Extra föreningsstämma 2013

Transcription

Extra föreningsstämma 2013
Käringöns Samfällighetsförening (KSF)
Möte
Extra föreningsstämma
Tid
Lördagen den 6 april 2013
Plats
Kyrkan
Närvarande Se bifogad närvarolista
Protokoll
Nr 7, 2012/2013
Ärende
1-11
Protokollets
Godkännande______________________________________________________
Thomas Nyberg
Ordförande
_______________________________________________________
Brita Elander
sekreterare
_______________________________________________________
Gunnar Arwidson
Yngve Nilsson
Justerare
Justerare
Expedieras Anslagstavlan samt Karingon.info
Ärenden
1.
Mötets öppnande
2.
Val av ordförande för stämman
Beslutades att:
Utse Thomas Nyberg som ordförande för stämman.
3.
Val av sekreterare
Bestlutades att:
Utse Brita Elander som sekreterare för stämman
4.
Val av två justeringsmän
Beslutades att:
Utse Gunnar Arwidson och Yngve Nilsson som justeringsmän
5.
Godkännande av dagordning
Bestlutades att:
Stämman godkänner dagordningen
6.
Mötets behöriga utlysande
Stämman är utlyst genom brev skickat till varje fastighetsägare samt kallelse
är uppsatt på anslagstavlan samt Karingon.info
Beslutas att:
Stämman godkänner att mötet är utlyst på ett korrekt sätt.
7.
Information omTuvesviksprojektet
Björn Sundén informerar.
Färjan kommer att trafikera Käringön – Tuvesvik från den 16 juni 2013.
Det finns platser för ca 1800 bilar varav Käringön har 385 parkeringsplatser
inklusive 54 garageplatser.
Den summan som kommunen vill ha för parkeringen resp. garageplatsen är
45 000 kr samt 54 000 kr.
Det kommer vara fasta numrerade platser mellan tiden 1/4 - 30/9.
Platserna kommer att lottas ut. De som har valt flera parkeringsplatser
kommer att vara med i första lottningen med 1 plats. Därefter kommer det
att bli en andra lottning.
Kommunen har avsatt ca 60 platser för kommande behov på Käringön.
Nedanstående frågor är ännu ej lösta med kommunen.
-
Extra utfart
Garantiavtal för byggfel på parkeringsplatsen
De 3,2 miljoner som KSF anser skall tillfalla Käringön
Kommentarer till ovanstående
- Kommunen har fått ett statsbidrag som KSF anser skall till del
tillgodoräknas Käringön
- Kommer kommunen att stå för hela kostnaden för utfarten ?
- Detta avtal är ännu ej påskrivet
-
Kommunen har godkänt 1,6 miljoner. (För de som har flera
parkeringsplatser kommer endast den första att dra nytta av den
reduktion som blir.)
Frågor från stämman
Kommer det upp skyltar om privat parkering på flera språk?
Svar: Ja, kommunen sätter upp skyltar
Blir det en inhägnad parkering?
Svar: Nej, det kommer att vara extra belysning så att parkeringen är väl
upplyst.
Kommer det att bli kameraövervakning?
Svar: Kameraövervakning tas upp om behov finns.
Finansiering
Kontakt har tagits med Orust Sparbank samt SEB
KSF kommer att ta upp ett lån för hela anläggningen.
Om man vill betala kostnaden för parkering kontant går detta bra att
göra i ett första skede. Då betalar med endast de löpande kostnaderna
För driften (el+vinterväghållning+adm.kostnader).
Kalkylen är räknad på 50 års amortering
Ränta på 3,5%– 4,0%
Varje fastighetsägare gör ränteavdrag i sin deklaration, ränteuppgift
skickas till fastighetsägaren från KSF
Garagen beräknas kosta ca 60.000 kr/garage
8.
Beslut om upphävande av tidigare beslut vid årsstämman den
28/7 2012 att inte Tuvesviksparkeringen skall ingå i befintlig
Samfällighet.
Beslutas att:
Stämman beslutar enhälligt att upphäva beslutet att inte
Tuvesviksparkeringen skall ingå i befintlig Samfällighet.
9.
Beslut om att parkeringen i Tuvesvik skall ingå i befintlig samfällighet
med nr GA4.
Beslutas att:
Stämman beslutar enhälligt att den kommande gemensamhetsanläggningen
för parkeringsplatser och garage skall ingå i Käringöns samfällighet.
Det kommer att bildas ett GA4 för parkeringsplatser och en sektion i GA4
där garagen ingår. Det beslutas även att det finns möjlighet att bilda GA5
för de vägar som är gemensamma för både Gullholmen och Käringön.
10.
Övriga frågor
Information om färjetrafik Käringön –Tuvesvik.
Under flera år har Käringöns arbetsgrupp för Tuvesvik haft dialog med
Västtrafik om den kommande kollektivtrafiken – färja och buss.
Per 6 april 2013 kan vi konstatera följande:
-
-
-
-
-
11.
Att från och med år 2012 är Västra Götalandsregionen (VGR) helägare
av Västtrafik. Orust kommun har därmed inga ekonomiska relationer till
kollektivtrafik inom kommunen.
Trafikstart för trafik till Tuvesvik är söndagen den 16 juni.
Under sommaren kommer färjorna gå direkt mellan Käringön och
Tuvesvik. Under vintertidtabellen (fr o m skolstart i augusti) blir det 2
direktturer medan övriga ca 8 turer kommer att gå via en eller två
bryggor å Gullholmen/Hermanö.
Antalet turer i sommar blir som förra sommaren, dvs 9 st på vardagar, 8
på lördag och 7 på söndag.
Vintertidtabellen är inte klar – Västtrafik är inte överens med Orust om
vilken hänsyn som skall tas till skolelevernas transporter.
Västtrafiks ambition att det i Tuvesvik skall vara ”en buss till varje
färja” verkar komma på skam. Enligt vad som kan skönjas gäller detta
max hälften av färjeturerna.
Vi har påpekat att biljettpriserna till Käringön speglar en kvarleva från
tiden då Orust betalade del av trafikkostnaderna. Med VGR som betalare
ser vi ingen anledning till att:
 Det är endast på Orust som det är olika priser på färjelinjer inom
kommunen.
 Det är endast på vår färjelinje som båttillägget är dubbelt så stort
som på övriga linjer med båttillägg, samtidigt sommåna färjelinjer
helt saknar båttillägg.
 Vi har det näst högsta biljettpriset på kusten.
Vi har en förhoppning om att flytbryggan på Käringön kommer till
stånd.
Vi kommer att delta i den uppföljning av trafiken om kommer att äga
rum i september och efter årsskiftet.
Mötets avslutande

Similar documents