
svinger for å forhindre at maskinen velter eller at De mister kontrollen over
maskinen.
Unngå brå svinger når du kjører med
høyeste hastighet og på full gass. Maskinen kan velte.
Hold hender og føtter borte fra kjede og
setekonsoll. Det er fare for de kan bli
klemt. Kjør aldri uten motordeksel.
Ved bruk - kjør alltid motoren på full gass.
Bruk olje av god kvalitet (serrviceklasse SE, SF eller SG).
Motoroljen kan være svært varm hvis
den tappes av like etter at motoren har
stanset. La derfor motoren avkjøles
noen minutter før oljen tappes av.
1. Tipp maskinen over mot venstre.
2. Skru av oljetappingspluggen F (fig 11). Den sitter på motorens venstre siden (maskinen sett bakfra). La oljen renne ut i et karr. Unngå at det
kommer olje på kileremmene.
3. Skru oljepluggen på plass igjen.
4. Ta bort oljemålestikken og fyll på ny olje.
Oljemengde:
Classic - 1,1 liter.
Senator - 1,4 liter.
Oljetype sommeren: SAE-30
(SAE 10W-30 kan også benyttes. Oljeforbruket
kan imidlertid økes noe hvis 10W-30 benyttes.
Kontroller derfor oljenivået oftere hvis denne type
olje benyttes).
Oljetype vinter: SAE 5W-30
(finnes ikke denne oljen, bruk SAE 10W-30.
Bruk ingen tilsetning til oljen.
VEDLIKEHOLD
Det må ikke foretas servicearbeider på
maskinen hvis ikke:
-motoren er blitt stoppet.
-tenningsnøkkelen er tatt ut.
-tenningskabelen er fjernet.
-parkeringsbremsen er satt på.
-kraftuttaket er koplet ut.
RENGJØRING
For å redusere brannfaren:
- hold motor, lyddemper, batteri og
drivstofftank rene for gress, løv og olje.
- kontroller regelmessig at det ikke
forekommer olje- og/eller drivstofflekkasje på maskinen.
OBS! Ikke rett strålen direkte mot girkassen dersom du bruker høytrykksspyler.
OLJESKIFT MOTOR
Skift olje første gang etter 5 timers kjøring, senere
hver 50. kjøretime eller minst en gang i sesongen.
Skift olje når motoren er varm.
Fyll ikke på for mye olje. Det kan resultere i at motoren overopphetes.
Kontrollér oljestanden etter hver påfylling. Nivået
skal nå opp til “FULL”.
SMØRING
Maskinen har tre smøringsnipler G på bakakselen,
som smøres med universalfett hver 25. kjøretime
(fig 12 - 13).
Samtlige plastlagre (bakhjuls-, styreskive-, pedalog rattstangslager samt wireruller) smøres med
universalfett etpar ganger per sesong.
Kraftuttaks- og koplingsspennarmens fester smøres med olje etpar ganger per sesong.
Fett in styrevaieren regelmessig. Dette er viktig for
vaierens livslengde.
Drivkjede H (fig 18) og øvrige mekanisk påvirkende deler smøres med olje etpar ganger per sesong.
Girkassen og differensialen er fylt med fett fra fabrikken. Om de ikke åpnes (må bare utføres av fagmann) skal det normalt ikke forekome noen
9
NO
NORSK
påfylling av fett.
LUFTFILTER
Viktig! Motoren må aldri kjøres uten at luftrenseren er montert.
Rengjør grovfilteret I hver 3. måned eller hver 25.
driftstime avhengig av hvilket som kommer først
(fig 14).
brente. For bytte av tennplugg finnes det i tilbehørsposen en tennpluggshylse AC, og en vridepinne AD.
Motorfabrikanten anbefaler: Champion J19LM.
FORGASSER
Forgasseren er riktig innstillet fra fabrik slik at justering normalt sett ikke er nødvendig.
Rengjør papirfilteret J årlig eller hver 100. driftstime avhengig av hvilket som kommer først (fig 14).
Om forgasseren tross alt må justeres, kontakt då et
serviceverksted.
OBS! Rengjør oftere hvis maskinen brukes på støvet mark.
JUSTERING AV KRAFTUTTAK
1. Fjern luftfilterdekselet og skumplastfilteret
(grovfilteret).
2. Vask skumplastfilteret i vann og flytende oppvaskmiddel. Kryst det tørt. Hell litt olje på filteret
og fordél den godt.
3. Løsne og ta vekk mutteren som holder papairfilteret. Ta ut papirfilteret og rens luftfilterhuset omhyggelig, slik at det ikke kan komme smuss ned i
forgasseren.
4. Rengjør papirfilteret slik: Bank det lett mot en
plan flate. Hvis filteret er svært skittent, skiftes det
ut.
Om kileremmen til dobbeltremskiven slurer når
kraftuttaket er innkoplet, kan kileremmen strammes ved å skru inn mutteren K på kraftuttaksstangen (fig 16).
SKIFT AV DRIVREMMER
Bruk alltid originalremmer til maskinen. De passer
nøyaktig og holder lengst.
Når De bytter kilerem, løft opp maskinens ene side
(forgasseren skal vende opp). Still en kasse ell.
lign. under forhjulet. Glem ikke å blokkere det andre forhjulet, så maskinen ikke kan rulle. Vri bakhjulene til svingende stilling.
5. Montér det hele i motsatt rekkefølge.
OBS! Skal maskinen tippes over mer enn 45°, må
batteriet tas bort.
Petroleumsbaserte løsningsmidler som f.eks. parafin m ikke brukes ved rengjøring av papairfilteret.
Slike løsningsmidler vil ødelegge filteret.
DRIVREM MOTOR-DOBBELTREMSKIVE
Bruk ikke trykkluft ved rengjøring av papirfilteret.
Papirfilteret må ikke settes inn med olje.
KJØLELUFTINNTAK
Motoren er luftkjølt. Et tilstoppet kjølesystem skader motoren. Minst en gang om året eller hver 100.
arbeidstime må motoren gjøres ren.
Ta av viftekappen. Rengjør sylinderens kjøleflenser, viften og det roterende beskyttelsegitteret (fig
15). Gjør rent oftere hvis De klipper tørt gress.
TENNPLUGG
En oljet og nedsotet tennplugg med brente elektroder gjør motoren tungstartet.
Gjør tennpluggen ren med metallbørste (ikke sandblåsing) og gjenopprett elektrodeavstanden til 0.75
mm.
Bytt ut tennpluggen dersom elektrodene er altfor
10
1. Løs rembøylen L ved motorremskiven og vri
den til siden (fig 17).
2. Skru løs og ta bort remstyringen M ved dobbeltremskiven.
3. Skru løs og ta bort remstyringen N på kraftuttaksspennrullen.
4. Ta bort kileremmen.
5. Sett dit den nye kileremmen og montér sammen
i omvendt rekkefølge.
6. Rembøyelen L ved motorremskiven skal når kileremmen er stram, være 3 - 5 mm fra kileremmen.
JUSTERING AV KJEDE
Hvis kjeden er for slakk, kan den strammes ved å
skru ned mutteren P på spennskruen. Kjeden må
ikke strammes for hardt (fig 18).
JUSTERING AV KOPLING
Koplingsstangen skal justeres slik at pedalen får en
NORSK
dødgang på 5 - 10 mm.
Dødgangen i pedalen justeres med mutteren Q.
Skrus mutterne inn på koplingsstangen, øker dødgangen i pedalen (fig 19).
NO
13. Etter noen timers kjøring skal wiren justeres på
nytt.
14. Stram ikke styrewiren for hardt. Det kan førårsake unødig slitasje på styrewire, nylonruller etc.
JUSTERING AV STYREWIRE
JUSTERING AV BREMS
Etter noen timers kjøring skal styrewiren justeres
Maskinen er utstyrt med skivebrems på girkassen.
Stram styrewiren ved å skru inn mutteren R (fig
20). VIKTIG! Styrewirens “skru-ende” må holdes
fast under justeringen. Grip med en skiftenøkkel
eller lignende i nøkkelgreppet på “skru-enden”.
Hvis tilstrekkelig bremseeffekt ikke oppnås når
pedalen tråkkes ned, gjør da slik:
Styrewiren skal justeres inntil all dødgang blir borte.
SKIFT AV STYREWIRE
Skru inn justérmutteren A (fig 21).
VIKTIG! Bremsen må ikke ligge an når pedalen er
i oppsloppet stilling.
Etter justering må det påses at koplingen alltid aktiveres før bremsen.
Styrewiren er en slitedel og må derfor skiftes etter
behov.
1. Demontér den defekte styrewiren.
2. Fest styrewirens “mutter-ende” med skruen S.
Trekk ikke skruen helt til (fig 20).
3. Legg styrewiren i sporet på styreskiven og på
nylonrullene T og U.
4. Rull på styrewiren i retning med solen 1 omgang
på styrerullens indre halvdel (innenfor hullet i styrerullen).
5. Trykk den fastnitede tappen inn i hullet på styrerullen.
6. Rull på styrewiren ytterligere 1 omgang i retning
med urviseren på styrerullens ytre halvdel (utenfor
hullet i styrerullen).
7. Legg styrewiren på nylonrullene V og X.
8. Legg styrewiren i sporet på styreskiven og før
wirens “skru-ende” gjennom hullet i den sveisede
kansten på styreskiven.
9. Montér fjæren på “skru-enden” og fest den med
stoppskive og mutteren R.
10. Plasér nylonrullene som på bildet og trekk til
skruene.
11. Trekk til skruen S.
12. Stram styrewiren ved å skru inn mutteren R.
VIKTIG! Styrewirens “skru-ende” må holdes fast
under justeringen. Grip med en skiftenøkkel eller
lignende i nøkkelgrepet på “skru-enden”. Styrewiren skal justeres inntil all dødgang blir borte och
smøres.
STIGA forbeholder seg retten til å forandre produktet uten
forvarsel.
11