FLUEKASTING - Castingforbundet.no

Transcription

FLUEKASTING - Castingforbundet.no
KONKURRANSEREGLER
FLUEKASTING
- standard fiskeutstyr -
Rev. 16.11.2012 - Norges Castingforbund
INNHOLDSFORTEGNELSE
1. Generelle regler
3
2. Ørret presisjon
4
3. Ørret lengde
5
4. Sjøørret lengde
6
5. Laks lengde
7
6. Sjøørret spey lengde
8
7. Laks spey lengde
10
8. 18’ & 16’ spey lengde
12
2
1. GENERELLE REGLER
Klasser:
Åpenklasse,Damer,Juniorgutter,Juniorjenter.Juniorermantilogmeddetåret
manfyller18år.
Startrekkefølge: Startrekkefølgentrekkes.
Finaler:
De6besteikvalifiseringengårtilfinale.Startrekkefølgenifinaleneromvendtav
resultateneikvalifiseringen,dvs.bestekasterikvalifiseringenavslutter
finalerunden.Detkrevesminimum12deltakereforatdetskalavholdesfinale.
Omkast:
Vedliktresultatpå6.plassikvalifiseringenellerpå1.3.plassifinalen,avholdes
omkast.
Assistanse:
Tid:
Jury:
Protest:
Doping:
1
Deltakernekanmottahjelpfraenpersontilåbyttefluer,løsneoppknutero.l.
Kasterenkanikkemottahjelptilåtrekkeut/innsnøre.Kasterkanikkemotta
anvisningunderkastingen,verkenfradommer,medhjelperellerandre.
Deltakernekanikkebytteutstyrnårtidenløper(bortsettfraflueogfortom).Ved
materialbrekkasje(stang,snelle,fluesnøre/skyteline)stoppestiden,slikatden
delenavutstyretsomerdefektkanbyttesut.Bruddpåfortomellerflue,regnes
ikkesommaterialbrekkasje.Etgyldigkastmåværeavlevertinnenforangitt
tidsgrense.
Juryenbestårav3personer,som:
a)behandlerprotester
b)vurdererbruddpåkonkurransereglerogfastsettereventuellstraffereaksjon
c)tarbeslutninger,isamrådmedarrangør,vedrørendetekniskgjennomføringav
stevnetavidrettsligbetydning
Enprotestmåleveresskriftligtiljuryeninnen30minutteretteratresultatetfraden
aktuelleøvelsenergjortkjent.
AlledeltakereplikteråfølgegjeldendedopingreglersombesluttetavWADA1.
Se dopingliste på www.antidoping.no
3
2. ØRRET PRESISJON
Utstyr
Stang:
Maksimumlengde275,5cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(9ft.=274,3cm.).
Fluesnøre:
ScientificanglersmasteryexpertdistancecompetitionWF5F(oransje,120ft.).Det
erikketillattåtilpassesnøret(kappe,skjøte),snøretmåbenyttesioriginalstand.
Fortom:
Monofilament,minimumlengde250cm.Minimumlengdepåfortomsspisser40
cm.,ogmaksimumdiameterpådenneer0.30mm.
Flue:
Utleveresavarrangør(flueutenkrok).
4målsomhverbeståravtresirkulæreringermeddiameter60120180cm.Målene
plasserespåtilfeldigvalgteavstandermellom8og15m.,måltfrastandplasstil
senteravmålene.Avstandenskalværeukjentforkasterne,ogendresmellom
kvalifiseringogfinale.Standplassermarkertogmåler1,2x1,2m.
Øvelsen
Bane:
Rekkefølge: Detkastesfravenstremothøyre:1,2,3,4x4,totalt16kast.
Kasttype:
Overhodekasterenestetillattekasttype.Justeringavsnørelengdenutenforsnelle
ogtoppringkankunskjevedblindkasting.Kasterstartermedfluenihåndenogmed
maksimaltenstanglengdemedsnøreutenfortoppringen.Kasterkanleggened
stangogsnørebaksegforåordneutstyret.
Tid:
5minutter.
Resultat:
Treffregnesnårfluentrefferiellerpåenavringene.Detgisfem(5)poengfortreffi
ellerpåinnerstering,tre(3)poengfortreffiellerpåmidtersteringoget(1)poeng
fortreffiellerpåytterstering.Hvisfluen,fortommenellersnøretberørervannet
underblindkastingregnesdettesomugyldigkast(0poeng)ogkastermågåvidere
tilnestemål.Hvistoellerflerekasterefårsammepoengsum,viltidsbrukenavgjøre
rangeringen.
4
3. ØRRET LENGDE
Utstyr
Stang:
Maksimumlengde275,5cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(9ft.=274,3cm.).
Fluesnøre:
ScientificanglersmasteryexpertdistancecompetitionWF5F(oransje,120ft.).Det
erikketillattåtilpassesnøret(kappe,skjøte),snøretmåbenyttesioriginalstand.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde300cm.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Bane:
Etgyldigkastmåleveresfrastandplass,ogfluenmålandeinnenforangittsektor.
Sektorbreddener510m.Breddenpåstandplasstilsvarersektorbredden.
Tid:
4minutter.
Resultat:
Lengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningen.Kastenemålesikortestelinjefra
standplasstilfluen,ogtilnærmestehalvemeter(cm.påland).Hvistoellerflere
kastereoppnårsammelengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
Øvelsen
5
4. SJØØRRET LENGDE
Utstyr
Stang:
Maksimallengde306cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(10ft.=304,8cm.).
Fluesnøre:
Flytendesyntetiskfluesnøremedmaksimalklumpvektpå27gramogmaksimal
diameterpå2mm.Enhverdelavsnøret(inkl.frontogbaktapering,tip)som
overstiger1mm.idiameterinkluderesiklumpvekten.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde300cm.
Skyteline:
Diametermellom0,35mm1mm.Enhverdelsomoverstiger1mm.idiameter
inkluderesiklumpvekten.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Bane:
Etgyldigkastmåleveresfrastandplass,ogfluenmålandeinnenforangittsektor.
Sektorbreddener510m.Breddenpåstandplasstilsvarersektorbredden.
Tid:
4minutter.
Resultat:
Lengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningen.Kastenemålesikortestelinjefra
standplasstilfluen,ogtilnærmestehalvemeter(cm.påland).Hvistoellerflere
kastereoppnårsammelengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
Øvelsen
6
5. LAKS LENGDE
Utstyr
Stang:
Maksimallengde460cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(15ft.=457,20cm.).
Fluesnøre:
Flytendesyntetiskfluesnøremedmaksimalklumpvektpå55gramogmaksimal
diameterpå3mm.Enhverdelavsnøret(inkl.frontogbaktapering,tip)som
overstiger1,1mm.idiameterinkluderesiklumpvekten.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde500cm.
Skyteline:
Diametermellom0,35mm–1,1mm.Enhverdelsomoverstiger1,1mm.idiameter
inkluderesiklumpvekten.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Bane:
Etgyldigkastmåleveresfrastandplass,ogfluenmålandeinnenforangittsektor.
Sektorbreddener510m.Breddenpåstandplasstilsvarersektorbredden.
Tid:
4minutter.
Resultat:
Lengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningen.Kastenemålesikortestelinjefra
standplasstilfluen,ogtilnærmestehalvemeter(cm.påland).Hvistoellerflere
kastereoppnårsammelengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
Øvelsen
7
6. SJØØRRET SPEY LENGDE
Utstyr
Stang:
Maksimallengde306cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(10ft.=304,8cm.).
Fluesnøre:
Flytendesyntetiskfluesnøremedmaksimaldiameterpå2mm.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde300cm.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Øvelsen
Øvelsenkanutførespå3forskjelligemåter:
1)Utvadetmedvinkling;2)Frabryggemedvinkling3)Frabryggeutenvinkling.
1) Utvadetmedvinklingog2)frabryggemedvinkling
Bane:
Vedalternativ1erstandplassivannmedmaksimalvanndybdepå60cm.,mensved
alternativ2erstandplasspåbrygge/plattform/land.Vedbeggealternativer
standplassforanenVformetsektormedenvinkelpå40grader.Etgyldigkast
kreverathelesnøretvedpåbegynnelsenavkasteterpåutsidenavenav
sektorlinene,ogatfluenlanderpåutsidenavdenandresektorlinen.Fluenmå
ankresoppforankaster.
Kasttyper:
Topåkrevdekasttyper.
Forhøyrehendte:
a)enkeltspeykastoverhøyreskulder(mothøyre)og
b)snakeroll2tilbake(motvenstre)
eller
Forvenstrehendte:
a)enkeltspeykastovervenstreskulder(motvenstre)og
b)snakerolltilbake(mothøyre).
Tid:
6minutter.
Resultat:
Summenavdetlengstekastetforhveravdetopåkrevdekasttyper.Kastenemåles
frastandplasstilfluen,ogtilnærmestehalvemeter.Hvistoellerflerekastere
oppnårsammelengde,blirsummenavnestlengstekastforhveravdetopåkrevde
kasttyperavgjørendeforderesrangering.
2
Snake-roll: En sirkel- eller ovalformet stangtuppbevegelse for å reposisjonere snøret, etterfulgt av et switchkast.
8
3) Frabryggeutenvinkling
Bane:
Standplasserpåbrygge/plattform/land.Fluenmålandeinnenforangittsektor.
Sektorbreddener510m.Breddenpåstandplasstilsvarersektorbredden.Fluenmå
ankresoppforankaster.Berørerflue,fortomellersnørevannetbakkastererkastet
ugyldig.
Tid:
4minutter.
Resultat:
LengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningenKastenemålesfrastandplasstil
fluen,ogtilnærmestehalvemeter.Hvistoellerflerekastereoppnårsamme
lengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
9
7. LAKS SPEY LENGDE
Utstyr
Stang:
Maksimallengde460cm.,medev.produksjonsavvikinkludert(15ft.=457,20cm.)
Fluesnøre:
Flytendesyntetiskfluesnøremedmaksimaldiameterpå3mm.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde500cm.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Øvelsen
Øvelsenkanutførepå3forskjelligemåter:
1)Utvadetmedvinkling;2)Frabryggemedvinkling3)Frabryggeutenvinkling.
1)Utvadetmedvinklingog2)frabryggemedvinkling
Bane:
Vedalternativ1erstandplassivannmedmaksimalvanndybdepå60cm.,mensved
alternativ2erstandplasspåbrygge/plattform/land.Vedbeggealternativer
standplassforanenVformetsektormedenvinkelpå40grader.Etgyldigkast
kreverathelesnøretvedpåbegynnelsenavkasteterpåutsidenavenav
sektorlinene,ogatfluenlanderpåutsidenavdenandresektorlinen.Fluenmå
ankresoppforankaster.
Kasttyper:
Topåkrevdekasttyper:
a)snørefrahøyre,overvenstreskulder
b)snørefravenstre,overhøyreskulder
Tid:
6minutter.
Resultat:
Summenavdetlengstekastetforhveravdetopåkrevdekasttyper.Kastenemåles
frastandplasstilfluen,ogtilnærmestehalvemeter.Hvistoellerflerekastere
oppnårsammelengde,blirsummenavnestlengstekastforhveravdetopåkrevde
kasttyperavgjørendeforderesrangering.
10
3)Frabryggeutenvinkling
Bane:
Standplasserpåbrygge/plattform/land.Fluenmålandeinnenforangittsektor.
Sektorbreddener510m.Breddenpåstandplasstilsvarersektorbredden.Fluenmå
ankresoppforankaster.Berørerflue,fortomellersnørevannetbakkastererkastet
ugyldig.
Tid:
4minutter.
Resultat:
LengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningenKastenemålesfrastandplasstil
fluen,ogtilnærmestehalvemeter.Hvistoellerflerekastereoppnårsamme
lengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
11
8. 18’ & 16’ SPEY LENGDE
Utstyr
Stang:
Maximumlengdeforherrerer550cm.medev.produksjonsavvikinkludert
(18ft.=548.64cm).MaksimumlengdeforDamer/jr.er489cm.(16ft.=487.68cm.)
Fluesnøre:
Flytendesyntetiskfluesnøremedmaksimaldiameterpå3mm.
Fortom:
Monofilament.Maksimumlengde600cm.
Flue:
Utleveresavarrangør(ull/garn).
Bane:
Standplasserpåbrygge/plattform/landforanenVformetsektormedenvinkelpå
30grader.Etgyldigkastkreverathelesnøretvedpåbegynnelsenavkasteterpå
utsidenavenavsektorlinene,ogatfluenlanderpåutsidenavdenandre
sektorlinen.Fluenmåankresoppforankaster.
Tid:
6minutter.
Resultat:
LengstekastavlevertinnenfortidsbegrensningenKastenemålesfrastandplasstil
fluen,ogtilnærmestehalvemeter.Hvistoellerflerekastereoppnårsamme
lengde,blirnestlengstekastavgjørendeforderesrangering.
Øvelsen
12