Checklista - Konsumentverket

Transcription

Checklista - Konsumentverket
2012-08-15
Checklista
Checklista för överklagan av beslut om
skuldsanering till Hovrätten och Högsta
Domstolen
Nedan kommer en enkel checklista på gången av ett ärende där
en gäldenär har fått ett beslut från Tingsrätten gällande sin skuldsaneringsansökan och gäldenären vill överklaga detta beslut
till högre klagoinstans. Exempel på en sådan situation är när
Tingsrätten vidhåller Kronofogdens avslagsbeslut.
Överklagan till Hovrätt
Beslut i såväl skuldsanerings- som omprövningsärenden kan överklagas till allmän domstol, d v s Tingsrätt i första instans. Därifrån kan
ärendet vandra vidare till Hovrätt och Högsta Domstolen. För att
Hovrätten ska pröva ärendet krävs enligt 31 § skuldsaneringslagen
prövningstillstånd.
Överklagandet skall ställas till Hovrätten men skickas till Tingsrätten inom
tre veckor från dagen för beslutet. Tingsrätten lämnar sedan ärendet vidare
till Hovrätten. Hovrätten beslutar om ärendet beviljas prövningstillstånd
eller inte.
Gäldenären kontaktar dig för att få hjälp med att överklaga beslutet till
högre klagoinstans. Du går gemensamt med gäldenären igenom avslagsbeslutet. Om gäldenären vill överklaga Tingsrättens beslut hjälper du honom
med att i en skrivelse begära prövningstillstånd och överklaga beslutet. Det
kan vara ett ärende där du hjälpt till med att ansöka om skuldsanering men
det kan också vara ett ärende som är okänt för dig.
1 (4)
2 (4)
1. Du hjälper gäldenären med att formulera en skrivelse. Skrivelsen ska
innehålla begäran om prövningstillstånd och överklagan.
2. Tänk på att Hovrätten har fått alla handlingar som tidigare har skickats
in till Kronofogden och Tingsrätten. Skälet till varför du överklagar
Tingsrättens beslut skall dock anges. Om det är något nytt som inte
tidigare har framkommit som kan vara av värde för överklagan är det
viktigt att ta med det i skrivelsen med begäran om prövningstillstånd
och överklagan.
3. Glöm inte att gäldenären själv ska underteckna skrivelsen.
4. Skrivelsen ska ställas till Hovrätten men ska skickas till den Tingsrätt
som tagit beslutet. Tingsrätten sammanställer handlingarna och översänder dem till Hovrätten. I skrivelsen till Hovrätten skall följande anges:
 klagandens namn, adress och telefonnummer
 det avgörande som överklagas (Tingsrättens namn och avdelning,
målets nummer och dagen för avgörandet)
 den ändring i avgörandet som klaganden yrkar
 de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet ska ändras.
 de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att
prövningstillstånd skall meddelas
5. Om Hovrätten:
 inte finner skäl att meddela prövningstillstånd (d v s gäldenären
får inte prövningstillstånd) står Tingsrättens slutliga beslut fast.
 finner skäl att meddela prövningstillstånd kommer ärendet att
behandlas i Hovrätten.
Observera att om gäldenären inte får prövningstillstånd av Hovrätten kan
han begära prövningstillstånd till Hovrätten hos HD.
3 (4)
Överklagan till Högsta Domstolen
Från Hovrätten kan ärendet vandra vidare till Högsta Domstolen.
Om gäldenären vill överklaga Hovrättens beslut till Högsta
Domstolen krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas endast
om hovrättsbeslutet rör något som är av stort principiellt intresse och
där det behövs ett avgörande från Högsta Domstolen för att vägleda
den framtida rättstillämpningen.
1. Du hjälper gäldenären med att formulera en skrivelse. Skrivelsen ska
innehålla begäran om prövningstillstånd och överklagan.
2. Tänk på att Högsta Domstolen har fått alla handlingar som tidigare har
skickats in till Kronofogden, Tingsrätten och Hovrätten. Skälet till varför
du överklagar Hovrättens beslut skall dock anges. Om det är något nytt
som inte tidigare har framkommit som kan vara av värde för överklagan
är det viktigt att ta med det i skrivelsen med begäran om
prövningstillstånd och överklagan.
3. Glöm inte att gäldenären själv ska underteckna skrivelsen.
4. Skrivelsen ska ställas till Högsta Domstolen men ska skickas till den
Hovrätt som fattat beslutet. Hovrätten sammanställer handlingarna och
översänder dem till Högsta Domstolen. I skrivelsen till Högsta
Domstolen skall följande anges:
 klagandens namn, adress och telefonnummer
 det avgörande som överklagas (domstolens namn och avdelning,
målets nummer och dagen för avgörandet)
 den ändring i avgörandet som klaganden yrkar
 de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet ska ändras.
 de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att
prövningstillstånd skall meddelas
5. Om Högsta Domstolen:
 inte finner skäl att meddela prövningstillstånd står Hovrättens
slutliga beslut fast.
 finner skäl att meddela prövningstillstånd kommer ärendet att
behandlas i Högsta Domstolen.
4 (4)
Adresser till Hovrätterna:
 Göta Hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping
 Hovrätten för Nedre Norrland, Box 170, 851 03 Sundsvall
 Hovrätten för Västra Sverige, Box 40, 401 20 Göteborg
 Hovrätten för Övre Norrland, Box 384 901 08 Umeå
 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Box 846, 201 80 Malmö
 Svea Hovrätt, Box 2290, 103 17 Stockholm
Adress till Högsta Domstolen:
 Högsta Domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm
För mer information om överklagande rekommenderar vi boken Handbok till
skuldsaneringslagen av Mikael Mellqvist, sidan 181 ff. Norstedts Juridik 2007.
Vid frågor kontakta Konsumentverket:
Margareta Lindberg
Karin Nordenson
Kunskapsstöd
054-19 40 62
Kunskapsstöd
054-19 40 57
[email protected]
[email protected]

Similar documents