ASTOTHERM plus

Transcription

ASTOTHERM plus
Bruksanvisning
®
ASTOTHERM plus
Blod-, infusions- och spolvätskevärmare
Beställ-nr. 0450.7200.21, rev. 0 – 12/2004
Modell
STIHLER ELECTRONIC GmbH • 70597 Stuttgart • Germany
AP220
AP220S
AP260
AP260S
Ifylles av användaren:
Serienummer
______________________________________________
Inventarienummer
______________________________________________
Uppställningsplats
______________________________________________
Idrifttagningsdatum
______________________________________________
Tillverkare:
STIHLER ELECTRONIC GmbH
Julius-Hölder-Str. 36
70597 Stuttgart
Germany
Telefon:
Telefax:
Nat.: 0711/72067-0
Nat.: 0711/72067-57
Int.: +49-711-72067-0
Int.: +49-711-72067-57
Email: [email protected]
Firma STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart förklarar på eget ansvar, att denna produkt
överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EEG av Rådet av den 14. Juni 1993 över
medicinska produkter.
Notifierat organ: DEKRA INTERTEK Certification GmbH med licensnummer 0124
Godkännande att anbringa CE-märkning år: 2004
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
INNEHÅLL
Avsnitt.............................................................................................................Sida
1 VARNINGAR OCH SÄKERHETSANVISNINGAR .............................................. 4
2 FÖRKLARING AV SYMBOLERNA ..................................................................... 7
3 ALLMÄNNA TEKNISKA DATA ........................................................................... 8
4 BESKRIVNING AV ASTOTHERM®plus............................................................ 10
5 BESKRIVNING AV ASTOLINE® (extra tillbehör)............................................. 14
6 MANÖVERPANEL ............................................................................................. 15
7 INSTALLATION ................................................................................................. 17
8 IDRIFTTAGNING................................................................................................ 18
9 FRÅNSLAGNING............................................................................................... 21
10 RENGÖRING OCH DESINFEKTION ................................................................ 22
11 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE KONTROLLÅTGÄRDER ...................... 23
12 REPARATION OCH KUNDSERVICE ............................................................... 25
13 GARANTIBESTÄMMELSER ............................................................................. 26
14 RETURNERING OCH SKROTNING AV APPARATER .................................... 26
15 EMC-DIREKTIV OCH TILLVERKARES FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE.................................................................................... 27
-3-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
1 VARNINGAR OCH SÄKERHETSANVISNINGAR
Beakta bruksanvisningen! Apparaten får endast hanteras av personal som
känner till den exakt och följer denna bruksanvisning.
VARNINGAR
•
Vid övertemperaturalarm måste vätsketillförseln från ASTOTHERM PLUS till patienten
stoppas omedelbart.
•
Vid kombination av ASTOTHERM PLUS med andra medicinska elektriska utrustningar
måste kraven i motsvarande normer vara uppfyllda (se t.ex.
EN 60601-1-1 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet).
•
Om ASTOTHERM PLUS används som komponent i en utrustning för hemofiltration,
hemodialys eller hemodiafiltration måste det vara säkerställt att hela systemet fyller
kraven enligt EN 60601-2-16. Vätsketemperaturen får inte överstiga 41°C. Hemodialys-,
hemofiltrations- resp. hemodiafiltrationsutrustningen måste vara försedd med en separat
skyddsanordning mot övertemperatur (41°C), som ska kontrolleras åtminstone före varje
behandling.
•
Dra när så behövs ur stickproppen ur eluttaget för att vara säker på att utrustningen är
frånskild från nätet.
•
Använd inte ASTOTHERM PLUS i explosionsfarliga områden.
•
För att minska risken för elektriska stötar får den bakre delen av höljet inte tas av. Använd
inte nätadapter eller förlängningar som avbryter skyddsledaren.
•
För att användarens/patientens säkerhet skall vara garanterad måste de av tillverkaren
föreskrivna användningssätten och skötsel- och underhållsåtgärderna tillämpas.
•
Tillverkaren bär inte ansvaret för användarens och patientens säkerhet, om andra än de
av tillverkaren föreskrivna åtgärderna för användning, skötsel och underhåll och de
säkerhetstekniska kontrollerna genomförts.
•
Personer som genomför dessa åtgärder måste vara särskilt kvalificerade och instruerade
för dessa uppgifter.
•
Varje slag av reparationsåtgärder och modifikation av apparaten får endast utföras av
auktoriserade och kvalificerade personer.
•
Alla elektriska installationer måste fylla kraven för gällande nationella normer och föreskrifter (t.ex DIN VDE 0107).
•
Vid kombination och förbindning med ytterligare elektriska utrustningar (t.ex. vid
grenuttag) får summan av läckströmmarna inte överskrida det tillåtna gränsvärdet.
-4-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
•
Använd endast sterila infusionsförlängningar, som uttryckligen är kännetecknade som
tillbehör för ASTOTHERM PLUS.
•
Alla sterila infusionssystem för engångsbruk är endast avsedda att användas en gång.
•
Använd endast CE-märkt tillbehör, som uttryckligen är kännetecknat som tillbehör för
ASTOTHERM PLUS (t.ex. ASTOTUBE, se även avsnitt 7).
•
Endast den aktiva isoleringsmanteln ASTOLINE får anslutas till apparatuttaget på
modellerna ASTOTHERM PLUS 220S resp. AP260S.
-5-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
VARNINGAR (som måste beaktas vid användning av ASTOLINE®)
•
ASTOLINE får endast anslutas till det därför avsedda apparatuttaget på ASTOTHERM
PLUS.
•
ASTOLINE får inte täckas över vid användningen
(dukar, räddningsfolier osv.).
•
ASTOLINE får inte knickas.
SÄKERHETSANVISNINGAR
•
Alla applikationer som omfattar användning av värmaren ASTOTHERM PLUS måste
genomföras under uppsikt av medicinskt skolad personal.
•
Vid uppvärmning av vätskor kan avgasning uppstå (det bildas bubblor).
•
För att minska skaderisken för patienter resp. användare eller risken för materiella
skador, anmäl omedelbart till ditt lokala serviceställe om något av nedanstående fel skulle
uppstå. Använd då inte ASTOTHERM PLUS förrän ifrågavarande fel har åtgärdats.
-
Skadade eller slitna sladdar och stickproppar.
-
Skadat hölje, skadad frontplatta, frontplatta som sitter fast dåligt.
-
Systemet har blivit utsatt för kraftig skakning, ett slag eller har fallit omkull.
-
Apparatens elektroniska komponenter har blivit utsatta för vätska.
-
En person har fått en elektrisk stöt av systemet.
-
Systemet tycks vara överhettat.
•
Om värmaren installeras på en droppställning måste tillverkarens uppgifter angående
belastning och tippsäkerhet beaktas.
•
ASTOTHERM PLUS är en medicinsk elektrisk utrustning. För sådana utrustningar gäller
enligt EN60601-1-2-2001 att särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas beträffande
elektromagnetisk kompatibilitet. Beakta med hänsyn därtill anvisningarna i avsnitt 15.
•
Bärbara och mobila HF-kommunikationsutrustningar (i synnerhet mobiltelefoner) kan
påverka medicinska elektriska utrustningar (se även avsnitt 15).
•
HF-kirurgiutrustningar kan påverka medicinska elektriska utrustningar (se även avsnitt
15).
KONTRAINDIKATIONER
Hittills är inga kontraindikationer kända utom sådana som generellt kan uppstå vid infusioner,
transfusioner eller dialys.
-6-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
2 FÖRKLARING AV SYMBOLERNA
Dessa symboler är placerade där de är tillämpliga, dvs. på apparaten, på förpackningar, på
typskylten eller i den medföljande dokumentationen.
Symbol: den anger, att apparaten är en defibrillationsskyddad
användningsdel av typ B, motsvarande normerna IEC 601-1 och
VDE 0750, del 1.
Symbol: droppvattenskyddad.
Symbol: den står framför uppgift om apparatens fyrsiffriga
tillverkningsår.
Symbol: den anger att den personal som ska hantera apparaten måste
känna noga till den medföljande dokumentationen innan de tar
apparaten i bruk. Detta är en absolut förutsättning för apparatens säkra
drift.
Symbol: den bekräftar överensstämmelsen med de krav som ställs på
medicinska produkter enligt direktivet 93/42/EEG.
Kontrolllampa: över- och undertemperaturalarm.
(Observera temperaturindikeringen)
Kontrolllampa: standby-drift.
Knapp: "Till/Från-knapp för värmaren"
(håll den nedtryckt minst 1 sekund för frånslagning).
Knapp: "ASTOLINE Till/Från"; endast modell AP220S, AP260S.
Knapp: "Start"; startar värmarens uppvärmningsförlopp
(håll den nedtryckt ca. 1 sekund).
Knapp: "Höja" den valda temperaturen.
Knapp: "Sänka" den valda temperaturen.
Symbol: energi-utgångsvärden för ASTOLINE-apparatuttag.
Symbol: potentialutjämning (valfri).
-7-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
3 ALLMÄNNA TEKNISKA DATA
ASTOTHERM PLUS 220 och
220S (med ASTOLINE)
ASTOTHERM PLUS 260 och
260S (med ASTOLINE)
Nätanslutning
AP220 EU
AP220S EU
AP260 EU
AP260S EU
Stickpropp-med
jorddon
H 05 VVF
3 x 0,75
El-anslutning
AP220 UK
AP220 CH
AP220S UK
AP220S CH
AP260 UK
AP260 CH
AP260S UK
AP260S CH
BS-stickpropp inkl.
Schweizisk
13 A säkring
stickpropp
H 05 VVF
H 05 VVF
3 x1
3 x 0,75
230-240 VAC
±10%
47-63 Hz
Skyddsledarmotstånd
≤ 0,2 Ω
Isoleringsmotstånd
Läckström
Säkringar, primära
Säkringar, sekundära
Effektförbrukning
Självstart efter strömavbrott
Skyddsklass
Skyddsgrad enligt IEC 601-1
Signalutgångsdel
(endast "S"-modeller)
Fuktighetsskydd
Klassificering enligt bilaga IX
Kod UMDNS
Mått
Höjd x bredd x djup
Vikt (utan ASTOLINE)
Uppvärmningstid
Driftsätt
Till. omgivningsförhållanden:
vid drift:
vid lagring:
3 valbara reglertemperaturer
> 2 MΩ
≤ 0,2 mA
2 x4 A
2 x 0,63 A
450 W
5 till 30 sek.
I
defibrillationsskyddad användningsdel av typ B
DC 8 W endast användbar för ASTOLINE
IP X4
IIb (regel 9)
10-447
145 mm x 135 mm x 295 mm
2,9 kg
ca. 1 min (20°C till 35°C)
kontinuerlig drift
Luftfuktighet:
Temperatur:
10% till 90%
0°C till 32°C
10% till 100%
-40°C till 70°C
Standard: 39°C / 41°C / 43°C (± 0,5°C)
Valfri: från 36°C till 43°C
1a overtemperaturbegränsning 45,5°C (± 1°C)
2a overtemperaturbegränsning 46,0°C (± 1°C)
Uppvärmnings-bimetall
65,0°C (± 5°C)
Undertemperaturalarm
4°C (± 1°C) under reglertemperatur
-8-
AP220 DK
AP220S DK
AP260 DK
AP260S DK
DK-stickpropp
DK2-Ia, DK2-5a
H 05 VVF
3 x 0,75
Lufttryck:
700 hPa till 1060 hPa
500 hPa till 1060 hPa
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
Tillåtna rengörings och desinfektionsmedel
•
Bacillol plus (Bode Chemie, Hamburg)
•
Meliseptol (B. Braun, Melsungen)
•
Mikrozid Liquid (Schülke & Mayr, Hamburg)
•
Mikrozid Pumpspray (Schülke & Mayr, Hamburg)
•
eller ¼%ig natriumhypoklorit-lösning
Överensstämmelse med internationella standarder
EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk: Del 1: Säkerhet – Allmänna fordringar
EN 60601-1-2: 2001
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk: Del 1: Kompletterande norm: Elektromagnetisk
kompatibilitet, Fordringar och provningar
ASTM F 2172-02:
Standard Specification for Blood/Intravenous Fluid/Irrigation Fluid Warmers
Miljöhänsyn
I och med att vi har avstått från att utrusta ASTOTHERM PLUS med nätströmbrytare har vi
tillverkat en miljövänlig och resurssnål produkt. På detta sätt har vi sparat in råvaror och
energi, som hade behövts för tillverkning av nätströmbrytare och matarledningar.
T.o.m. efter 10 års kontinuerlig standby-drift har det gått åt mindre energi (< 1 W) än som
hade behövts för att tillverka strömbrytare och matarledningar.
För att spara ytterligare energi rekommenderar vi att dra ur stickproppen, när apparaten inte
används.
Vi förbehåller oss ändringar av design och tekniska data utan föregående information.
-9-
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
4 BESKRIVNING AV ASTOTHERM®plus
Slanghållare bak
Manschetthandtag
Slanghållare fram
Apparatuttag för ASTOLINE
(extra tillbehör)
Fästanordning
Handratt för fixering /
lossning av fästanordning
Värmeskyddsmanschett
(extra tillbehör)
ASTOLINE, aktiv isoleringsmantel (extra tillbehör)
Hållare för ASTOLINE (extra
tillbehör)
Användningsområden
Med ASTOTHERM PLUS kan man värma upp vätskor, som skall tillföras patienten, antingen
för att undvika resp. minska hypotermi eller för att öka patientens välbefinnande.
Användningsområdena omfattar bl. a. transfusioner, infusioner, dialys, hemofiltration och
aferes.
Värmaren arbetar enligt principen för genomströmningsuppvärmning, dvs värmen överförs
från värmeväxlaren via den sterila infusionsförlängningen till vätskan som flyter i densamma.
Om inte hela värmeeffekten behövs, kan man också lägga in två infusionsförlängningar i
värmeväxlarens första och andra halva. Kontrollen för värmeväxlarens temperatur vid in- och
utloppet sörjer för att vätskorna inte överhettas, även om de har olika inloppstemperaturer.
Den patenterade värmeskyddsmanschetten isolerar värmeväxlarcylindern och infusionsförlängningen mot kylande effekter från omgivningen (t.ex. luftkonditioneringar) och ökar på
detta sätt verkningsgraden. I mitten av värmeskyddsmanschetten finns det ett urtag för en
ytterligare infusionsförlängning. Här kan förlängningarna föras in resp. ut och säkras med
handtagen.
- 10 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
Säkerhet mot överhettning är garanterad genom följande anordningar:
•
två från varandra skilda temperatursensorer för temperaturregleringen,
temperaturindikering och avstängning vid övertemperatur,
•
en extra oberoende temperatursensor för avstängning vid övertemperatur,
•
optisk och akustiskt alarmindikering.
Hos standardversionen av ASTOTHERM PLUS kan temperaturen ställas in på 39°C,
41°C eller 43°C. Temperaturindikeringen visar alltid värmeväxlarens aktuella medeltemperatur.
Mediets uppvärmning rättar sig efter genomströmningshastigheten och inloppstemperaturen (se diagrammet över utloppstemperaturen).
Om värmeväxlarens temperatur sjunker mer än 4°C under den valda inställbara
temperaturen aktiveras undertemperaturalarmet (se avsnitt 6).
Av ASTOTHERM PLUS finns det följande varianter:
AP220:
Värmeväxlarefåra för Ø 4 mm infusionsbestick
Standardinställning: 3 inställbara temperaturer: 39°C, 41°C, 43°C
Valfri inställning: 3 inställbara temperaturer mellan 36 och 43°C
Effektförbrukning 450 W
AP260:
Värmeväxlarefåra för Ø 6,8 mm infusionsbestick
Standardinställning: 3 inställbara temperaturer: 39°C, 41°C, 43°C
Valfri inställning: 3 inställbara temperaturer mellan 36 och 43°C
Effektförbrukning 450 W
Apparater med tillägget "S" i modellnumret eller modellbeteckningen är förberedda för
anslutning av ASTOLINE. En omrustning i efterhand hos tillverkaren är möjlig.
- 11 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
Temperaturer hos ASTOTHERM PLUS 220(S)
AP 220S, inställning 43/41/39/37°C, värmarens
utloppstemperaturer, inloppstemperatur 10°C
Temperatur [°C]
44
43°C
42
41°C
40
39°C
38
37°C
36
34
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Flow [ml/min]
Temperatur [°C]
AP 220S, inställning 43/41/39°C,
utloppstemperatur hos ASTOLINE, inloppstemperatur 20°C
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
43°C
39°C
0
10
20
30
41°C
40
50
60
70
Flow [ml/min]
10 ml/min = 0,6 l/h
20 ml/min = 1,2 l/h
30 ml/min = 1,8 l/h
40 ml/min = 2,4 l/h
50 ml/min = 3,0 l/h
- 12 -
60ml/min = 3,6 l/h
70ml/min = 4,2 l/h
80ml/min = 4,8 l/h
90ml/min = 5,4 l/h
100ml/min = 6,0 l/h
80
90
100
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
Temperaturer hos ASTOTHERM PLUS 260(S)
AP 260S, inställning 43/41/39/37°C, värmarens
utloppstemperaturer, inloppstemperatur 20°C
Temperatur [°C]
44
43°C
42
41°C
39°C
40
37°C
38
36
34
32
0
20
40
60
80
100
Flow [ml/min]
Temperatur [°C]
AP 260S, inställning 43/41/39°C,
utloppstemperatur hos ASTOLINE, inloppstemperatur 20°C
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
43°C
39°C
0
10
20
30
41°C
40
50
60
70
80
90
100
Flow [ml/min]
10 ml/min = 0,6 l/h
20 ml/min = 1,2 l/h
30 ml/min = 1,8 l/h
40 ml/min = 2,4 l/h
50 ml/min = 3,0 l/h
60ml/min = 3,6 l/h
70ml/min = 4,2 l/h
80ml/min = 4,8 l/h
90ml/min = 5,4 l/h
100ml/min = 6,0 l/h
- 13 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
5 BESKRIVNING AV ASTOLINE® (extra tillbehör)
5
Flexibel
silikonmantel
Apparatstickpropp
Skarvstycke
Med den aktiva isoleringen ASTOLINE kan man begränsa avkylningen av den tillbakatransporterade vätskan på sträckan värmare – patient. Den uppvärmda flexibla silikonkroppen omsluter infusionsförlängningen på sträckan fram till patienten och sörjer på detta
sätt för att den del av infusionsslangen som annars hade varit utsatt för den svala
omgivande luften i stället isoleras och värms upp. Den speciella utformningen gör det
dessutom möjligt att iaktta infusioner och transfusioner ända fram till patienten.
- 14 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
6 MANÖVERPANEL
Belyst LCD-indikering
Värmecylinderns
är-temperatur
Ramen kännetecknar
den valda temperaturen
= bör-temperatur
Indikering av vilka
temperaturer som kan
väljas
"Höja"-knapp för
den valda temperaturen
(testfunktion 2)
"Sänka"-knapp för
den valda temperaturen
(testfunktion 3)
Standby-status
orange LED
"Start"-knapp för att
bekräfta en vald temperatur
och starta uppwärmning
(testfunktion 1)
grön LED
Alarmstatus
röd LED
Knapp för
"ASTOLINE Till/Från"
grön LED
Symbol för
ASTOLINE
"Till/Från"-knapp
grön LED
(Bara för modellerna 220S och 260S)
Drifts- och alarmtillstånd
A – Värmare-tillstånd
Tillstånd
Standby
Värmare Till
Indikering
Standby-LED lyser orange
Apparatens LED lyser grön
Temperaturindikeringen Till
Alarm-LED blinkar röd
Alarmljud igång
Start-LED blinkar grön
Aktivitet
Ingen aktivitet
Ingen aktivitet
Apparaten "väntar"
Bekräftelse med "Start"-knappen
Uppvärmning Start
Apparatens LED lyser grön
Uppvärmning Till
Alarm-LED Från resp. blinkar vid kall Temperaturreglering Till
apparat
Temperaturövervakning Till
Alarmljud Från
Start-LED lyser grön
- 15 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
B – Tillstånd ASTOLINE® (endast modellerna AP220S, AP260S)
Tillstånd
ASTOLINE är
ansluten,
Till och Start
Indikering
ASTOLINE-LED lyser grön
Aktivitet
ASTOLINE uppvärmning Till
Övervakning av systemet Till
C – Alarmreaktionen
Alarmtyp
Övertemperaturalarm
Uppvärmningen
upphör
Indikering
Start-LED blinkar grön
Alarm-LED blinkar röd
Alarmljud igång
Kontrollera temperaturindikeringen!
Undertemperatur-alarm
Uppvärmningen är
fortfarande igång
Start-LED lyser grön
Alarm-LED blinkar röd
Alarmljudet hörs efter 2
minuter, varje gång 15
sekunder
Kontrollera temperaturindikeringen!
ASTOLINE-alarm Start-LED blinkar grön
(Endast "S"Alarm-LED blinkar röd
modeller)
Alarmljud igång
Uppvärmning Från ASTOLINE-LED aktiv
och ASTOLINEuppvärmning Från
Softwarefel
Alarm-LED blinkar röd
Alarmljud igång
- 16 -
Möjliga orsaker
Lämpliga åtgärder
Anm.: Efter det att nedanstående steg 1 eller 2 har utförts
och blodvärmaren har svalnat
måste "Start"-knappen tryckas
ned.
1. Mediet som skall värmas 1. Låt mediet kylas av.
upp har för hög inloppstemperatur.
2. Påverkan av en extern
2. Avlägsna ev. extern värmevärmekälla (t.ex. värmekälla eller byt till annan plats.
element, solljus, förhöjd
omgivnings-temperatur).
3. Blodvärmaren är defekt. 3. Värmaren måste repareras
-> skickas till tillverkaren.
Anm.: Alarmet upphör
automatiskt när orsaken till
alarmet är åtgärdat.
1. Mediet som skall värmas 1. Stryp flödet något.
upp har för låg inloppstemperatur resp. flödet är för
högt.
2. Blodvärmaren är defekt. 2. Värmaren måste repareras
-> skickas till tillverkaren.
1. ASTOLINE stickpropp är
ej instucken.
1. Stick in ASTOLINE i
apparatuttaget på ASTOTHERM
PLUS och slå på igen med
knappen.
2. ASTOLINE är defekt.
2. ASTOLINE måste repareras
-> skickas till tillverkaren.
1. Tillfällig programstörning. 1. Ta ut apparatens stickpropp,
vänta 1 min., sätt på apparaten
igen eller tryck de båda
testknapparna samtidigt ca. 3
sek.
2. Varaktig program2. Skicka in apparaten till
störning.
tillverkaren.
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
7 INSTALLATION
Det är inte tillåtet att använda ASTOTHERM PLUS i explosionsfarlig miljö!
•
ASTOTHERM PLUS kan sättas fast med den integrerade fästanordningen på infusionsstänger/ställningar (Ø12 mm till Ø 35 mm) eller i apparatskenor. Vid användning av
golvställ eller placering på andra apparater måste man se noga till att dessa är tillräckligt
tippsäkra.
•
ASTOTHERM PLUS är dimensionerad för det spänningsområde som är angivet på
typskylten.
•
Om man kombinerar andra medicinska apparater med ASTOTHERM PLUS kan detta
enligt våra rön leda till:
− tryckförlust upp till 50 mm Hg, förorsakad av den erforderliga infusionsförlängningen,
beroende av genomflödeshastigheten,
− bubblor på grund av den uppvärmda vätskans avgasning,
− höjning av den totala läckströmmen.
•
Kontrollera vid kombination med andra elektriska apparater att de har samma skyddsledarpotential.
•
ASTOTUBE infusionsförlängningar är det CE-märkta originaltillbehöret för ASTOTHERM
PLUS. Välj ut lämpliga sterila infusionsförlängningar enligt nedanstående tabell:
Erforderlig ASTOTUBE infusionsförlängning
(steril, för engångsbruk, med CE-märkning)
Utförande för:
ASTOTHERM® plus 220(S)
Antal lindningar
max. 11
Ytterdiameter
4 mm
Beställ-nr. PVC
IFT 30460
Påfyllningsvolym
37,5 ml
ASTOTHERM® plus 260(S)
max. 9
6,8 mm
IFT 30410
89 ml
- 17 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
8 IDRIFTTAGNING
1. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten.
2. Kontrollera att det inte finns skador på höljet och att inte frontplattan sitter dåligt fast.
3. Sätt sladden i eluttaget. Nu indikeras standby-tillståndet.
4. Slå på apparaten med "Till/Från"-knappen
. Kontrollera att alarmet är aktiverat.
5. Välj temperaturen med knapparna
.
eller
6. Håll "Start"-knappen
nedtryckt ungefär en sekund för att starta uppvärmningen. Det
korta klickandet vid bekräftelse med "Start"-knappen är en beståndsdel i säkerhetsanordningarnas tester, som genomförs automatiskt när apparaten startas.
7. Alarmtestanordningarna återställs och uppvärmningen sätts igång, tills en temperatur på
35°C har uppnåtts efter ca. en minut. Därefter sker en reglering till den inställda temperaturen. Så länge som apparatens är-temperatur vid uppvärmningsförloppet ligger ca. 4°C
under det inställda, valbara temperaturvärdet blinkar den röda alarmindikeringen och
rapporterar undertemperatur.
8. Sära värmeskyddsmanschetten vid de båda handtagen och ta av den.
9. Klipsa fast infusionsförlängningens början (luer-lock
hona) i den bakre hållaren.
10. Börja baktill och lägg in infusionsförlängningen motsols
i den runt om löpande fåran. Om man drar försiktigt i
infusionsförlängningen går det lättare att lägga in den
och då sitter den bättre.
- 18 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
11. Klipsa fast infusionsförlängningen i den främre
hållaren.
Tillägg för apparater med värmeskyddsmanschett (extra tillbehör)
12. Sära värmeskyddsmanschetten och lägg den omkring
värmaren.
Rikta öppningen uppåt och tryck ihop tills den snäpper
i.
Tillägg för apparater med den aktiva isoleringsmanteln ASTOLINE® (extra tillbehör)
13. Sätt ASTOLINEs stickpropp i apparatuttaget i höljets
bakre del (den rätta riktningen är markerad med pilar)
och fixera stickproppen genom att vrida den räfflade
muttern. Slå på ASTOLINE med knapp "ASTOLINE
Till/Från"
.
14. Lägg in slutet av infusionsförlängningen i ASTOLINE med början på patientsidan.
ASTOLINE ska räcka så långt fram som möjligt till patienten, så att man förhindrar att
medlet kyls av, även vid de lägsta flödeshastigheterna.
Observera: Gnider man in den blåa silikon-profilen med vanligt talk-puder (t.ex. från
apoteket) går det lättare att lägga in infusionsförlängningen.
15. Låt ASTOLINE snäppa in i den främre delen av apparaten. Om den aktiva isoleringsmanteln inte behövs helt och hållet, kan infusionsförlängningen ledas ut var som helst ur
ASTOLINE.
Tillägg för apparater med anslutning för potentialutjämning (extra tillbehör)
- 19 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
16. Stick in potentialutjämningsledningen på undersidan baktill på apparaten. Stickproppen
är kännetecknad med
.
- 20 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
9 FRÅNSLAGNING
•
När man trycker på värmarens "Till/Från"-knapp
standby-drift.
•
För att frånskilja värmaren fullständigt från nätet, ta ur stickproppen ur eluttaget.
ca. en sekund övergår apparaten till
Tillägg för apparater med den aktiva isoleringsmanteln ASTOLINE®
• Den aktiva isoleringsmanteln ASTOLINE behöver inte tas ur sitt eluttag efter användningen. ASTOLINE kan hängas upp baktill omkring apparaten.
•
Om ASTOLINE tas av från ASTOTHERM PLUS måste man ovillkorligen sätta på
skyddslocket på apparatuttaget för att undvika förorening av kontakterna.
- 21 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
10 RENGÖRING OCH DESINFEKTION
Ta alltid ur stickproppen ur eluttaget före rengöring och desinfektion!
Rengör ASTOTHERM PLUS regelbundet. Användaren kan genom regelbunden rengöring
och skötsel bidra till att öka värmarens livslängd och omsätta fastställda prestanda optimalt.
Om man vid rengöring och desinfektion avlägsnar den aktiva isoleringsmanteln ASTOLINE och tar stickproppen ur apparatuttaget måste uttaget täckas över med skyddslocket.
Rengöring
Använd en mjuk trasa indränkt med mild tvållösning eller med speciellt rengöringsmedel
för plast till att ta bort koksalt- eller blodstänk från höljets ytor. Det går bra att rengöra
värmeväxlarens fåra runtom med vanliga bomullstoppar.
Doppa aldrig ner apparaten fullständigt i vätska och låt den den aldrig komma i
beröring med ånga!
Desinfektion
För desinfektion skall medel användas av typ "bruksfärdig desinfektionsspray" baserad på
alkohol, med små mängder (<0,2%) aldehyd. Vi rekommenderar för desinfektion av
ASTOTHERM PLUS och ASTOLINE Bacillol plus från firma Bode Chemie i Hamburg,
Meliseptol från firma B. Braun i Melsungen och Mikrozid Liquid eller Mikrozid Pumpspray från firma Schülke & Mayr i Hamburg.
Användaren får inte utnyttja andra än de rekommenderade rengörings- eller dekontamineringsmetoderna. Tänker man använda sig av andra metoder måste man dessförinnan
kontakta tillverkaren och få bekräftelse på att dessa inte skadar apparaten.
Sterilisera aldrig med ånga, varmluft eller termokemiskt!
Underhåll
ASTOTHERM PLUS är underhållsfri. Det förekommer inga slitagedelar.
- 22 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
11 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE KONTROLLÅTGÄRDER
(VART 24e MÅNAD)
• Kontroll av uppvärmningstiden
• Kontroll av temperaturregleringen
• Kontroll av övertemperatur-alarmen (test 1 och test 2)
• Kontroll av undertemperatur-alarmet (test 3)
• Kontroll av ASTOLINE-säkerhetsavstängning (endast "S"-modeller)
Dessutom måste nationellt gällande föreskrifter för regelbunden kontroll av
medicinska produkter följas!
Observera: För kontroll av skyddsledarmotståndet måste kontrollspetsen sticka igenom
värmeväxlarcylinderns eloxalskikt.
q Kontroll av uppvärmningstiden
Slå på ASTOTHERM PLUS och starta uppvärmningen med startknappen. Efter en
minut måste temperaturen på displayen ha överskridit 35°C.
q Kontroll av temperaturregleringen
För detta ändamål behövs det en LCDfebertermometer som garanterar en
tolerans på ± 0,1°C och som är utrustad
med en sensorspets på upp till Ø 3,5 mm
(t.ex. Geratherm GT2038). Slå på ASTOTHERM PLUS, välj en godtycklig temperatur och starta värmaren med "Start"knappen. Efter ungefär fem minuter är
temperaturfördelningen inom värmeväxlarcylindern jämn, så att man kan göra en
mätning. Undvik direkt solbestrålning och
luftdrag under denna kontroll.
o
o
Stick LCD-febertermometern i den bakre mätöppningen på sidan av värmeväxlaren.
Starta mätningen med termometern och vänta tills maximalvärdet visas.
Avvikelsen mellan febertermometer och temperaturindikering får inte överskrida ± 0,5°C.
q Kontroll av övertemperatur-alarmen
ASTOTHERM PLUS är utrustad med alarmtestfunktioner. De simulerar att
temperatursensorerna är ur funktion och åstadkommer därvid en aktivering av
säkerhetsavstängningarna.
Test 1: Starta värmaren utifrån den mellersta inställbara temperaturen. Håll "Start"knappen
nedtryckt ungefär tre sekunder för att starta den interna testcykeln.
LCD-indikeringen visar omväxlande "t1" och är-temperaturen. Inom kort måste
värmaren reagera med övertemperatur-alarm (jfr. avsnitt 6).
Observera: Reagerar värmaren inte med alarm, måste den ovillkorligen
repareras innan den används på nytt.
Tryck på "Start"-knappen
för att sätta igång driften igen.
- 23 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
Test 2: Starta värmaren utifrån den högsta inställbara temperaturen. Håll "Höja"knappen
nedtryckt i tre sekunder för att starta den interna testcykeln. LCDindikeringen visar omväxlande "t2" och är-temperaturen. Inom kort måste
apparaten reagera med övertemperatur-alarm (jfr. avsnitt 6).
Observera: Reagerar värmaren inte med alarm, måste den ovillkorligen repareras
innan den används på nytt.
Tryck på "Start"-knappen
för att sätta igång driften igen.
q Kontroll av undertemperatur-alarmet
Test 3: Starta värmaren utifrån den lägsta inställbara temperaturen (utan värmeskyddsmanschett). Håll "Sänka"-knappen
nedtryckt tre sekunder för att starta
den interna testcykeln (uppvärmningen förblir frånslagen). LCD-indikeringen visar
omväxlande "t3" och är-temperaturen. Har apparaten kylts till 4°C (± 1°C) under
den lägsta inställbara temperaturen, måste den reagera med undertemperaturalarm (jfr. avsnitt 6).
Observera: Reagerar värmaren inte med alarm, måste den ovillkorligen repareras
innan den används på nytt.
Slå från värmaren med "Till/Från“-knappen
. Efter detta test kan man inte sätta
igång värmaren igen genom att trycka på "Start"-knappen
.
q Kontroll av ASTOLINE säkerhetsavstängning (endast "S"-modeller)
Stick i ASTOLINE i apparatuttaget på värmarens baksida. Slå på ASTOTHERM
PLUS med "Till/Från-knappen
och starta uppvärmningen med "Start"-knappen
.
Aktivera uppvärmningsfunktionen hos ASTOLINE med ASTOLINEs "Till/Från"knapp
. Skilj sedan ASTOLINE från värmaren genom att dra ur stickproppen
ur värmaren. ASTOTHERM PLUS måste reagera med ASTOLINE-alarm (jfr.
avsnitt 6).
Observera: Reagerar värmaren inte med alarm, måste den ovillkorligen repareras
innan den används på nytt.
- 24 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
12 REPARATION OCH KUNDSERVICE
Anmärkning
Om ASTOTHERM PLUS behöver repareras på grund av att de i avsnitt 10 beskrivna
testerna inte blivit godkända eller av annan anledning, anlita då ditt lokala sälj- eller
serviceställe. Försök inte att reparera ASTOTHERM PLUS på egen hand.
Endast en kvalificerad och utbildad tekniker kan genomföra reparationsarbeten på
ASTOTHERM PLUS.
Observera: ASTOTHERM PLUS försätts i alarmtillstånd vid
•
överskridning av temperaturgränsen (övertemperatur-alarm) – även genom yttre inverkan
t.ex. solbestrålning,
•
underskridning av temperaturgränsen (undertemperatur-alarm) – t.ex. vid för sval
ingångsvätska och för hög flow,
•
fel hos ASTOLINE.
Kontrollera i första hand om felet beror på ovannämnda orsaker vid alarmtillstånd.
Tillverkarens ansvar
Tillverkaren betraktar sig endast som ansvarig för apparatens säkerhet, tillförlitlighet och
prestanda om
•
man uteslutande följer tillverkarens samtliga anvisningar angående användning,
reparation och inställning.
•
personer som geomför dessa åtgärder är tillräckligt skolade och kvalificerade.
•
reservdelar och komponenter byts ut mot originaldelar.
•
montering, ändringar och reparationer genomförs av personer och serviceställen, som
uttryckligen är auktoriserade av tillverkaren.
•
de elektriska installationerna fyller kraven enligt gällande nationella normer.
•
ASTOTHERM PLUS används i överensstämmelse med bruksanvisningen.
På begäran ställer tillverkaren en serviceanvisning till förfogande, med vilken skolad och
kvalificerad personal kan reparera de delar, som betecknas som reparerbara av
tillverkaren.
Om tekniska underlag eller reservdelar ställs till förfogande, innebär detta ingen
auktorisering av tillverkaren att öppna eller reparera apparaten.
- 25 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
13 GARANTIBESTÄMMELSER
Om man inte bestämmer sig för förlängd garanti utgör garantitiden för ASTOTHERM PLUS
12 månader fr.o.m. leverans till köparen.
Om du vill utnyttja fördelen med den förlängda garantin på 2 år, fyll i och skicka in
svarskortet till STIHLER ELECTRONIC inom 30 dagar efter köpet.
Inom garantitiden åtgärdar vi utan kostnad alla fel som beror på material- eller
tillverkningsfel enligt vårt eget avgörande, antingen genom reparation eller genom byte av
apparaten.
Indirekta skador omfattas inte av garantin. Vid felaktig eller okvalificerad behandling, vid
hantering med våld eller skador på grund av normalt slitage gäller inga garantianspråk,
inte heller vid ingrepp genom verkstad som inte auktoriserats av oss eller vid ändring av
originalskicket.
Vid garanti- eller skadefall skall den defekta apparaten skickas till STIHLER
ELECTRONIC för reparation. Den rengjorda apparaten måste vara lämpligt förpackad för
transport, så att det inte uppstår ytterligare skador och reparationen blir onödigt dyr.
Kunden står i vilket fall som helst för transport- och förpackningskostnaderna.
14 RETURNERING OCH SKROTNING AV
APPARATER
Om apparaten kommit i kontakt med blod eller kroppsvätskor, måste den rengöras och
desinfekteras omsorgsfullt.
Med hänsyn till risken att man kan bli smittad med virus eller andra sjukdomsalstrare
måste man alltid vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att undvika beröring med sådana
smittkällor. Vi rekommenderar att lägga apparaten i plastpåse och försluta denna tätt, när
apparaten skickas tillbaka.
Apparaten skall antingen förpackas i originalförpackningen eller i motsvarande emballage
så att transportskador undviks. Kunden svarar för rätt förpackning och identifikation av de
tillbakaskickade produkterna.
STIHLER ELECTRONIC erbjuder även en kostnadssparande och fackmässig skrotning av
den förbrukade utrustningen. För detta ändamål ska apparaten rengöras och
desinfekteras och sedan skickas in med resp. anvisning.
- 26 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
15 EMC-DIREKTIV OCH TILLVERKARES
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Enligt EN 60601-1-2-2001 måste tillverkare av elektriska utrustningar för medicinskt bruk tillhandhålla följande
direktiv och tillverkares försäkran om överensstämmelse.
- 27 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
- 28 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
- 29 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
(Plats för anteckningar)
- 30 -
Bruksanvisning ASTOTHERM®plus 220(S)/260(S)
(Plats för anteckningar)
- 31 -