JANUARKONFERANSEN 10. og 11. JANUAR 2013

Comments

Transcription

JANUARKONFERANSEN 10. og 11. JANUAR 2013
JANUARKONFERANSEN
10. og 11. JANUAR 2013
Clarion Hotell Bryggen, Tromsø
BARN I RELASJONAR MED VOLD
SAMARBEIDSMODELLAR
PÅ KOMMUNEPLAN OG I KLIENTSAKER
- eit praksisnært og erfaringsbasert kunnskapsseminar
Torsdag 10.01.
08:00 - 08:30: Registrering
08:30 - 08:45: Opning
08:45 - 09:15: «Vekst i det vanskelige»: Å bli berørt av barns stemmer om vold og håp.
Foto og barneintervju v/fotograf og forfattar Hanne Johnsen.
09:15 - 10:30: Psykologspesialist, RVTS-vest, Dag Nordanger:
Voldsrelaterte traumer hos barn, kva skal vi sjå etter og korleis forstår vi det
vi ser?
10:30 - 10:45: Pause med kaffi
10:45 - 11:15: Kva trengst for godt samarbeid for barn ved vold? v/leiar Lene Sivertsen,
SMISO.
11:15 - 12:00: Statens Barnehus i Tromsø v/leiar Ståle Luther:
Barnehusa er evaluert - viktige funn og erfaringar. Status for
konsultasjonsteam og samarbeid i nord.
12:00 - 13:00: Lunsj
13:00 - 13:30: Politiets prioritering og utfordring for barn i relasjonar med vold.
v/politimeistar Ole Sæverud og koordinator for familievold og seksuelle
overgrep, Lise K. Folkestad.
13:30 - 14:15: Modell- og planerfaring i Tromsø kommune:
Plan mot vold i nære relasjonar - gjennomføring og utfordring.
Sjumilssteget- satsing på barn og unge. Kommuneanalyse.
Lokal vegleiar, samarbeidsnettverk og tverrfagleg kompetanseutvikling.
v/rådgjevar førebyggjande barnevern Wenche Figenschow og rådgjevar
helse-omsorg Edel Pedersen.
14:15 - 14:45: Verknad av den nye krisesenterlova for samarbeid og samarbeidsmodellar.
v/Krisesenterleiarar i nord.
14:45 - 15:15: Pause med kaffi
15:15 - 16:00: Når barnets stemme skal inn i samarbeidet: Erfaring, vilkår og utfordring ved
bruk av Familieråd i saker med vold mot barn v/Ellen Rødland, ansvarleg for
Familieråd i Bergen kommune.
16:00 - 16:45: Modellbyggjande erfaring i Barnevernet? Barnevernet i tverrfagleg og
klientinvolvert samarbeid for barn ved vold – vår erfaring, våre ønske.
v/Barnevernet i Tromsø v/leiar i Voldsteamet, Julia Torbergsen, og Vibeke
Abelsen, m/Jens Salamonsen, RVTS, og Anna M. Flåm, Familievernkontoret.
16:45 - 17:00: Avslutting dag 1
20:00:
Middag og sosialt samver
Fredag 11.01.
08:30 - 08:45: Opning 2. dag
08:45 - 09:45: Modell- og planerfaring på kommuneplan – erfaring frå Danmark:
Opplegg for tidleg oppsporing av overgrep og vold mot barn i Danmark:
kommunanes innsats og utfordring.
v/ Susanne Dal Gravesen og Inger Kjeldsen, konsulent i SISO,
Socialbestyrelsen, (Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved vold
og seksuell overgreb mod børn).
09:45 - 10:00: Pause med kaffi
10:00 - 10:45: Opplegg for gode behandlingsmodellar for barn utsett for vold.
Framhald v/danske gjester.
10:45 - 11:15: Førebyggjande helseteneste på kommuneplan - kva fungerer og kva trengst
for barn ved vold? v/Greta Jentoft, leiar Forebyggende helsetjeneste i
Tromsø, og kollegaer.
11:15 - 11.45: Spesialisthelsetenesta/BUP: Opning og utfordring i spesialisthelsetenestas
tilbod for barn i relasjonar med vold? v/avdelingspsykolog Kirsti Jørgensen,
BUPA, Bodø (ikkje endeleg stadfesta).
11:45 - 12:45: Lunsj
12:45 - 13:45: Modellbyggjande erfaring i Familievernet? Når familievernet som 1. linjeteneste gir prioritet til saker med barn i relasjonar med vold: Dilemma,
vegvalg, flaskehalsar. v/Familievernet i Tromsø.
13:45 - 14:00: Pause med kaffi
14:00 - 14:45: Tverrfagleg og klientinvolvert samarbeid i vanskelege saker - vår profil og vår
erfaring. v/Alternativ til vold i Tromsø.
14:45 - 15:15: KUNNSKAP, VERDIAR, UTFORDRINGAR Å TA MED HEIM.
Sentrale aktørar reflekterer.
15:15 - 15:30: Avslutting
Velkomen til konferanse i det blå vinterlyset i nord!
Atterhald om endring i programmet. Søkt godkjent som spesialkurs for legar og psykologar
Arr.: Familievernkontoret i Tromsø - i samråd med Barbora Jakobsen, ATV Tromsø, og
Wenche Figenschow, Tromsø Kommune.