POSITIONS ASFYXI

Transcription

POSITIONS ASFYXI
POSITIONS ASFYXI
Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre.
Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga.
kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen i kroppen.
En form av kvävning med dödligutgång.
I ytterluften finns ca 21 % syre och resten är nästan enbart kväve.
Luften (syret) tas in via lungorna till lungblåsorna där syret upptas till blodet.
Man kan dela in andningen i två olika faser, inandning och utandning.
Vid inandning blir utrymmet i brösthålan större och luften sugs in i det utspända
lungorna.
Vid utandning sjunker lungorna ihop och luften pressas ut.
Normalt så tar man 12-16 andetag per minut (5-8 liter luft/minut).
Vid ansträngning kan andningsfrekvensen öka upp till 30-45 andetag per minut(100200 liter luft/minut).
Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas
kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.
Bilden visar bröstkorgensläge vid inandningsläge och utandningsläge.
1
Halsen är en av människans känsliga områden vad beträffar risk för allvarlig skada.
De stora blodkärlen, nerverna och luftvägarna är endast omgivna av mjukdelar och
såväl tryck och åtstramning kan leda till en livshotande situation eller skada.
Alla former av tryck mot halsen och åtstramning runt halsen kan få dramatiska
konsekvenser.
Under olyckliga omständigheter krävs inte särskild stor kraft eller långvarigt tryck
för att livsfara skall uppstå.
Orsaker som kan bidra till att syresättningen till hjärnan minskar eller uteblir:
•
•
•
andningen hindras
blodflöde till och från hjärnan hindras
slag/tryck på halsens nervknuta kan påverka blodtrycket och pulsen
Hos personer med astma, emfysem (väggarna i luftblåsorna kan utvidgas, vilket ger
svår andnöd), hjärt-/kärlsjuka personer eller vid påverkan av t.ex. amfetamin, är
riskerna klart större för positionsasfyxi.
2
Några exempel där positionsasfyxi kan förekomma:
Ofri luftväg
Hopbindning av händer och vrister (hog-tying)
OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK
Tryck mot buk och bröstkorg
OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK
Tryck mot hals
OBS! FÖRBJUDEN TEKNIK
Förhindrande åtgärder:
•
Vid skyddsingripande får man lägga den gripne i bukläge med applicerat benlås
och belägga denne med handfängsel på ryggen.
Man skall hela tiden ha kontroll över den gripne och dennes hälsotillstånd.
•
Bukläget får endast förekomma så kort tid som möjligt
•
Undvik tryck mot hals, buk och bröstkorg.
3
FYSISKA REAKTIONER
När tolkningen att ett hot föreligger, sätter en serie fysiologiska reaktioner igång,
vilkas funktion är att förbereda kroppen för kamp eller flykt.
Detta innebär att:
•
en ökad beredskap hos muskler, hjärta och hormonsystem under 15-20
minuter uppstår.
•
hormonsystemet reagerar genom att binjuremärgen utsöndrar adrenalin för
att förbättra fysiska prestandan.
•
blodcirkulation ökar
•
pulsen ökar
•
blodkärlen i huden (huden vitnar) och inälvor sammandras så att blodtrycket
stiger
•
de verksamma musklernas blodkärl utvidgas
•
immunförsvaret aktiveras genom ökad produktion av vita blodkroppar
•
blodet koagulerar lättare
•
luftrörens glatta muskler avslappnas så att luftrören vidgas för att lättare
kunna syresätta kroppen.
•
andningsfrekvensen ökar vilket leder till en ökning av syret i blodet, vilket i
sin tur skall syresätta musklerna.
•
leverns glykogen sönderdelas och blodsocker frisätts (energitillskott till
musklerna)
•
svettutsöndringen ökar
•
pupillerna vidgas
•
muskeltonus (sammandragning)och darrningar (skakningar) ökar
Det är alltså omfattande fysiska förändringar som sker i kroppen.
Systemet förblir totalaktiverat i 15-20 minuter (motståndsfasen) innan
utmattningsfasen börjar göra sig gällande – det är så lång tid som naturen ger oss
innan kampen så att säga är avgjord eller flykten genomförd.
Man räknar med att fysiska återverkningar är övervunna inom ett dygn.
De fysiska reaktionerna sker även hos personal vid hot- och våldssituationer
under stress.
4
Plötsligt dödsfall efter kroppsansträngning:
Vid fysisk ansträngning och emotionellt engagemang ökar utsöndringen av adrenalin
och noradrenalin.
Ökningen fortsätter efter det att kroppsansträngningen avbrutits.
Adrenalin och noradrenalin leder till blodtrycksstegring och kan eventuellt leda till,
hjärtrubbningar och död.
Påverkad av centralstimulerande medel, alkohol samt vissa psykofarmaka ökar
risken för hjärtrubbningar.
Åtgärd vid medvetslöshet:
•
Så snart medvetslöshet har konstaterats, så skall ambulans larmas
•
Lossa på eventuella fängsel
•
LABC
(Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock)
•
HLR
(Hjärt- och Lung- Räddning)
•
Eventuellt lägga den intagne i stabilt sidoläge.
5
Referenslitteratur:
Magnus Hägerdal, Lund (1997) Kompendium ”Lägesbetingad syrgasbrist”
Stefand Sandström, (1996) ”Våld och hot i människovårdande yrken”
Kari Ormstad, RMV, Rättsmedicinska avd. i Stockholm (1992) Kompendium ”Kroppen är sårbar”
Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist (1985) ”Människans fysiologi och anatomi”
Asta Bengtsson, Elsie Setterberg (1995) "Medicinsk grundkurs A och B"
6