frågestund

Transcription

frågestund
Instuderingsfrågor – Barnkirurgi Försök svara på/tänk över nedanstående frågor. Frågorna berör de barnkirurgiska tillstånd finns med i målbeskrivningen för barnkursen. Frågorna är tänkt som en hjälp när du läser om sjukdomarna/tillstånden. Litteratur? Du bör hitta de flesta svar i: -­‐ ”Barnmedicin” (Studentlitteratur) -­‐ ”Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi”(Frenckner, Hirsch) -­‐ www.internetmedicin.se Frågor? Maila till: [email protected] Varför är det viktigt med ett fullständigt status hos barn med akut buk? Vad undersöker du utöver buken hos ett barn med akuta buksmärtor? Varför? Nämn 10 vanliga diagnoser hos akut buk hos barn! Vilka tror du är vanligast? Vilken är den vanligaste diagnosen till akut buk hos barn som kräver operativ åtgärd? Hur uppskattar du hur mycket vätska ett barn skall ha som fastar? Vilken typ av vätska väljer du? Hur uppskattar du vätskeförlust? Hur smärtlindrar du ett barn med akut buksmärta som ska fasta? Tänk över preparat, dosering och administrationssätt. Du ska rapportera en patient till din bakjour och för att inte missa viktig information rapporterar du med hjälp av ”SBAR”: Vad står detta för? Akut appendicit • I vilka åldrar är det vanligast? • Vad innebär smärtvandring, och vad är den fysiologiska förklaringen? • Ange 3 differentialdiagnoser till barn med smärta i höger fossa? • Vad är förklaringen till att en u-­‐sticka kan visa + för blod och leukocyter vid akut appendicit? (Utan att patienten har UVI) • Hur ställer du diagnosen akut appendicit? • Vilken radiologisk undersökning är ”golden standard” vid barn med akut appendicit? • Vilka två operationsmöjligheter finns vid akut appendicit? • Indikation för antibiotikabehandling postoperativt? • Komplikationer (tidiga och sena) efter operation av akut appendicit? Akut scrotum • Hur undersöker du testiklarna hos ett barn? Vad letar du efter? Hur ligger epididymis i förhållande till testikeln? Varför lyser man med ficklampa vid svullnad av scrotum? Vad innebär cremasterreflexen? • Vad innebär s.k. testistorsion? Bakomliggande orsaker? ü Möjliga fynd i anamnes och status vid testistorsion? ü Vad gör du om du inte kan utesluta testistorsion på akuten? 1
Epididymit: Diagnostik och behandling? Uppföljning? Vad innebär torsion av Morgagnis hydatid? Behandling? Pat som söker för svullnad av vänster sida av scrotum får diagnosen Oedema scroti. Vad är detta? Behandling? 1,5 månader gammal pojke inkommer med kräkningar. Pojken är född i fullgången tid, har haft en fin viktkurva fram till för ett par dagar sedan. Pappan berättar att kräkningarna är normalfärgade men mycket kraftiga. • Vad måste misstänkas? • Vilken radiologisk undersökning är aktuell? • Vilken typisk elektrolytrubbning ses vid detta tillstånd? • Behandling? Några dagar gammalt barn med gallfärgade kräkningar. Vad måste misstänkas? Initial utredning? En 2-­‐årig pojke med tidigare episoder av buksmärtor och kräkningar som tolkats bero på förstoppning söker nu åter akut. Pojken har uttalade buksmärtor och gallfärgade kräkningar. Man misstänker malrotation. Beskriv den patofysiologiska bakgrunden till tillståndet. Vilka undersökningar görs för att bekräfta diagnosen? Vad visar dessa vid malrotation? Barnet är akut sjukt med kraftig smärta, dehydrering och behov av akut operation. Tänk över: Ø Hur du smärtlindrar barnet? Ø Vätskebehandling? (Typ, mängd, etc) Ø Blodprover? Ø Kontroller? Ø Andra åtgärder: En självklar är fasta, kan du komma på två andra? Symtom vid ljumskbråck hos barn? Vad kan man ibland finna i bråcksäcken hos spädbarnsflickor? Varför opererar man alltid barn med ljumskbråck? Vad är Gastroschisis? Vad är ett Omphalocele? Vilket av tillstånden har oftast bäst prognos? Varför? En 6 månaders pojke remitteras till dig då man på BVC kontroller funnit vänster testikel uppe i ljumsken. När du undersöker honom på mottagningen finner du höger testikel i scrotum, vänster testikel kan knappt ”mjölkas ner” till proximala delen av pungen men åker snabbt upp i ljumsken igen. Vad kallas detta tillstånd? Behandling och när? Risker? På en annan patient med samma anamnes lyckas du få ner vänster testikel i scrotum och den stannar även kvar där efter att du hållit kvar den i 30 sekunder. Vad kallas detta ”tillstånd”? Vad beror det på? Uppföljning? En 1 år gammal pojke remitteras till barnkirurgiska mottagningen för svullnad av vänster sida av scrotum. Svullnaden har funnits i ca 3 månader. Pappan berättar att svullnaden varierar under dagen. Pojken verkar inte ha några besvär. Hur undersöker du denna patienten? Vad kan misstänkas? Behandling? När? •
•
•
2
På mottagningen träffar du två patienter under förmiddagen som båda är inremitterade från vårdcentralen för navelbråck. ü Patient A (1 år) har ett tydligt bråck mitt i naveln, du bedömer bråckporten till ca 0,5 cm. Åtgärd? ü Patient B (5 år) har en liten resistens (0,5x0,5 cm) ca 1 cm ovan navelringens övre kant. Diagnos? Åtgärd? På akutmottagningen söker en tidigare frisk 1 år gammal flicka med buksmärtor. Flickorna har haft en ÖLI senaste dagarna, under natten debuterade intensiva buksmärtor som kom i intervall. Nu på morgonen har flickan börjat kräka. När du träffar flickan är hon till en början helt opåverkad och sitter och leker, men precis innan du ska undersöka henne får hon en intensiv smärtattack. Vad måste misstänkas? Radiologisk utredning? Behandling av detta tillstånd utöver vätska och smärtlindring? Kan du se något samband med luftvägsinfektionen? Urinvägar • Utredning av ett barn som insjuknat i sin första pyelonefrit? • Vad kan du få för information av en Ultraljudsundersökning av urinvägarna? • Vad innebär en MUCG? Hur genomförs undersökningen? • Vad är skillnaden mellan DMSA och MAG3? • Vad innebär vesikoureteral reflux? Grader? Utredning? Behandling: hur och när? • Ett barn remitteras till dig för ställningstagande till nefrektomi p.g.a. (medfödd) multicystisk, dysplastisk njure. Utredning visar att njuren inte har någon funktion. Nämn 3 indikationer som gör att den sjuka njuren bör tas bort? • Kongenital hydronefros: Förslag på utredning? • Symtom på hydronefros hos äldre barn? • Vad är en uretravalvel? Vilken radiologisk undersökning gör du vid misstanke? Fimosis • Ungefär hur länge anses fimosis vara fysiologisk? • Vanligaste komplikationen till fimosis och dess behandling? • Hur ska fimosis alltid behandlas primärt? (icke-­‐kirurgiskt) • Vad är parafimosis och hur går du till väga då patienten kommer in akut? Hypospadi • Vad innebär det? • Vilka typer finns det? • Rekommenderad handläggning om du upptäcker en hypospadi på vårdcentralen? • Vad är viktigt att kontrollera vid en nyupptäckt hypospadi? (som kan kräva mer akut åtgärd) Mb Hirschprung • Orsak? Symtom? • Nämn de tre undersökningar som brukar göras för att bekräfta diagnosen! • Vad innebär toxisk enterokolit? • Associerade missbildningar? 3
Gallstenssjukdom är ovanligt men kan ses hos barn. Ibland finner man ingen specifik bakomliggande orsak men ibland finns andra bakomliggande sjukdomar. Nämn två! Commotio • Definition (symtom) för att barn efter skalltrauma ska få diagnosen commotio cerebri? • Vilka råd ger du till en patient med commotio inför hemgång? • Vad måste vara uppfyllt för att du ska kunna skicka hem en patient direkt från akuten efter skalltrauma? • Indikationer för inläggning? • Indikationer för CT? Trauma Barn ska precis som vuxna handläggas enligt ATLS-­‐principer (ABCDE), men vilka generella skillnader mellan vuxna och barn måste beaktas vid handläggning av trauma? Fundera på CT vs. U-­‐ljud vid buktrauma! Varför ska intravenös kontrast alltid användas vid CT-­‐undersökning vid buktrauma? En 10 -­‐ årig flicka har ramlat ner från en ramp med sin cykel och landat på vänster sida. Hon klagar på intensiva smärtor i vänster axel och när du undersöker henne är hon även påtagligt öm under vä arcus/ i vä flank. CT visar mjältskada men ingen fri vätska i buken. Rtg av vänster axel är normal. Behandling? Vilka föreskrifter ger man efter flickan gått hem? Varför hade hon ont i axeln? En 4-­‐årig pojke har också ramlat med cykeln, han föll framåt och fick cykelstyret i magen. Han har rejält ont mitt i buken, och kräkts tre gånger. CT görs med misstanke om skada på pancreas, och visar lite vätska i buken men i övrigt normal. Pojken har fortsatt ont och försämras med tilltagande smärta och uppspänd buk. Vad måste uteslutas, som inte alltid ses på ”trauma-­‐CT”, och hur gör du det? Nämn ett antal ”fynd” i anamnes och status som gör kan ge misstanke om barnmisshandel? Hur går du tillväga om du misstänker barnmisshandel? Sårskador • Vilka möjligheter finns det att adaptera sårkanterna med hos barn? • Inom vilken tid måste en sårskada primärt sutureras? • I många fall krävs lugnande läkemedel för att suturering av sårskadan hos ett mindre barn ska vara möjligt. Vilket läkemedel ger du? Hur administrerar du det? • När är det indicerat med tetanusprofylax? / Antibiotika? • När ska stygnen tas vid sår på a) ansikte, b) skalp, c) rygg/buk, d) extremiteter? Brännskador 4
•
•
•
Djup: Hur skiljer du mellan ytlig dermal skada och djup dermal skada? Utbredning: Vad innebär 9 % -­‐ regeln? Jämför vuxna och barn! Behandling av brännskada grad 1 och 2? Övriga sjukdomar/tillstånd som handläggs av barnkirurg är bl.a. spädbarnskirurgin (tunntarmsatresier, esofagusatresier, analatresi, diafragmabråck), NEC, tumörer (neuroblastom, Wilms tumör, rhabdomyosarkom, teratom, testikeltumörer, m.fl.), borttagning av naevus, inläggning av gastrostomier för nutritionsbehandling, kort-­‐tarm patienter, kloakmissbildningar, blåsextrofi, inläggning av PAC (Port-­‐a-­‐cath), cystoskopier, reflux, endoskopier, med mera med mera. 5