Tips innan du börjar! - Bedömning för lärande i Örnsköldsvik

Transcription

Tips innan du börjar! - Bedömning för lärande i Örnsköldsvik
Träff rektorer och piloter 12/12
•
•
•
•
•
•
Förslag på dokumentationsmall
Förslag på personlig handlingsplan
Enkät för nuläge och systematiskt kvalitetsarbete?
Saker att reda ut
Skrift till elever och föräldrar
Syftet med BFL-verktyg
• Välkomna
Kollegiala samtal
• Syfte
Detta har jag prövat
Detta hände med eleverna
Mina slutsatser och lärdomar
Så här tänker jag gå vidare
Personlig handlingsplan, BFL
Namn………………………Datum………
Det här tänker jag pröva
Detta hände med barnen/eleverna
Mina slutsatser/lärdomar
Mitt nästa steg
Dokumentationsmall, förslag
•
Datum
•
Detta har vi prövat
•
Vad hände med barnen/eleverna
•
Slutsatser/lärdomar
•
Nästa steg
•
Svårigheter i lärprocessen
•
Deltagare
•
Dokumentatör
•
Skickas till……………för att bidra till den gemensamma kunskapsbildningen
om BFL
Problem som lyfts
• Går det att ha kollegiala samtal med kvalité om vi är
10-15 st?
• Nej
Erfarenheter
• 6-8 stycken
• Ca 1 timme 30 minuter
• Håll fokus
Erfarenheter från Borås
• Förklara för eleverna, varför gör jag så här
• Håll i, håll ut, håll kvar
• Samtalsgrupperna är den viktigaste funktionen för
att göra det möjligt att utveckla nya vanor
Verktyg, modeller och metoder
• Vad är syftet?
• Koppla till de 5
nyckelstrategierna
1. Att synliggöra skolans intentioner
• Konkret förklara mål, innehåll, bedömningsgrunder
och kvalitetsskillnader
• Vad är det som räknas och vad räknas inte
• Matriser(?), elevexempel, checklistor
Alignmentmatris
Checklistor
2. Synliggör barns/elevers lärande
• Att synligöra lärande och missförstånd
• Jag ändrar min undervisning
• Exit tickets, trafikljusmetoden, no hands up, öppna och
berikande frågor
• Planera utifrån de frågor som du vill att eleverna ska
kunna svara- eller ställa- efter lektionens slut
• Ställ frågor som skapar tänkande, öppna och rika frågor
3. Ge en återkoppling som för lärandet
framåt
• Återkoppling kopplas till uppgiften, lärandet
• Återkopplingen får konsekvenser och leder till revidering
av arbete/tanke
• Ge återkoppling som bekräftar, utmanar och klargör
• GPS
• Gensvar, ta med dig gensvaret till nästa arbete
4. Aktivera eleverna som resurser för
varandra
• Kamratbedömning
• Lärandedialoger
• Låna kompetens av varandra
5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna
händer
• Självbedömning
• Ge bara halva svaret
• Checklistor
Träffar vt-13
• Rektorer och piloter 26/2 samt 11/4
• Hjälp finns att få
• -Kollegialt lärande
• -Formativ bedömning
Träff den 19/4
•
•
•
•
•
•
Erfarenhetsutbyte
Återkoppling via Hatties nya bok
Faran med verktyg
Kollegialt lärande eller delat lärande?
Bedömningspolicy
Vårt nästa steg
BFL vad är kärnan?
• Vi tittar inåt och funderar över vad vi kan göra
• Kopplingen mellan kunskapsuppdraget och
värdegrundsuppdraget
• Inre motivation
• En bit i att förstå lärandets mysterium
Verktyg, modeller eller lärandets mysterium
• Rationellt tänkande, gör det enkelt, ingen eftertanke
• Genuint intresserad och nyfiken på elevers
tänkande och lärande, reflekterande praktiker
• BFL ett sätt att förstå lärandets mysterium
Kollegialt lärande??
• Kollegialt lärande eller delat lärande
• Lägg tid på slutsatser och lärdomar utifrån elevers
lärande och missförstånd, bråka med de enkla och
förutsägbara svaren
• Lärande och missförstånd-kritiska aspekter-ny
kunskap
• Koppling till L/L-studies
Övergripande bedömningspolicy
• Hur går det
Kom ihåg att
• Håll i
• Håll kvar
• Håll ut