HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning

Comments

Transcription

HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning
1
HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 1
Rotel 13
DOM
2014-04-30
Göteborg
Mål nr
B 1666-14
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Göteborgs tingsrätts dom den 20 januari 2014 i mål nr B 13177-13, se bilaga A
PARTER (antal tilltalade 1)
Klagande (Åklagare)
Åklagaraspiranten Emilie Lagerwall
Göteborgs åklagarkammare
Motpart (Tilltalad)
Allen Francis, 810120-1955
c/o Rami Kinnunen, Fjällsippan 1, 424 48 Angered
SAKEN
Bilbältesförseelse
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten Allen Francis enligt 4 kap. 10 § och
14 kap. 3 § 1 c trafikförordningen (1998:1276) för bilbältesförseelse till penningböter
1 500 kr.
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Åklagaren har yrkat att hovrätten bifaller åtalet.
Allen Francis har inte angett någon inställning till ändringsyrkandet.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Allen Francis och
Sandra Eneroth har spelats upp.
Dok.Id 329710
Postadress
Box 40
401 20 Göteborg
Besöksadress
Packhusplatsen 6
Telefon
Telefax
031-701 22 00
031-774 29 43
E-post: [email protected]
www.vastrahovratten.domstol.se
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
2
HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 1
DOM
B 1666-14
2014-04-30
Det är utrett att Allen Francis på eftermiddagen den 10 september 2013 förde en personbil på Angereds Storåsväg i Göteborg. Sandra Eneroth har uppgett att hon då befann sig där för att kontrollera användning av bilbälten. Hon har berättat att hon såg
Allen Francis körning under ca 75 meter och som närmast på ett avstånd om endast tre
meter samt att hon kunde konstatera att han inte använde bilbälte. Hon har tillagt att
hon av kollegor underrättades om att Allen Francis hade bilbälte på sig när han kort
därefter blev stannad men att bältet då var tvinnat som om det var påsatt i hast. Det
saknas skäl att ifrågasätta riktigheten av Sandra Eneroths uppgifter. Genom dessa uppgifter är det bevisat att Allen Francis vid angivet tillfälle körde bil utan att använda
bilbälte. Denna underlåtenhet var åtminstone oaktsam. Allen Francis ska alltså dömas
för bilbältesförseelse.
Påföljden ska bestämmas till penningböter.
ÖVERKLAGANDE, se bilaga B
Överklagande senast den 28 maj 2014
___________________
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Boel
Oldenstedt och lagmannen Helena von Braun.
Bilaga A
1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2014-01-20
meddelad i
Göteborg
Mål nr B 13177-13
PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Extra åklagare Emilie Lagerwall
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Tilltalad
Allen Francis, 810120-1955
c/o Rami Kinnunen
Fjällsippan 1 Lgh 1702
424 48 Angered
DOMSLUT
Åtalet ogillas.
Postadress
404 83 Göteborg
Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
E-post: [email protected]
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2014-01-20
B 13177-13
Avdelning 2
YRKANDEN M.M.
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.
DOMSKÄL
Åklagaren har åberopat vittnesförhör med polisen Sandra Eneroth. Allen Francis
har under huvudförhandlingen förevisat fotografier på bältessystemet i ett liknande
fordon som han körde.
Allen Francis har förnekat gärningen. Han har uppgett att han hade bälte på sig
under hela färden. Fordonet han körde har en automatisk bältesassistans som
fungerar på så sätt att en anordning skjuter fram bältet. Sätter man inte på sig bältet
åker bältet tillbaks bak i bilen och det är i princip omöjligt att nå bältet efter det. För
att bältet ska skjutas fram igen måste bilens tändning slås av och på. Om bilen
framförs utan bältet tjuter det och det är ett ljud som han inte skulle kunna köra med
en längre sträcka. Han påstår inte att Sandra Eneroth ljuger men han tror att hon kan
ha sett fel.
Sandra Eneroth har uppgett följande. Hon hade som enda uppgift att kontrollera
bilbälten den aktuella dagen. Hon hade fri sikt när hon iakttog det aktuella fordonet.
Hon är helt säker på att föraren av det aktuella fordonet underlät att använda
bilbälte. När hon frågade sina kollegor i efterhand uppgav de att Allen Francis hade
bälte på sig när han blev stannad och att bältet var tvinnat.
Tingsrättens bedömning
Allen Francis uppgifter om den automatiska bältesassistansen och hur den fungerar
är inte så osannolika att de kan lämnas utan avseende. Uppgifterna har inte heller
motbevisats av åklagaren och får tas för godo. Av dessa uppgifter framgår att det i
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
2014-01-20
B 13177-13
Avdelning 2
princip vore omöjligt att ta på sig bältet under färd. Det är inte rimligt att anta att
Allen Francis skulle ha satt på och av tändningen på bilen under färd och därför
lyckats få på sig bältet. Någon förklaring till hur Allen Francis haft på sig bältet när
han blev stannad av polisen förutom att han haft på sig bältet under hela färden har
inte framkommit. Det kan inte heller uteslutas att Sandra Eneroth har misstagit sig.
Vid sådant förhållande föreligger sådana osäkerhetsfaktorer att det inte kan anses
ställt utom rimligt tvivel att Allen Francis uppsåtligen eller av oaktsamhet fört
personbil utan att använda bilbälte. Åtalet ska därför ogillas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 400)
Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till
tingsrätten senast den 10 februari 2014. Det krävs prövningstillstånd.
På tingsrättens vägnar
Christopher Lindén
Bilaga 1
Åklagarkammaren i Karlskrona
Trafik
Kammaråklagare Thomas Andersson
1(1)
7
AM-140574-13
305T-4
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Ansökan om stämning
2013-10-23
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Göteborgs tingsrätt
INKOM: 2013-10-23
MÅLNR: B 13177-13
AKTBIL: 1
404 83 GÖTEBORG
TR mål:
Handl.:
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Allen
1 Francis, Allen
Personnr
Medborgare i
Telefon
Tolkbehov
19810120-1955
Sverige
031-330 53 21.
Adress
Rami Kinnunen, Fjällsippan 1 Lgh 1702 424 48 ANGERED
Offentlig försvarare/ombud
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Ansvarsyrkanden m.m.
BILBÄLTESFÖRSEELSE (1400-TL-8452/13)
Gärning
Francis har den 10 september 2013 uppsåtligen eller av oaktsamhet fört
personbil på Angered Storåsväg inom Göteborgs kommun utan att använda
bilbälte.
Lagrum
4 kap 10 § och 14 kap 3 § 1 p c trafikförordningen (1998:1276)
Bevisning
Förhör med den tilltalade (förnekar).
Vittnesförhör med polisassistent Sandra Eneroth att höras om sina iakttagelser
vid gärningstillfället till styrkande av åtalet.
Handläggning
Ärendet överflyttas till Göteborgs åklagarkammare.
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 98
37121 KARLSKRONA
Järnvägstorget 5
010-562 61 23
[email protected]
Telefax
Bilaga 2
Bilaga
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
www.domstol.se
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
www.domstol.se
Bilaga B