bruksanvisning protermo e16

Transcription

bruksanvisning protermo e16
D i g i t a l Te r m o s t a t
Non - Programmable
E16
Elektron i sk te r m o stat, 2- p ol, 16 A m/g u lv- og innebygg e t føler, samt t emperaturb e grense r.
Teknisk spesifika s jon
-Driftsspenning:........ . .. 100-240 VAC, 50/60HZ
- Hove d strø m bryter: . ........ 2-po l t, 250VAC , 16A
- O mgivelseste m peratur(ro m ) : +5 til 35 °C (4 1 til 95°F )
- Omgivelsestemperat u r(g u lv) : +5 t i l 45 ° C (41 ti l 11 3 ° F)
- Mål : . . . . . . .... . ......... 86mm X 86mm X16mm
- Nøyaktighet : .......... . .. ±0.5 ° C el l er ±1°F
-Farg e: .. . . ......... . .... Polarhvit
Besk r ive l se
●Stort LCD display .
●2 -polet hov e dstrømbryter.
● Varmekabelstyri n g ve d h jelp av e n ekstern gulvføle r eller i n tegr e rt romføler.
●Varmesystemet kan slås a v med hoved b ryter( 2 ) . Mikrop r oses so ren har minne f unksjon
som h u sker innstillingene.
Sikkerhetstil t ak
●Installasjon o g t ilkoblin g skal ut f øre s av autor i ser t in st allatør.
●Les og følg instruksjonene.
●Strømmen m å slås av ved tilkobling.
●L egges varme under tregulv må t e mpe r aturen berg r enses til 2 7 ° C .
* For br u k med tregulv må mak s imum temp e ratu r bergrenses til 27 °C .
1) Velg k alib r ering a v temperatur +/- 4°C
Te r m o staten er kalibrert av fab r ikk , m en det e r mulig å justere +/- 4°C.
2) Velg bakgrunnsbelysning
Displa y et er bak g runnsb e lys t n år knappe n e er i bruk (fabrikk i nnstilling 2)
D ispl a y
K n apper
Displaysymbol e r
( 4)
3) Velg a v type tem p e r atur m åling
Termostaten har både innebygd og ekstern t e mperaturføler. D u har 3 valg.(fig.5-7)
F o r bruk med tre g ulv må d et set t es til Type F.
( 8)
( 5)
(6)
(7)
(1)
¢ Î
¢(2)Ï ¢(3)
Ð
Fig.1
Fig.2
(1)
( 2)
(3)
(4)
(5)
Juster i ng Opp k napp
På/av, Hovedstrømsbryte r
Justering N e d k n app
Innst i lling meny
Romt e mpe r atur
Gulvtem p erat u r
(6 ) Varme på
(7) Te m peratur d i sp l ayet
(8)
Innebygd temperaturføler styringsmodus
Gulv temperaturføler styringsmodus
Dual temperaturføler styringsmodus
Fig. 5
●Type R: Romtermost a t. ( fig. 5)
R o mtempe r atur vise s i d is p lay.
I den n e innstillingen kontroll e r ter m ostaten temperatur
i rom m et og de n e ks terne temperaturføleren skal
Ikk e mont e res.
Fig. 6
●Type F: Gu l vtermo s tat ( fig. 6)
G u lvtem p erat u r vises i disp l ay.
I denn e innstillingen kontrolle r termos t at e n tem p eratur i
g u lvet og ikke temperatu r i rommet.
For bruk med t r e gulv må det settes til Type F.
Fig. 7
●Type RF: Romtermostat med gu l vfø l er( fig. 7)
Type RF: Ro m termostat med gulv føler
romtemperatu r vis e s i display.
I denne innsti l lin g en kontr o llerer ter m ostaten t e mpe r aturen
i rommet og bruke r den e k sterne temperatur f øl e r som
bergrensn i ngsføler.
4) Velg minimum gul v temperat u r
Trykk ▲&▼ fo r å v e lg ønsket m inimum g u lvtem p erat u r.
Fabri kk innstilling : 5°C .
5) Velg maksimumtemperatur
Temperatu r område +25°C til 5 0°C k a n beg r enses for
å f orhindr e a t d et blir va l gt for høy tempera t ur.
Fabr i kkinnstilling 50°C.
For bruk med tregulv m å maks i mumt e mper a tur bergrenses til 27°C .
Monte r ing og Installas j on ( F ig.3)
6) Valg a v ° C eller °F
7 ) Trykk ▲&▼ el l er vent 2 0 s e kun d e r for å lagr e og avslutte
Programm e ring s modus .
Tilbake s till i ng til fabrikkin n s t illing.
Trykk ▲&▼i 3 sekunder. DEF v ise s og blin k er 3 ganger, da e r termostaten
til b akest i l t til f a brikki n nstilling.
1.Termostaten er beregnet for montering i en standard veggboks. Monteringsramme
åpnes ved å trykke (på begge side av dekslet.) (fig. 3)
2 .Koble t il kablene ifølge skjem a et (fig. 4)
3.Te rmosta t en mo n teres i veggbo ks en.
4.Dekslet og rammen monteres på igjen.
Termostat r e set
Trykk på hovedb r yt e r for å restarte termostaten ved eventu e lle f eil.
Gulvte m pera t ur i RF modus
Tr ykk ▲ &▼ samtidig for å se gulvtempera t ur.
Kob l ing s ekse m pel (Fig.4)
1
PE
3
2
4
SENSOR
NTC
100K
N
5 Power 6
N
Heat
L
Load
7
L
PE: Jord
SENSOR: GULVFØLER
POWER: TILFØRSEL 230V (5 & 6)
HEAT LOAD: VARMEKABEL (4 & 7)
3. Problemløsning
Feilko d er
Blin k er i display
E1 G u lv f øl e r er kortsluttet. Termo st aten s lås av.
E2 Feil e ller ikke instal l er t g ulvføler. Termos t at e n sl ås av.
E3 Romføler er kortslut t et . Term o staten sl å s a v.
Komme i gang
Trykk inn hovedstrømsbr yt eren (2)
Pr o grammering/i n nstillings me n y
Tryk k inn knappen ▲&▼ samt i dig i 5 sekunder for å kom m e til innstilling me n y. Tr ykk knapp
▲&▼sam t idig fo r å k o mme ti l ønsket meny item. Trykk ▲&▼ eller v e nt 20 sekunder f or å
avslutte prog r ammering e n.
E4 Feil eller ska d e i romføler. Termostaten slås av.