BFL Veberöd 2015/2016

Comments

Transcription

BFL Veberöd 2015/2016
BFL - Bedömning för lärande
istället för av lärande
Formativ bedömning
framåtsyftande och stödjande
… i syfte att
 Bekräfta, Uppmuntra, Ge respons
…för
 Lust, Vilja, Motivation
BFL Veberöd
Organisation
• Sju grupper
• Samtalsledare träffas i
respektive område
• och i hela Veberöd med
fsk-chefer
• Två områden, Idala och
Svalebo
• Fredagsträffar, förmiddag
Syften med BFL
Professionsutveckling
Våra medarbetare får möjlighet till stärkt professionsutveckling, genom
kunskap om och insikt i aktuell forskning om förskolan.
Utvecklad undervisningspraktik
Genom samtal i samtalsgrupper ges möjligheter att utveckla en djupare
förståelse för barns lärande ur ett helhetsperspektiv där lek, omsorg,
utveckling, lärande och fostran går hand i hand.
Högre läroplansuppfyllelse
Hela läroplansuppdraget ligger i fokus. Förskolor med hög kvalitet utmärks
av att pedagoger arbetar med fokus på att utveckla barns kunnande och
välbefinnande relaterat till läroplanens mål. De strävar efter att utveckla
verksamheten för att främja barns lärande inom samtliga målområden och
både kan och vill använda ett barnperspektiv för att närma sig barns
perspektiv.
Syften med BFL
Professionsutveckling
Betyder hos oss en ökad
förståelse för och fördjupning av:
 Barnsyn
 Kunskapssyn
 Atmosfären, mötet mellan pedagoger och
barn, relationerna.
 En samarbetande kultur
 Reflektion i grupp
 Viljan att reflektera över sig själv som
pedagog
 Ett vetenskapligt förhållningssätt
 Ett gemensamt professionellt språk.
 Ämneskunskaper
 Utbyte av erfarenheter och kompetenser
Syften med BFL
Utvecklad undervisningspraktik
Handlar för oss om:
 Helheten = lek, omsorg, fostran, lärande och utveckling, allt
samtidigt under hela dagen
 Ett reflekterande och undersökande arbetssätt,
vad erbjuder vi barnen, på vilket sätt o varför, avläsa barns
lärande och utifrån det anpassa nästa utmaning.
 utveckla barns tilltro till och förståelse av sitt eget lärande.
Fokus flyttats från produkten - summativ bedömning
till processen- formativ bedömning
 Pedagogen som medforskare för kunskap istället för förmedlare av
kunskap.
 Barngruppen som resurs för lärande
 Miljön som den tredje pedagogen
Syften med BFL
Högre läroplansuppfyllelse
Betyder för oss:
 Hela läroplansuppdraget i
fokus.
 Dokumentation av barns
utveckling och lärande med
syfte att anpassa
verksamheten så att barnen
ges möjlighet till förändrat
kunnande i riktning mot
läroplanens mål
 Pedagogisk dokumentation i
syfte att anpassa
verksamheten efter barnens
intressen
 Samspelande atmosfär
 Kritiskt granskande av sin
verksamhet
Nyckelstrategier
Vardagssituationer
som potentialer för
kvalitet och lärande
Kommunikation och
dialog i praktikens alla
sammanhang
Pedagogisk
dokumentation
Barns betydelse för
varandras lärande
Miljöns och
atmosfärens betydelse
för lärandet
Barn – och kunskapssyn
Barn har stor kompetens, som kan bara vi vuxna ger dem
möjlighet och utrymme till det.
Barn är nyfikna och vill upptäcka och utforska sin
omvärld
Barn lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och
dra egna slutsatser
Barn som aktiva och delaktiga
Barn konstruerar kunskap i samspel med sin omgivning
Språket är centralt i lärandet
Uppmärksamma maktrelationen mellan barn och vuxna
Barn är inte, ett barn blir någon i ett sammanhang
Bedömning handlar om
Medvetenhet
Om den tradition vi är i
Om det vi gör
Om det vi inte gör
Om vad vi gör för urval och hur vi motiverar dessa
-Ett relationellt synsätt på lärande-
….i samspel och oskiljbart från omgivningen…..
Barnsyn
Kunskapsyn
Pedagogisk
Dokumentation
Läroplan
Organisation
Innehåll, tid
Tema
Formativ bedömning
S
för barns lärande och
verksamhetens/pedagogers
lärande
Samarbete
Atmosfär
Undersökande
arbetssätt
Reflektion
Vetenskap
Möjlighet för
inlärning
Miljö
Förhållningssätt
Vad kännetecknar ett utforskande
arbetssätt
Kunskap skapas mellan människor och mellan
människor och material
Många estetiska språk
Konstruktionistisk lärandeteori
rhizomatiska läroprocesser
Pedagogisk dokumentation Pedagogen medskapare av
kunskap… …men det betyder INTE att pedagogen endast följer
barnens göranden! Läraren dokumenterar, återlämnar
dokumentationen, utmanar med frågor och tillför nya material och
begrepp… osv.
Vad kännetecknar ett utforskande arbetsätt
Konstruktionistisk
lärandeteori
Ett konstruktionistiskt synsätt utgår från att
kunskap, liksom verkligheten – världen,
människorna och samhället– är något
föränderligt och i ständig tillblivelse, något
som vi alla är delaktiga i att omskapa.
Kunskap ses som något som med
nödvändighet är skiftande och föränderligt
som uppstår och förändras i möten med
andra människor och miljöer och som något
som förhandlas fram gemensamt i olika
lokala diskursiva sammanhang
rhizomatiska
läroprocesser
… lärandet går likt rhizomer i
oförutsägbara banor, och är inte på
något sätt linjärt eller progressivt
Pedagogisk dokumentation
Är en motor i det komplexa uppdraget att
dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i
förskolan
tillsammans med teoretiska synsätt och praktiska
tillvägagångssätt, förhållningssätt, miljöer…
…skapas en kunskapsapparat för både barn och
pedagoger
Fokus på
Processinriktat arbetssätt och
 ett formativt förhållningssätt

Similar documents