Bergvesenet Rapportarkivet - Norges geologiske undersøkelse

Comments

Transcription

Bergvesenet Rapportarkivet - Norges geologiske undersøkelse
Bergvesenet
Rapportarkivet
Postbaks 3021, 7002 Trondkeim
Bergvesenet
rapport nr
Rapport lokalisering
Internt arkiv nr
Intern Journal nr
BV 3852
Kommer fra „arkiv
Gradering
Trondheim
Ekstern rapport nr
FortroUg pga
Oversendt fra
Fortrolig fra dato:
• Titte.
Objektrettede
undersøkelser
i Kautokeino
kommune
Forfatter
Hagen,
1985.
Bedrift
Dato
Ragnar
28.02
Kommune
Fytke
Kautokeino
Finnmark
, Bergchstrikt
1985
1
Prospektering
I 1 50 000 kartblad
Troms og
nmark
.
Fagområde
Dokument type
Prospektering
Baharavdujavri-feltet
,
Råstofftype
Emneord
Malm/metall
Au
Cu
1
Sammendrag
Forekomster
AJS
1 250 000 kartblad
•
•
RH/bs
BAHARAVDUJAVRI-FELTET.
De objektrettede undersøkelsene innenfor vårt prosjekt "Kautokeino/Masi" vit
i 1985 bli konsentrert i Baharavdujavri-feltet. Feltet ligger omlag 20 km
sør-sørøst for Kautokeino.
(Fig. I).
Frem til og med 1984 er følgende undersøkelser utført I dette området :
Regional geokjemisk jordprøvetaking,
1981. (DelvIs dekning).
bekkesediment-prøvetaking, før 1980.
(Delvis dekning i samarbeid med NGU).
•
Geofysiske helikoptermålinger.
1980.
Regional geologisk kartlegging,
1981-1983.
Ceofysiske bakkemålinger,
1982.
Ceologisk detaljkartlegging,
1984.
Prøvetaking av rustsoner,
1984.
Undersøkelsene under punktene 1-4 påviste en sone med ultrabasiske ekstrusiver
som stryker fra Bæjllasvarri (10 km øst for Kautokeino, Fig. I ) og sør-sørøst
gjennom Baharavdujavri-feltet. Vulkanittene ligger i sedimentære bergarter
som omfatter utholdende magnetkishorisonter.
I Canada og Australia inneholder
tilsvarende bergartsmiljø betydelige forekomster av nikkel og kobber, samt
gull.
Geologiske og geokjemiske kriterier pekte ut Baharavdujavri-feltet som
den mest interessante delen av sonen.
111
Geofysiske anomalier fra helikoptermålingene ble i 1982 fulgt opp med bakkemålinger.
På Fig. 2 er de bakkemålte områdene lagt inn på det elektromagne-
tiske kartet fra heLikoptermålingene. Mange av de elektromagnetiske anomaliene kunne relateres til rustsoner. Feltsesongen 1984 ble en stor del av
tilgjengelige blotninger prøvetatt gjennom boring med Cobra slagbormaskin og
sprengning.
Tre av de utsprengte prøvene i tilknytning til måleområde nr. 2 fremkom med
meget interessante gehalter.
En prøve fra en rusten kvartsrik gneis viste gode
molybdengehalter. (Analyse P4 A og P4 B, Tabell 1). Utgående av sonen kunne i
felt følges over omlag 700 m, men bare ett punkt ble altså prøvetatt.
ble tatt i tilknytning til en lang ledende sone (se Fig. 2).
Prøven
Prb
Prøve av
PPm
Cu
PPm
Zn
PPm
Ni
PPm
Co
PPm
Mo
PPm
Ba
Pri
Au
PPm
Ag
368
8
172
23
3030
283
31
0,3
313
8
194
28
2603
535
8
0,1
6350
89
122
78
277
1,2
140
2,4
Beskrivelse
P-4 A
P-4 B
Nvartsgl.skarVpyog Mb
,, " " " "
"
P-3 A
Pyroxen
m/cp og po
,,
P-3 B
P-3 C
P-1
Chert
Tabell
1.
Prøvene
"
" "
19260
86
220
150
"
" "
3130
22
168
113
3
59
1,0
1633 3275
181
21
12
36
1,8
m/po
Kjemisk analyse av fastfjellsprøver
Pl og P3 (Fig. 2) stammer
Denne sonen inneholder
03.2:1
sink og gull, (Analyse P3 ,t4C t Tabell
bakkegeofysikk.
grenset
i Baharavdujavri-feltet
og syd-øst.
av-
ved prøvene Pl og P3, vil bli av-
Relasjonene
i feltet vil bli diamantboringer.
blottet og prøvetakingen
kobber/sink
settelse
undersøkt
forhold
omfattet
PI-P3 er bare
ikke hele mektigheten.
mot nord er mer proksimal
Et økende
og således
interessant.
fort,
Sonen vil bli
med 4 korte hull på totalt 300 m.
sammen med et potensielt
P4 til et klart diamantboringsobjekt.
4 hull er planlagt.
Hvis boringene
Hullene vil bli boret
påviser en stratabunden
stort potensiale
nordover
Rustsonen
fra syd mot nord kan indikere at mineraliseringens
De høye molybdengehaltene
meget
De øvrige prøvetakingspunktene
mellom den molybden-mineraliserte
(P4) og den lange lederen vil bli søkt avklart med
bakkegeolysikk.
delvis
sonen
av kobber med noe
i 1985 vil bestå av noe supplerende
Sonen, som er representert
mot nord-vest
Hovedprogrammet
•
gehalter
mellom komatiit
på Fig. 2 viste seg å bestå av nær sterile magnet
kis-soner.
Undersøkelsene
sonen
på kontakten
interessante
1).
li
fra Baharavdujavri-feltet.
fra en rustsone
og amfibolitt.
merket
9
langt utgående gjør
Et borprogram
på 360 m fordelt på
i mer tilknytning
mineraliseringstype,
langs hele den østligste
helt til Kautokeino-elva.
meget
til røskegrøften
åpner det seg et
ledende sonen som strekker seg
P4.
BIDJOVAGGE-OMRÅDET.
Fjorårets forserte undersøkelser i vårt avtaleområ
de med Norwegian Gulf Exploration Co. A/S påviste to nye felter med mineralise
ring av Bidjovagge-type.
Feltene ligger henholdsvis 7,5 og 11 km øst for
Bidjovagge Gruber og er foreløpig benevnt "56-57" og "43" (se Fig. 3).
Område "56-57" ble prioritert på grunnlag av geolo
gisk kartlegging og geofysiske helikoptermålinger. Fig. 4 viser resultatet
av bakkegeofysikk, geologisk
detaljkartlegging, blokkleting, samt plassering
av diamantborhull i 1984. I alt
5 hull med total lengde 463 m ble boret i en antiform-s
truktur med bergarter som
kan korreleres med Bidjovagges stratigrafiske nivå.
I alle hullene på vestsjenkelen ble det registrert mineraliseringer med
kobber og gull.
Den beste skjæringen var 2 m med 1,62 % kobber og
1,36 ppm gull. Fig. 5 viser
et profil gjennom hullene 57-1 og 57-2. Mineralise
ringstype og bergartsmiljø
er helt tilsvarende Bidjovagge. Feltets utstreknin
g og plassering i forhold
til Bidjovagge gjør flere borhull påkrevet.
•
For 1985 er følgende arbeider påtenkt :
Ett borhull i profil 100N (se fig. 4). Hull 56-1
viste et høyt gull/kobber forhold (0,97 ppm Au/0,23 % Cu) over 2 m, og enda et
snitt gjennom den nordvestligste lederen er nødvendig. Videre planlegges
ett hull i profil 8005. Her
finnes en dobbel ledende sone i nær tilknytning
til et lavmagnetisk område.
Denne kombinasjonen er et godt kriterium på et miner
alisert område. Ett borhull i profil 15005 ansees også nødvendig for å
følge opp mineraliseringen i
hull 57-2 og for å undersøke bergartenes utvikling
inn mot den geofysiske brudd
sonen omkring profil 16005. Videre planlegges geokj
emisk jordprøvetaking fra
profil 16005 og sørover. I dette området er overd
ekningen tynn og eventuelle
mineraliseringer bør kunne avspeiles i jordprøver
. I område "56-57" planlegges
totalt 300 m kjerneboring og omlag 200 jordprøver
.
Område "43" ble kjerneboret i 1984 på grunnlag av
interessante geofysiske anomalier 1 nærheten av gull-anomalier i bekkesedim
enter. En kort leder og lengre
ledende sone som gjennomløper måleområdet ble teste
t med 3 borhull i 1984.
(Fig. 6). Meget oppmuntrende mineralisering ble
registrert i tilknytning til den
korte lederen i to borhull, (Fig. 7). Mineralise
ringen og bergartsmiljø er også
her av Bidjovagge-type. Flere mineraliserte soner
er tilstede. Feltet må utredes med flere borhull, både i profilet (Fig. 7)
og langs strøket. Totalt planlegges 500 m kjerneboring i felt "43" i 1985.
Registreringene
i område
i undersøkelsesområdet.
områdene
"43" representerer
Resultatet
mineralisering
i en helt ny posisjon
fra område "43" fører til at oppfølgings-
21, 22, 54, 55 og S (Fig. 3) blir gitt høy prioritet.
tene er geofysisk
bakkemålt
og detaljkartlagt.
Områdene
Alle disse fel-
planlegges
diamantboret
i 1985 med omlag 550 bormeter.
Vårt samarbeidsprosjekt
finansiert
utvide
av Culf.
med Gulf er et regionalt malmletingsprogram
Med støtte fra Prospekteringsfondet
rammen og forsere
frem de objektrettede
håper vi i 1985 å kunne
undersøkelsene.
KOSTNADSOVERSLAG.
•
Kautokeino/Masi.
Supplerende
Diamantboring
Geologisk
Kjemiske
Bid'ova
geofysikk
kr.
660 m a kr. 580,-
oppfølging
analyser
24 000,-
a kr. 120,-) kr.
10 200,-
(85 stk.
9
453 000,-
oppfølging
analyser
kr.
915 000,-
kr. 783 000,kr.
48 000,-
a kr. 120,-) kr.
36 000,-
(300 stk.
Geokjemi
prøvet. omr. 56-57
kr.
32 000,-
Analyser
(200 stk. a kr.
kr.
16 000,-
TOTALT
Stabekk,
kr.
1350 m
a kr. 580,-
Kjemiske
kr. 382 800,-
e utv. kons.
Diamantboring
Ceologisk
36 000,-
kr.
80,-)
kr. 1 368 000,-
28.02.1985
(1/(4'1”/
1L: "7'
Ragnar Hagen
som er 100 %
45'
Al rtvail
DAVIA4lX
Vi
GARIGArOJJ
?-
00
2.
'440
”.:7rits•.‘„
114XiAn"
t
CA5AAAWS
j
•
It•C„LiGA.SVARRI
r"
mi•V•84
j
o•,
iAt/MIARRI
'455
,
4
7(004,44
vallt
Al
8 5
At DUV•RIn
uls•iriÅN
.I54.*A5•444t
VA
I
T°
\4
F.71
Vl
LAYVUOAI
u*DOTOAN4,
622
635
,
KA
(1/014AC,Ax
428
GA' KE••••
fr.4
RAIN.N.An,
4.
••••
55ff7421.:
•••-
•
j
Ankl
117
0/“,
BADASOA
2
6/2
'
55.„ S 4. 4
\
N.M1l84.5„fra
I
2
r",i5ArS'
_11 sbylvvi0211
•
,
"k
h.4
k‘ •\'‘W--4.-
L ci
•
d'•-•
'
fIRCAA
.1
5,03,
8
nusePt...,'APQ
.
°
•00
505
3
.2
I
5•41.I0
fl;
000i
.591:
,-..
-
..».
•,
?/
-1.,,,,,
•
:.:.
1
,....
":4•ALLO
,/ k A
"Ir
'
,
5
i
2.•
r
rs,,,,
,
.yst-rnsv Aut4
ientAfa..1
v i PA,Novi#4
,.../
,-
i I ffi'4,
4
$:5?/kAARA
(
„„;
"IrAAASURRAVAARk
;
.
55Ø0
4•41441i5v444A
.,
4
1
5451v4-4n
__„, , frate
\p
,
45
...,/
,
i
mAMX UvAA
, t
melv.v...•
ii•
Baharovdujavri
Oversiktskart
-/ 4 gwv4-Pw, • /
-
•
•
- feltet
1 250 000
Mtni
Tegn Ph
5
z
Trdee B 2 /9'^
10km
PROSPEKTERING
AiS
Fiq
A
•
s
trel
6
et,
1
C AR.AV
i.
a
IN
v4G
12
L 2 li
5t,
1
•
•
DAI CAMDAIM?
svieloar
vp
(...S•
5
•
4 aRt
-?
7
6
AS
seior,
1
*
't
-0
Follow-up
area.
Joint
venture
Gulf
A/S
Norwegian
Svdvaranger
II
Scole
1250000
Trace
PROSPEKTERING A/S
m.a.s.l.
450
25 E
50 E
I
100 E
125 E
150 E
175 E
200 E
-1111-
57 - 1
440
75 E
000
000
0
0
10
430
57 - 2
fl
oo.
20
420
fl
o°
•
' 30
10
I 6; °,v Cu
I,
410
40
1.36 ppm Aui
,1•1,
50
400
m
20
30
60
40
390
75,50 m
3b0
•
60
LEGE ND
370
o Ci°
00
% Cul
1 Overburden
Meta tuff
360
j.
0,5
pp m1,0
Au 0,5
.ppm Au
Ft-T:=4:71
Graphite felsite
Albite
felsite
fl
70
Cu
90
EM-conductor
Altered rock
9935 m
Meta diabase
Meta basalt
Cp - rnineralization
iiJ
Core angels :
Area 57
Drill hole section
Ddh 57-1, 57- 2
57-1
10 m
2 0 rn
30 m
40m
Scate:
1400S
1500
Obs R 11 84
57- 2
Draw R 11 84
Trace H 6 186
Py 40 m
50m
60m
70 m
80m
90 m
PROSPEKTERING A/S
400 W
2D0 N
300 W
200 W
100 W
0
100 E
o
•
200 E
\
100 N
43 - 3
0
•
70o0
_
100 S
'00
\
ro
'0°
LEGEND
Isomagnetic
line
- 800 Magnetic
vertical
LT--D
(siiI
Magnetic
"
Outcrop
fiefd
nT
Meta
high
depression
EM conductor
f I
4 3 -1
diabase
Tuffite
Diamond
dril[
hole
Area
43
OL tc rops
Ground geophystcs
Din mond drilt holes
PPOSPEKTERING
A/S