Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor

Transcription

Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor
Bruksanvisning
N° art. 9960.7200.21, rev. 4 - 02/2005
Värmare för blod och
medicinska vätskor
STIHLER ELECTRONIC GmbH • 70597 Stuttgart • Germany
Ifylles av användaren:
Serienummer
_______________________________________
Inventarienummer
_______________________________________
Uppställningsplats
_______________________________________
Idrifttagningsdatum
_______________________________________
Tillverkare:
STIHLER ELECTRONIC GmbH
Julius-Hölder-Str. 36
70597 Stuttgart
Germany
Telefon +49-(0)711-72067-0
Fax
+49-(0)711-72067-57
BRUKSANVISNING FÖR DEN MEDICINSKA ANVÄNDNINGEN
<motsvarande den medicinska säkerhetsstandarden EMC IEC/EN 60601-1-2>
För ELEKTRONISK UTRUSTNING FÖR MEDICINSKT BRUK krävs speciella
försiktighetsåtgärder med avseende på EMC. Utrustningarna måste installeras och tas i drift
enligt EMC-informationerna, vilka är uppförda i de BIFOGADE DOKUMENTEN.
Bärbara och mobila RF-kommunikationsutrustningar kan påverka ELEKTRONISKA
UTRUSTNINGAR FÖR MEDICINSKT BRUK.
Firma STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart, förklarar på eget ansvar att
denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EWG för medicinska
produkter av Rådet av den 14 juni 1993.
Notifierat organ: DEKRA INTERTEK Certification GmbH, licensnummer 0124.
Godkännande att anbringa CE-märkning år: 2001
MICROPUR är ett registrerat varumärke från Katadyn Products, Inc.
2
INNEHÅLL
1.
Inledning..........................................................................................
Indikationer .......................................................................................
Kontraindikationer ............................................................................
Varningar ..........................................................................................
Säkerhetsanvisningar.......................................................................
Symboler ..........................................................................................
Internationella normer och klassificering ........................................
Ansvar...............................................................................................
Garantibestämmelser ......................................................................
Skrotning av apparaten....................................................................
Returnering av använd produkt .......................................................
4
4
4
4
5
6
7
7
7
8
8
2.
Produktbeskrivning .......................................................................
Inledning ...........................................................................................
Teknisk beskrivning..........................................................................
Värmarens komponenter.................................................................
Manöverpanelens komponenter......................................................
9
9
9
10
11
3.
Installation....................................................................................... 12
4.
Idrifttagning.....................................................................................
Inledning ...........................................................................................
Infusionsslangen appliceras ............................................................
Driften avslutas.................................................................................
13
13
14
15
5.
Alarmsystem och åtgärder vid fel................................................
Alarm vid övertemperatur ................................................................
Vattennivå-alarm ..............................................................................
Åtgärder vid fel .................................................................................
16
16
16
16
6.
Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk kontroll ............
Förebyggande underhåll..................................................................
Rengöring och desinfektion .............................................................
Säkerhetsteknisk kontroll.................................................................
Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller...................................
19
19
19
20
21
7.
Tekniska data ................................................................................. 22
8.
ASTOFLO beställningsuppgifter.................................................. 23
9.
Riktlinjer och tillverkarens försäkran om överensstämmelse elektromagnetisk emission........................................................... 24
3
1. Inledning
Med ASTOFLO kan blod och medicinska vätskor värmas upp.
Indikationer
Astoflo Värmare kan användas vid låga flödeshastigheter (0 ml/h till 1000 ml/h) för
uppvärmning av transfusioner, infusioner, dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor
och för medicinska spolningslösningar. Vätskor som redan förvärmts externt hålls
varma även vid mycket höga flödeshastigheter fram till patienten.
Kontraindikationer
Hittills är inga kontraindikationer kända för uppvärmning av medicinska lösningar under
ovannämnda behandlingar.
Läs noga bruksanvisningen innan du använder denna
produkt!
Varningar
1
OBS! Explosionsrisk. Använd inte ASTOFLO i explosionsfarlig miljö.
2
Denna apparat får endast användas och underhållas på de sätt, som är beskrivna i
denna bruksanvisning. Tillverkaren är inte ansvarig för patientens säkerhet om andra
än de angivna sätten tillämpas.
3
Alla elektriska installationer måste överensstämma med gällande elektriska normer
och de av tillverkaren angivna specifikationerna.
4
Vid kombination och sammankoppling med ytterligare apparater (t. ex. grenuttag) får
summan av läckströmmarna inte överskrida det tillåtna gränsvärdet (se respektive
nationella bestämmelser).
5
Den personal som hanterar och underhåller apparaten måste vara utbildad och
kvalificerad för respektive uppgifter.
6 Varje slag av reparationsåtgärder och modifikationer av apparaten får endast utföras
av kvalificerade och av tillverkaren auktoriserade personer.
7
4
För att minska risken för elektriska stötar från denna apparat får man inte använda
nätadaptrar, som avbryter skyddsledaren. Öppna inte höljet på ASTOFLO.
8
9
Om alarm utlöses på grund av övertemperatur (rött alarmljus, akustisk alarmsignal)
gör så här:
1.
Kontrollera att ASTOFLO säkerhetssystem har stängt av uppvärmningen och att
temperaturen sjunker under 42 °C. Om temperaturen inte sjunker, stoppa
omedelbart vätsketillförseln till patienten.
2.
Ta reda på orsaken till alarmet. Ytterligare informationer finner du i kapitel 5
"Alarmsystem och åtgärder vid fel". Fortsätt inte att använda värmaren i
tveksamma fall.
För att skilja ASTOFLO fullständigt från nätet måste man dra nätstickproppen ur
eluttaget.
10 Starka elektromagnetiska fält kan påverka temperaturindikeringen så att den fungerar
felaktigt. Regleringstemperaturen och säkerhetsfrånkopplingarna berörs dock inte
därav.
Säkerhetsanvisningar
1
När användning av ASTOFLO Värmare ingår i en medicinsk behandling måste denna
alltid genomföras under uppsikt av medicinskt skolad personal.
2
Vid uppvärmning av vätskor kan gas frigöras (blåsbildning).
3
ASTOFLO Värmare innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Försök
därför inte att reparera ASTOFLO Värmare själv. Vänd dig till den lokala försäljaren.
4
För att undvika risker för patient och användare, anlita genast den lokala försäljaren i
följande fall:
•
om sladd, stickpropp eller eluttag är skadade eller slitna
•
om höljet är skadat eller om manöverpanelen är skadad eller har lossnat
•
om värmaren ramlat ner eller utsatts för kraftig skakning
•
om värmaren blivit utsatt för inverkan av vätska
•
om vätska tränger ur höljet eller den flexibla värmeprofilen
•
om alarm på grund av övertemperatur utlöses utan förklarlig orsak
om rött alarmljus och akustiskt alarm inte aktiveras automatiskt när man har tryckt på
TILL/FRÅN-knappen.
Använd inte ASTOFLO i dessa fall förrän felet har blivit åtgärdat.
5
Om den flexibla värmeprofilen blivit skadad på grund av klämning eller snitt kan detta
leda till att vatten tränger ut.
6
Om du hänger upp eller installerar värmaren på ett infusionsställ, beakta tillverkarens
uppgifter angående infusionsställets maximala belastning och tippsäkerhet.
5
Symboler
Dessa symboler förekommer där de är tillämpliga, t. ex. på apparaten, på förpackningen,
på märkplåten eller i den medföljande dokumentationen.
Denna symbol anger att denna apparat är en defibrillationsskyddad
användningsdel av typ B, motsvarande normerna IEC 601-1 och VDE
0750 del 1.
IPX 1
Denna symbol innebär att denna apparat är droppvattenskyddad
förutsatt att den används på föreskrivet sätt.
Denna symbol anger att ingående kännedom av den medföljande
dokumentationen är förutsättning för apparatens säkra drift.
Denna symbol hänvisar till ett alarmtillstånd när tillhörande lysdiod lyser
rött. Se bild 3, Manöverorgan.
Denna symbol visar att apparaten befinner sig i beredskapsläge, när
tillhörande lysdiod lyser orange. Se bild 3, Manöverorgan.
Med denna knapp växlar man mellan beredskapsläge och driftsläge.
När tillhörande gröna lysdiod lyser är apparaten tillkopplad. Se bild 3,
Manöverorgan.
Med denna knapp startar man uppvärmningsprocessen; samtidigt
återställs alarmindikeringarna. Se bild 3, Manöverorgan.
Med dessa knappar (2 styck) startas apparatens testfunktioner. Se bild
3, Manöverorgan.
Denna symbol visar att vattennivån i apparaten är för låg. Fyll på
kemiskt behandlat destillerat vatten, när tillhörande lysdiod lyser rött. Se
bild 3, Manöverorgan och kapitel 6 avsnitt "Förebyggande underhåll".
Denna symbol står framför apparatens fyrsiffriga tillverkningsår.
Denna symbol bekräftar apparatens överensstämmelse med kraven i
EG-direktivet 93/42/EW G för medicinska produkter av Rådet av den
14 juni 1993. Symbolen anger dessutom att bekräftelsen utfärdats av
det notifierade organet DEKRA INTERTEK Certification GmbH. CEmärket gäller endast för ASTOFLO Värmaren. Envägskomponenter
som är lämpliga att användas tillsammans med denna apparat är
försedda med eget CE-märke.
6
Internationella normer och klassificering
EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1: Säkerhet – Allmänna fordringar.
EN 60601-1-2: 2001
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, del 1-2: Elektromagnetisk kompatibilitet,
fordringar och provningar.
ASTOFLO motsvarar klass IIb (regel 9) enligt kraven i direktivet 93/42/EW G för
medicinska produkter.
Ansvar
Tillverkaren ansvarar endast för apparatens säkerhet, tillförlitlighet och kapacitet under
följande förutsättningar: Tillverkarens samtliga anvisningar angående drift, underhåll och
kalibrering måste följas och dessa åtgärder måste genomföras av skolad och kvalificerad
personal. Om komponenter behöver bytas får endast originalreservdelar användas.
Montering och reparationer får endast genomföras av auktoriserad personal eller
auktoriserat service-centrum. Alla elektriska installationer skall motsvara gällande lokala
föreskrifter och uppfylla IEC-kraven. Apparaten får endast användas för avsett ändamål
och på lämplig plats i överensstämmelse med bruksanvisningen.
På begäran ställer STIHLER ELECTRONIC en reparationsanvisning till förfogande, med
vars hjälp skolad och kvalificerad personal kan reparera de delar av utrustningen, som
tillverkaren betecknar som reparerbara.
Om tekniska underlag eller reservdelar ställs till förfogande, innebär detta ingen
auktorisering av tillverkaren att öppna eller reparera apparaten.
Garantibestämmelser
Garantin gäller 12 månader. Under garantitiden åtgärdar tillverkaren genom reparation
eller byte kostnadsfritt alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel.
Denna garanti omfattar inga andra skador. Vid missbruk eller okvalificerad behandling,
ovarsamhet eller skador på grund av normalt slitage gäller inga garantianspråk, inte heller
vid ändring av originalskicket eller vid ingrepp av personer, som inte auktoriserats av
tillverkaren.
Skicka den rengjorda apparaten i händelse av skada under garantitiden till närmaste åter
försäljare eller direkt till STIHLER ELECTRONIC. Avsändaren står för transport- och
förpackningskostnaderna.
7
Skrotning av apparaten
Följ de lokala bestämmelserna för skrotning av uttjänta apparater eller rengör och
desinfektera den kasserade apparaten och skicka den till STIHLER ELECTRONIC
eller den lokala återförsäljaren med tydlig anvisning. STIHLER ELECTRONIC
omhändertar apparaten för kostnadssparande skrotning på föreskrivet sätt.
Returnering av använd produkt
Kunden ansvarar för att den använda produkten förpackas
enligt föreskrift och förses med erforderlig identifikation!
Vid returnering av apparaten skall en rapport bifogas med beskrivning av närmare
omständigheter och om möjligt med exakt uppgift om orsaken till returneringen.
Om apparaten kommit i kontakt med blod- eller kroppsvätskor, måste den rengöras
noggrant och desinfekteras före försändelsen.
ASTOFLO Värmare får endast försändas i tömt* skick på grund av frysrisk.
Skicka apparaten antingen i originalförpackningen eller i annat skyddande emballage
för att undvika transportskador.
* Tömning av ASTOFLO
1.
Avlägsna locket från påfyllningsöppningen med ett mynt.
8
2.
Slå på och starta apparaten.
3.
Håll ASTOFLO med påfyllningsöppningen nedåt över ett handfat, en
behållare el. dyl. och låt vattnet rinna ut tills det tar slut. Pumpljudet blir då
högre.
4.
Stäng av apparaten och skruva på locket igen.
2. Produktbeskrivning
Inledning
Med ASTOFLO Värmare kan man värma upp vätskor som skall tillföras patienten,
antingen för att undvika resp. minska hypotermi eller för att öka välbefinnandet.
Användningsområdena omfattar bl. a. uppvärmning av transfusioner, infusioner,
dialys-, hemofiltrations- och aferesvätskor, medicinska spolningslösningar och
kontrastmedel.
På grund av det tekniska utförandet behövs i regel inga ytterligare engångskomponenter.
Teknisk beskrivning
Under värmarens drift överförs värme från det interna värmeelementet via en
värmeväxlare till det slutna vattenkretsloppet. Detta vatten cirkulerar i den flexibla
värmeprofilen. Denna värmeprofil har en utformning som gör det enkelt att lägga in
konventionella infusionsförlängningar i den flexibla fåran. Vattenkretsloppets värme
överförs till den vätska som skall värmas upp.
Vattenkretsloppets temperatur övervakas av en temperaturreglering och av två av
varandra oberoende alarmsystem, som uppmärksammar vårdpersonalen på
alarmtillstånd och kopplar från värmeprocessen automatiskt i händelse av
övertemperatur.
Under driften visas vattenkretsloppets interna temperatur (som inte har samma
temperatur som den vätska som skall värmas) på manöverpanelen. Detta innebär att
ASTOFLO inte reglerar temperaturen på det medium som skall värmas upp och
övervakar inte heller densamma. Temperaturen är beroende av flera olika faktorer
(rumstemperatur, utgångstemperaturen på den vätska som skall värmas upp,
flödeshastighet). Typiska kurvor är återgivna i bild 1.
Externt uppvärmda infusioner och vätskor hålls varma ända fram till patienten även vid
mycket höga flödeshastigheter.
Utloppstemperatur [°C]
Inloppstemperatur 20°C; standard PVC-infusionskanyl
Flödeshastighet [ml/h]
Bild 1 Typiska temperaturer för profil A-150
9
Värmarens komponenter
1
Upphängningsögla
Kan användas för att hänga upp ASTOFLO i flaskhållaren på ett
infusionsställ.
2
Manöverpanel
Manöverknappar och indikeringslampor (utförlig beskrivning se
"Manöverpanelens komponenter" i detta kapitel).
3
Flexibel
värmeprofil
Överför värme från det uppvärmda vattenkretsloppet via den inlagda
infusionsförlängningen till det medium som skall värmas upp.
4
Fästanordning
(tillval)
Används till att sätta fast ASTOFLO i infusionsställ eller skenor för
medicinsk utrustning.
5
Påfyllnadsöppning
Avsedd för påfyllning av kemiskt behandlat, destillerat vatten när
vattennivå-alarmet har lösts ut.
1 Upphängningsögla
5 Påfyllnadsöppning
4 Fästanordning
(tillval)
2
Manöverpanel
3 Flexibel
värmeprofil
Bild 2 ASTOFLO Värmare
10
Manöverpanelens komponenter
1
2
Beredskapsindikering
TILL/FRÅNknapp
3
4
Nätindikering
START-knapp
5
Driftsindikering
6
TEST-knapp
7
Temperaturindikering
Indikering av
FÖR LÅG
VATTENNIVÅ
Alarmindikering
8
9
Beredskaps-lysdioden lyser orange, när apparaten är ansluten till ett
eluttag men ännu inte tillkopplad.
Växlar mellan "beredskapsläge" och "apparaten tillkopplad". Vid läget
"apparaten tillkopplad" sker följande:
• nät-lysdioden (3) lyser grönt
• temperaturindikeringen aktiveras
• alarm-lysdioden (9) blinkar rött
• drifts-lysdioden (5) blinkar grönt
• akustiskt alarm aktiveras
Nät-lysdioden lyser grönt, när värmaren är tillkopplad.
Startar uppvärmningsprocessen. Följande förlopp:
• drifts-lysdioden (5) lyser permanent grönt
• den röda alarm-lysdioden (9) slocknar
• det akustiska alarmet upphör
Drifts-lysdioden (5) blinkar grönt, när apparaten är tillkopplad men
värmaren ännu inte har startats, resp. lyser kontinuerligt grönt, när
man har tryckt på START-knappen.
TEST-knappen startar den interna testfunktionen för att kontrollera
frånkopplingen på grund av övertemperatur.
Visar vattenkretsloppets aktuella temperatur.
Vattennivå-lysdioden lyser rött när vattenbrist uppstått i vattenkretsloppet.
Alarm-lysdioden blinkar rött när övertemperatur uppnås. Samtidigt
stängs det interna värmeelementet av.
8 Indikering av för låg
vattennivå (röd)
6 TEST-knapp
5 Driftsindikering (grön)
4 START-knapp
3 Nätindikering (grön)
9 Alarmindikering
(röd)
2 TILL/FRÅN-knapp
1 Beredskapsindikering (orange)
Bild 3 Manöverorgan
11
3.
Installation
Läs noga bruksanvisningen innan du tar denna produkt i bruk. Alla
elektriska installationer måste överensstämma med gällande
elektriska normer.
ASTOFLO får inte användas i explosionsfarlig miljö.
•
Fyll på destillerat vatten innan du tar ASTOFLO i bruk för första gången.
Behandla vattnet med medföljande MICROPUR tablett för att undvika
bakteriebildning.
1. Kontrollera att ASTOFLO sitter stadigt på infusionsstället eller i en apparatskena.
2. Skruva av locket på påfyllningsöppningen (se bild 2) med ett mynt.
3. Fyll på en liten mängd av det destillerade vattnet.
4. Anslut ASTOFLO till nätet, koppla till med
och starta med
.
5. Fyll nu tanken med destillerat vatten.
®
6. Lägg nu i den bifogade MICROPUR tabletten i tanken.
7. Skruva på locket på påfyllingsöppningen igen.
MICROPUR tabletter kan efterbeställas hos STIHLER ELECTRONIC eller den lokala
återförsäljaren under beställningsnr. 9960.7250.
12
•
ASTOFLO är dimensionerad för det nätspänningsområde som är angivet på märkplåten.
•
ASTOFLO kan hängas upp i den integrerade upphängningsöglan i flaskhållaren på
ett infusionsställ eller sättas fast med fästanordning (extra tillbehör) på infusionsstång/-ställ och på apparatskena. Om man hänger upp resp. installerar värmaren på
ett infusionsställ skall man följa itillverkarens anvisningar angående infusionsställets
belastning och tippsäkerhet.
•
För att utnyttja ASTOFLO optimalt placerar man apparaten intill patienten så att den
flexibla användningsdelens ända når fram till injektionsstället.
4. Idrifttagning
Inledning
ASTOFLO skall kopplas till redan före användningen, så att vattenkretsloppet kan
värmas upp. Uppvärmningsprocessen tar ca. 10 minuter.
Vid drift måste ASTOFLO vara placerad upprätt, antingen upphängd i upphängningsöglan eller installerad med fästanordning på infusionsställ/apparatskena. Apparater
utan fästanordning kan också läggas med baksidan nedåt på plan vågrätt yta.
1.
Stick ASTOFLOs stickpropp i eluttaget (den orangefärgade lysdioden (1) lyser för
att visa att apparaten befinner sig i beredskapsläge).
2.
Koppla till ASTOFLO med TILL/FRÅN-knappen
(nät-lysdioden lyser grönt;
drifts-lysdioden (5) och alarm-lysdioden (9) blinkar; det akustiska alarmet utlöses;
temperaturindikeringen (7) blir synlig).
3.
Tryck på START-knappen
för att aktivera uppvärmningsprocessen (alarmindikeringarna avaktiveras och drifts-lysdioden (5) lyser kontinuerligt grönt).
13
Infusionsslangen appliceras
1.
Vid applicering av infusionsslangen börjar man från patientsidan.
2.
Tryck in infusionsslangen med början från den del som ska kopplas till kanylen
dvs närmast patienten lämna ca. 3 till 5 cm utanför den flexibla ASTOFLO
värmeprofilen (A).
3.
Dra tummen längs med profilen så att hela den användbara längden av värmeprofilen "fylls" med infusionsslangen (B). Principiellt kan infusionsslangen ledas ut
från vilket ställe som helst av användningsdelen (ju kortare del man använder av
användningsdelen, desto sämre utnyttjas värmeöverföringen). Rullklämmor kan
föras ut var som helst ur profilen (C).
4.
Anslut infusionsslangen till patientens kanyl och fixera vid behov med en
tejpremsa (D).
3 - 5 cm
A
B
C
D
Bild 4 Infusionsslangen appliceras
14
5.
För att undvika att infusionsslangen glider ur värmeprofilen kan man fixera den
med det medföljande clipset.
Bild 5 Infusionsslangen fixeras med clipset
Driften avslutas
1.
Tryck på TILL/FRÅN-knappen för att koppla från ASTOFLO (samtliga
indikeringar slocknar, beredskaps-lysdioden lyser).
2.
Ta bort infusionsslangen från kanylen och dra helt enkelt ur infusionsslangen ur
ASTOFLO värmeprofil.
15
5. Alarmsystem och åtgärder vid fel
Alarm vid övertemperatur
ASTOFLO är utrustad med två av varandra oberoende frånkopplingar på grund av
övertemperatur, vilka förhindrar eventuell överhettning om temperaturregleringen inte
fungerar. Vid övertemperatur kopplas det interna värmeelementet från och alarmindikeringen (röd alarm-lysdiod och akustisk varningssignal) aktiveras.
Alarm på grund av övertemperatur utlöses om följande inträffar:
1. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 42,5 °C ± 1 °C, den primära alarmgränsen.
2. Vattenkretsloppets temperatur stiger till 45 °C ± 1 °C, den sekundära alarmgränsen.
Om alarmet har lösts ut kan apparaten inte startas (och alarmläget avaktiveras) förrän
temperaturen har sjunkit under alarmgränsen.
Anmärkning: Alarm på grund av övertemperatur kan också utlösas till följd av yttre
omständigheter (externa värmekällor, t. ex. solbestrålning eller värmeelement).
Vattennivå-alarm
Värmeöverföringen hos ASTOFLO värmare sker genom ett slutet vattenkretslopp. Trots
detta går det inte att undvika, att vattnet efter en längre tid diffunderar och avdunstar
genom materialen. Sjunker vattennivån under en internt inställd gräns, utlöses
vattennivå-alarm (den röda vattennivå-lysdioden lyser). I detta fall måste ca. 170 ml
kemiskt behandlat destillerat vatten fyllas på i påfyllningsöppningen (se kapitel 6, avsnitt
"Förebyggande underhåll").
Åtgärder vid fel
Igångsättning av pumpens sugventil
Efter en längre tids lagring förekommer det någon enstaka gång att pumpens sugventil
har fastnat. (När man sätter igång pumpen är ljudnivån då ovanligt hög och
värmeprofilen blir inte varm. Den indikerade temperaturen stiger långsamt och apparaten
reagerar efter några minuter med alarm.)
Detta är ett typiskt problem för pumpar i allmänhet och kan åtgärdas med
engångsspruta (20 ml, med Luer-utgång) på följande sätt:
Se till att värmaren är ordentligt fastsatt när du utför nedanstående steg.
1. Skruva ur locket ur påfyllningsöppningen med ett mynt.
2. Kontrollera vattennivån och fyll vid behov vattentanken till brädden med destillerat
vatten.
3. Skruva i locket i påfyllningsöppningen igen.
4. Dra upp luft i sprutan och sätt den i hålet på skruvlocket (bild 12).
5. Slå på värmaren
och tryck på START-knappen
.
6. Kläm ihop värmeprofilen stadigt nära intill värmaren (bild 13) och pressa samtidigt in
luft i vattentanken med sprutan (max. 20 ml).
Inom kort bör pumpen suga (ljudnivån blir lägre) och fungera normalt igen.
16
7. Öppna skruvlocket en aning så att övertrycket elimineras.
Upprepa i envisa fall steg 4 till 7, men pressa aldrig in mer än 40 ml luft eller 20 ml dest.
vatten. Vid högre tryck kan den interna vattencirkulationen bli otät.
Bild 12 Sätt i sprutan
Beskrivning av felet
Bild 13 Kläm ihop värmeprofilen
Möjlig(a) orsak(er)
Användarens åtgärder
Onormalt hög ljudnivå vid
1. Sugventilen i pumpen har
igångsättningen. Värmeprofilen
fastnat. Därför fungerar inte
blir inte varm. Den indikerade
vattencirkulationen.
temperaturen stiger långsamt
och apparaten reagerar efter
några minuter med alarm.
1. Detta fel åtgärdas enligt
beskrivningen i avsnittet
"Igångsättning av pumpens
sugventil" i kapitel 5.
Indikeringslamporna lyser inte
– apparaten kan inte sättas
igång.
1. Försörjningsspänningen är
felaktig eller saknas.
1. Kontrollera eluttaget/säkringen,
jämför nätspänningen med
märkplåten.
2. Värmarens sladd är inte
instucken i eluttaget.
2. Anslut värmaren till ett funktionsdugligt eluttag. Tryck på
TILL/FRÅN-knappen, sedan på
START-knappen för att starta
uppvärmningsprocessen.
3. Värmaren är defekt.
3. Skicka in värmaren till den lokala
försäljaren.
1. Värmaren är defekt.
1. Skicka in värmaren till den lokala
försäljaren.
Beredskaps-lysdioden lyser.
Apparaten kan inte kopplas till.
17
Beskrivning av felet
Användningsdelen blir inte
varm.
Beredskaps-lysdioden
lyser. Apparaten kan
kopplas till men inte
startas.
Möjlig(a) orsak(er)
Användarens åtgärder
1. Du har inte tryckt på
TILL/FRÅN-knappen.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen,
därefter på START-knappen för att
sätta igång uppvärmningsprocessen.
2. Vattenbrist i användningsdelen.
2. Fyll på mer destillerat vatten (se
avsnittet Vattennivå-alarm).
3. Värmaren är defekt.
3. Skicka värmaren till den lokala
försäljaren.
Alarmtillståndet har uppstått
genom:
1. Påverkan av extern värmekälla.
1. Avlägsna värmekällan eller välj en
svalare plats.
OBS: I alarmläget kopplas det
2. Säkerhetsbimetall2. För att bimetallkopplingen skall
interna värmeelementet från
kopplingen inuti värmaren
återställas måste apparaten kylas av
och vattenkretsloppet börjar
har lösts ut. Apparaten har
en längre tid.
att svalna. I normala fall kan
värmts
upp
till
över
55
°C
(t.
man starta apparaten igen,
ex. solbestrålad bil).
när temperaturen har sjunkit
under alarm3. Värmaren är defekt.
3. Skicka in värmaren till den lokala
utlösningstemperaturen.
försäljaren.
Alarmtillstånd under
användningen.
Stanna för säkerhets skull genast
vätsketillförseln till patienten.
1. Påverkan av extern
värmekälla eller också är
omgivningens temperatur
för hög.
1. Avlägsna värmekällan eller välj en
svalare plats.
2. Vattenkretsloppet är
2. Se till att den flexibla värmeprofilen
överhettat p.g.a. att den
inte är knickad vid användningen.
flexibla användningsdelen är
knickad.
Apparaten är ovanligt
högljudd under drift.
3. Värmaren är defekt.
3. Skicka in värmaren till den lokala
försäljaren.
1. Luft i vattenkretsloppet.
1. Använd värmaren en längre tid i
lodrätt läge.
2. Vattenbrist i kretsloppet.
2. Fyll på mer vatten (se kap. 6, avsnitt
"Förebyggande underhåll).
Det kommer vatten ur höljet 1. Värmaren är defekt.
eller ur användningsdelen.
18
1. Skicka in värmaren till den lokala
försäljaren.
6. Underhåll och regelbunden säkerhetsteknisk
kontroll
Förebyggande underhåll
När den röda vattennivå-lysdioden tänds
måste ca. 170 ml (första påfyllningen ca.
200 ml) fyllas på. För att förhindra uppkomst
av bakterier skall vattnet behandlas med ett
desinfekterande medel (MICROPUR).
Lägg efter påfyllningen med destillerat
®
vatten en MICROPUR tablett i tanken.
MICROPUR tabletter kan efterbeställas
hos STIHLER ELECTRONIC eller den
lokala återförsäljaren under beställnings-nr.
9960.7250.
Bild 6 Påfyllning av destillerat
vatten
Rengöring och desinfektion
För att undvika skador på värmaren
• doppa inte värmaren i vätska,
• desinfektera inte värmaren med ånga (d.v.s. i autoklav), het
luft eller termokemiska rengöringslösningar,
• använder du dig av bruksfärdig desinfektionsspray måste du
se till att den är alkoholbaserad och har låg aldehydhalt
(<0,2%).
Rengör och desinfektera värmaren efter behov eller när den är förorenad. Gör så här:
1. Dra stickproppen ur eluttaget.
2. Rengör alla ytor inklusive fåran i den flexibla värmeprofilen med en mjuk duk/
bomullstopp och mild tvållösning.
3. Desinfektera alla ytor antingen med ¼-%ig blekmedelslösning (natriumhypoklorit) eller
rekommenderad desinfektionsspray:
Desinfektionsmedel
Tillverkare
Desinfektionsmedel
Tillverkare
Bacillol Plus
Bode Chemie
Mikrozid Liquid
Schülke &
Mayr
Meliseptol
B. Braun
Mikrozid HBV Pumpspray
19
Säkerhetsteknisk kontroll
En säkerhetsteknisk kontroll av ASTOFLO Blod- och infusionsvärmare måste
genomföras vart 12e månad – i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna.
Den består av följande tester:
•
•
•
kontroll av temperatur och kontroll att indikeringarna är exakta
alarmtester
lokalt och nationellt gällande kontroller av medicinska produkter
Alla resultat av säkerhetskontrollerna måste vara godkända. Om någon av testerna
inte blivit godkänd måste ASTOFLO skickas till den lokala återförsäljaren eller till
STIHLER ELECTRONIC för reparation (se "Returnering av använd produkt" i kapitel 1
"Inledning").
I nedanstående finner du anvisningar till hur de olika testerna skall genomföras.
Erforderligt tillbehör
Digital febertermometer med mätnoggrannhet på minst ± 0,15 °C.
Test av temperaturregleringen och att indikeringarna är exakta
Denna test måste genomföras på dragfri plats vid en omgivningstemperatur på 20 °C ±
1 °C!
1. Anslut värmarens sladd
till eluttaget.
2. Tryck på TILL/FRÅNtill värmaren. Följande
• den gröna nät-lysdioden (3) tänds
• temperaturindikeringen (7) tänds
• alarm-lysdioden (9) blinkar rött
• akustiskt alarm utlöses
drifts-lysdioden
3. •Tryck
på START- (5) blinkar grönt
• beredskaps-lysdioden (1) slocknar
4. Stick in en digital
febertermometer i den
flexibla värmeprofilens
fåra omedelbart i
apparaten.
knappen
, för att koppla
måste då ske:
knappen
.
Bild 7 Mätning av temperatur
5. Vänta tills temperaturen har stabiliserats (ca. 20 minuter).
6. Starta termometern och notera den uppmätta temperaturen. Kontrollera att den ligger
mellan 38,6 och 41,4 °C.
7. Jämför den uppmätta temperaturen med temperaturindikeringen på apparatens
display. Kontrollera att avvikelsen inte är större än ± 0,9 °C.
8. Ta bort digitaltermometern.
20
Alarmtester (endast möjliga när värmaren har driftstemperatur)
1.
Tryck på den övre alarmtest-knappen
Följande måste då ske:
•
den röda alarm-lysdioden (9) tänds
•
akustiskt alarm utlöses
2.
Tryck på START-knappen
3.
Tryck på den nedre alarmtest-knappen
Följande måste då ske:
•
den röda alarm-lysdioden (9) tänds
•
akustiskt alarm utlöses
.
.
.
Ytterligare regelbundna säkerhetskontroller
Säkerställ att alla gällande lokala bestämmelser och nationella direktiv följs för
säkerhetskontroll av medicinska apparater.
Observera: På baksidan av höljet (nedtill) finns en metallkontaktyta för provning av
skyddsledare.
21
7. Tekniska data
ASTOFLO
El-anslutning
Nätanslutningssladd
Skyddsledarmotstånd
Isoleringsmotstånd
Läckström
AF 100 EU
AF 111 EU
AF 100 CH
AF 111 CH
AF 100 UK
AF 111 UK
230-240 VAC ±10 %
47-63 Hz
Stickpropp
med jorddon
H 05 VVF
3x0,75
Schweizer
stickpropp
H 05 VVF
3x0,75
BS-stickpropp inkl.
13 A säkring
H 05 VVF
3x1
0,15 Ω
< 0,3 mA
Effektförbrukning
200 W
Fuktighetsskydd
Klassificering enl. bilaga IX
Mått
Höjd (utan värmeprofil)
Bredd
Djup (utan
universalfästanordning)
Vikt
I
Defibrillationsskyddad användningsdel av typ B
IPX1
IIb (regel 9)
282 mm
120 mm
115 mm
2,6 kg
(fylld, med fästanordning)
Driftstyp
Max. omgivningstemperatur
vid drift
vid lagring (utan påfyllning)
vid lagring (med påfyllning)
Max. luftfuktighet
Kontinuerlig drift
+16 °C upp till +32 °C
-40 °C upp till +60 °C
+5 °C upp till +60 °C
upp till 90 %
Värmeprofilens temperatur
40 °C (± 1,5 °C)
1a frånkoppl. vid övertemperatur
2a frånkoppl. vid övertemperatur
Uppvärmnings-bimetall
42,5 °C (± 1 °C)
45 °C (± 1 °C)
55 °C (± 5 °C)
22
Hospital Grade
Plug
NEMA 5-15P
SJO, SJT 18/3
>2 MΩ
2x4A
Skyddsgrad enl. IEC 601-1
100-115 VAC
±10 %
47-63 Hz
0,1 Ω
Säkringar, primära
Skyddsklass
AF 100 NA
AF 111 NA
8. ASTOFLO beställningsuppgifter
För att ASTOFLO skall kunna användas inom så många områden som möjligt kan följande optioner
levereras:
Endast med
Med extra fästanordning
upphängningsögla
för infusionsställ och
apparatskena
Utförande Basutrustning
1
0
0
1
Med en
värmeprofil
1
1
Med två
värmeprofiler
1a värmeprofilen*
Utförande 1a värmeprofilen
A
B
C
3,5 – 5 mm
6 – 7,5 mm
2 – 3 mm
2a värmeprofilen*
A
B
C
Utförande 2a värmeprofilen
3,5 – 5 mm
6 – 7,5 mm
2 – 3 mm
* för infusionsslang-diameter....
Standardlängder:
Profil A
Profil B
Profil C
150 cm
150 cm
180 cm
180 cm
180 cm
220 cm
220 cm
-
Andra längder på förfrågan
t. ex.
A F 1
1 1
+ A 1 8 0 + B 2 2 0
Profil-längd
Exempel på beställningsnummer för en ASTOFLO Värmare med universell fästanordning och
en 180 cm lång värmeprofil för infusionsslangar med diameter 3,5 till 5 mm och en andra
23
220 cm lång profil för slangar med diameter 6 till 7,5 mm.
9. Riktlinjer och tillverkarens försäkran om
överensstämmelse - elektromagnetisk emission
24
25
26
27

Similar documents