HMS Plan for Storfjellet Borettslag

Comments

Transcription

HMS Plan for Storfjellet Borettslag
INNHOLD
HMS ÅRSPLAN FOR STORFJELLET BORETTSLAG ................................................................................................
...................................... 4
1. HELSE MILJØ OG SIKKERHET................................
................................................................................................
............................................................ 4
1.1 Bakrunn for arbeidet ................................................................................................
................................
................................................................. 4
1.2 Borettslagets mål for helse--, miljø- og sikkerhetsarbeid................................................................
........................................... 4
2. HMS i hverdagen ................................................................................................................................
................................
............................................. 4
2.1 Om lover og forskrifter og tilgjengelighet ................................................................
................................................................. 5
2.2 Arbeid utført av eksterne firmaer/Personer ................................................................
............................................................. 5
2.3 Hvem gjennomfører internkontroller ................................................................................................
....................................... 5
2.4 Om arbeidsdokumentet ................................................................................................
................................
............................................................ 5
3. Organisasjonsstruktur for Borettslaget ................................................................................................
........................................... 5
3.1 Fakta om borettslaget ................................................................................................
................................
............................................................... 6
3.2 Generell Informasjon ................................................................................................
................................
................................................................ 6
4. HMS Prosedyrer ................................................................................................................................
................................
.............................................. 9
4.1 Kjemikalier ................................................................................................................................
................................
................................................. 9
4.2 Stoffkartotek ................................................................................................................................
................................
............................................. 9
4.3 Risikoforhold ................................................................................................................................
................................
............................................. 9
4.4 Vernerunde ................................................................................................................................
................................
............................................... 9
5. Vedlikehold og kontroll av utearealer og bygninger ................................................................
..................................................... 10
5.1 Dugnad ................................................................................................................................
................................
.................................................... 10
5.2 Lekeplasser og lekeplassutstyr ................................................................................................
................................................ 10
5.3 Grøntareal ................................................................................................................................
................................
............................................... 10
5.4 Garasjer ................................................................................................................................
................................
................................................... 10
5.5 Blokker ................................................................................................................................
................................
.................................................... 10
5.6 Rekkehus ................................................................................................................................
................................
................................................. 11
5.7 Tekniske installasjoner ................................................................................................
................................
............................................................ 12
5.8 Skadedyrsbekjempelse ................................................................................................
................................
............................................................ 13
6. Avfallsrutiner ................................................................................................................................
................................
................................................. 13
6.1 Sortering av avfall................................................................................................................................
................................
.................................... 13
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 2
6.2 Krav til leverandører................................
................................................................................................
................................................................ 14
7. Rutiner for felles energiforbruk og elektriske innretninger ................................................................
.......................................... 14
7.1 Energiforbruk ................................................................................................................................
................................
.......................................... 14
7.2 Ventilasjon................................
................................................................................................................................
............................................... 14
7.3 Telekommunikasjon ................................................................................................
................................
................................................................ 14
8. Varer og tjenester ................................................................................................................................
................................
......................................... 15
8.1 Avtaler og kontakter................................
................................................................................................
................................................................ 15
9. Brann og ulykker ................................................................................................................................
................................
........................................... 16
9.1 Mål med brannvern ................................................................................................
................................
............................................................ 16
9.2 Beredskap ................................................................................................................................
................................
................................................ 16
9.2.1 Styrets arbeid etter brann og større ulykker ................................................................
........................................................ 16
9.3 Verneutstyr ................................................................................................................................
................................
............................................. 17
9.4 Branninstruks ................................................................................................................................
................................
.......................................... 17
10. Handlingsplan ................................................................................................................................
................................
.............................................. 18
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 3
HMS ÅRSPLAN FOR STORFJELLET
FJELLET BORETTSLAG
1. HELSE MILJØ OG SIKKERHET
KKERHET
1.1 BAKRUNN FOR ARBEIDET
IDET
Alle borettslag er pliktige til å ha en HMS-plan
HMS plan på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om liv, helse
og materielle verdier, samtt å skape et godt miljø for beboere.
Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er nedsatt i HMS lovgivningen.
Styret i borettslaget
laget har etter loven ansvar på vegne av laget til å gjennomføre de tiltak som følger direkte av
borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt.
Styret må selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, selv om de benytter konsulenter til disse
oppgavene.
Alt arbeid skal dokumenteres.
Styret har en plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid
HMS arbeid på fellesarealer, mens det i forhold til beboere er
styrets plikt å gjøre andelseier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom
oppmerksom på det ansvar som den enkelte
har etter lov og forskrift.
I henhold til forskrift om systematisk helse-,
helse miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
§ 4 skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten
og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. For borettslag og sameier vil dette
si styreleder i samarbeid med beboere.
1.2 BORETTSLAGETS MÅLL FOR HELSE-,
HELSE MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID
Storfjellet Borettslag vil prioritere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for å høyne kvaliteten på vårt daglige
arbeid, øke trivselen og for å unngå skader på personer og eiendom.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
lønnsomhet. Borettslagets arbeid og
tjenester skal oppfylle andelseiernes krav til kvalitet og service, både i dag og i fremtiden
Borettslagets HMS- mål er:
• Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet
• Alle beboere
oere skal ha gjort risikovurdering av sine egne boliger
• Alle beboere skal ha kjennskap til HMS-rutinene.
HMS
• Tilrettelegge slik at beboere får gjennomført internkontroller jevnlig
HMS arbeid skal skje hver dag!
2. HMS I HVERDAGEN
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 4
2.1 OM LOVER OG FORSKRIFTER
IFTER OG TILGJENGELIGHET
TILGJENGELI
Borettslaget skal ha aktuelle lover og forskrifter tilgjengelig for alle beboere på nettsiden, og i perm merket
HMS synlig plassert på styrerommet
Ansvarlig for permen er styret ved styreleder og HMS ansvarlig.
2.2 ARBEID UTFØRT AV
V EKSTERNE FIRMAER/PERSONER
FIRMAER/P
Oppdrag som ikke løses av ekstern vaktmestertjeneste gis enkeltfirmaer eller enkeltpersoner. Slike oppdrag
innebærer ikke HMS-ansvar
ansvar for borettslaget, men borettslaget har etter internkontrollforskriften § 6 ansvar for
å sikre att oppdragstagere, herunder vaktmestertjenesten, har tilfredsstillende internkontroll. Det skal ved
oppdrag av omfattende karakter, som særlig kan medføre eksponering i forhold til arbeidsrisiko mv., bes om
samsvarserklæring ihht. HMS regelverket
2.3 HVEM GJENNOMFØRER INTERNKONTROLLER
INTERNK
Styret står ansvarlig for gjennomføring av noe internkontroll, men også for å delegere kontrollarbeidet til
beboere, vaktmestertjenesten og eventuelt innleide kontrollører.
Beboere og vaktmestertjenesten har til en hver tid plikt
plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller
mistenker kan være farlig
Styret har ansvar for å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad
viktighets
2.4 OM ARBEIDSDOKUMENTET
NTET
Dette dokumentet skal revideres årlig, og om det er noen endringer skal de sendes ut til alle beboere etter
generalforsamlingen hvert år.
•
•
•
Det nye styrets kontaktinformasjon og ansvarsområder skal stå i dokumentets beredskapslister
Dette dokumentet deles ut til alle beboere første gang etter det er ferdig, og deretter kun til nye
beboere. Dokumentet skal ligge tilgjengelig på Internett og på styrerommet
En gang i året deles beredskapsplan og internkontrollskjemaer ut til beboerne
Arbeidsdokumentet skal inneholde
•
•
•
•
Liste over ansvarsområder, hvem som skal gjøre hva om noe skjer, og eventuelle telefonlister, slik at
alle vet hvor de skal henvende seg. Beredskapsliste skal være oppslått på borettslagets oppslagstavler.
Internkontrollskjema for styret, beboere og vaktmestertjeneste, med tidsfrister. (Kun beboeres
internkontrollskjemaer
er deles ut til beboerne)
Arbeidsplan/prioriteringsplan for styret, med dato for planlagt ferdigstillelse
Referat fra forrige års HMS-arbeid
HMS
Den reviderte HMS-plan
plan skal være klar i god tid før generalforsamling, slik at eventuelle saker kan tas opp til
behandling.
3. ORGANISASJONSSTRUKTUR
KTUR FOR BORETTSLAGET
BORETTSLAGE
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 5
3.1 FAKTA OM BORETTSLAGET
LAGET
Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer
organisasjonsnummer 948 771 586, ligger i
bydel 15, Søndre Nordstrand i Oslo og har adresse: Ravnkroken 2 - 74.
Borettslaget består av 194 andelsleiligheter, fordelt på 37 bygninger (124 rekkehusleiligheter og 70
terrasseleiligheter).
Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 185, bruksnummer 57 og er på 55.000 m2. Første innflytting
skjedde i 1982.
3.1.1 STYRET
ET SAMMENSETNING
Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av
kjønn. I tillegg har valgkomiteen innarbeidet rutine som tar sikte på at det er representanter både fra blokker
blo
og rekkehus.
3.2 GENERELL INFORMASJON
3.2.1 HVEM KONTAKTER DU NÅR?
Nyttige opplysninger
Styretelefon: 402
402 07 073
Tema
Akutt vannlekkasje/
kloakkstopp
Beskrivelse
Akutt vannlekkasje
van
– Steng stoppekraner
Kloakkstopp – meld også fra til naboer
Styret må informeres
Skade i leiligheten
Etter lekkasje mv
Fuktskjolder i tak,
vegger mv
Radiator
Vedlikehold
sanitærutstyr
Utekran
Vann-/varmemålere
Nøkler til garasje og
inngangsdør (blokk)
Garasjeportåpner
Lufte radiator før fyringssesong
Ved kald radiator/sus i radiator
Skift pakninger ved behov
Rengjør sluk minst to ganger pr år!
Stoppekran stenges om høsten før frost.
Husk å tømme røret for vann!
Lekkasje mv fra utekran
Problem med målere / avlesning ved
flytting
Flere nøkler eller
erstatningsnøkler (med serie nr.)
Bestilles / kjøpes
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Kontakt
Dagtid:
VVS-gruppen:
gruppen: 90914284
HVS: 23169390
Kveldstid:
Styret eller
VVS-gruppen:
gruppen: 90914284
OBOS Forsikringsavdeling
22865500
Styret
Styret
Bruk autorisert fagperson ved
tilkobling av utstyr!
uts
Styret
Ista AS 22 88 59 00
man – fre 08:00 – 16:00
OBOS
Styret
Side 6
Feil med garasjeport meldes omgående
Styret
Egne søppelskap
Papircontainer v/Ravnkroken 2
Ved innkjøring til Ravnkroken
Grønmo Gjenbruksstasjon
(Gratis levering!)
Styret
Postkasseskilt
Husholdningsavfall / papir
Papp / papir
Glass, metall
Annet avfall som
so kasserte møbler,
hvitevarer, hageavfall, maling mm
De som skal male får brev fra styret.
Stiger lånes ut av borettslaget
Feil på anlegg / signal
Kjøp av ekstra dekoder / flere kanaler
Levere dekoder ved flytting /
Hente dekoder ved innflytting
Skriftlig søknad
Enkel bistand
Hast / mer alvorlige forhold
Gjelder blokkene
Styret
Sikkerhetsgruppen: 23030770
Politi 02800
Holmlia Senter: Maling 1000
Nødtelefoner:
Brann: 110 Politi: 112
Ambulanse: 113
Fellesanlegg/Områder
Søppel
Maling
TV-signaler /Digital dekoder
Parabol
Ordensforstyrrelser
Get 02123
Gets forhandler på Holmlia
Senter: Maling 1000
3.2.2 FORSIKRING
Borettslagets bygningsmasse er forsikret i Obos Skadeforsikring
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige
tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha
h
hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en
flytter).
Oppstår det skade i leiligheten, må skadeomfanget begrenses mest mulig. I tillegg må årsaken til skaden
kartlegges så godt som mulig. Dersom
ersom flere leiligheter er berørt må dette opplyses om når skaden meldes til
forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00, faks 22 86 57 04 eller e-post [email protected]
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for
at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.
Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-.
000,
Selv
elv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen. Reglene for
dette er distribuert i eget rundskriv og finnes også å lese på borettslagets hjemmesider.
3.2.3 VEKTER OG VAKTMESTERTJENESTER
MESTERTJENESTER
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 7
VAKTMESTERTJENESTE
Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Holmlia
H
Vaktmesterservice AS som kan kontaktes på
telefon 23 16 93 90. Dersom ikke annet er avtalt med styret
styret på forhånd, må en påregne og måtte betale for
tjenesten selv.
VEKTERTJENESTE
Borettslaget har avtale med Sikkerhetsgruppen
ikkerhetsgruppen Nordstrand AS om vakthold i borettslaget. Dersom du har
behov for assistanse, ta kontakt med bomiljøvekter på 23030770.
3.2.4 INFORMASJON TILL BEBOERE
Borettslaget informerer sine beboere gjennom bruk av nettside, rundskriv og Ryktebørsen.
Ryktebørsen.
3.2.5 ARBEIDSRUTINER INNENFOR
INNEN
HMS OMRÅDE
Aktivitet
HMS-rutiner oppdateres
Handlingsplan
HMS Mål
HMS rapport
Opplæring
Oppdatering av stoffkartotek
Oppdatering av kjemikalieregister
Sjekk av verneutstyr
Vernerunde
Grøntareal/Uteområdet
Dugnad
Kontroll av lekeplasser
Bygninger
Rens av ventilasjonssjakter og
kanaler
Skifte av vifte i ventilasjonssjakt
Vedlikehold av ventilasjonsaggregat
onsaggregat
Juletreinnsamling
Spesialavfall
Lese av strømmåler/vannmåler
Rømningsveier
Branninstruks
Vedlikehold av brannutstyr
Kontroll av
brannutstyr/røykvarslere
Gjennomgang av førstehjelputstyr
Oppdatering av lover og forskrifter
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Frist
Årlig
Januar
Januar
Mars
Ved behov
Ved innkjøp
Ved innkjøp
Juni
Juni
Mai
Mai/sept
Månedlig
Månedlig
Hvert 4.år
Ansvar
Styret
Styret/Vaktmester
Styret v HMS ansv
Styret v HMS ansv
Styreleder
Vaktmester/HMS ansv
Vaktmester/HMS ansv
Styreleder
Styreleder
Vaktmester/arb.gruppe
Dugnadkomite
Vaktmester
Vaktmester
Vaktmester
Ved behov
Ved behov
15.januar
Ved behov
Månedlig
Fortløpende
Årlig
5.år
1.juni
Vaktmester
Vaktmester
Vaktmester
Den enkelte beboer
Vaktmester
Vaktmester
Styremedl HMS
Låsmester 1
Beboer/Styret/Låsmester1
Årlig
Årlig
Styremedl HMS
Styremedl HMS
Side 8
4. HMS PROSEDYRER
4.1 KJEMIKALIER
Alle kjemikalier som er i borettslagets besittelse skal være innelåst i redskapsbod.
4.2 STOFFKARTOTEK
Borettslaget skal ha oversikt og produktblad over alle helsefarlige og giftige stoffer som er i borettslagets
offisielle besittelse. Produktdatablad skal
skal alltid leveres med ved innkjøp av farlige stoffer.
4.3 RISIKOFORHOLD
Vaktmestertjeneste og andre som utfører arbeid for borettslagets regning er ansvarlig for at alle ansatte skal ha
opplæring og tilgang til personlig verneutstyr.
Alle som utfører arbeid
eid for borettslaget skal alltid foreta en sikker jobbanalyse i forkant av påbegynt arbeid for
å redusere eventuelle uheldige situasjoner
4.3.1 SIKKER JOBB ANALYSE
De mest kritiske aktivitetene/områdene i borettslaget er
•
•
•
•
Arbeid som utføres med maskinelt utstyr
ut
Skifting av lyspærer i master over 3 meters høyde
Håndtering av kjemikalier/plantevernmidler
Maling av vegger over 3 meters høyde
Sjekkliste for vurdering av risikoforhold
•
•
•
•
Hva kan gå galt
Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme
Hva kan vi gjøre for å hindre dette
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer
Hvis det oppstår nestenulykker, feil eller andre uheldige forhold, skal feilen om mulig rettes straks og meddeles
styrets leder.
4.4 VERNERUNDE
Borettslaget er inndelt i tre verneområder; Blokkene, Rekkehusene og uteområdet.
Styret går vernerunde to ganger i året som omfatter alle verneområdene. I tillegg går vaktmester månedlige
kontrollrunder på uteområdet, og gjennomfører internkontroll på ledesystem i blokker/garasjer og inspeksjon
av lekeplassutstyr
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 9
4.4.1 RISIKOKARTLEGGING
Borettslaget har egne rutiner for å kartlegge og avdekke eventuelle risikomomenter, problemer, feil om
mangler for å forbedre HMS Standarden.
5. VEDLIKEHOLD OG KONTROLL
TROLL AV UTEAREALER OG BYGNINGER
5.1 DUGNAD
Det skal avholdes dugnad minst en gang i året, men dugnadsutvalget kan innkalle til dugnader hvis andre behov
oppstår. Den faste dugnaden skal avholdes i forkant av 17.mai.
17.mai
5.1.1 VERNEUTSTYR
Under dugnad plikter borettslaget til å stille med verneutstyr
verneutstyr som kreves for å utføre oppgavene som skal
utføres. Borettslaget plikter også å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for deltakere på dugnaden.
dugnaden
5.1.2 FORSIKRING
Beboere som utfører arbeid for borettslaget er forsikret i forhold til arbeidsmiljøloven.
arbeidsmiljøloven
5.2 LEKEPLASSER OG LEKEPLASSUTSTYR
KEPLASSUTSTYR
Borettslagets lekeplasser skal tilfredsstille kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr.
Lekeplasser og lekeplassutstyr kontrolleres av vaktmester en gang i måneden. I tillegg så kontrolleres de av
eksternt firma en gang hvert år.
Vaktmesterselskapet har ansvar for småvedlikehold av lekeplassene og ballbanen, slik at utstyret ikke fører til
fare.
Sanden i sandkassene skal skiftes ut hvert tredje år, dette kan gjøres på dugnad eller av eksternt firma.
5.3 UTEOMRÅDE
Vaktmesterselskapet har ansvar for at uteområdet fremstår som ryddig og velholdt.
5.4 GARASJER
Vaktmesterselskapet foretar årlige kontroller for å sjekke at automatiske garasjeporter (klemfare) virker
tilfredsstillende. Vaktmesterselskapet funksjonstester
funksjonst
garasjeportene jevnlig.
Sikringsskapene sjekkes årlig av el-kontrollør
kontrollør.
Brukere av parkeringsplasser i garasjene plikter å holde det i orden rundt sin plass i henhold til
husordensreglene.
5.5 BLOKKER
Borettslaget har 3 blokker med totalt 70 leiligheter.
leiligh
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 10
5.5.1 ORDEN OG RENHOLD
Ytterdør og dør til fellesbod skal alltid holdes låst. Trappene skal vaskes 1 gangerr pr. uke, fortrinnsvis fredag.
Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker
kj
eller annet i oppgangen. Fottøy eller lignende skal ikke
hensettes utenfor døren til leiligheten. Husholdningssøppel skall ikke oppbevares på terrassene eller ute i
oppgangen.
Det er ikke tillatt å riste tøy og sengeklær ut av vindu, utover terrassekanten eller verandaen.
verandaen
Oppbevaring i fellesbod i oppgangen begrenser seg til sykler, barnevogner, ski, kjelker og lignende som er i
bruk. Det som oppbevares i boden bør merkes med navn og leilighetsnummer. Uvedkommende ting vil
v bli
fjernet av borettslaget.
Det er forbudt å oppbevare motorsykler, mopeder eller andre motorkjøretøyer
motorkjø
i fellesbod.
esbod.
5.5.2 LEDELYS
Alle oppganger skal ha et ledelyssystem som tilfredsstiller de krav som settes til rømningsveier i den gitte
brannklassen.
5.5.3 VEDLIKEHOLD
Renne og sluk på terrassen må renses for løv, jord og lignende for å unngå at felles
fe
sluk tettes.
ettes. Snø må ikke
kastes ut fra terrassen.
Beboer har ansvar for indre og ytre vedlikehold i forhold til borettslagets vedtekter. Borettslaget har ansvar for
vedlikehold av fellesarealer, som sykkelboder, trappeoppganger og blindbalkonger.
5.5.4 VÅTROM OG VENTILASJON
SJON
Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen
boenhet. Feil og mangler rettes opp umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og
mangler som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest.
5.6 REKKEHUS
Borettslaget har 34 rekkehus med totalt 124 leiligheter.
5.6.1 ORDEN OG RENHOLD
Beboere i det enkelte hus er ansvarlig for orden rundt huset til nærmeste vei, eller til midtlinjen
midtli
mot nabohus.
De som har hage er forpliktet til å holde hagene alminnelig pene.
Beplantninger og andre anlegg må ikke være til sjenanse for naboene.
Hekker, busker og trær mot gangvei må plantes og klippes slik at det er en halv meter klaring til asfaltkant
asfa
og
klippes/trimmes rett hele veien opp slik at ingen grener henger utover veien. Hekker/busker/trær kan ha en
maks. høyde på 2,5 meter,, men ikke så høyt der de kan skygge for eller dekke gangveibelysning.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 11
Det må ikke settes opp gjerder, mur eller lignende uten etter konferanse med berørte naboer og styrets
skriftlige samtykke. Oppsatte gjerder, mur eller lignende skal vedlikeholdes av andelseier. Gjerder males/beises
med en av de godkjente farger, fortrinnsvis husfargen
5.6.2 VEDLIKEHOLD
Beboer må rense takrenner for løv, barnåler og lignende for å unngå at nedløpsrørene tettes.
Stoppekran for utevann stenges om høsten før frost og røret tømmes for vann.
Beboer har ansvar for indre og ytre vedlikehold i forhold til borettslagets vedtekter.
5.6.3 VÅTROM OG VENTILASJON
SJON
Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen
boenhet. Feil og mangler rettes opp umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og
manglerr som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest.
5.7 TEKNISKE INSTALLASJONER
ASJONER
5.7.1 FJERNVARMESENTRAL
Hafslund fjernvarme har ansvar for ettersyn og vedlikehold av installasjonene i forbindelse med fjernvarme.
Beboere må kontakte styret hvis
vis det er problemer med varmen, eller at det er mistanke om lekkasje i
fjernvarmerørene.
5.7.2 VENTILASJONSANLEGG
Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner leverandør har gitt.
gitt
5.7.3 RØYKLUKER
Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner som leverandør har gitt.
Røyklukene skal funksjonstestes en gang hver måned.
5.7.4 ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR
Det elektriske anlegget og ustyret i fellesarealet kontrolleres jevnlig av vaktmesterselskapet.
vaktmesterselskapet. Feil og mangler
blir umiddelbart utbedret så snart de er oppdaget. Borettslaget benytter autorisert installatør ved
nyinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner.
Den enkelte andelseier har ansvar for kontroll av det elektriske anlegget i egen
egen boenhet. Ved feil og mangler er
det andelseieren selv som må bekoste autorisert elektroinstallatør.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 12
5.8 SKADEDYRSBEKJEMPELSE
Andelseier er ansvarlig for å overvåke egne boliger med hensyn til insekter, maur, rotter etc. Borettslaget er
ansvarlig for å overvåke
vervåke fellesrom, fellesarealer og utvendig for bebyggelse. Dette er satt ut til Rentokil.
Borettslaget har avtale med Rentokil ved maurplager innendørs i rekkehusene. Rekkehusene betaler for dette. I
første omgang prøver beboer selv og bekjempe dette. Hvis
Hvis ikke noe hjelper kontaktes styret.
Ved andre skadedyr er beboer i utgangspunktet ansvarlig. Hvis omfanget berører/er til fare for andre, vurderes
det om borettslaget dekker kostnadene.
Naboer skal varsles ved skadedyrsbekjempelse,
skadedyrsbekjempe
og faresignaler og forhåndsregler
rhåndsregler skal tas til etterretning.
Kun autoriserte skadedyrsbekjempere har lov til å benytte skadedyrsbekjempende midler av meget giftig art.
Andelseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, skal sende inn utfylt skadedyrsskjema til styret,
for arkivering.
Vaktmesterselskapet skal rengjøre/rydde søppelskapene
søp skapene ved behov og områdene rundt søppelskapene i
forbindelse med søppeltømming.
6. AVFALLSRUTINER
6.1 SORTERING AV AVFALL
Alt avfall i borettslaget skal sorteres. Borettslaget må betale gebyr
gebyr for avfall som ikke er håndtert på rett måte.
Husk på at all mat som ligger ute, tiltrekker seg skadedyr som rotter,
rot
veps, grevlinger og fugler.
6.1.1 PAPP OG PAPIR
Papp og papir kastes i container for papp og papir i avfallshusene. Ved store mengder bes dette kastet i
container utenfor Ravnkroken 2.
6.1.2 METALL OG GLASS
Glass og metall kastes i container som er plassert i krysset Ravnkroken/Ravnåsveien.
6.1.3 RESTAVFALL
Alt husholdningsavfall skal ligge i poser, knytes godt igjen og puttes ned i søppelcontainerne.
lcontainerne.
Er søppelcontaineren full, prøv og finn en annen. Hvis det er fullt over alt; ta det med deg
hjem igjen, og legg det ut når
år containeren er tømt. Det er ikke lov å henstille avfall utenfor søppelcontainere.
6.1.4 HAGEAVFALL
Det er ikke tillatt å kaste hageavfall i skrenter, skogholt og lignende. Hageavfall kan leveres gratis til ett av Oslo
Kommunes gjenbruksstasjoner. Nærmeste gjenbruksstastasjon ligger på Grønmo gjenbrukstasjon.
Åpningstider: Mandag til fredag klokken 07.30-19.30, lørdag klokken 09.00-14.30.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 13
6.1.5 SPESIALAVFALL
Elektroniske artikler kan enten leveres til Grønmo Gjenbruksstasjon eller hos leverandøren av produktet som er
pliktig til å ta det i mot. Lyspærer, batterier og annet småelektrisk kan ofte leveres i nærmeste butikk.
Malingsrester,
rester, kjemikalier, bygningsartikler m. m leveres til en gjenbruksstasjon.
6.1.6 KOMPRIMATORBIL
To ganger i året vil borettslaget leie en komprimatorbil. I denne kan usortert avfall som f.eks. sykler, akebrett,
gamle bord m. m kastes. Beboer må dessuten
dessuten kaste sitt eget avfall i komprimatorbilen og kan ikke bare
henstille det på oppsamlingsplassene.
Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall som malingsrester og elektriske artikler i denne eller store mengder avfall
etter f.eks. oppussingsarbeider.
6.2 KRAV TIL LEVERANDØRER
R
Det forventes at leverandører som benyttes av borettslaget er medlem av grønt punkt ordningen.
Leverandørene må ta med seg emballasje og kildesortere dette.
7. RUTINER FOR FELLES ENERGIFORBRUK
ENERGIFOR
OG ELEKTRISKE INNRETNINGER
NNRETNINGER
7.1 ENERGIFORBRUK
Styret har oversikt over borettslagets totale kostnader til varme og varmtvann og vurderer årlig muligheter for
å effektivisere energibruken. Vurderinger av interne rutiner foretas av styret i samarbeid med SNE for å sikre
lavt energiforbruk til oppvarming,
rming, ventilasjon, lys og produksjon i fellesarealer. Avtaler og kontrakt med felles
strømleverandør gjøres av styret i samarbeid med OBOS.
OBOS
7.2 VENTILASJON
Vaktmesterselskapet har ansvar for at det utføres vedlikehold og ettersyn av ventilasjonsaggregat i blokkene.
Rengjøring av felles avtrekk, ventilasjonssjakter og kanaler gjøres av fagkyndig ekspertise minst hvert 5.år
Den enkelte andelseier har ansvar for ventilasjon i egen bolig. Det er viktig at luker og avtrekkslokk rengjøres
årlig.
7.3 TELEKOMMUNIKASJON
Borettslaget har telekommunikasjon via to separate nett i borettslaget. Det er kobbernettet (telefonikabel)
som i sin helhet er eid av Multinett AS, og Coax-nettet
Coax
(TV-kabel)
kabel) som i sin helhet er eid av borettslaget.
Multinett AS er igjen eid av borettslagene
ttslagene på Holmlia og eier mesteparten av infrastrukturen inn til
borettslagene.
7.3.1 INTERNETT
Beboere kan få internett enten via TV-kabelen
TV kabelen eller via telefoninettet. Borettslaget har i dag en kollektiv avtale
med Get om leveranse av internett via TV-kabelen,
TV abelen, mens Multinett har samarbeidsavtaler med Smartcall og
NexGenTel om leveranse av internett via telefonkabelen.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 14
7.3.2 TELEFONI
Beboere kan velge om de ønsker bredbåndstelefoni via tv-kabelen,
tv kabelen, eller fritt valgt leverandør over
telefonkabelen. Hvis beboer
oer velger en leverandør som ikke har leveranseavtale med Multinett må en påregne
med å betale linjeleie til Multinett AS.
7.3.3 TV-SIGNALER
Borettslaget har kollektiv avtale med Get om leveranse av TV-signaler
TV
via tv-kabelen.
kabelen. Denne avtalen innebærer
leie av HDPVR, kanalpakke, service på borettslagets interne nett m.m
8. VARER OG TJENESTER
8.1 AVTALER OG KONTAKTER
TER
Borettslaget har rammeavtaler med en del bedrifter. Beboerne er ikke bundet av disse avtalene
8.1.1 AVTALER
Borettslaget har avtaler med følgende bedrifter
Område
Renovasjon
Vaktmestertjenester
Komprimatorbil
Signalleveranse TV
Signalleveranse telefonnettet
Forsikring
Bomiljøvakt
Brannslukningsutstyr
Avlesning fjernvarme
Elektroinstallør
VVS
Skadedyrsbekjempelse
Hvem
Oslo Kommune Renholdsetaten
Holmlia Vaktmesterservice AS
Via Holmlia Vaktmesterservice
Get
Multinett
Obos Forsikring
Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS
Låsemester 1
ISTA
Kolbotn Elektro
VVS Gruppen
Rentokil Initial
Telefon
02180
23 16 93 90
02123
21 92 28 88
22 86 55 00
23 03 07 70
22 70 90 90
22 88 59 00
990 15 711
22 04 04 06
815 56 426
8.1.2 KONTAKTER
Oslo Kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Oslo Kommunale Legevakt
Get
Obos Forvaltning
Obos Eiendomsmeglere
Maling 1000
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
02 180
02 180
22 93 22 93
02123
23 16 51 00
23 33 18 20
22 61 45 93
Side 15
9. BRANN OG ULYKKER
9.1 Mål med brannvern
Borettslaget skal ikke ha uønskede hendelser som medfører driftsstans, personskade eller skade på bygning
eller inventar.
9.1.1 Målsetninger for brannsikkerhetsarbeidet
Alle beboere skal være kjent med
d borettslagets brannsikkerhetsarbeid. De skal ha satt seg inn i gjeldende
instrukser og ha kjennskap til bruk av boligens slukkeutstyr. Alle beboere skal også være aktive i revisjon av
brannsikkerhetsarbeidet med å melde inn forslag til ønskede prosedyrer.
prosedyrer
Borettslaget skal være vedlikeholdt av en slik karakter at sannsynligheten for uønskede hendelser holdes lav.
Borettslaget skal framstå som ryddig og alle rømningsveier skal være frie.
9.2 BEREDSKAP
Beredskapsplan for beboere revideres ved behov og deles
dele ut årlig til alle boenheter.
Nye beboere mottar beredskapsplan sammen med HMS-plan
HMS
ved innflytting.
Beredskapsplanen til beboerne skal lamineres og henges på alle oppslagstavler. Beredskapsplanen skal også
være lett tilgjengelig på internett.
Styret vurderer
erer årlig behovet for å oversette beredskapsplanen på flere språk.
Styret skal forsøke å holde oversikt over leiligheter der det trengs ekstra tilsyn eller hjelp ved brann og ulykker.
Beboere i oppganger der dette er tilfelle, informeres om dette, slik at beboerne kan hjelpe til i en
krisesituasjon.
Styret holder oversikt over når borettslagets røykvarslere og slukkeutstyr skal skiftes ut.
Styret vurderer behovet for opplæringssekvenser i brannvern og førstehjelp
9.2.1 Styrets arbeid etter brann og større ulykker
Styreleder melder fa om brann og ulykker til forsikringsselskapet, første virkedag etter ulykken inntreffer.
Styreleder melder fra om brann til el-tilsynet,
el tilsynet, dersom det har vært brann et sted der det er elektrisk anlegg
Styret/styremedlem som er tilgjengelig
gjengelig og mottar beskjed om brann eller ulykke, avtaler med eksternt firma
om snarlig opprydning på/rundt området, samt påfylling av brannslukningsapparater som har vært i bruk
Styret informeres om ulykken og følgene ved første styremøte etter at ulykken
ulykken inntraff. Ved ulykker med
katastrofal utgang skal styreleder innkalle til ekstraordinært styremøte.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 16
9.3 VERNEUTSTYR
9.3.1 BRANNVERNUTSTYR
Rømningsveier og brannslukningsutstyr skal være godt market, og branninstruks og rømningsplan bør finnes
fin
som oppslag I hver oppgang. Rømningsveier skal til enhver tid ha fri passasje.
Borettslaget foretar årlig kontroll av brannslukningsapparat og skifter batterier i røykvarsler
Hvert rekkehus skal ha minst en røykvarsler i hver etasje som bør være seriekoblet.
I blokkleilighetene
lokkleilighetene bør det være minst en røykvarsler i forbindelse med soverom og en på stue.
Det bør være minimum to slokkemidler tilgjengelig i boligen, hvorav en brannslange og et
brannslukningsapparat. Brannslukningsapparatet bør plasseres i nærheten av soverom.
9.3.2 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Førstehjelpsutstyr finnes på styrerommet, tydelig merket i egen koffert og skal til enhver tid være komplett i
henhold til oppsatt liste
Kontroll og etterfylling utføres på vernerunde
Eksterne leverandører er selv ansvarlig
ansvarl for at de har førstehjelputstyr tilgjengelig.
9.4 BRANNINSTRUKS
Branninstruksen er slått opp i alle oppganger og på borettslagets infotavle. Samtidig får alle nye beboere denne
instruksen når de flytter inn i borettslaget. Branninstruksen er også gjort tilgjengelig på borettslagets nettside.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 17
10. HANDLINGSPLAN
Hvert år utarbeides en handlingsplan for HMS. Dette gjøres av styrets leder i samarbeid med HMS ansvarlig og
vaktmestertjenesten. Handlingsplanen tar utgangspunkt i HMS-planen
HMS
og vedlikeholdsplan
ikeholdsplan og gjeldende
risikovurdering
Handlingsplanen kontrasigneres når arbeidet er utført
Aktivitet
Utbedring av skadd håndløper
Utbedring av defekte garasjedører
Utbedring av garasjeport 64
Tømming av avfall i fellesboder
Hindring av åpning av garasje 64
gjennom hull i vegg
Frist
August 2011
Mars 2012
Juli 2011
Oktober 2011
Juli 2011
Ansvar
Styret/KjB
Styret/BEM
Styret/BEM/PA
EgA/Vaktmester
BEM/PA
Utført
Juni 2011
Juli 2011
Juli 2011
Vedlegg
A – Beredskapsplan
B – Sjekkliste for beboere – Elektrisitet
C – Sjekkliste for beboere – Brannvern
D – Sjekkliste for beboere – Våtrom/ventilasjon
E – Sjekkliste for beboere – Avfallshåndtering og skadedyrbekjempelse
F – Varsel om bekjempelse av skadedyr
G – Husordensregler
H – Erklæring om dyrehold
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 18
VEDLEGG A - BEREDSKAPSPLAN
BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER I
STORFJELLET BORETTSLAG
1. VARSLE RETTE INSTANS:
BRANN
110
POLITI
112
AMBULANSE 113
Du skal oppgi: HVEM du er
HVA som har skjedd
HVOR du er
2. HJELP BEBOERE SOM TRENGER DET
- Har alle kommet seg ut ved brann?
- Vet du hvor mange som bor i hver leilighet?
- Er det leiligheter med beboere som trenger ekstra hjelp?
- Trenger noen livreddende førstehjelp?
3. BEGRENS SKADENE
- Start slokking hvis mulig
- Varsle beboere i nærheten om eventuell evakuering
- Rydd plass til utrykningskjøretøyene
4. SØRG FOR AT NOEN MØTER UTRYKNINGSKJØRETØYENE SLIK AT DE IKKE KJØRER FEIL
5. HOLD NYSGJERRIGE UNNA
- slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin, og ikke flere
flere kommer unna.
- Følg instrukser gitt av hjelpepersonell
6. KONTAKT STYRET
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 19
VEDLEGG B – INTERNKONTROLL ELEKTRISKE
ELEKT
ANLEGG BEBOER
Utføres innen 1.september hvert år. Ta vare på skjemaene i beboerperm. Styret tar stikkprøver
Krav/Oppgave
Er låsen på sikringsskapet og
nøkkelen på plass?
Er kurser/brytere godt merket og
lette å komme til?
Oppbevares det ting i sikringsskapet som ikke
har noe der å gjøre?
Sjekker du om sikringene dine er
skrudd til skikkelig en gang i året?
Err sikringselementene unormalt varme? I så
fall – kontakt en autorisert elektroinstallatør.
Trekker du ut støpslet i forbruksapparatene
dine etter bruk? (kaffetrakter, brødrister,
hårføner og lignende)
Skrur du av TV-apparatet med
av/på knappen på TV'n hver kveld?
Trekker du ut antenne og strømledninger i TV
og PC når du reiser på ferie?
(P.G.A. tordenvær og fare for overspenning)
Etterser du det elektriske ledningsopplegget
med jevne mellomrom?
(Kjenn etter om noe er unormalt varmt, slitte
brytere
rytere og stikkontakter, tørre og sprø
ledninger. Ved feil – kontakt autorisert
elektroinstallatør)
Bruker du vifteovner som permanent
varmekilde? (En vifteovn skal bare brukes
under tilsyn. Når den brukes skal den stå
stødig og ikke plasseres nær brennbare
nbare ting.
Filteret må renses regelmessig for støv?
Hender det du glemmer å slå av
plata på komfyren?
Bruker du sterkere lyspærer i
lampene enn de er beregnet for?
Har du brunsvidde lampeskjermer?
Bruker du skjøteledninger til annet
enn lamper?
Renser du jevnlig lofilteret i
tørketrommelen din? Sjekker du
jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren
din?
Dato:______________________
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
OK
Nei
Merknader
Signatur andelseier:______________________________________
Side 20
VEDLEGG C – INTERNKONTROLL BRANNVERN
BRANN
- BEBOER
Krav/Oppgave
Er det to røykvarslere som
fungerer i leiligheten?
Har leiligheten håndslokkeutstyr
(husbrannslange eller pulverapparat)?
Er håndslukkeutstyret vedlikeholdt
og kontrollert? (se under)
Er rømningsveiene ryddet? (I blokkene
gjelder dette verandaer og oppganger)
Minst 2 rømningsveier pr. boenhet.
Slår dørene i rømningsveiene ut?
Kan du åpne rømningsveiene fra innsiden
uten bruk av nøkkel?
Kjenner du borettslagets beredskapsplan?
Kjenner husstandens medlemmer
til hva de skal gjøre dersom det oppstår
brann?
Kjenner dere reglene for
oppbevaring av brannfarlige
væsker?
OK
Nei
Merknader
For husbrannslange:
o Tilfredsstillende trykk
o Lang nok til å nå alle rommene
o Ikke lekker
o Tilknyttet en fast kran som ikke er vanskelig å åpne.
For pulverapparat:
o Står manometernålen på grønt?
o Vende apparatet minst en gang i året, slik at det ikke klumper seg
o Er splinten på plass?
o Er det etterfylt ved bruk?
Klasse
A
Ekstremt brannfarlig (F+)
B
Meget brannfarlig (F)
C
Brannfarlig (-)
Type
Væsker
er med flammepunkt
høyst 23 C; som bensin,
aceton, rødsprit (96 %), lynol,
propan og butan
Væsker med flammepunkt
over 23 C og under 55 C som
s
parafin, white-spirit,
white
terpentin, rødsprit (60 %)
Motorbrensel og fyringsolje
med flammepunkt over 55 C;
som f.eks. diesel
Dato:______________________
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Mengde per boenhet
55 liter brannfarlig gass (ikke kjeller og loft)
5 liter brannfarlig væske (ikke på loftet)
50 liter brannfarlig væske
200 liter brannfarlig væske
Signatur andelseier:______________________________________
_________________________________
Side 21
VEDLEGG D – INTERNKONTROLL VÅTROM
VÅTRO OG VENTILASJON
Utføres innen 1.september hvert år. Ta vare på skjemaene i beboerperm. Styret tar stikkprøver
Krav/Oppgave
Dusjer du rett på gulvet? Er gulvet
laget til å dusje på?
Er det lagt vanntett membran alle
steder der vann treffer gulv/vegg på badet?
Drypper vannkranene/armaturene?
OK
Nei
Merknader
Lekker det eller renner det fra sisternen (do)?
Renser du alle sluk to ganger i året?
Er vannslanger/avløpsledninger fra
vaskemaskin/oppvaskmaskin eldre enn 10 år?
Sjekker du hvordan det ser ut bak/under
oppvaskmaskin/vaskemaskin regelmessig?
Vet alle i husstanden hvor stoppekranene er?
Er stoppekranene lett tilgjengelig?
Har vannførende maskiner som
om står i rom uten
sluk automatiske avstengningsventiler, og står
de på vanntett gulvbelegg med oppbrett i
bakkant?
Er avløp fra vannførende maskiner
forsvarlig festet?
Stenger du vanntilførselen når vannførende
maskiner ikke er i bruk?
Lar du vannførende maskiner gå når ingen er
tilstede eller når du sover?
Heller du matolje i sluket?
Er avtrekksventilene åpne
(kjøkken, do og bad)?
Er ventilene over vinduene og i vegger åpne?
Dato:______________________
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Signatur andelseier:______________________________________
_____________________________________
Side 22
VEDLEGG E – INTERNKONTROLL AVFALLSHÅNDTERING/SKADEDYR
AVFAL
Utføres innen 1.september hvert år. Ta vare på skjemaene i beboerperm. Styret tar stikkprøver
Krav/Oppgave
Sorterer du søpla di?
Knyter du poser med restavfall før
du putter dem i avfallssystemet?
Vet du hvor du skal kaste glass og metall?
Vet du hvordan du skal kvitte deg
med søppel som ikke skal i
avfall systemet til borettslaget?
Har du spesial- eller farlig avfall?
OK
Nei
Merknader
Sender du små barn ut med
søppel? Rekker de opp til søppelkassa?
Plukker du opp søppel i
oppganger og på fellesområder?
Kildesorterer du reklame og papiravfall?
Har du lært egne barn hvordan de
skal håndtere søppel?
Sier du fra dersom du ser noen
kaste søppel på bakken?
Finner du en ledig søppelkasse dersom det er
fullt der du hadde tenkt å kaste posen din?
Setter du fra deg søppelposer på trappa/i
oppgangen, før du tar de med til
søppelcontainerne?
Legger du ut mat til fugler eller dyr?
Har du sett/hørt om noen steder i
borettslaget der det finnes skadedyr?
Eventuelt hvor? Varsle styret!
Har du vært plaget av skadedyr
rundt din boenhet? Eventuelt
hvilke? Varsle styret!
Dato:______________________
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Signatur andelseier:______________________________________
____________________________________
Side 23
VEDLEGG F – VARSEL OM BEKJEMPELSE
BEKJEMPELS AV SKADEDYR
Navn:______________________________________ leilighetsnummer:__________________________
Melding til styret i Storfjellet borettslag.
Vi har gjennomført bekjempning av skadedyr
s
dato:____________________________
Hva
Beboers/skadedyrskjempers
svar
Merknader
Når ble skadedyrene
oppdaget første gang?
Hva slags skadedyr ble
oppdaget?
Når ble det kontaktet hjelp
for å fjerne skadedyrene?
Hvem ble kontaktet for å
fjerne skadedyrene?
Hvor ble skadedyrene
lokalisert?
Hvem oppdaget
skadedyrene først?
Har beboer/andelseier
forsøkt å fjerne
skadedyrene først, selv?
Hvilke(t) middel(er) ble
brukt for å fjerne
skadedyrene?
Hvor stor mengde av hvert
middel ble brukt?
Hvilken metode ble brukt?
Hva ble resultatet av
skadedyrsbekjempelsen?
Ble det gitt nabovarsel
(dersom det var
nødvendig)?
Har skadedyrene gjort
noen materiell skade?
Annet?
Dato:______________________
Signatur andelseier:______________________________________
______________________________
_______________________________________________
Dato/signatur/stempel
Skadedyrsfirma
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 24
VEDLEGG G- HUSORDENSREGLER
HUSORDENSREGLER
for
Storfjellet Borettslag
Vedtatt 07.08.85
med endring 29.05.90, 08.05.96, 29.04.02, 08.05.06,
08.05
07.05.07 og 19.05.10
1. Formål
Husordensreglene har til hensikt å sikre beboerne gode boforhold og trygge godt naboskap. Husordensreglene
angir hvordan vi skal vise hensyn til naboer, eiendom og bomiljø.
Beboeren plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene,
husordensreglene, og er også ansvarlig for at reglene blir overholdt
av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten.
Husordensreglene kommer i tillegg til borettslagets vedtekter og utfyller disse. Brudd på husordensreglene er å
anse som mislighold som
m kan medføre konsekvenser som angitt i vedtektenes pkt. 7.
2. Henvendelser til styret
post og egen postkasse ved styrerommet på gavl i Ravnkroken 2.
Styret kan nås gjennom telefon, e-post
Saker til behandling i styret og klagesaker skal skje skriftlig.
3. Ro
Det skal være ro i leiligheten, trappeoppganger og på eiendommen fra kl. 2300 til kl. 0700.
Ingen former for forstyrrende støy er tillatt mellom kl. 2100 og 0800. For eksempel:
banking, boring og andre støyende bygningsmessige arbeider eller hagearbeid,
hagearbeid, samt musikk.
Boring og andre støyende bygningsmessige arbeider er ikke tillatt på sønsøn og helligdager,
og 17. mai.
Banking og musikkøvelser er tillatt på søndager mellom kl. 1300 og kl. 1700, men skal ikke forekomme på
helligdager, og 17. mai.
4. Vanlige ordensregler
Leiligheten og tilhørende område må ikke brukes slik at det sjenerer andre.
Utendørs tørking og lufting av tøy og sengeklær er ikke tillatt på sønsøn og helligdager,
og 17. mai.
Det er ikke tillatt å riste tøy og sengeklær ut av vindu, utover terrassekanten eller verandaen.
Grilling ute kan bare skje så langt dette ikke er til vesentlig sjenanse for naboene.
Toalett og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall (bl.a. matrester og bind) eller slik at det kan føre til
forstoppelse i eller skade på felles avløp. Det må bare benyttes toalettpapir. Det må ikke slås ut ildsfarlige eller
etsende væsker i toalett eller avløp.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 25
Beboere som disponerer hage er forpliktet til å holde hagene alminnelig pene.
Beplantninger og andre
re anlegg må ikke være til sjenanse for naboene.
Hekker, busker og trær mot gangvei må plantes og klippes slik at det er en halv meter klaring til asfaltkant og
klippes/trimmes rett hele veien opp slik at ingen grener henger utover veien. Hekker/busker/trær
Hekker/busker/tr kan ha en
maks. høyde på 2,5 meter, men ikke så høyt der de kan skygge for eller dekke gangveibelysning.
Det må ikke settes opp gjerder, mur eller lignende uten etter konferanse med berørte naboer og styrets
skriftlige samtykke. Oppsatte gjerder, mur eller lignende skal vedlikeholdes av andelseier. Gjerder males/beises
med en av de godkjente farger, fortrinnsvis husfargen.
Hagearbeid er underlagt de samme bestemmelsene om ro som nevnt under punkt. 3 i disse regler.
5. Blokkene
Oppgangene:
Ytterdør ogg dør til fellesbod skal alltid holdes låst.
Trappene skal vaskes 1 gang pr. uke, fortrinnsvis fredag.
Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i oppgangen.
Lek og unødig opphold i oppgangen er ikke tillatt.
Fottøy eller lignende skal ikke hensettes utenfor døren til leiligheten.
Takluken skal holdes lukket på regnværsdager og om vinteren.
Det skal benyttes ensartet merking av ringetablåer og postkasser.
Kontakt styret for bestilling av skilt.
Fellesbod:
Oppbevaring i fellesbod i oppgangen begrenser seg til sykler, barnevogner, ski, kjelker og lignende som er i
bruk. Det som oppbevares i boden bør merkes med navn og leilighetsnummer. Uvedkommende ting vil bli
fjernet av borettslaget.
Det er forbudt å oppbevare motorsykler, mopeder
mopeder eller andre motorkjøretøyer i fellesbod.
Terrasser:
Renne og sluk på terrassen må renses for løv, jord og lignende for å unngå at felles sluk tettes.
Snø må ikke kastes ut fra terrassen.
Husholdningssøppel skal ikke oppbevares på terrassene.
6. Rekkehus
Alle rom må holdes så pass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser.
Takrenner må renses for løv, barnåler og lignende for å unngå at nedløpsrørene tettes.
Beboerne i det enkelte hus er ansvarlig for orden rundt huset frem til nærmeste vei
vei eller til midtlinjen mot
nabohus.
Stoppekran for utevann stenges om høsten før frost og røret tømmes for vann.
7. Felles uteområder
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 26
Det er vårt felles ansvar å holde uteområdene så pene og ryddige som mulig. Plener, beplantning, benker og
lekeapparater må behandles med forsiktighet.
Felling av trær er ikke tillatt uten etter tillatelse fra styret.
Fotballsparking er ikke tillatt på lekeplasser, gangveiene og mellom husene, men henvises til ballplassen.
Det er ikke tillatt å sette opp trampoline på borettslagets
borettslagets fellesområder. Beboere som har satt opp trampoline i
”egen” hage, er selv ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i forbindelse med bruk av trampolinen, etter
gjeldende norsk rett. For øvrig gjelder generelle regler for støy, jf. Pkt. 3.
8. Søppel / Avfall
Det er kun tillatt å kaste husholdningsavfall i søppelskapene. All søppel skal pakkes godt inn før det kastes.
Det er forbudt å kaste miljøavfall som maling/beis, olje, ildsfarlige selvantennelige væsker eller for eksempel
brennende ting
ng som sigarettstumper i søppelskapene.
Man skal kun bruke de søppelskapene som er merket med adressen der man bor.
Det er ikke tillatt å legge avfall ved søppelskapene eller kaste avfall, herunder hageavfall, på borettslagets
friområder.
9. Kjøring og parkering
Bommen skal holdes lukket og låst.
All motorisert kjøring på borettslagets område er forbudt – herunder også taxi.
Unntak:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Kjøring til garasjeanlegg og parkeringsplasser
Renovasjon
Invalidetransport
Syketransport
Flyttelass, eller annen større
rre møbelmøbel eller varetransport
Annen strengt nødvendig kjøring
Den tillatte kjøring skal skje til minst mulig sjenanse for de øvrige beboerne og ikke over ganghastighet (5
km/t).
Beboere har kun anledning til å parkere på anvist plass i garasjeanlegget eller i henhold til spesiell tillatelse.
Gjesteparkeringsplassene er reservert for borettslagets gjester.
Parkering i strid med disse bestemmelsene kan medføre bøter eller borttauing for eiers regning og risiko.
Dersom borettslaget inngår avtale om parkeringskontroll
parkeringskontroll med eksternt firma, kommer detaljerte regler som et
tillegg til husordensreglene.
Vask og reparasjoner av bil er forbudt på borettslagets område og i garasjene.
Beboere som leier ut garasjeplass bør fortrinnsvis leie ut til borettslagets beboere.
b
Ordensregler for garasjeanlegget:
A. Garasjen kan kun benyttes til oppstilling av motorvogn med tilbehør, jf. pkt c)
B. Motorvogn med tilbehør skal plasseres vel innenfor grensen for tilvist plass, slik at dette er til minst
sjenanse for naboene.
C. Det err kun anledning til å oppbevare et sett bildekk (4 hjul), takgrind og lignende på garasjeplassen. All
øvrig lagring er forbudt.
D. Enhver er ansvarlig for å holde sin garasjeplass ren og ryddig.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 27
E.
F.
Borettslaget er uten ansvar for skade som skyldes hærverk, tyveri,
tyveri, kollisjoner eller som skyldes
feilaktig parkering.
Uvedkommende har ingen adgang til garasjene. Dører og porter skal holdes lukket og låst.
10. Bygningsmessige forandringer
Bygningsmessige forandringer på boenheter eller fellesarealer skal godkjennes av styret på forhånd. Tegninger
må vedlegges søknad til styret.
Rehabilitering av våtrom skal skje etter våtromsnormen.
Det må brukes autorisert fagperson til elektriske arbeider og VVS-arbeider.
VVS
Regler for parabolantenner:
Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra styret.
Det er kun tillatt med èn parabol pr. boenhet.
Størrelsen på parabolantenne skal ikke overskride 80 cm i diameter.
Det er ikke tillatt å montere parabol på bygningskroppen, kun på frittstående stativ.
Parabolantenne skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer.
11. Brannvern
På grunn av brannfare er følgende forbudt:
Brenning av bål, herunder bråtebrann
Bruk av fyrverkeri på/fra terrasser/verandaer eller vinduer. Fakler
Fakler eller lignende må brukes med forsiktighet.
På grunn av brannfare er det forbudt å bruke engangsgriller i Storfjellet Borettslag. Det er forbudt å benytte
kulegrill på balkonger nær markiser.
12. Dyrehold
Det er tillatt å holde hund i borettslaget.
Det er tillatt å ha innekatt i borettslaget. (En ”innekatt” er en katt som skal holdes inne i leiligheten, og ikke
ferdes fritt ute.)
Beboere som har eller ønsker å anskaffe dyr, plikter å rette seg etter følgende bestemmelser:
Dyreholdet må ikke være till sjenanse for andre av lagets beboere.
Ekskrementer etter dyr skal straks fjernes.
Ved anskaffelse av hund skal eier undertegne ”Erklæring om dyrehold”.
Hunder skal til enhver tid og uten unntak være i bånd på borettslagets område.
Katter skal være i bånd eller i transportkasse på borettslagets område.
Gjentatte brudd på disse bestemmelsene skal medføre at dyret må fjernes fra borettslaget.
13. Andre bestemmelser
Enhver beboer plikter å varsle styret eller vaktmester om feil og skader på eiendommen.
eiendommen
Andelseieren er økonomisk ansvarlig for enhver skade han, hans husstand eller den han gir adgang til
leiligheten måtte forårsake på borettslagets eiendom eller andre boenheter.
Andelseiere som i egen regi utfører arbeider utvendig skal selv sørge for vedlikeholdet
vedlikeholdet av dette.
Andelseier plikter straks å utbedre/dekke enhver skade eller ethvert utlegg som borettslaget eller andre måtte
få som følge av arbeider andelseier har utført.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 28
Ved overdragelse av bolig går ansvaret automatisk over til den som overtar
overtar boligen. I forbindelse med dette
plikter andelseier å informere den nye andelseieren om alle sider ved dette ansvarsforholdet. Borettslaget har
ingen opplysningsplikt i sammenheng med slike saker og frafaller ikke krav på bakgrunn av sviktende
informasjon.
Styret eller dugnadsutvalget kan innkalle til dugnad. Alle beboere plikter å delta i en slik dugnad dersom ikke
åpenbare rimelighetshensyn tilsier noe annet.
14. Brudd på husordensreglene
Ved brudd på disse reglene bør man i første omgang søke å komme
komme frem til en minnelig ordning med den
klagen gjelder. Dersom dette ikke fører frem, skal klagen fremmes skriftlig til styret. Styret avgjør hvilke tiltak
som eventuelt skal iverksettes.
Et hvert brudd på husordensreglene regnes som mislighold av andelseiers
andelseiers forpliktelser overfor laget. Alvorlige
eller gjentatte brudd på husordensreglene kan få konsekvenser for borettshavernes boforhold.
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 29
VEDLEGG H – EGENERKLÆRING OM DYREHOLD
DYR
ERKLÆRING OM DYREHOLD
Undertegnede som har hund forplikter seg herved til å overholde følgende regler:
1.
Hunden skal til enhver tid og uten unntak være i bånd på borettslagets område.
Ekskrementer som min hund etterlater seg på borettslagets område skal straks fjernes. Hunden skal
ikke luftes på borettslagets område, men føres til områder som er egnet til dette. Det forutsettes at
enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor
hundeeiere som lar hunden gå løs i den tiden det er båndtvang. Hundeier forplikter seg til å
gjennomføre et dressurkurs med hunden.
2.
Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund måtte påføre person
eller eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skader på blomster,
blomste planter og
grøntanlegg m.v.
3.
Dersom
om det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på
annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med
klagerne kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandling
forhandling med partene hvorvidt en klage er
berettiget.
4.
Denne erklæring betraktes som en del av beboerens forpliktelser overfor borettslaget, og alvorlige
brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold. Forøvrig erklærer jeg meg villig til å
godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid
finner det nødvendig å foreta.
Oslo,..........……………………
..................................……………………………………………………….
Andelseier/beboer
..................................……………………………………………………….
..........……………………………………………………….
Adresse
HMS-Plan
Plan Storfjellet Borettslag
Side 30