Till VFU- handledare för 4-6 studenter i termin 6 , kurserna 114668

Comments

Transcription

Till VFU- handledare för 4-6 studenter i termin 6 , kurserna 114668
Till VFU- handledare för 4-6 studenter i termin 6 , kurserna 114668 och
114669
Välkommen till VFU-konferens tisdagen den 17 mars kl.16-18 i sal H401 i
Biblioteksbyggnaden
På programmet:
*Kursansvariga i terminens två kurser kommer att berätta om kursernas innehåll
* I den engelskdidaktiska kursen 114669 kommer studenterna att arbeta med
fan-fiction och under VFU-konferensen kommer Agneta Welin Mod att berätta
mer om denna metod som kan användas för att inspirera elever till eget
skrivande
* Gunilla Elber, kursansvarig för den svenskdidaktiska kursen 114668 kommer
att berätta om läsförståelse och boksamtal
*VFU-samordnare Ingamay Larsson informerar om vad som gäller för VFUn
*4-6 studenterna Magdalena Humila och Evelina Albin presenterar sitt
examensarbete Formativ bedömning och dokumentation – Matematiklärares
motiv, handlingar och förutsättningar (se abstrakt nästa sida)
*Studenter och VFU-handledare ges tid för att dra upp riktlinjerna för VFUperoden
Borås 2015-01-28
Agneta Welin Mod
Gunilla Elber
Ingamay Larsson
Kursansvarig i 114669
Kursansvarig i 114668 VFU-samordnare
[email protected] [email protected]
[email protected]
Arbetets art: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240
hp. Examensarbete I för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, 15
högskolepoäng i pedagogiskt arbete.
Utgivningsår: 2015
Svensk titel: Formativ bedömning och dokumentation – Matematiklärares motiv, handlingar
och förutsättningar.
Engelsk titel: Formative Assessment and Documentations – Mathematics Teachers’ Motives,
Actions and Conditions.
Nyckelord: Formativ bedömning, bedömning för lärande, dokumentation, individuell
utvecklingsplan, matematik, aktivitetsteori.
Författare: Evelina Albin och Magdalena Humila
Handledare: Maria Ferlin
Examinator: Lillemor Adrianson
Sammanfattning
Bakgrund
Formativ bedömning innebär att bevis för elevers visade kunskaper framkallas och används
för att göra anpassningar i undervisningen som gynnar elevernas lärande. Formativ
bedömning innefattar också att eleverna delges lärandeintentioner och framgångskriterier, att
de får framåtsyftande feedback, att de aktiveras som läranderesurser för varandra samt att de
aktiveras som ägare av sin egen kunskap. Det finns flera forskningsöversikter som påvisat att
formativa undervisningspraktiker gynnar elevers lärande. Det förekommer också kritik mot
dessa forskningsöversikter. Ytterligare forskning har visat att en formativ
undervisningspraktik ställer krav på lärares kompetens vad gäller ämnesinnehåll och
ämnesdidaktik.
Syfte
Syftet var att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 tillämpar formativ bedömning och
dokumentation i matematikämnet, hur de motiverar denna praktik samt vilka förutsättningar
och svårigheter de möter i utövandet av praktiken.
Metod
I denna kvalitativa undersökning användes semistrukturerad intervju som verktyg.
Informanterna i intervjuerna var yrkesverksamma lärare i en svensk kommun vilka fått
löpande fortbildning kring formativ bedömning.
Resultat
Undersökningen åskådliggjorde en stor variation av motiv och handlingar lärarna emellan. De
för lärarna gemensamma motiven, handlingarna och förutsättningarna åskådliggjorde en
komplex verklighet. Till en formativ klassrumspraktik lyfte lärarna klassrumsklimatet som ett
motiv men också som en förutsättning som påverkade praktiken. Resultatet tydde också på att
lärare som såg undervisning, planering och dokumentation som en sammanhållen helhet
också upplevde dokumentationen som en naturlig och inte lika betungande del av sitt arbete.
Lärarna uttryckte att de ville utveckla en dokumentationsform som de var bekväma med.
Detta var en process som lärarna hade kommit olika långt i.

Similar documents