Linker til nettsider for forskningsprosjekter innen Lærerutdanningen

Transcription

Linker til nettsider for forskningsprosjekter innen Lærerutdanningen
Linker til nettsider for forskningsprosjekter innen Lærerutdanningen
Prosjektarkiv for praksisrettet utdanningsforskning
SPEED prosjektet: spesialundervisning.
PIL prosjektet: nasjonalt prosjekt med fokus på praksis i lærerutdanningen.
Samarbeid mellom UiT, NTNU, HH, HiVe, HSF og UiA, bestående av syv delprosjekter, hvorav fire
er direkte relatert til ALU/GLU.
Portal for utdanningsforskning: prosjektsammendrag.
Institusjon Tittel på forskningsprosjekt
HiB
Prosjektleder
Nettsidene til senter for utdanningsforskning ved
HiB
Lærerprofesjonalitet
Dannings og meningsteoretiske tilnærminger til
utdanningsvitenskap og lærerprofesjonalitet
The Global Teacher
Didaktisk skjønn som aspekt ved lærerprofesjonalitet
Institusjonsmåltider
Lærerprofesjonalitet og forskningsutfordringer
Den informasjonskompetente lærer
Læringssamtalen i matematikkfaget i praksis
Barns syn
Talentforståelse, talent og prestasjonsutvikling
Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet
Praksismøte
Lærerarbeid, lærerutdanning og etisk ansvar
Lærende skoler
Assessment of Young learner Literacy in a foreign
language
Konsentrasjon - hvordan oppfatter pedagoger begrepet
Rom for profesjonalitet - en studie om vilkår for
utforming av profesjonalitet i allmennlærerutdanningen
ved en statlig høgskole
Profesjonspraksis og kjønn
Læringsprofesjonalitet i kulturelle møter
Danning og identitet hos praksislærere som
lærerutdanner gjennom praksisfellesskap
Thorolf Krüger
Tom Are Trippestad
Tom Are Trippestad
Gerd Grimsæth
Asle Holte
Thorolf Krüger
Kari Flornes
Marit Johnsen Høines
Gunvor B. Wilhelmsen
David Herbert
Gerd Grimsæth/ Bjørg
Oddrun Hallås
Solveig Kalgraf
Torstein Selvik
Jan Helge
Kallestad/Nina Grieg
Viig
Angela Hasselgreen
Bente Hvidsten /
Gunvor B. Wilhelmsen
Gro Espedal
Silje Valde Onsrud
Reidun Helen Faye
Siv Yndestad Borgen
1
HiBu
HiF
HH
HiNe
HiNT
HiOA
Nettsidene til fakultet for lærerutdanning – forskning
ved HiBu
http://www.hibu.no/forskning/fakulteter/fakultet-f1/
GNU- grenseoverskridende undervisning i Norden
Formative assessment in English as a foreign language
Elevers forståelse av lærerkommentarer på skriftlige tekster i
norskfaget
HiFs egne forskningsnettsider:
http://www.hifm.no/nor/www_hifm_no/www_hifm_no/fo
rskning
«Praksisformidling og kunnskapstradisjon»
Nettsider til flere utdanningsforskningsprosjekter ved
HH
http://www.hihm.no/Prosjektsider/SePU/Prosjekter/Annenutdanningsforskning/Annen-utdanningsforskning
Teacher education for inclusion
Læringsmiljø Hadeland
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte
Læringsmiljø Øyer kommune
Evaluering av LP-modellen
Klasseledelse, Hamar kommune
Gutter i skolen, Vardal ungdomskolekrets
Lærende regioner
Kva skjer i spesialpedagogikken?
Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever
Å være lærer i interkulturell kontekst
RIGHTS - ”pRomotIng Global citizensHip Through digital
Storytelling” eller "Globalt medborgerskap gjennom digital
Storytelling"
HiNes eget nettsted for forskning og prosjekter
http://www.hinesna.no/node/692
HiNTs egne forskningsnettsider:
http://www.hint.no/forskning
Lærende regioner
HiOAs egne forskningsnettsider:
http://www.hioa.no/Forskning/Hva-forsker-vi-paa
Multiplisitet, myndighet og medborgerskap
Naturfag, naturligvis!
Geofag i skolen
Elevene imellom
HiO-studenters erfaringer med – og holdninger til –
matematikkfaget
Lærerstudentenes arbeidsinnsats
Dynamiske læremidler i matematikk
Eleviki
Nettsiden eleviki:
http://eleviki.wikidot.com/
Marie Falkesgaard
Slot, UCSJ Danmark
(HIBU: Kari Anne
Rustand)
Tony Burner
Agnete Bueie
Torun Ekeland
Kari Nes
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thomas Nordahl
Thor Ola Engen
Thor-André Skrefsrud
Terje Mølster
Gjert Langfeldt
Joron Pihl
Hilde Harnæs
Merethe Frøyland,
Naturfagsenteret
Helga Tellefsen
Geir Martinussen
Bjørn Smestad
Bjørn Smestad
2
HSF
HiST
HiT
Læring og utdanning FoU prosjekter ved HSF:
http://hisf.no/no/fou__1/laering_og_utdanning_fou_prosjekt
og
http://www.hisf.no/no/fou__1
Active Smarter Kids
HiSTs egne forskningsnettsider:
http://hist.no/content/2425/Forsking
NORM - Developing national standards for writing.
PRIMAS - Promoting Inquiry Based Learning in
Mathematics and Science Across Europe
HiTs lærer- og førskolelærer forskningssider
http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Forskningsaktiviteter/
Laerer-og-foerskolelaerer
Contextual learning - Promoting literacy through place and
landscape
IKT som artefakt for nye vurderingspraksiser og utvikling av
elevers læringskontroll
Geir Kåre Resaland
Synnøve Matre
Birgit Pepin
Ingunn Fjørtoft
Petter Kongsgården
HiVe
HiVo
HiØ
HSH
Knowledge in motion across contexts of learning
Skrivestrategiar i digitale tekstar av ungdom i og utanfor
institusjonaliserte læringsmiljø
Pedagogiske skjermtekster i den begynnende lese- og
skriveopplæringa
Grenseoverskridende nordisk undervisning
SPEED – The Function of Special Education
Informasjon om SPEED fra forskningsrådet
SPEED – The Function of Special Education Delprosjekt:
Innhald og arbeidsmåtar i spesialundervisninga i norsk
Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring (KIO)
Experienced Curriculum
SPOKUS
http://www.fag.hiof.no/lu/fou/spokus/
TOBANO
Tidlig start med begge målformer
LOV
Forskning på den nye lærerutdanningen
http://www.hsh.no/fou/fouprogram/alk/kped/ny_lararutdanning.htm
Education, Curriculum and Technology
Gymsalsestetikk eller stjerneopplevelser
The Learning in the 21st century project (L21)
NLA
http://www.nsd.uib.no/utdanning2020/prosjekt.html?id=360
38
og
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&
cid=1253977691610&pagename=praksisfou/Hovedsidemal
&p=1224697992358
Multimodalitet i utvalde abc-bøker og tilhøyrande
nettressursar
Forskning ved NLA
http://www.nla.no/nor/forskning
Mattias Øhra
Gudrun Kløve Juuhl
Stine Runestad
Tor Arne Wølner
Peder Haug
Peder Haug
Peder Haug
Hilde Afdal
Arntzen/Hjelde
Arntzen/Hjelde
Benthe K Jansson
Roald Jensen
Lars Vavik
Kari Holdhus PhD
project
Lars Vavik
Ingunn Flatøy PhD
project
3
SH
UiA
UiN
UiS
Forskning ved Samisk Høgskole
http://www.samiskhs.no/article.php?id=1191
Forskningsprosjekter ved UiA
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_o
g_pedagogikk/forskning/prosjekter
og lærerutdanningsrelevante forskningsprosjekter
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/laererutdanni
ngene/forskning/fou_2012
A Taxonomy for Analyzing Students’ Collaborative Writing
Activities Performed on Wikis in Teacher Education
Bridges, et internasjonalt musikk- og kulturprosjekt
Fagets mestere – kvalitetens konstruktører og kontekster.
Jakten på “den gode læreren” og “de gode
læringsprosessene”.
Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny
grunnskolelærerutdanning (DigiGlu)
Lærende regioner
1. Strategier for bedre resultater i grunnskolen
2. Innhold og betydning
Norm prosjektet
Utvikling av normer for bedre skriveopplæring og bedre
vurdering av skriving
Forskning ved profesjonshøgskolen
http://www.uin.no/omuin/fakulteter/phs/forskning/Pages/def
ault.aspx
Forskning på læring og utdanning ved UiS:
http://www.uis.no/forskning/vi-forsker-paa/laering-ogutdanning/
Teachers as Students (TasS)
Og
http://www.nsd.uib.no/utdanning2020/prosjekt.html?id=356
56
Migrasjon og Mangfold innen lærerutdanning
Læreres undervisningskunnskap
Qualifying for Professional Careers (QPC)
Said Hadjerrouit
Randi Margrethe Eidsaa
og
Birte Myrstad
Elisabet Haakedal og
May-Brith Ohman
Nielsen
Elise Seip Tønnesen
Gjert Langfeldt
Ilmi Willberg
Astrid B. Eggen
Ragnar Thygesen
Raymond Bjuland
Elaine Munthe
Elaine Munthe
Senter for
profesjonsstudier, HiOA
4
UiT
Forskning ved UiT
http://uit.no/startsida/forskning
Forskning på lærerutdanning
http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id
=268702
Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for
undervisning i matematikk på ungdomstrinnet.
Leder- og lærerutvikling gjennom reflektert erfaring
Utvikling av profesjonell læreridentitet
Skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter. Veileda
lesing, dilemmaer og utfordringer
Utvikling av profesjonell identitet
Emosjoner og kunnskapsutvikling
Nyutdannede læreres utvikling i skjæringspunktet mellom
veiledning, kollegasamarbeid og skolekultur
PIL-prosjektet
Tverrfaglighet i engelsk
Kartlegging av språklige ferdigheter, begreper på trinn 1-7
Kartlegging av skriving hos elever på trinn 5-10
“SUN” – Elevoppgaver i kjemi
Trivsel i Tromsø og digital mobbing
Kartlegging av tabellkunnskaper i matematikk
Språklig toleranse
Veiledet lesing
Filosofi med barn
Anne Birgitte Fyhn
Tom Tiller
Yvonne Sørensen
Audhild Nedberg
Gerd Stølen
Tove Leming
Anne-Harriet Bergen
Tor Vidar Eilertsen, Eli
Furu, Karin Rørnes
Tove Holmbukt
Audhild Nedberg
Audhild Nedberg
NT-fak, Magne Olufsen
John Rønning
Frode Sirnes Larsen
Hilde Sollid
Audhild Nedberg, Guri
Martens
Kristin Bjørndal
5

Similar documents