Copyrightklar klofil manual[1]

Transcription

Copyrightklar klofil manual[1]
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter
Bruksanvisning i Original
Modell Poppy
Introduktion
CE Certifiering
Miljötips
Garanti
Förord
Våra honnörsord är solidaritet, medlidande och empati, speciellt för djur
och natur. Därför har vi på Nordanvind Pet Products valt att sponsra
Djurensvänner i Malmö och på sikt sponsra Naturskyddsföreningen.
Vår förhoppning är att din hund/katt och du kommer att tilltalas av klofil
Poppy och att ni kommer finna er väl tillrätta med den.
Allmänna Säkerhetsföreskrifter
Viktigt!
Läs och följ säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen innan du försöker
sätta i gång den här apparaten.
Spara dessa instruktioner för framtida bruk eller om du senare överlåter den till någon annan.
Var Uppmärksam
Titta på det du gör.
Ha förutseende och använd sunt förnuft när du använder apparaten.
Använd inte apparaten vid sjukdom, trötthet eller om du är påverkad av medicin,
alkohol eller vid annat dåligt allmänt tillstånd.
Barn och djur bör alltid hållas under uppsyn, när apparaten används.
När apparaten är i bruk bör den hållas under ständigt uppsyn.
Kontrollera spänningen på dataskylten.
Använd bara apparaten för det syfte den är avsedd för
Apparaten är avsedd för privat bruk.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår till följd av felaktig användning
eller hantering (se under garanti bestämmelserna).
Felaktig användning av apparaten kan medföra personskador
eller skador på själva apparaten.
Reparation
Denna apparat motsvarar de gällande säkerhetsbestämmelserna.
Reparationer skall endast utföras av kvalificerade reparatörer som använder
original reservdelar, annars kan detta innebära fara för användaren.
En skyddsanordning, strömbrytaren eller annan del som är skadad eller felaktig ska bytas ut
eller repareras av en kvalificerad reparatör.
Försök aldrig reparera apparaten själv.
Om apparaten, sladden eller annan del behöver repareras bör den lämnas till en
auktoriserad reparatör.
Kontakta återförsäljaren om det rör sig om en reparation som faller under garantin.
Allmänt för eldrivna apparater
Anslutning
Apparaten får endast anslutas till 230V, 50Hz.
Använd inte apparaten om strömbrytaren inte kan slås till eller från.
Allmänna Säkerhetsföreskrifter
Undvik el-stötar
Använd inte apparaten om apparaten eller sladden är skadad!
Öppna aldrig höljet på apparaten och stick aldrig in föremål i den.
Tänk på arbetsmiljön.
Utsätt inte apparaten för väta.
Använd den inte i fuktiga eller våta utrymmen.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp,
när du använder apparaten.
Använd inte apparaten när dina händer är fuktiga, när golvet är fuktigt eller
om själva apparaten är fuktig.
Vidrör aldrig vägguttaget med våta eller fuktiga händer.
Sladd, kontakt och vägguttag
Sköt apparaten med omsorg.
Håll apparaten och dess tillbehör skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande underhåll och byte av tillbehör.
Kontrollera sladdar och stickkontakter med jämna mellanrum och låt dem
repareras av en kvalificerad person om de är skadade.
Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt ut dem om de är skadade.
Kontrollera regelbundet om sladden eller kontakten är skadade och använd inte apparaten
om så är fallet eller om den har tappats i golvet eller har skadats på annat sätt.
Lyft eller bär aldrig apparaten i sladden.
Ta ut kontakten ur vägguttaget vid rengöring eller byte av tillbehör och reservdelar.
Undvik att dra i sladden när du drar ur kontakten ur vägguttaget.
Dra i själva kontakten istället.
Se till att sladden inte kommer i kontakt med varma eller vassa föremål.
Kontrollera att det inte är möjligt att dra i eller snubbla över sladden
eller en eventuell förlängningssladd.
Om en förlängningssladd ska användas utomhus ska den vara godkänd för detta.
Förvaring
När apparaten inte används ska kontakten dras ur vägguttaget
och apparaten skall förvaras på ett torrt och säkert ställe
utom räckhåll för barn och djur.
Använd alltid den skyddsutrustning som medföljer.
Kontrollera att de rörliga delarna är korrekt monterade och
att de inte fastnar eller är blockerade när apparaten sätts igång.
När batteriet inte är i maskinen eller i laddaren bör polerna täckas över,
så att det inte uppstår kortslutning vid ett eventuell fel.
Stäng av laddaren när den inte används.
Batteriet får inte laddas ur helt, om det inte har använts på ett tag.
Skydda batteriet mot stöttar och slag.
Batteriet får inte öppnas, brännas eller komma i kontakt med vatten.
Om batteriet genom en olyckshändelse läcker batterivätska,
ska du se till att vätskan inte kommer i kontakt med huden.
Miljötips
När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den
skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun.
I de flesta fall kan du lämna in apparaten till din lokala återvinningsstation.
Speciellt för laddningsbara apparater
Bara det medföljande batteriet får laddas i laddaren.
Använd inte en annan laddare för att ladda batteriet.
Stäng av apparaten när du sätter batteriet i laddaren.
Stäng av apparaten när den inte används.
Batteriet får inte öppnas, brännas eller komma i kontakt med vatten.
När batteriet inte är i maskinen eller laddaren bör polerna täckas över,
så att det inte uppstår kortslutning vid fel.
Särskilda Säkerhetsföreskrifter
Inspektera batteriladdaren och väggkontakten innan användning.
Använd endast batteriladdaren och batteriet vid rumstemperatur,
dock högst 40 ´C.
Använd aldrig batteriladdaren om batteriet,
laddaren eller sladden har skador.
Endast auktoriserad verkstad får reparera apparaten.
Kontrollera att ventilationsöppningen på apparaten inte är tilltäppt.
Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.
Använd inte skadade eller slöa slipband.
Kontrollera klorna noga innan du börjar fila.
En redan skadat klo kan göra ont vid all form av beröring.
Fila en klo i taget i max 3-5 sekunder(intervall) för att undvika den värme som
kan uppstå av friktionen vid klofilningen.
Kontrollera klons undersida efter varje intervall.
Använd alltid den medföljande klovakten vid klofilning.
Bruksanvisning i Original
Modell Poppy
Batteridriven klofil för Sällskapsdjur
Introduktion
För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya
revolutionerande klofil rekommenderar vi att du läser denna
bruksanvisningen och de medföljande säkerhetsföreskrifterna
innan du börjar använda klofilen.
Vi rekommenderar dessutom att du sparar denna bruksanvisningen
för framtida bruk ifall du eller någon annan behöver läsa igen
information om de olika funktionerna.
Klofilens delar
1.
Klovakt/
dammsamlare
2. Nosmutter
3. Spännhylsa
4. Skaftlåsknapp
5. Ventilationsöppning
6. På-/avstängningsknapp
och hastighetsratt
7. Pilmarkeringar
8. Laddbart batteri
9. Laddaren
10. Adaptern
11. Hängkrok
12. Batteri låsflikar
Tillbehör
1. Sliprullar
2. Hylsa
3. Chucknyckel/mejsel
Tekniska specifikationer
Batterispänning:
Uppladdningstid:
Vikt:
Varvtal utan belastning:
Batterityp:
Modell
9,6V NiMh
3-5 timmar
375 g
8000 - 20 000 v/min
NiMh
Poppy
Laddning och montering av batteriet
Ladda batteriet helt innan apparaten används första gången
1.Tryck in batterilåsflikarna på sidorna av batteripaketet
och ta bort batteripaketet från apparatens baksida.
2.Koppla ihop laddaren och Adaptern.
3.Passa ihop batteripaketet med laddaren så att pilarna på
batteriet pekar mot de pilar som finns på på laddaren.
Laddaren kan inte sättas på om batteriet är felvänt.
4.Koppla laddaren till strömkällan.
5.En röd diod tänds medan batteriet laddas.
En full uppladdning tar Ca 3-5 timmar.
Batteriet och laddaren blir något varma
Detta är helt normalt och ofarligt.
6.Ta ut stickkontakten från vägguttaget efter avslutad
laddning och sätt batteriet i apparaten genom att passa ihop
batteriet med apparathöljet(pilmarkeringar), tryck på
batterilåsflikarna, för in batteriet i apparatens baksida och
släpp flikarna så att det låses fast i rätt läge.
OBS! Batteriet är inte fullt laddad vid leveransen.
Det ska laddas upp 3-5 timmar före användning första gången
Batteriet uppnår inte full kapacitet förrän det har fulladdats
och urladdats cirka 5 gånger.
Använd laddaren endast vid temperaturer mellan 5´C och 40`C.
Att demontera och montera hylsan
Se till att apparaten inte är igång och att den inte kommer igång
av en olyckshändelse när du byter tillbehöret.
1.Demontera klovakten genom att vrida den moturs.
2.Tryck på skaftlåsknappen, håll ner och vrid på skaftet för hand
tills skaftlåsknappen fäster i skaftet.
Använd inte skaftlåsknappen när apparaten är igång.
3.Skruva loss lite lätt på nosmuttern.
Använd chucknyckeln vid behov.
4.Plocka bort spännhylsan från skaftet.
5.Montera spännhyslan i skaftet och skruva in nosmuttern
med handkraft.
Dra inte åt muttern helt när ingen hylsa är monterad.
Att byta sliprullen
1.Demontera klovakten från apparaten.
På toppen av hylsan sitter det en liten skruv.
2.Tryck på skaftlåsknappen, håll ner och vrid på skaftet för hand
tills skaftlåsknappen fäster i skaftet.
Använd inte skaftlåsknappen när apparaten är igång.
3.Skrva ur skruven en liten bit.
4.Dra ut sliprullen och sätt dit en ny.
5.Skruva fast skruven försiktig så att sliprullen sitter fast.
Skruv inte i för hårt!
Klovakt/dammsamlare
A.Lock
B.Lockhus/kåpa
1.Hål för klor beroende på klors tjocklek
2.Lockspärr
3.Låsflikar för lock
4.Hål för lockspärr
Justering av klovakten/dammsamlaren
1.Tryck in låsflikarna(3) och vrid på locket(A) tills rätt
hål(1) för klo har inställts.
2.Släpp låsflikarna(3) och justera locket(A) genom att vrida
det något så att locket sitter fast i lockspärret(4).
3.Tryck in låsflikarna(3) på var sin sida om kåpan för att
lösgöra locket(4) och att dra ut den.
Töm locket på eventuellt klo-damm som har bildats
av klofilningen.
4.Montera tillbaks locket på plats.
Se till att locket sitter fast.
Underhåll av batteriet
Batteriet laddas långsamt ur av sig själv när apparaten inte
används. Därför bör du ladda upp batteriet minst en gång var
tredje månad. Detta leder till att batteriet får en längre
driftslivslängd.
Underhåll av apparaten
Rengör apparaten med en ren och torr trasa och håll alltid
apparatens yta och ventilationsöppning fri från smuts.
Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel
eftersom det kan skada plast delarna på apparaten.
Förvara och använd apparaten,laddaren och batteriet endast
mellan 5 och 40´C
I händelse av onormala elektriska eller mekaniska missljud
eller andra fel lämna in maskinen på inköpsstället eller
skicka till Nordanvind AB(se garantibestämmelserna).
Användning
Hastighet
Första steget när du ska använda apparaten är att få en känsla
för hur apparaten fungerar.
Håll maskinen i handen och känn tyngden, balansen och formen
på den. Greppa apparaten på ett sådant sätt som passar just
din handstil och din känsla, först när den är av och sedan när
den är igång.
Den sladdlösa roterande apparaten är utrustad med ett
hastighetsreglage.
För att slå på apparaten, för reglaget till önskat nummer för
driftshastighet från 8 000 – 20 000 varv/min.
För att slå av apparaten, för reglaget till "0" mot
pilmarkeringen på apparaten.
Håll inte apparaten så att ventilationsöppningen täcks över
när du använder den. Då kan motorn bli överhettad.
Koncentrera dig på att föra apparaten över klon med
endast ett lätt tryck med handen.
Det är viktigt att fila en klo med 10-15 st lätta beröringar
istället för i ett svep då friktionen mellan klon och apparaten kan
bilda viss värme som hunden/katten kan uppleva som obehagligt.
Introducera klofilen för hunden/katten
Använd psykologi.
Gör klofilandet till en rolig och gemensam aktivitet!
Introducera apparaten tillsammans med hund/katt godis.
Låt hunden/katten bekanta sig med apparaten genom t.ex. lukt
och maskinljud i några dagar/vecka.
Låt hunden/katten ta godiset vid sidan om apparaten först när den
är av och sedan när apparaten är på för att hunden/katten inte ska
skrämmas av apparaten eller dess ljud.
Upprepa detta tills hunden/katten känner sig bekväma med
apparaten och dess maskinljud.
I början filar du mer symboliskt, lämpligtvis endast en lätt
beröring på en klo för att hunden/katten ska vänja sig och förstå
att det inte är något obehagligt eller farligt med apparaten.
Ge mycket beröm efter varje beröring av klon.
Utöka successivt till flera beröringar.
Kom ihåg en vänlig, kort och fast hållning i början tills
hunden/katten har vant sig med filandet.
Hur man filar klorna
Viktig regel
1.Fila varje klo 10-15 ggr i följd med lätta beröringar.
Obs sliprullens rotationsriktningen mot klon!
2.Växla mellan klorna då du filar för att minska
eventuell värme som kan bildas under filningen.
3.Kontrollera varje klo efter varje avslutad filning.
När ska man sluta fila klon?
Fila klorna ca 2 mm första gången med lätta beröringar.
Fila igen ca 2 mm om några dagar. På det viset ger du pulpan
en chans att dra sig tillbaks.
Denna process kan ta några veckor.
När hunden/katten står på plant underlag och klorna precis
nuddar golvet har du nått rätt längd på klorna.
Fördelarna med att fila klorna med klofil Poppy
Det tysta maskinljudet tillsammans med klovakten gör att du
som använder maskinen eller hunden/katten inte löper någon
skaderisk.
Man tvingar tillbaks pulpan efterhand när man filar klorna.
Runda av klorna efter filningen för att undvika rivmärke på
kläder, soffor, golv och dylikt(Fig1).
Ersätt inte klofil Poppy med slipmaskiner eller liknande
verktyg som är tillverkade för att användas i verkstadsmiljöer.
Dessa verktyg saknar därmed skydd i form av klovakt och kan
orsaka våldsamma skador. Dokumenterade fall finns.
Dessutom har verktyg anpassade för verkstadsmiljöer mycket
högt maskinljud som kan upplevas avskräckande och vara
obehaglig för våra husdjur.
Klofil Poppy är specialkonstruerad för att arbeta så tyst och
så säkert som möjligt för en skonsam klobehandling.
Sedan urminnes tid har naturen tagit hand om djurens
klofilning genom slitage. Denna uppgift har därefter tagits
över av människan för våra husdjur.
Det vanligaste sättet har då varit kloklippning med klotång.
Att klippa klorna med klotång kan orsaka mycket obehag
och smärta hos våra husdjur.
1.Risk för skada på pulpan som består av tunna nervtrådar.
2.Kloklippning kan ge små sprickningar(frakturer) i klon
(se fig.2) som ger hunden/katten smärta i klorna i flera
dagar/veckor.
3.Klickljudet vid kloklipning skrämmer hunden/katten.
De flesta hundars/katters mardröm är när de får syn på
klotången, just för att den påminner om olidlig smärta och
obehag. Detta slipper du nu med den nya revolutionerande
klofilen som är just anpassat för hundar/katter och även
andra sällskapsdjur.
Klofil Poppy
+ Säker för alla
+ Ingen bakslag
+
+
+
+
+
Tystgående motor
Klovakt
Dammsamlare
Sladdlös
Uppladdningsbar
+ Lätt vikt
Slipmaskin
- Orsakar våldsamma skador mot
hund/människa nos/ögon/löshår
- Bakslag
- Högt maskinljud
- Ingen klovakt
- Ingen dammsamlare
- Tillbehöret kan lossna
vid användning och ge allvarliga
skador
+ Tung vikt
Klotång
-
Risk för skada på pulpan
Ger smärtsamma frakturer(sprickor)
Klickljudet av kloklipp skrämmer hunden/katten
Fig.1
Fig.2
CE
EG – FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
NORDANVIND PET PRODUCTS AB
BOX 20522
20074 MALMÖ
SWEDEN
INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV DENNA PRODUKT
ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV1 OCH STANDARDER2
1.
2006/42/EC 2002/95/EC
2006/95/EC 2002/96/EC
2004/108/EC
2.
EN 60745-1:2006
EN 60745-2-1:2003+A11:07
EN 55014-1:2006
EN 55014-1:2000/+A12001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/A1:2001/+A2:2002
PRODUCT NAME:
Klofil 9,6volt
THE CE MARK WAS FIXED IN:
2010
----------------------------Lennart Svenman
PRODUCT MANAGER
EN 61000-3-2:2000/+A2005
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005
Miljöupplysningar
Nordanvind Pet Products AB strävar efter att tillverka sina produkter på ett miljövänligt sätt.
Samtidigt vi vill medverka till att ta fram nya och förbättrade produkter som på
ett säkert sätt avyttrar produkter som skadar vår miljö.
Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vår företag har som policy och målsättning
att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer
insamling, hantering och återvinning för att skydda vår miljö optimalt.
Detta innebär att våra produkter stödjer EU:s miljöinitiativ för en renare miljö
och vi kan med glädje och stolthet förklara att våra produkter uppfyller såväl
WEEE-direktivet (2002/96/EF) som RohS-direktivet (2002/95/EF).
Även du som konsument kan vara med att skydda vår miljö genom att följa gällande
Miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter
på den kommunala återvinningsstationen.
Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du kasserar produkten.
Garanti, service
Nordanvind Pet Products AB ger 1 års garanti från köpdatum.
Våra produkter produceras med moderna fabriksmetoder och har
genomgått noga kvalitetskontroller.
Vi garanterar en felfri beskaffenhet på apparaten.
Inom garantitiden avhjälper vi alla material-och produktionsfel kostnadsfritt.
Skulle det mot all förmodan uppstå fel och brister
skicka eller lämna den välförpackade apparaten till inköpsstället.
Skador som uppstår genom felaktig hantering, liksom utnötta delar
eller förbrukningsmaterial ingår ej i garantin.
Dessa kan beställas till självkostnadspris på inköpsstället
eller hos Nordanvind Pet Products AB
Reservdelar kan köpas på inköpsstället eller beställas direkt
hos Nordanvind Pet Products AB.
Garantin gäller inte:
Om säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen inte följs
Om apparaten har utsatts för icke auktoriserad ingrepp
Om apparaten har modifierats
Om apparaten har använts på ett felaktigt sätt, utsatts för våld
eller en annan form av överbelastning
Om felen i apparaten har uppstått på grund av fel i elnätet
Vid reklamation returnera apparaten samt
inköpsbevis till återförsäljaren.
Kontakta Nordanvind Pet Products AB på
www.Nordanvind.com för ytterligare information.
Med reservation för tryckfel och ändringar.
Copyrights reserved Nordanvind Pet Products AB.