Forslag til mal for gennerell del for årsplan

Transcription

Forslag til mal for gennerell del for årsplan
ÅRSPLAN 2012-2013
Dalgård skole
Gruppe D
”Læring i fellesskapet;
faglige utfordringer, daglige gleder”
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
1
Generell del
Personale som er tilknyttet gruppa:
Anne Helmersen Myhra
Kontaktlærer
Vigdis Veie-Rosvoll
Kontaktlærer
Eli Refseth
Kontaktlærer
Astrid Brustad
Kontaktlærer
Ella Nilsen
Per Olav Ervik
Heidi Huus
Lise Krogstad
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Lærling
[email protected]
telf:72545021
[email protected]
telf:72545021
[email protected]
telf:72545021
[email protected]
telf:72545021
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Avdelingsleder/undervisningsinspektør med ansvar for trinnet
Morten Krogstad Strand
[email protected]
tlf.72445000
Tilhørighet – areal
Gruppe D holder til i rom 205 med tilhørende grupperom i B-fløya.
Vi benytter ellers musikkrom, gymsal, svømmehall, skolekjøkken, datarom og samlingsrom.
Årsplanens virkeområde
Årsplanens hovedinnhold gjelder for hele gruppa. Alle elevene får tilpasset opplæring ut fra funksjonsnivå,
behov og utviklingsmuligheter. Innhold og gjennomføring av tilbudet for den enkelte elev er synliggjort i
elevens IOP. Målet er å gi elevene like muligheter til å utvikle seg i arbeidet med fagene gjennom
variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og organisering av undervisningen.
Organisering av elevene
På Dalgård skole er grunnlaget for opplæringen at læring skjer i fellesskapet. Vår grunntanke er at i det
gode samværet ligger muligheten for kommunikasjon og videreutvikling. Hovedregelen er derfor at
undervisningen skjer i gruppe sammen med andre elever.
I år er det 9 elever knyttet til gruppe D. 7 av disse går hos oss 5 dager per uke, 2 går hos oss 2 og 3 dager
per uke og 3 / 2 dager på nærskolen sin. 8 av gruppas elever benytter SFO-tilbudet.
Skoledagen varer fra 8.15 til 14.15(på mandager til 8.15-13.30). I løpet av skoledagen har elevene to
friminutt, kl. 9.45 – 10.30 og kl. 12.00-12.45. Matpausen er lagt til kl. 11.45 – 12.15. For enkelte av
elevene våre er dette også en læring og treningsarena. Spesialgruppene får gratis frukt hver dag, annen hver
uke. Noen timer/fag er felles for hele gruppa, mens andre timer /fag er for mindre deler av gruppa eller
enkeltelever. Logoped og ergoterapeut er inne i gruppa i enkelttiltak og/eller periodiske tiltak. Flere av
elevene deltar i timer/fag som er organisert på tvers av de etablerte gruppene i B-fløya(Drama/teater, band,
svømming med mer).Hver lærer er formelt hovedansvarlig for et antall elever (avhengig av
stillingsstørrelse). Dette gjelder som kontaktlærer, skriving av IOP / IODP, rapporter, ansvarsgruppemøter
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
2
og annen oppfølging. I den praktiske skolehverdagen er det allikevel slik på gruppe D at alle elever er
”våre” elever. Alle voksne har ansvar for alle elever. En lærer er også kontaktlærer for hele gruppa.
Fag - og timefordeling
Hele opplæringstilbudet i spesialgruppene regnes som spesialundervisning. For å gi elevene et tilpasset
opplæringstilbud ut fra elevenes forutsetninger, er gruppenes fag- og timefordeling tilpasset elevenes
forutsetninger.
Læreplanen Kunnskapsløftet
Denne planen danner fundamentet og rammen for opplæringen. Læreplanens generelle del,
læringsplakaten og læreplanene for de enkelte fag er grunnlaget for skolens planlegging av opplæringa
( http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103
Skole-hjem-samarbeid
Foreldremøter – minimum to pr år. Innholdet i møtene legges i samhandling med foreldrekontaktene.
Foreldresamtaler skjer ofte via ansvarsgruppemøter. Hvis dette ikke er tilstrekkelig kan man avtale egne
foreldremøter / samarbeidsmøter. Der det er naturlig og nødvendig avholdes foreldresamtalene sammen
med eleven.
Kommunikasjon med lærer ut over foreldresamtalene: Hver elev har egen kontaktbok for daglig utveksling
av informasjon mellom hjem og skole. Det er mulighet for kontakt med lærer pr. telefon, fortrinnsvis i
arbeidstid, og pr. e-post.
I løpet av høsten vil det bli avholdt informasjonsmøte vedrørende overgang til videregående skole for
avgangselever. Det vil arrangeres omvisning på ulike videregående skoler med elever, foreldre og lærere.
Foreldre kan delta på overføringsmøter med Dalgård og den videregående skolen eleven får plass på.
Sosialpedagogisk arbeid på gruppen: Nyttårsball for elever på ungdomstrinnet i januar. Sommerfest for
gruppene i juni. Foreldre inviteres til gruppas samlingsstunder. Andre tiltak og opplegg vil være tema på
høstens foreldremøte. Gruppe/klassekontakter i gruppe D skoleåret 2012/2013 velges på høstens
foreldremøte.
http://dalgard.skole.no/index.php?pageID=92&page=lokale_planer__styringsdokument
Arbeidsmetoder
Gruppe D sin faglige overbygging er sosial læring. Vi vektlegger at elevene skal lære i et fellesskap, vi
jobber sjelden i en–til-en settinger. Trygghet og trivsel er to av våre viktigste hovedmål.
Elevene har en aldersspredning fra 11 til 16 år. Vi ønsker at undervisningsstil og holdninger skal bære preg
av det, dvs. primært ungdomsfokus. Humor er et bevisst virkemiddel på gruppe D.
Generelt for hele gruppa er det fokus på sosial læring. Læring gjennom å høre til, og trives i et fellesskap,
læring gjennom å lykkes. Læring gjennom å få økte sosiale ferdigheter, sosial kompetanse og dermed økt
sosial status, og større trygghet på seg selv. Modellæring er viktig.
Musikk, og drama/teater er to viktige fag for å nå mål innen sosiale områder. B-fløyas samlingsstund på
fredager er en viktig arena for mestringsglede.
Vi følger ikke en bestemt pedagogisk teori, men kan sies å være hovedsakelig basert i sosial læringsteori.
”Teacch” –metodikk vil brukes for enkelte av våre elever. Elementer av atferdsmodifiserende teori,
”Webster Stratton” i forhold til læring av sosial kompetanse er også anvendt.
Vi vektlegger en generell ”oppdragelse” i klasserommet med fokus på folkeskikk og akseptabel atferd.
Dalgård skole deltar i ”Respekt – programmet. Elevene er sjøl med på å utarbeide gruppas trivselsregler og
regler for oppførsel etter ”Respekt” prinsippene. For mer informasjon se skolens hjemmeside.
-Elevenes grunnleggende ferdigheter varierer mye fra elev til elev. Arbeidsmetoder er tilpasset hver enkelt
elevs behov. Det kan være behov for trening på ferdigheter i alt fra ADL (dagliglivsferdigheter) til
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
3
tradisjonelle skolefag, og sosiale ferdigheter. Alt dette er nedfelt i den enkelte elevs IOP/IODP. Enkelte
elever får spesielt tett oppfølging innen enkeltområder (for eksempel motorikk, språk, lesing mm).
- Undervisningen er i stor grad temabasert. Det vil bli utarbeidet egne tema / periodeplaner for hvert tema
med fokus på målsetting, hvordan det arbeides med tema, og om vurdering. Tema / prosjektplanene sendes
heim og blir lagt ut på skolens hjemmeside. I tillegg får noen elever individuelle ukeplan. Gruppa har en
fast tematime pr. uke. I tillegg vil vi bruke deler morgensamlinger og ukeslutt for å arbeide med tema. Det
vil og bli arbeidet med tema i øvrige fag, timer der det er naturlig.
-Begrepslæring er sentralt i undervisningen. Bruk av tegn til tale, bilder og digitalt kamera for å støtte
språk, samtale, leseopplæring, visuelle hjelpemiddel som boardmaker, samtale, refleksjon rundt tema er
ting vi bruker i det daglige arbeidet.
- Vi bruker ”Smart Board” mye og aktivt. Vi henter fram nettaviser og annet aktuelt stoff som vi bruker i
de ulike fagene. Vi bruker det også til å se bilder og ”reportasjer” som vi har laget selv(for eksempel i
friluftsliv).
- Kontaktboka er også et svært viktig middel til språktrening, trening i å fortelle og lytte.
- Ekskursjoner og turer til steder som er knyttet opp mot tema- og prosjektarbeid = konkret erfaring.
- Spill og leikprega aktiviteter for å sikre forståelse.
Mål i det daglige læringsarbeidet
Faglige mål synliggjøres i fagplanene i Kunnskapsløftet og i de lokale fagplanene. De lokale planene er
lagt ut på skolens hjemmeside (http://www.skole.trondheim.kommune.no/dalgard/)
Alle elevene har IOP eller IODP, hvor mål for den enkelte elev på de ulike områder er spesifisert. Denne
evalueres 2 ganger per år, til jul og sommer. For de elevene som har delt tilbud mellom 2 skoler, skrives
det felles IOP der ansvar for de ulike målområdene fordeles. Da evalueres det i samarbeidsmøter, og det
skrives en felles rapport til jul og sommer. Der eleven går 3 -5 dager per uke på hjemmeskolen hviler
hovedansvar for å utarbeide IOP på elevens nærskole.
Det utarbeides egne tema / periodeplaner for hvert tema med fokus på målsetting, hvordan det arbeides
med tema, og om vurdering. Gruppa har felles mål for temaperioder og emneopplegg, men også her må det
settes individuelle mål for mange, da alders- og nivåforskjeller innad på gruppa er store.
Vurdering/evaluering av måloppnåelse
Halvårsrapporter skrives i desember og i juni.
Skolen deltar på ansvarsgruppemøter sammen med foreldre. Foreldresamtaler og samarbeidsmøter ifht.
elevens IOP. Skolens personale har interne samarbeidsmøter i forhold til målsetting, evaluering og det
daglige arbeidet rundt eleven.
Elevsamtalen skjer i det daglige arbeidet med eleven. Elevene får tilbakemelding i forhold til
arbeid/aktivitet og sosiale ferdigheter. Mestringsopplevelse er sentralt i vurderingsarbeidet.
Kontaktbok mellom skole og heim for overføring av informasjon (brukes daglig). Mestring og
måloppnåelse blir dokumentert gjennom ferdige produkt, bilder og samtale. Samtale, oppsummering
/avslutning av skoledagen på slutten av skoledagen og i siste arbeidsøkt fredag.
Sosial kompetanse
Læring i sosialt fellesskap og utvikling av sosial kompetanse skjer i det daglige arbeidet gjennom hele året.
Læring gjennom å høre til, og trives i et fellesskap, læring gjennom å lykkes. Læring gjennom å få økte
sosiale ferdigheter, sosial kompetanse og dermed økt sosial status, og større trygghet på seg selv.
Gruppe D er ei ungdomsgruppe. Undervisningstil og holdninger vil være bevisst på dette.
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
4
Modellæring og bruk av Webster Strattons prinsipper er viktige arbeidsmetoder for å utvikle sosial
kompetanse. Skolen deltar i ”Respektprogrammet”. Vi vil fortsette å arbeide med tema ”God start” med
fokus på hilsing, overgangssitasjoner og avslutning av dagen.
- http://dalgard.skole.no/index.php?pageID=92&page=lokale_planer__styringsdokument
Fysisk aktivitet
Elevene har gymnastikk, svømming, friluftsliv og dans på timeplanen
Noen elever har tilpasset opplegg i forbindelse med fysisk og motorisk trening. I tillegg deltar gruppa på
fellesopplegg ved skolen og for gruppene.
- Vinteraktivitetsuka.
- Friidrettsdag.
- Skidag for hele skolen.
- Skidag i Granåsen for gruppene.
- Høsttur.
- Joggedag.
- I friminutt er det tilgang på sykler, hinderløype, disser, ballbinge og andre tradisjonelle
skolegårdsaktiviteter. I ett friminutt per uke tilbys organisert balleik i gymnastikksalen
Kultur.
Skolens kulturkalender er et årshjul som synliggjør aktiviteter som angår hele eller deler av
skolefellesskapet. Se skolens infohefte.
Dalgård skole er Redd Barna - skole og overskuddet fra Dalgårddagen går til organisasjonen.
Tema om God start. Vi blir kjente med hverandre og lager nye grupperegler. Vi går i gjennom
trivselsreglene på skolen.
Tv-aksjonen.
Bokuke: I år skal gruppe D jobbe med bøker av forfatteren Roald Dahl.
Teaterforestillinger og konserter.
Delta i eksterne kulturtilbud som DKS.
Dalgårddag, juni 2013.
Utsmykking av klasserom og fellesareal gjennom arbeidet med ulike tema og i faget Kunst og håndverk.
Gruppe D har ansvar for samlingsstunder i B - blokka 2 ganger pr. år. Enkelt elever/grupper bidrar på
fellessamlinger for hele skolen, deler av skolen. Noen av elevene på gruppa deltar i teatergruppa.
”Grønt Flagg”:
Tema i år er ”Biologisk mangfold”. Det skal prege undervisningen spesielt gjennom friluftsliv, og er
tilpasset elevene på gruppa. Det er i hovedsak læring gjennom konkret handling og deltagelse, men tema
dekkes også periodevis som teorifag i klasserommet.
Målet er basert i Kunnskapsløftet: ”Kunnskapen om, forståelsen av, og opplevelser i naturen kan fremme
viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling”.
Videre: ”Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold.
For å kunne snakke sammen om dette må man kunne navn på noen planter og dyrearter som inngår i
samspillet i et økosystem”.
Delmål av dette tas ned til et nivå passende den enkelte gruppe og elev. F.eks. kan enkeltelever ha mål i
IOP om å lære navn på/kjenne igjen x antall arter i hver gruppe, og i hvilket økosystem vi finner de ulike
artene.
Elevene skal oppsøke flere økosystemer: granskog, lauvskog og ferskvann. Vi benytter i hovedsak
Bymarka i skolens nærområde, og besøker samme stedet flere ganger gjennom året. Vi lærer om naturens
endringer gjennom året, følger bestemte trær, planter, sopp, fugler og dyr. Vi ser på sammenhenger, hva er
”riktig”(for eksempel at lauvet gulner og faller av om høsten), og hva er ”feil”( for eksempel et grantre
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
5
som mister nålene). Hva er årsakene til at noe er ”feil”? Her er det naturlig å trekke inn såkalt
”svartlistearter” som kan ødelegge biologisk mangfold.
Miljøvern er gjennomgående: ”Hjertelig velkommen når ingen ser at du har vært her”. Også i denne
sammenhengen er begrepene ”riktig” og ”feil” et godt utgangspunkt.
Vi har mange lett tilgjengelige plasser i skolens nærområde til både enkel og litt avanser utforsking av
økosystemer.
Læringsarena for skoledemokratiet
Gruppe D deltar i elevråd.
Grupperåd vil være i for og etterkant av elevråd, samt når det er behov. Dette skjer i siste arbeidsøkt
fredager.
Ekskursjoner/turer
Eksursjonene for de enkelte trinn / gruppe må til vanlig ses i sammenheng med årsplanene for de
forskjellige fag. I år vil elevene delta på følgende ekskursjoner/turer:
Besøk på Byåsen bibliotek i bokuka (uke 45-47).
Besøk på Sverresborg Folkemuseum, ”Jul i gamle dager” i desember.
Bytur ifbm tema om jul
Byturer med besøk på ulike tjenester i samfunnet som politi, brannstasjon m.m i forbindelse med tema om
samfunnet vårt.
Besøk på Havstein Bo og servicesenter.
Fridager 2012 - 2013
Skolen følger Trondheim kommunes skole- og barnehagekalender. Den kan finnes på følgende adresse:
http://www.trondheim.kommune.no/emne/skolerute/
Vær oppmerksom på følgende endringer:
Dalgård har planleggingsdag den 161112. Da er skole og sfo stengt. Vanlig skole 301112.
Dalgård har planleggingsdag 250113. Det betyr at siste skoledag er 210613.
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
6
Årsplan for gruppe D, Dalgård skole 2012-2013
Uke
Tema
34
God start
Respekt
HØST.
Norsk /Språk og
kommunikasjon
Matematikk
Individuelt arbeid etter
IOP/IODP gjennom
hele året.
Individuelt
arbeid etter
IOP/IODP
gjennom hele
året.
Natur
Fag /
Friluftsliv
MÅL: Fremme
glede ved fysisk
aktivitet og
naturens storhet,
Felles:
glede og undring
Norsk:
Felles:
Tekstskaping.
over veksling
Anslå antall,
Data.
mellom årstidene.
foreta
Bruke smartboard
Seinsommer.
opptellinger.
Samtale.
Naturens
Vente på tur til å snakke. Jobbe med
gaver/markens
konkreter i
Lytte.
grøde.
sammenheng med Turer i
Ta i mot beskjed.
tall og mengde.
Svare på henvendelser
marka(skolens
Rekketelle på
fra voksne og medelever.
nærområde)
kalenderen.
Fortelle.
HØST.
Mengdebegrep,
Skrive på tavla, ordne
dato, klokke, bruk Bær og sopp i hage
magnettavla med
og i marka.
temperatur,
symboler og piktogram. penger,
Plukke bær til bruk
på skolekjøkkenet.
Lære om
Lære navnet på dagene i grunnleggende
Steke sopp på
uka , månedene og
stormkjøkken.
matematiske
årstidene.
Plukke tyttebær,
begrep.
Enkel addisjon og lage trollkrem.
Lære fødselsdagen sin.
subtraksjon i
Endringer i
naturlige og
naturen.
GJELDER HELE
strukturerte
Dagene blir
ÅRET.
situasjoner.
kortere.
Kjenne igjen og Trekkfuglene
vite navnet på
samler seg og drar.
geometriske
Vatn og vassdrag i
figurer.
nærmiljøet.
Bål og bålregler.
GJELDER
Miljøvern/
HELE ÅRET.
forsøpling.
Tilpasse klær og
sko etter vær og
føre.
SamfunnsFag / RLE
Kunst og
håndverk
Musikk
Mat og
helse
Gjennom hele året i
samf. time fredager:
Lage krans av hender
klippet i papp.
Sommer
Matretter med
frukt, bær og gr
saker.
………………..
-Samf: (Nyheter og
aktuelt).:Få kjennskap til
sentrale nyheter i Norge
og verden. Få kjennskap
til aviser, Adresseavisa,
Byavisa, Klar tale m.m.
Nyheter på nett: Aviser,
tv
Kroppsøving
Evaluering/
planlegging (IOP
mv)
Samarbeid Kulturkalen
skole-hjem der/ Annet
Tur i nærmiljøet
Ferdigstilling av elevenes
IOP i begynnelsen av
september. Den blir tema
på foreldremøte /
ansvarsgruppemøte i løpet
av høsten.
Ansvarsgruppe
møte /
foreldremøte
blir avtalt med
elevens
foresatte.
Samarbeidsmøt
er der det er
behov.
Kontaktbøker
skrives hver
dag for
utveksling av
informasjon
mellom skoleheim.
Gruppa har Mat
og helse tirsdager
fra kl 9.00 til
12.15, i
oddetallsuker.
Gjennom hele året:
- Få opplevelser og
erfaringer med
kjøkkenoppgaver.
-Stimulere til gode
matvaner.
-Skape
arbeidsglede.
Gjennom hele året
fokusere på:
Dekke bord.
Telling.
Begrep.
Bruk av tegn.
Mål og vekt.
Lese oppskrift.
Hygiene.
Sortere avfall.
Etablere sosiale
ferdigheter i spisesituasjonen.
Bordskikk.
Trivsel ved måltid.
Utvikle sosial
kompetanse.
Lære å samarbeide.
Uke
Felles
34
samlingsstunder
for B-blokka
hele året
igjennom
”Hjertelig
velkommen når
ingen ser at du
har vært her!!”
Detaljert plan
over hvor vi skal
hver gang lages
separat og sendes
heimene.
Vi er ”Grønt
flagg”skole. For
mer detaljert
oppsett, se
generell del av
årsplanen under
”Kultur”.
35
God start
Respekt
HØST.
Etikk: Lære om hva
respekt er.Grupperegler.
Lære om hvordan vi
Collage av klipping.
Klippe bokstaver fra
blader/aviser til navnet
35
Vennskap
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
Orientering
7
36
37
God start
Respekt
HØST.
God start
Respekt
HØST.
38
hilser, på skolen
v.oppstart og avslutning
Trivselsregler.
Lære om samhandling
og samvær. Utforme og
praktisere regler for
samspill med andre og
være med og ta
demokratiske
avgjørelser i
skolesamfunnet
gjennom grupperåd og
elevråd.
”Den gyldne regel”
Skape fellesskap,
samhold og forståelse
sitt og lime på bokforside
og til stort fellesbilde til
klasseromsdøra.
Fargelære/maling.
Synge i mikrofon
Farger som er ”venner”
og lager nye farger.
Farger knyttet til årstider.
Individuelle produkter og
fellesprodukt.
Uttrykke følelser
Empati
36
Orientering
Sanger knyttet til
årstid og måned hele
året
14/9
37
Samlingstund
for hele skolen:
”God start”
Friidrett/terne til
joggedagen
38
Sang og rytme
HØST.
Høst
Friidrett/terne til
joggedagen
39
HØST.
«
40
HØST.
«
Sanke løv og andre
naturmatrialer. Se form
og farger i naturen.
Opptreden
Samlingstund
Lage bilder av
innsamlede
naturmatrialer.
Lytting
Bevegelse til musikk
Foreldremøte
for
spesialgruppene
25. september
Sykkel-ulike aktiviteter
på idrettsbanen
Joggedag til
inntekt for Tvaksjonen
39
40
Ulike ballaktiviteter på
kunstgressbanen
41
41
Høstferie
42
TV-aksjon
Aksjonsdag
211012
Amnesty
HØST.
Sette opp/gjøre
klar fuglekasser.
43
44
Empati
Uttrykke følelser
Hjelpe andre
«
46
Bokuker:
Roald Dahl
VINTER.
«
47
Lytte til utdrag fra lydbok,
lese
Gjenfortelle
Svare på spørsmål muntlig
Holde konsentrasjon
v. film
Se helhet
Bli kjent med ulike
fortellinger, bøker av
forfatteren.
Besøke biblioteket på
Byåsen
Sanger tilknyttet
Tv-aksjonen
Saml.stund for
hele skolen –
Tvaksjonen19.10
Ulike ballaktiviteter
Baking av
gjærbakst
Hente inspirasjon i bøker
Arbeide med
og historier av Roald
komponist etter
Dahl som vi leser.
elevenes eget valg.
Pop Rock
42
43
Ulike ballaktiviteter
1.nov er søknadsfrist for
Stasjonstrening/hinder- endring av tilbud på
Dalgård.
løype inne
44
45
Baking
Stasjonstrening/hinderløype inne
VINTER.
Lære om
temperatur,
frysepunkt for
vann.
Regn, snø og is.
Vatna fryser til.
VINTER.
«
48
Lage høstmalerier med
klinkekuleteknikk.
Hjelpe andre
Samspill-spille
Arbeid med leire.
Markere FN dagen
instrumenter,
Menneskefigur/kropp,
Skape fellesskap, samhold
Rytme
fabulere til fantasifigurer.
og forståelse
FN
45
Rettferdighet.
Samle opplysninger fra
globus/kart/ digitale
kilder og bruke disse til
å samtale om steder,
folk og språk
Kjenne til
hjelpeorganisasjoner
VINTER.
Tur til byen for å
se på julegatene og
markedet på
46
Vinter
Stasjonstrening/hinderløype inne
Formingsaktiviteter med
preg av julepynt,
julegaver, julekort,
dekorering og lignende.
Arbeid med ulike
materialer og teknikker
(tekstil, garn, papir, tre,
klippe, male, lime, rive
osv.).
Lytting
47
Grøt
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
Ulike leker/bruk av
småredskap inne
48
Ulike leker/bruk av
småredskap inne
8
Torget.
VINTER.
49
Advent / Jul.
Lære om kristen høytid.
Juleevangeliet
Fortellinger om Jesu liv
Skolegudstjeneste i
Byåsen kirke
Advent
Julesanger
Vinter
Julekaker
”Jul i gamle
49
dager” på
Sverresborg
folkemuseum
5/12
Teatergruppas
juleforestilling:
6/12
Halvårsevaluering av IOP
Sangleike og danser inne
Lære om juletradisjoner
50
VINTER.
«
Lære om jul i gamle
dager
Lucia mandag
13.12
Sangleike og danser inne
Besøk på Sverresborg
Folkemuseum
51
Pizza
Julegudstjeneste
for Dalgård skole
i Byåsen kirke
18.desember.
«
50
51
Julegrøt i B-fløya
Gang rundt
juletre 21.12.
52
Juleferie
1
Nytt år /vinter
Individuelt arbeid etter
IOP/IODP gjennom
hele året.
Felles:
Norsk:
Tekstskaping.
Data.
Bruke smartboard
Samtale.
Vente på tur til å snakke.
Lytte.
Ta i mot beskjed.
Svare på henvendelser
fra voksne og medelever.
Fortelle.
Skrive på tavla, ordne
magnettavla med
symboler og piktogram.
Lære navnet på dagene i
uka , månedene og
årstidene.
Lære fødselsdagen sin.
GJELDER HELE
ÅRET.
Måned, år
Antall dager,
Tallsymbol
(12, 30)
Individuelt
arbeid etter
IOP/IODP
gjennom hele
året.
Felles:
Anslå antall,
foreta
opptellinger.
Jobbe med
konkreter i
sammenheng med
tall og mengde.
Rekketelle på
kalenderen.
Mengdebegrep,
dato, klokke, bruk
temperatur,
penger,
Lære om
grunnleggende
matematiske
begrep.
Enkel addisjon og
subtraksjon i
naturlige og
strukturerte
situasjoner.
Tema VINTER:
Skiaktiviteter frem
til påske.
Aking, skøyter,
spark.
Spor på snø.
Bål på snø.
Måle tykkelsen på
isen på vatna, måle
temperaturen i
vannet og lufta.
Tilpasse klær og
sko etter vær og
føre.
Lære om
temperatur,
frysepunkt/
smeltepunkt for
vann.
Gjennom hele året i
samf. time fredager:
Male nyttårsraketter med
sugerørteknikk.
Vinter
-Samf: (Nyheter og
aktuelt).:Få kjennskap til
sentrale nyheter i Norge
og verden. Få kjennskap
til aviser, Adresseavisa,
Byavisa, Klar tale m.m.
Nyheter på nett: Aviser,
tv
Ansvarsgruppe
møte /
foreldremøte
blir avtalt med
elevens
foresatte.
Samarbeidsmøt
er der det er
behov.
Kontaktbøker
skrives hver
dag for
utveksling av
informasjon
mellom skoleheim.
Siste skoledag
før jul: 21.12
Skolestart 02.01
52
1
Kjenne igjen og
vite navnet på
geometriske
figurer.
GJELDER
HELE ÅRET.
2
VINTER.
Lage vintermaleri med
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
2
9
«
3
klinkekuleteknikk.
-Samtale om trygghet
og skikk og bruk på
nett og høre om
nettvettregler.
-Bruk og stell av PC
Data
-Nettvett
4
«
Decoupage.
Sang
Dekorere speilrammer.
Lyslykter, esker med mer
i decoupageteknikk.
Synge i mikrofon
-Bruk av søkermotor
Konsert med
fredagsbandet:
25/1
Enkel tekstbehandling
Tilpasset hver enkelt elev
5
Sanger tilknyttet
årstiden og måned
gjennom hele året.
«
6
Lage fastelavensris
«
7
8
9
3
”Posesuppe ” og
brød
”Posesuppe ” og
brød
5
Søknadsfrist for V.G.S. er
1 feb
6
Arbeide med
komponist etter
elevenes eget valg.
Klippe snøkrystaller.
7
Kakao og
ostesmørbrød
Vinterferie
VINTER.
Samfunnet
vårt
-Kjennskap til hva et
samfunn er.
-Kjennskap til ulike
oråder i samfunnet
vårt.
10
«
Arbeid med garn:
Fingerhekling, tvinning,
hekling event. Strikking.
Lage et fellesprodukt
med det vi lager.
Vinter
4
Samlingstund for
hele skolen om
”Respekt”: 1/3
Kakao og
ostesmørbrød
8
9
10
Opptreden
Tove ull, lage
forskjellige figurer.
11
Vinteraktivitets
uke
Nye sanger
12
Lage påskepynt
13
11
12
Lytting-sjangre
-Kjennskap til høytider
og sentrale hendinger fra
Jesu liv
-Lære om tradisjoner
Male egg.
knyttet til påsken
Påske
Vinteraktivitetsu
ke
Eggrett
13
IOP for elever med delt tilbud
«
14
14
Påskeferie
15
Tema VÅR.
Tema VÅR.
Artsmangfold.
Trekkfuglene
kommer tilbake:
Kortnebbgås,
bokfink, trast, stær,
linerle.
Blomster:
hestehov,
snøklokker,
hvitveis, blåveis.
Løvsprett.
Rydding av søppel
i skolegården og
skolens nærområde
før 17.mai.
Isen går på vatna i
marka.
Bever.
Tur langs
Ilavassdraget.
Arbeid med filt: Lage
”sprellemann” av klippet
filt og treperler.
Vår
Taco
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
DKS- tilbud:
Jezz:8/3
15
10
Tur til Nidelva.
Ekskursjon til
fjæra.
Topptur.
Kanotur.
Froskeegg og
rumpetroll.
16
Opptreden
vår
17
Male vårbilder i
klinkekuleteknikk.
Mai-sanger
18
Ingen
formingstime(1.mai).
Øving til
samlingstund
Foreldremøte på
gruppa blir i
april/mai
Makaronigryte
Gruppe D
samlingstund:
3/5
«
19
-Lære om hvorfor vi
feirer 17. mai
-Kjennskap til
grunnloven
17.mai
20
Samfunnet vårt
21
«
22
«
Hvem hjelper oss?
Er det reir og
egg/unger i
fuglekassene?
Lytte og se, IKKE
røre.
23
«
24
25
Pinse
Sommer
«
SOMMER.
SOMMER.
Lære om: Omsorg,
Læring, brannvesen,
Politi. Sykehus, kirke
Male flagg, dekorere
klasserommet.
16
17
18
19
Panne kaker og
gele
20
Lage sommermaleri i
klinkekuleteknikk.
Montere stort fellesbilde
med alle årstider i
klinkekulemaling.
Produsere til Dalgårddag.
Kanelsnurrer
Evaluering vår 2012
IOP for heltidselever
Produsere til Dalgårddag. Sommer
Lære å flette
blomsterkranser.
Lære å presse blomster
til å lage kort.
Lage kort.
Kulturuke
(mellomtr. Og
elever fra
gruppene)
Samlingstund for
hele skolen om
”Respekt”: 26/4
Sommerfest
Matpakke, spise
ute
Utarbeiding av ny IOP for
neste skoleår
Utarbeiding av
ny IOP for
neste skoleår
Idrettsdag
21
Teatergruppas
sommerforestilli
ng: 30/5
Dalgårddag:
6/6
22
23
24
Pizza
C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HPEEFYGH\Årsplan2012-2013sp gr.docx
Sommerfest for
gruppene: 18/6
25
11