Anvisningar till användaren

Transcription

Anvisningar till användaren
Innehåll
1. BRUKSANVISNINGAR ........................................................................................................ 172
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ........................................................................................... 174
3. OMSORG OM MILJÖN ........................................................................................................ 176
3.1 Vår omsorg om miljön ................................................................................................................................. 176
3.2 Er omsorg om miljön ................................................................................................................................... 176
4. LÄR KÄNNA DIN APPARAT ................................................................................................ 177
4.1 Placering av kokzoner ................................................................................................................................. 177
4.2 Igenkänning kastrull .................................................................................................................................... 178
4.3 Kastruller som ska användas för tillagning med induktion .......................................................................... 178
4.4 Begränsning av tillagningens längd ............................................................................................................ 178
4.5 Överhettningsskydd för hällen .................................................................................................................... 179
4.6 Andra funktioner .......................................................................................................................................... 179
4.7 Råd för minskad energiförbrukning ............................................................................................................. 179
4.8 Effektnivåer ................................................................................................................................................. 179
5. ANVÄNDNING AV HÄLLEN ................................................................................................ 180
5.1 Allmänna råd och varningar ........................................................................................................................ 180
5.2 Kontrollpanel ............................................................................................................................................... 180
5.3 Påslagning av kokzon ................................................................................................................................. 180
5.4 Avstängning av kokzon ............................................................................................................................... 181
5.5 Restvärme ................................................................................................................................................... 181
5.6 Automatisk kontroll av temperaturen .......................................................................................................... 181
5.7 Timer för automatisk avstängning av kokzon .............................................................................................. 182
5.8 Funktionsspärr ............................................................................................................................................ 183
5.9 Effekthantering ............................................................................................................................................ 183
5.10 Undermeny (Automatisk funktionsspärr - Show room - ECO-logic) .......................................................... 184
5.11 Tillagningstabell ........................................................................................................................................ 185
6. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ....................................................................................... 186
6.1 Rengöring av glaskeramikhällen ................................................................................................................. 186
6.2 Rengöring en gång i veckan ....................................................................................................................... 186
7. ÄR DET NÅGOT SOM INTE FUNGERAR? ....................................................................... 187
8. INSTALLATION .................................................................................................................. 188
8.1 Säkerhetsanvisningar för montering i köksmöbler ...................................................................................... 188
8.2 Inskärning i arbetsytan ................................................................................................................................ 188
8.3 Inbyggnad ................................................................................................................................................... 190
8.4 Ventilation ................................................................................................................................................... 191
8.5 Tätning av spishällen .................................................................................................................................. 191
8.6 Fixering med byglar .................................................................................................................................... 191
8.7 Elektrisk anslutning .................................................................................................................................... 192
ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: råd gällande användning, beskrivningar av kommandon och
anvisningar om korrekta rengörings- och underhållsåtgärder för apparaten.
ANVISNINGAR TILL INSTALLATÖREN: dessa anvisningar är avsedda för den kvalificerade
tekniker som ska utföra installationen, idriftsättningen och provkörningen av apparaten.
@
Mer information om produkterna hittar du på sidan www.smeg.com
171
Allmänna föreskrifter
1. BRUKSANVISNINGAR
DENNA HANDBOK UTGÖR EN DEL AV APPARATEN OCH SKA DÄRFÖR FÖRVARAS I SIN HELHET
OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIG UNDER SPISHÄLLENS HELA LIVSTID. VI REKOMMENDERAR ATT
MAN LÄSER DENNA HANDBOK OCH ALLA DESS ANVISNINGAR NOGA INNAN MAN TAR HÄLLEN
I BRUK. INSTALLATIONEN SKA UTFÖRAS AV EN FACKMAN OCH I ENLIGHET MED GÄLLANDE
FÖRESKRIFTER. DENNA APPARAT ÄR AVSEDD FÖR PRIVAT BRUK OCH ÖVERENSSTÄMMER
MED GÄLLANDE EEG-DIREKTIV. APPARATEN HAR UTFORMATS FÖR FÖLJANDE FUNKTION:
TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING AV MAT. ALL ANNAN ANVÄNDNING ANSES OTILLBÖRLIG.
TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR VID ANVÄNDNING SOM EJ ANGES HÄR.
TÄCK INTE ÖVER ÖPPNINGAR ELLER VENTILATIONS- OCH VÄRMESPRIDNINGSSPRINGOR.
ANVÄND ALDRIG DEN HÄR APPARATEN FÖR UPPVÄRMNING AV RUM.
IDENTIFIERINGSDEKALEN
MED
TEKNISKA
DATA,
TILLVERKNINGSNUMMER
OCH
PRODUKTNAMN SITTER VÄL SYNLIGT PLACERAD UNDER APPARATENS HÖLJE. EN KOPIA AV
DEKALEN FINNS I BRUKSANVISNINGEN: VI REKOMMENDERAR ATT MAN FÄSTER DEN PÅ
AVSEDD PLATS PÅ OMSLAGETS BAKSIDA. DEKALEN FÅR ALDRIG AVLÄGSNAS.
INNAN APPARATEN TAS I BRUK SKA MAN TA BORT ALLA ETIKETTER OCH ALL SKYDDSFILM
FRÅN DESS UTSIDA.
VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU INTE SPILLER SOCKER ELLER SÖTA
BLANDNINGAR PÅ SPISHÄLLEN UNDER TILLAGNINGEN. PLACERA INTE
MATERIAL ELLER FÖREMÅL SOM KAN SMÄLTA (PLAST ELLER
ALUMINIUMFOLIE) PÅ HÄLLEN. OM DET SKULLE SKE SKA DU OMEDELBART
STÄNGA AV SPISHÄLLEN OCH RENGÖRA DEN MED HJÄLP DEN
MEDFÖLJANDE SKRAPAN MEDAN DEN FORTFARANDE ÄR LJUMMEN. PÅ SÅ
SÄTT UNDVIKER MAN ATT SKADA HÄLLENS YTA. OM GLASKERAMIKHÄLLEN
INTE RENGÖRS OMEDELBART FINNS RISKEN ATT DET BILDAS
BELÄGGNINGAR SOM ÄR OMÖJLIGA ATT FÅ BORT NÄR DEN VÄL KYLTS AV.
UNDVIK SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ATT ANVÄNDA METALLSVAMPAR OCH
VASSA SKRAPOR EFTERSOM DE SKADAR YTORNA. ANVÄND VANLIGA ICKESLIPANDE PRODUKTER OCH EVENTUELLT REDSKAP AV TRÄ ELLER PLAST.
VAR NOGA ATT INTE VÄLTA UT SURA VÄTSKOR SOM T.EX. CITRONSAFT ELLER VINÄGER PÅ
HÄLLEN.
PLACERA INTE GRYTOR VARS BOTTNAR INTE ÄR HELT JÄMNA OCH PLANA PÅ SPISHÄLLEN.
APPARATEN BLIR MYCKET VARM UNDER ANVÄNDNING. MAN REKOMMENDERAS STARKT ATT
ANVÄNDA SÄRSKILDA VÄRMETÅLIGA HANDSKAR VID ALL KONTAKT MED APPARATEN.
FÖRSÄKRA DIG OM ATT SENSORKNAPPARNA ALLTID ÄR RENA EFTERSOM APPARATEN KAN
TOLKA SMUTSFLÄCKAR SOM EN AVSEDD DIGITAL KONTAKT. PLACERA INTE FÖREMÅL AV
NÅGON TYP (KASTRULLER, HANDDUKAR O.S.V.) PÅ SENSORERNA. OM DET I SAMBAND MED
ÖVERKOKNING RAMLAR NER MAT PÅ SENSORKNAPPARNA REKOMMENDERAR VI ATT MAN
STÄNGER AV APPARATEN.
EFTER ANVÄNDNING SKA MAN OMEDELBART STÄNGA AV TILLAGNINGSZONEN GENOM ATT
TRYCKA PÅ TILLHÖRANDE KNAPP OCH INTE ENBART ANVÄNDA SIG AV IGENKÄNNING AV
KASTRULLERNA.
TÄCK INTE ÖVER SENSORERNA MED KASTRULLER OCH STEKPANNOR EFTERSOM DET KAN
LEDA TILL ATT APPARATEN AUTOMATISKT STÄNGS AV.
172
Allmänna föreskrifter
AKTIVERA BARNSPÄRREN OM DU HAR BARN ELLER HUSDJUR FÖR VILKA SPISHÄLLEN ÄR
INOM RÄCKHÅLL.
STÄLL INTE TOMMA KASTRULLER ELLER STEKJÄRN PÅ TÄNDA KOKZONER.
ANVÄND INTE SPISHÄLLEN OM PYROLYSPROGRAMMET PÅGÅR I UGNEN.
Tillverkaren avskriver sig allt ansvar för person- eller sakskador som uppstått på grund av ett
nonchalerande av ovanstående föreskrifter eller på grund av ingrepp på utrustningen eller
användande av annat än originalreservdelar.
173
Allmänna föreskrifter
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SE INSTALLATIONSANVISNINGARNA FÖR SÄKERHETSBESTÄMMELSER VAD GÄLLER
ELEKTRISKA APPARATER OCH VENTILATIONSFUNKTIONER.
I DITT INTRESSE OCH FÖR DIN SÄKERHET ÄR DET FASTSTÄLLT I LAG ATT INSTALLATIONEN
OCH SERVICEN AV ALLA ELEKTRISKA APPARATER SKA GENOMFÖRAS AV FACKMÄN I
ENLIGHET MED GÄLLANDE BESTÄMMELSER.
VÅRA GODKÄNDA INSTALLATÖRER GARANTERAR ETT TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT.
ELEKTRISKA APPARATER MÅSTE ALLTID KOPPLAS FRÅN AV KOMPETENTA PERSONER.
INNAN MAN ANSLUTER APPARATEN TILL ELNÄTET SKA MAN KONTROLLERA ATT DE VÄRDEN
SOM ANGES PÅ DEKALEN ÖVERENSSTÄMMER MED DE FÖR SJÄLVA NÄTET.
INNAN MAN GENOMFÖR INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN SKA MAN FÖRSÄKRA
SIG OM ATT APPARATEN INTE ÄR MATAD VIA ELNÄTET.
OMEDELBART EFTER INSTALLATIONEN SKA EN PROVKÖRNING AV APPARATEN GÖRAS, I
ENLIGHET MED ANVISNINGARNA NEDAN. OM APPARATEN INTE FUNGERAR SKA MAN KOPPLA
BORT DEN FRÅN ELNÄTET OCH KONTAKTA NÄRMASTE SERVICEVERKSTAD.
NÄTKABELNS STICKKONTAKT OCH RESPEKTIVE VÄGGUTTAG SKA VARA AV SAMMA TYP OCH
ÖVERENSSTÄMMA MED GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.
UTTAGET MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGT ÄVEN NÄR APPARATEN HAR BYGGTS IN.
DRA ALDRIG UT KONTAKTEN GENOM ATT DRA I NÄTKABELN.
OM NÄTKABELN SKULLE SKADAS SKA MAN OMEDELBART KONTAKTA DEN TEKNISKA
SUPPORTEN SOM I SIN TUR SÖRJER FÖR ATT KABELN BYTS UT.
ELSYSTEMET
SKA
OVILLKORLIGEN
JORDAS
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELSYSTEM.
I
ENLIGHET
MED
GÄLLANDE
DE ZONER PÅ APPARATEN SOM ÄR I KONTAKT MED KASTRULLER BLIR MYCKET VARMA
UNDER TILLAGNING. VAR NOGA ATT INTE RÖRA VID HÄLLENS YTA.
APPARATEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV VUXNA PERSONER. LÅT INTE BARN BEFINNA SIG
INTILL APPARATEN ELLER LEKA MED DEN.
VIKTIGT: VAR MYCKET UPPMÄRKSAM PÅ BARN SOM BEFINNER SIG I NÄRHETEN AV
APPARATEN EFTERSOM DE OFTA INTE KAN SE SIGNALERINGEN FÖR RESTVÄRME.
KOKZONERNA FÖRBLIR MYCKET VARMA EN VISS TID EFTER ATT DE STÄNGTS AV.
UNDVIK ATT BARN SÄTTER HÄNDERNA PÅ HÄLLEN.
OM DET SKULLE BILDAS EN SPRICKA PÅ GLASHÄLLEN ELLER OM GLASHÄLLEN SKULLE GÅ
SÖNDER SKA MAN OMEDELBART STÄNGA AV APPARATEN. KOPPLA FRÅN ELTILLFÖRSELN
OCH KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN.
PERSONER MED PACEMAKER ELLER ANNAN LIKNANDE MEDICINSK UTRUSTNING MÅSTE
KONTROLLERA ATT FUNKTIONEN HOS DERAS APPARATER INTE ÄVENTYRAS AV DET
INDUKTIVA FÄLTET VARS FREKVENSOMRÅDE ÄR MELLAN 20 OCH 50 KHZ.
ANVÄNDNING AV DENNA APPARAT ÄR INTE TILLÅTEN FÖR PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED
NEDSATT FYSISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER SOM SAKNAR ERFARENHET AV
ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER, SÅVIDA DE INTE ÄR ÖVERVAKADE ELLER
INSTRUERADE AV EN VUXEN PERSON MED ANSVAR FÖR DERAS SÄKERHET.
INNAN APPARATEN TAS I BRUK SKA MAN TA BORT ALLA ETIKETTER OCH ALL SKYDDSFILM
FRÅN DESS UTSIDA.
FÖRSÖK ALDRIG SJÄLV ATT REPARERA APPARATEN. ALLT REPARATIONSARBETE SKA
UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD TEKNIKER ELLER HOS EN AUKTORISERAD
SERVICEVERKSTAD.
174
Allmänna föreskrifter
VAD BETRÄFFAR BESTÄMMELSERNA OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET SÅ TILLHÖR
SPISHÄLLEN MED ELEKTROMAGNETISK INDUKTION GRUPP 2 OCH KLASS B (EN B 55011).
LÄMNA ALDRIG INDUKTIONSHÄLLEN OÖVERVAKAD NÄR DEN ÄR PÅSLAGEN.
OBSERVERA ATT KOKZONERNA VÄRMS UPP MYCKET FORT. UNDVIK ATT VÄRMA UPP TOMMA
KASTRULLER. FARA FÖR ÖVERHETTNING.
FETT OCH OLJA KAN ANTÄNDAS VID ÖVERHETTNING. MAN BÖR DÄRFÖR INTE LÄMNA
SPISHÄLLEN NÄR MAN TILLAGAR MAT SOM INNEHÅLLER FETT ELLER OLJA. OM EN BRAND
SKULLE UPPSTÅ I SAMBAND MED ÖVERHETTADE FETTER ELLER OLJOR SKA MAN ALDRIG
ANVÄNDA VATTEN FÖR ATT SLÄCKA ELDEN. SÄTT ISTÄLLET LOCKET PÅ KASTRULLEN OCH
STÄNG AV KOKZONEN.
YTAN I GLASKERAMIK ÄR MYCKET STÖTTÅLIG. MAN SKA DOCK UNDVIKA ATT TAPPA FASTA
OCH HÅRDA FÖREMÅL PÅ HÄLLEN EFTERSOM DESS YTA KAN GÅ SÖNDER OM FÖREMÅLEN
ÄR VASSA.
GLASKERAMIKHÄLLEN FÅR INTE ANVÄNDAS SOM AVLASTNINGSYTA.
OM MAN PÅ GRUND AV ETT FEL I SENSORERNAS STYRNING INTE KAN STÄNGA AV HÄLLEN
SKA MAN OMEDELBART KOPPLA FRÅN ELTILLFÖRSELN OCH KONTAKTA DEN TEKNISKA
SUPPORTEN.
VAR UPPMÄRKSAM VID ANSLUTNING AV YTTERLIGARE ELAPPARATER.
ANSLUTNINGSKABLAR FÅR INTE KOMMA I KONTAKT MED VARMA KOKZONER.
DERAS
PLACERA INTE METALLFÖREMÅL, SOM HUSGERÅD ELLER BESTICK, PÅ INDUKTONSHÄLLENS
YTAN EFTERSOM DET FINNS RISK ATT DE ÖVERHETTAS. FARA FÖR BRÄNNSKADA.
PLACERA ALDRIG FÖREMÅL SOM ÄR ANTÄNDLIGA ELLER SOM LÄTT EXPLODERAR ELLER
DEFORMERAS DIREKT UNDER SPISHÄLLEN.
VAR FÖRSIKTIG MED METALLFÖREMÅL SOM KOMMER I DIREKT KONTAKT MED HUDEN.
SÅDANA FÖREMÅL KAN VÄRMAS UPP I NÄRHETEN AV HÄLLEN VILKET INNEBÄR ATT EN RISK
FÖR BRÄNNSKADA FÖRELIGGER.
MED FÖREMÅL SOM INTE ÄR MAGNETISKA, SOM TILL EXEMPEL GULD- ELLER SILVERRINGAR,
LÖPER MAN INTE DENNA RISK.
ANVÄND INTE STÄNGDA BURKAR ELLER BEHÅLLARE I APPARATEN. UNDER TILLAGNINGEN
KAN ÖVERTRYCK SKAPAS INNE I BEHÅLLAREN VILKET LEDER TILL EXPLOSIONSRISK.
Tillverkaren avskriver sig allt ansvar för person- eller sakskador som uppstått på grund av ett
nonchalerande av ovanstående föreskrifter eller på grund av ingrepp på utrustningen eller
användande av annat än originalreservdelar.
175
Föreskrifter för kassering
3. OMSORG OM MILJÖN
3.1 Vår omsorg om miljön
I överensstämmelse med direktiv 2002/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG om minskningen av farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk apparatur samt nedbrytningen av avfall. Symbolen föreställande en
överkorsad soptunna som finns på apparaturen anger att produkten, då den inte används längre, ska
samlas in separat från annat avfall. Användaren ska därför lämna in apparatur som inte längre används
till lämpliga återvinningsstationer för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall. Alternativt
ska man återbörda apparaten till återförsäljaren när man köper en motsvarande apparat, i förhållandet
ett till ett. Lämplig separat insamling som i sin tur leder till att apparaten lämnas in för återvinning,
hantering och miljövänlig nedbrytning bidrar till att undvika eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa samt gynnar återvinningen av de material apparaten är tillverkad av. En olaglig avfallshantering av
produkten från användarens sida medför att administrativa åtgärder vidtas.
I enlighet med europeisk lagstiftning innehåller inte produkten skadliga ämnen i sådan mängd att de
anses utgöra en fara för hälsan och miljön.
3.2 Er omsorg om miljön
För emballeringen av våra produkter används ej förorenande material som är kompatibla med miljön och
återvinningsbara. Vi ber er därför att samarbeta genom att sörja för en korrekt kassering av emballaget.
Fråga efter adresser till återvinningsstationer hos återförsäljaren eller hos lokala behöriga insamlings-,
återvinnings- och avfallsstationer.
Lämna inte emballaget eller delar därav utom synhåll. Delar av emballaget, i synnerhet
plastpåsar, utgör en kvävningsrisk för barn.
Sörj även för en korrekt kassering av din gamla apparat.
Viktigt: lämna in apparaten till närmaste återvinningsstation för kasserade hushållsapparater. En korrekt
kassering möjliggör en intelligent återvinning av värdefulla material.
Innan man kasserar sin gamla apparat ska man avlägsna alla luckor och se till att falsarna är kvar i
användningsläge. Detta för att undvika att lekande barn av misstag blir instängda i apparaten. Kapa
även av och avlägsna nätkabeln tillsammans med stickkontakten.
176
Anvisningar till användaren
4. LÄR KÄNNA DIN APPARAT
Hällen är försedd med en induktionsgenerator för varje kokzon. Varje generator under kokytan i
glaskeramik bildar ett elektromagnetiskt fält som inducerar ström i kastrullens botten och därmed skapar
värme. Induktionshällar överför inte värme utan genererar den direkt inne i kokkärlen, tack vare de
induktiva strömmarna.
Fördelar med induktionshäll
- minskad energiförbrukning jämfört med traditionell elektrisk tillagning, tack vare den direkta
överföringen av energi till kastrullen (det krävs särskilda husgeråd i magnetiserande material).
- ökad säkerhet tack vare att energi endast överförs till kärlet som placerats på kokhällen.
- högre energiöverföring från kokzonen med induktion till kastrullens botten.
- snabb uppvärmningshastighet.
- minskad risk för brännskador eftersom tillagningsytan värms upp endast från kastrullens botten; mat
som kokat över fastnar inte.
4.1 Placering av kokzoner
Zon
Yttre diameter (mm)
Max. förbrukad effekt (W) *
Förbrukad effekt i powerläge (W) *
160
1400
2000
180
2000
2800
210
2000
3100
160
1800
2200
230
2400
3200
290
2800
4600
280
2800
3600
*dessa effektvärden är ungefärliga och kan variera beroende på vilket kärl man använder samt på de inställningar
man valt.
177
Anvisningar till användaren
4.2 Igenkänning kastrull
Om det på en kokzon inte finns någon kastrull, eller om kastrullen är för liten, överförs ingen energi. Om
det på kokzonen finns en lämplig kastrull känner igenkänningssystemet av den och sätter igång hällen
på inställd effekt. Energiöverföringen avbryts även när man flyttar kastrullen från kokzonen (den effekt
som ställts in blinkar). Om igenkänningsfunktionen skulle starta trots en mindre storlek på kastruller eller
stekpannor kommer endast den energi som krävs att överföras.
Begränsningar vid igenkänning av kastrull: Minsta diameter för kastrullbottnen är markerad med en
inre omkrets på kokzonen. Om kastrullens diameter är mindre än markeringen finns det en risk att
kastrullens närvaro inte känns av och att induktorn därmed inte aktiveras.
4.3 Kastruller som ska användas för tillagning med induktion
De kärl som används vid tillagning med induktion måste vara av metall, ha magnetiska egenskaper och
en tillräckligt stor botten.
Använd endast kastruller med lämplig botten för induktionsplattor.
•
•
•
Lämpliga kärl
•
Kärl i emaljerat stål med tjock botten.
Gjutjärnskärl med emaljerad botten.
Kärl i rostfritt stål i flera lager, ferritiskt rostfritt
stål och aluminium med särskild botten.
Olämpliga kärl
Kärl av koppar, rostfritt stål, aluminium,
värmeresistent glas, trä, keramik och terracotta.
För att kontrollera om kokkärlet är lämpligt räcker det att närma en magnet mot botten:
om den attraheras är kokkärlet lämpligt för matlagning med induktion. Om man inte
har någon magnet kan man hälla i en liten mängd vatten i kokkärlet, placera det på
kokzonen och slå på plattan. Om värdet för effekt blinkar på displayen innebär det att
kokkärlet inte går att använda.
Använd endast kokkärl med en perfekt plan botten. Användningen av kokkärl med oregelbunden botten
kan äventyra systemets uppvärmningsfunktion och hindra avkänningen av kokkärlet på plattan.
4.4 Begränsning av tillagningens längd
Kokhällen har en automatisk anordning som begränsar funktionstiden.
Såvida man inte ändrar inställningarna för kokzonen beror den maximala funktionstiden för varje enskild
kokzon på den effektnivå som valts.
När anordningen för begränsning av funktionstid aktiveras stängs kokzonen av. En kort signal ljuder och
visas på displayen om kokzonen är varm.
Den automatiska avstängningen har dock företräde i förhållande till begränsningsfunktionen; kokzonen
stängs av först efter att den tid som ställts in för automatisk avstängning passerat.
Inställd effektnivå
(U) 1 - 2
3-4
5-6
7
8
9
10 - P
178
Maximal tid för
tillagningen i timmar
8
6
5
3
2
1½
1
Anvisningar till användaren
4.5 Överhettningsskydd för hällen
Om man använder hällen på full effekt under en längre tid kan elektroniken uppvisa svårighet att kylas
av om rumstemperaturen är hög.
För att undvika att det i elektronikern skapas alltför höga temperaturer sänks effekten för kokzonen
automatiskt.
Om förkortningen E1 visas ofta under normal användning av kokhällen vid normal rumstemperatur
betyder det att avkylningen förmodligen är otillräcklig. Orsaken kan vara bland annat otillräckliga
avkylningsöppningar eller avsaknad av lämplig avskärmning. Kontrollera vid behov installationen.
4.6 Andra funktioner
Samtidig eller förlängd aktivering av två eller fler kommandon - t. ex beroende på att en kastrull
oavsiktligt placerats på dessa eller att det läcker vatten - aktiverar inte någon av startfunktionerna. En
ljudsignal aktiveras och felkoden E2 visas. Knapparna inaktiveras efter några sekunder. Flytta bort
föremålet från knapparna.
4.7 Råd för minskad energiförbrukning
Nedan följer några råd för hur man kan använda spishällen på ett effektivt och ekonomiskt sätt.
• Se till att diametern på kärlets botten motsvarar kokzonens diameter.
• Vid köp av kärl, kontrollera om den angivna diametern syftar till botten eller kärlets övre del, då den
senare nästan alltid är större än diametern på botten.
• När man förbereder rätter med lång tillagningstid kan man spara tid och energi genom att använda
tryckkokare vilket dessutom gör det möjligt att bevara vitaminerna i livsmedlen.
• Försäkra dig om att tryckkokaren innehåller tillräckligt med vätska, eftersom överhettning orsakad av
för lite vätska kan skada tryckkokaren och kokzonen.
• Om det är möjligt ska man alltid täcka grytorna med ett lock som passar.
• Välj en gryta som lämpar sig för den mängd mat som ska tillagas. En stor gryta som är halvtom
innebär onödig energiförbrukning.
4.8 Effektnivåer
Effekten för kokzonen kan justeras till olika nivåer. I tabellen finns anvisningar för olika typer av tillagning.
Effektnivå
U
0
1-4
5-8
9 - 12
13 - 14
15
P
Lämplig för
Uppvärmning av mat
Läge OFF
Tillagning av mindre mängder mat (minsta effekt)
Tillagning
Tillagning av stora mängder mat, grillning av större
stycken
Grillning, fritering med mjöl
Grillning
Grilla / Bryna, tillaga (max effekt)
179
Anvisningar till användaren
5. ANVÄNDNING AV HÄLLEN
5.1 Allmänna råd och varningar
Vid den första anslutningen till elnätet genomgår hällen automatiskt en funktionskontroll och alla
indikeringslampor tänds i några sekunder.
Efter användning ska man stänga av plattorna med hjälp av de kommandon som beskrivs i avsnitt “5.4
Avstängning av kokzon”. Lita aldrig enbart på detektorn för närvaro av kokkärl.
Placera inga metallföremål, som husgeråd eller bestick, på induktionshällens yta eftersom de kan
överhettas. Fara för brännskada.
5.2 Kontrollpanel
Alla hällens kontroller och knappar är grupperade på frontpanelen. Användningen av induktionshällen
sker via sensorknapparna Touch-Control. Rör lätt vid en symbol på ytan i glaskeramik. Varje korrekt
tryckning bekräftas av en ljudsignal.
Knapp ON/OFF: med hjälp av denna knapp kan man sätta
på och stänga av kokzonen.
Knapp för snabbinställning: ökar effektnivån snabbare
efter förinställda värden (5 - 10 - 15 - P).
Knapp för höjning av effektnivå: höjer effektnivån eller
förlänger tillagningstiden.
Knapp för sensorspärr touch: genom att hålla denna
knapp intryckt i 3 sekunder inaktiverar/aktiverar man spärren.
kontrollzon kokplatta
Timerknapp: aktiverar timern för automatisk avstängning.
Knapp för sänkning av effektnivå: sänker effektnivån eller
minskar tillagningstiden.
5.3 Påslagning av kokzon
För att aktivera en kokzon håller man knappen för On/Off
Displayen visar värdet 0 (noll). Med hjälp av knapparna
nedtryckt i minst 2 sekunder.
och
kan man ställa in en
tillagningseffekt på mellan 1 och 15.
Man kan även välja förinställda värden genom att trycka på knappen
. Effektvärdet varierar mellan
förinställda värden, 5 - 10 - 15 - P (maximal effekt).
Om du inte väljer ett effektvärde inom några sekunder efter att ha aktiverat kokzonen inaktiveras denna
automatiskt.
För att aktivera funktionen för uppvärmning av mat
180
, från läge 0 (noll), trycker man på knappen
.
Anvisningar till användaren
5.4 Avstängning av kokzon
För att inaktivera en kokzon ska man hålla knappen On/Off
intryckt i minst 2 sekunder.
Effektvärdet upphör att visas på displayen.
För att stänga av alla kokzoner samtidigt ska man hålla knappen On/Off
för en av de aktiverade
kokzonerna intryckt i minst 5 sekunder.
5.5 Restvärme
Om kokzonen fortfarande är varm efter avstängningen visas symbolen
på displayen. När
temperaturen sjunker under 60°C upphör symbolen att visas.
Var särskilt uppmärksam då barn befinner sig i närheten eftersom de inte kan se varningslamporna som
indikerar restvärme. Efter användningen förblir kokzonerna mycket varma under en viss tid, trots att de
är avstängda. Undvik att barn sätter händerna på spishällen.
5.6 Automatisk kontroll av temperaturen
Med hjälp av denna funktion kan man hålla tillagningstemperaturen konstant. När önskat nivå uppnåtts
trycker man samtidigt in knapparna
och
för aktuell zon. Det elektroniska kretskortet ser
därmed till att hålla tillagningsnivån jämn.
181
Anvisningar till användaren
5.7 Timer för automatisk avstängning av kokzon
Efter att man aktiverat kokzonen och valt önskad effektnivå kan man programmera hällen att automatiskt
stängas av efter en viss tid (mellan 1 och 99 minuter).
5.7.1 Inställning av tillagningstid
Håll knappen
intryckt i 2 sekunder. Displayen visar texten
och en blinkande punkt för att visa
att timern ändras.
Ställ in den tillagningstid som önskas med hjälp av knapparna
och
(håll knapparna intryckta
för att snabbare bläddra fram rätt tid).
Under 5 sekunder visar displayen den tid som ställts in och återgår sedan till att visa den inställda
effektnivån.
5.7.2 Ändring av inställd tid
Håll knappen
intryckt i 2 sekunder; displayen visar den tid som kvarstår samt en blinkande punkt.
Ändra tillagningstiden med hjälp av knapparna
och
(håll knapparna intryckta för en snabbare
ökning). Under 5 sekunder visar displayen den inställda tiden och återgår sedan till att visa den inställda
effektnivån.
5.7.3 Vald tid har passerat
När den sista minuten går och man trycker på knappen
visas antalet sekunder som kvarstår.
Man kan använda timern med automatisk avstängning som en vanlig minuträknare. Gör enligt vad som
tidigare beskrivits med välj inte effektnivå för kokzonen.
Timern för automatisk avstängning påverkas av begränsningarna för tillagningstid, se “4.4 Begränsning
av tillagningens längd”.
182
Anvisningar till användaren
5.8 Funktionsspärr
Funktionsspärren är en anordning med hjälp av vilken man kan skydda apparaten från olämplig
användning samt se till att den inte startas av misstag. Spärren är även användbar för att förhindra att
man av misstag ändrar de tillagningsvärden som ställts in eftersom den kan aktiveras för både påslagen
och avstängd häll.
5.8.1 Aktivering av funktionsspärr
Tryck in knappen
texten
i minst 3 sekunder; en ljudsignal för bekräftelse aktiveras och displayen visar
i 2 sekunder.
Kontrollerna är nu spärrade och när man trycker på någon av knapparna visas texten
Av säkerhetsskäl förblir knappen
.
aktiverad. Man kan när som helst stänga av kokzonen eller hela
hällen, även med spärren aktiverad.
5.8.2 Inaktivering av funktionsspärr
Tryck in knappen
i minst 3 sekunder; en ljudsignal för bekräftelse aktiveras.
Kontrollerna är därmed frikopplade och man kan använda alla knapparna igen.
5.9 Effekthantering
För att optimera förbrukningen kan enheten som bildas av två plattor (se bilden nedan) inte distribuera
mer än en viss maximal effekt. Om den inställda effekten för de båda plattorna överstiger den tillåtna
effekten ser det elektroniska kretskortet automatiskt till att bibehålla den möjliga maximala nivån genom
att ändra effekten som distribueras av plattorna. På displayen visas alltid den effektnivå som valts av det
elektroniska kretskortet.
Den kokzon som senast ställdes in har företräde.
183
Anvisningar till användaren
5.10 Undermeny (Automatisk funktionsspärr - Show room - ECO-logic)
Hällen är försedd med en undermeny med vilken man kan aktivera eller inaktivera vissa parametrar:
1 Automatisk funktionsspärr: genom att aktivera detta läge kommer funktionsspärren (se 5.8
Funktionsspärr) att aktiveras automatiskt ett par minuter efter användarens senaste ingripande.
2 Show room: när man aktiverar detta läge stänger apparaten av värmeelementen men behåller
kontrollpanelen påslagen (används för visning i affären). För att använda hällen normalt ska man
ställa in detta läge till "n".
När läget Show room är aktiverat blinkar texten “SH” på displayen var femte minut.
3 ECO-logic (endast på vissa modeller): genom att aktivera detta läge justerar hällens elektronik
automatiskt effekten med hänsyn till den maximala förbrukning som ställts in: 2, 3 eller 4 kW. För att
använda hällen vid maximal effekt ska man ställa in detta läge till "n".
5.10.1Ändring av inställningar undermeny
Tryck ned knappen
för den främre vänstra plattan, med alla kokzoner avstängda, och håll den
nedtryckt i minst 5 sekunder.
Kokzonens display visar siffran för den inställning som för tillfället ändras (1: automatisk funktionsspärr,
2: show room, 3: ECO-logic) med aktuellt värde intill (
visar
: inaktiverad). Till exempel
att den automatiska funktionsspärren är inaktiverad.
Med hjälp av knapparna
“
: aktiverad ;
och
kan man ändra inställningen och ställa in värdet till “
”; vad gäller ändring av parametern för ECO-logic kan man välja följande värden:
(3 kW),
(4 kW) och
” eller till
(2 kW),
(maximal förbrukning). För att gå vidare och ändra de följande
inställningarna trycker man på knappen
.
På hällar av modellen med tre lågor i rad ska kontrollen av undermenyn betraktas som uppdelad i
separata zoner. Upprepa konfigurationen för vänster zon (enkel platta) och för höger zon (dubbel platta).
184
Anvisningar till användaren
5.11 Tillagningstabell
I följande tabell anges de effektvärden som kan ställas in och för varje värde anges den typ av livsmedel
som hör ihop med aktuell effektnivå. Värdena kan variera enligt livsmedlens kvantitet och konsumentens
smak.
INSTÄLLD NIVÅ
U
1-4
5-9
10 - 12
13 - 15
P
TYP AV LIVSMEDEL
För att smälta smör, choklad och liknande.
För att värma mat, bibehålla små vattenmängder kokande, vispa såser med
äggulor eller smör.
För att tillaga fasta och flytande livsmedel, för att hålla vatten kokande, för att tina
upp frysta livsmedel, för att göra omeletter med 2-3 ägg, för att tillaga frukt- och
grönsaksrätter och andra maträtter.
Tillagning av kött, fisk och grönsaker i sås, tillagning av rätter med mer eller
mindre vatten, tillagning av marmellader o.s.v.
Stekar eller helstekt fisk, biffar, lever, kött och fisk som ska brynas, ägg o.s.v.
Fritera pommes frites i olja o.s.v., koka upp vatten snabbt.
För att få en god effekt och en lämplig energiförbrukning är det mycket viktigt att
endast använda kärl som lämpar sig för tillagning på elspis:
- Kärlens botten ska vara mycket tjock och helt plan; dessutom ska kärlen
vara rena och torra, vilket även gäller för spishällen.
- Använd inte kärl av gjutjärn eller med sträv botten eftersom detta kan leda till
att hällen repas.
Diametern på kärlens botten ska motsvara diametern på cirkeln som markerar
kokzonen; om så inte sker slösar man energi.
185
Anvisningar till användaren
6. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Apparatens eltillförsel ska brytas innan man påbörjar någon typ av arbete på apparaten.
Man bör spärra hällen via låsknappen inför eventuella rengöringsarbeten för att undvika åtkomst till den
sekundära menyn av misstag.
Rengör aldrig hällen med ångstråle.
6.1 Rengöring av glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen ska rengöras regelbundet, helst efter varje användning. Vänta tills symbolen
försvinner från alla displayer.
Eventuella ljusa spår efter att ha använt kastruller med aluminiumbotten kan avlägsnas
med en trasa som doppats i vinäger.
Om det efter tillagningen blir kvar brända rester ska du avlägsna dem med den
medföljande skrapan, skölja med vatten och eftertorka med en ren trasa. En
kontinuerlig användning av skrapan reducerar användningen av kemiska produkter
avsevärt vid den dagliga rengöringen av hällen.
Använd inte någon typ av slipmedel eller frätande ämnen (t.ex. produkter i pulverform,
ungsrengöringssprayer, fläckborttagningsmedel eller metallsvampar).
Sandkorn som kan ha fallit på hällen i samband med sköljning av sallad eller potatis kan skrapa hällens
yta när man flyttar kastrullerna!
Torka därför omedelbart bort eventuella sandkorn från hällens yta.
Kromförändringar har ingen betydelse för glaskeramikens funktion och stabilitet. Det handlar i själva
verket inte om förändringar av hällens material, utan om matrester som inte tagits bort och som
förkolnat.
Det kan uppstå glansiga ytor som orsakas av att kastrullernas bottnar gnids mot hällen, särskilt om de
förstnämnda är av aluminium, eller av användning av olämpliga rengöringsmedel. Dessa är svåra att få
bort med hjälp av vanliga rengöringsprodukter. Det kan visa sig nödvändigt att rengöra flera gånger.
Användning av starka rengöringsprodukter, eller friktionen med kastrullernas botten, kan med tiden
smärgla hällens dekorationer och kan bidra till att fläckar uppstår.
6.2 Rengöring en gång i veckan
Rengör och behandla hällen en gång i veckan. Använd en vanlig produkt för rengöring av glaskeramik.
Följ alltid anvisningarna från tillverkaren. Det silikon som finns i dessa produkter skapar en skyddsfilm
som skyddar mot vatten och smuts. Alla fläckar stannar på skyddsfilmen och kan därmed enkelt tas bort.
Torka ytan med en ren trasa. Se till att inga rester från rengöringsmedel förblir på tillagningsytan
eftersom sådana ämnen reagerar kraftigt när hällen sedan värms upp igen vilket kan förändra ytans
struktur.
186
Anvisningar till användaren
7. ÄR DET NÅGOT SOM INTE FUNGERAR?
PROBLEM
-
Hällen fungerar inte.
-
-
Tillagningsresultaten är inte
tillfredsställande.
-
MÖJLIGA ORSAKER
Hällen är inte ansluten eller
huvudströmbrytaren är inte på.
Det är elavbrott.
En säkring har gått, alternativt har
den automatiska brytaren i
hushållets elsystem aktiverats.
Sensorknapparna har spärrats
(barnspärr).
Knapparna är delvis täckta av en
fuktig trasa, vätska eller ett
metallföremål.
Olämpliga kastruller har använts.
-
-
-
Temperaturen är för hög eller för låg.
Hällen är smutsig.
-
Kokhällen producerar rök.
Felmeddelandet E2 signaleras och
man hör en ljudsignal som är tillfälligt
begränsad.
-
Följande felkod visas: E1 - E3 - E4 E5 - E6 - E7
Säkringarna går kontinuerligt eller
hushållets automatiska brytare
utlöses kontinuerligt.
-
Kastrullerna som används ger ljud
ifrån sig.
-
Kylfläkten fortsätter att vara aktiverad även efter att hällen stängts av.
Det hörs ljud som om något knakar
eller smäller.
Det finns brott eller sprickor på hällen.
-
Mat har kokat över.
Det har skett en aktivering av Touch-Control-knapparna orsakad
av mat som fallit på hällen, från
kastruller eller andra föremål.
Ett tekniskt fel har uppstått.
-
ÅTGÄRD
Sätt på huvudströmbrytaren.
Kontrollera strömtillförseln.
Byt ut säkringen eller återställ den
automatiska brytaren i hushållet.
Lås
upp
sensorknapparna
(barnspärr).
Avlägsna hindret.
Se kapitel «Kastruller som ska
användas för tillagning med
induktion».
Konsultera
matlagningshandboken.
Rengör hällen efter tillagningen.
Låt den kylas av innan du rengör
den.
Använd en större kastrull.
Rengör ytan eller avlägsna
föremålet.
Kontakta Teknisk Service.
-
Kontakta Teknisk Service eller en
elektriker.
De innebär ingen fara för hällen eller kastrullen.
Detta
är
normalt
eftersom
elektroniken måste kylas av.
Detta har tekniska orsaker och
kan inte undvikas.
-
Detta är normalt för en del typer
av kastruller.
Om det skulle bildas en spricka på
glashällen eller om den skulle gå
sönder ska du omedelbart stänga
av den. Koppla från den elektriska
matningen och kontakta Teknisk
Service.
187
Anvisningar till installatören
8. INSTALLATION
8.1 Säkerhetsanvisningar för montering i köksmöbler
INNAN
MAN
INSTALLERAR
APPARATEN SKA MAN TA PÅ
SIG
PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING.
Fanér, lim eller plastbeklädnad på intilliggande möbler måste vara värmebeständigt (>90?). Om de inte
är tillräckligt värmetåliga kan de med tiden deformeras.
Minimiavstånd mellan köksfläkten och tillagningsytan måste minst motsvara det avstånd som anges i
monteringsinstruktionerna för köksfläkten.
Man måste även respektera minimiavstånden för utskärningarna i ytan på den bakre sidan enligt vad
som anges på monteringsritningarna.
8.2 Inskärning i arbetsytan
Följande ingrepp kräver mureri- och/eller snickeriarbeten som måste utföras av en fackman.
Installationen kan utföras på olika material såsom murverk, metall, solitt trä eller plastlaminerat trä under
förutsättning att dessa är värmebeständiga (T 90°C).
Gör ett hål i möbelns toppyta med de mått som anges på bilden och se till att det finns ett minsta avstånd
A från den bakre kanten.
Denna apparat kan ställas intill väggar som överskrider arbetsbänkens höjd, förutsatt att man bibehåller
minimiavståndet B som visas på bilden för att undvika skador till följd av överhettning.
Se till att avståndet mellan hällen och eventuella hyllor ovanför är minst C.
8.2.1 Mått för inbyggnad i ytor med fasad kant
L (mm)
300
600
700
900
188
X (mm)
270
560
560
878
Y (mm)
490
490
490
490
A (mm)
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
B (mm)
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
C (mm)
750 min.
750 min.
750 min.
750 min.
Anvisningar till installatören
L (mm)
900
X (mm)
882
Y (mm)
332
A (mm)
50 min.
B (mm)
50 min.
C (mm)
750 min.
8.2.2 Mått för inbyggnad kant i kant
L (mm)
300
600
700
900
X (mm)
270
560
665
878
Y (mm)
490
490
490
490
G (mm)
304
604
704
904
H (mm)
519
519
519
519
A (mm)
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
B (mm)
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
C (mm)
750 min.
750 min.
750 min.
750 min.
L (mm)
900
X (mm)
882
Y (mm)
332
G (mm)
904
H (mm)
354
A (mm)
50 min.
B (mm)
50 min.
C (mm)
750 min.
Efter att ha spridit ut den självhäftande duken (A)
(se 8.5 Tätning av spishällen) över glasytan och
efter att ha placerat och fäst hällen ska man fylla
kanterna med det isolerande silikonet (B) och torka
bort eventuellt överflöd. Om man behöver flytta
glaskeramikhällen igen ska man skära bort silikonet
med en fickkniv innan man försöker flytta den (C).
Man ska använda så pass mycket silikon att det håller tätt mellan hällen och toppytan, men inte så
mycket så att apparaten fäster vid toppytan. För anvisningar om hur man fixerar apparaten se “8.6
Fixering med byglar”.
189
Anvisningar till installatören
8.3 Inbyggnad
8.3.1 I neutralt utrymme eller lådor
Om det finns andra möbler (sidoväggar, lådor etc.)
under hällen måste en dubbel botten installeras på
ett avstånd om minst 30 mm från hällens undersida
för att undvika oavsiktlig kontakt. Den dubbla
bottnen ska kunna avlägsnas endast med hjälp av
avsedda verktyg.
med öppning i botten
med öppning på baksidan
8.3.2 I utrymme för inbyggnad av ugn
Installation av en ugn utan kylfläkt under hällen är inte tillåten.
Avståndet mellan induktionshällen och köksmöblerna eller inbyggnadsmöbler måste vara sådant att en
tillräcklig ventilation och tillräcklig luftutmatning kan garanteras.
Ta bort den tvärgående främre listen på möbeln (om nödvändigt) för att skapa en öppning för luftflöde på
minst 4 mm under arbetsytan och längs hela apparatens bredd.
Vid installation ovanpå en ugn, en diskmaskin eller ett kylskåp är det nödvändigt att lämna ett utrymme
på minst 5 cm mellan hällens botten och toppen av produkten installerad under.
med öppning endast i botten
190
med öppning i botten och på baksidan
Anvisningar till installatören
8.4 Ventilation
Nedan illustreras två lämpliga installationer för en korrekt ventilation och en felaktig installation som ska
undvikas.
Oavsett typ av installation får ventilationsgallret som är placerat på produktens framsida aldrig täckas
över.
8.5 Tätning av spishällen
För att undvika att det tränger in vätska mellan
spishällens ram och arbetsbänken ska man innan
monteringen placera den tätning som medföljer
längs hela hällens omkrets.
Fäst inte hällen med hjälp av silikon, eftersom det då, om det skulle behövas, inte går att montera ned
hällen utan att skada den.
8.6 Fixering med byglar
Fäst spishällen vid strukturen med hjälp av medföljande
fästbyglar.
För att korrekt fästa byglarna A vid toppytan ska man skruva
fast dem i hålen på höljets sida.
Var noga vid fixeringen av byglarna; om man drar åt dem för mycket kan glaset spännas och därmed
spricka.
191
Anvisningar till installatören
8.7
Elektrisk anslutning
Försäkra dig om att spänningen och dimensionerna för matningslinjen motsvarar de egenskaper som
anges på dekalen som är placerad under apparatens hölje. Denna dekal får aldrig avlägsnas.
ELEKTRISK ANSLUTNING AV SPISHÄLLEN SKA GENOMFÖRAS AV BEHÖRIG TEKNIKER.
INNAN NÅGOT INGRIPANDE GÖRS PÅ APPARATEN SKA STRÖMTILLFÖRSELN KOPPLAS FRÅN.
ELSYSTEMET
SKA
OVILLKORLIGEN
JORDAS
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELSYSTEM.
I
ENLIGHET
MED
GÄLLANDE
VID FALL AV ANSLUTNING TILL ELNÄTET VIA UTTAG OCH KONTAKT MÅSTE BÅDA DESSA VARA
AV SAMMA TYP OCH ANSLUTAS TILL MATNINGSKABELN I ENLIGHET MED GÄLLANDE
BESTÄMMELSER.
UTTAGET MÅSTE VARA TILLGÄNGLIGT ÄVEN NÄR APPARATEN HAR
BYGGTS IN. DRA ALDRIG UT KONTAKTEN GENOM ATT DRA I NÄTKABELN.
OMEDELBART EFTER INSTALLATIONEN SKA EN KORT PROVKÖRNING AV APPARATEN
GENOMFÖRAS DÅ DE ANVISNINGAR SOM TIDIGARE ANGIVITS SKA FÖLJAS. OM APPARATEN
INTE FUNGERAR SKA MAN, EFTER ATT HA FÖRSÄKRAT SIG OM ATT MAN FÖLJT
ANVISNINGARNA KORREKT, KOPPLA BORT APPARATEN FRÅN ELNÄTET OCH KONTAKTA
NÄRMASTE SERVICEVERKSTAD. FÖRSÖK ALDRIG SJÄLV ATT REPARERA APPARATEN.
FÖR MATNINGSKABELN GENOM MÖBELNS BAKRE DEL OCH VAR NOGA ATT DEN INTE
KOMMER I KONTAKT MED HÄLLENS NEDRE HÖLJE ELLER MED EN EVENTUELL UGN SOM
BYGGTS IN UNDER DEN.
JORDNINGSLEDNINGEN SKA VARA LÄNGRE ÄN ELLEDNINGARNA, SÅ ATT DEN, OM KABELN
DRAS UR UTTAGET, ÄR DEN SISTA ATT LOSSNA.
UNDVIK ATT ANVÄNDA TRANSFORMATORER, ADAPTRAR OCH SHUNTANSLUTNINGAR
EFTERSOM DESSA KAN ORSAKA ÖVERHETTNING OCH FÖRBRÄNNINGAR.
OM UGNEN HAR EN FAST ANSLUTNING SKA APPARATENS ELKABEL FÖRSES MED EN
FLERPOLIG BRYTARE MED ETT KONTAKTÖPPNINGSAVSTÅND PÅ 3 mm, ELLER MER. PLACERA
AVBRYTAREN LÄTTILLGÄNGLIGT I NÄRHETEN AV APPARATEN.
Tillverkaren avskriver sig allt ansvar för person- eller sakskador som uppstått på grund av
nonchalerande av ovanstående föreskrifter eller för ingrepp på någon av utrustningens delar.
192
Anvisningar till installatören
TYPER AV MÖJLIGA
ANSLUTNINGAR
TYP AV KABEL
(om den inte finns)
380
-
415
V
3N~ med fem ledningar
5 x 2,5 mm²
H05V2V2-F
380
-
415
V
2N~ med fyra ledningar
4 x 2,5 mm²
H05V2V2-F
220
-
240
V
3~ med fyra ledningar
4 x 2,5 mm²
H05V2V2-F
220
-
240
V
1N~ med tre ledningar
3 x 4 mm²
H05V2V2-F
220
-
240
V
1N~ med tre ledningar
3 x 6 mm²
H05V2V2-F
70 - 90
60 - 70
60 - 70 -90
TYP AV
HÄLL
(CM)
Läs noga dekalen för anslutning som är placerad under apparaten eller som sitter runt matningskabeln.
Använd värmetåliga kablar av typen H05V2V2-F som tål minst 90 °C.
De matningskablar som anges ovan är dimensionerade med hänsyn till sammanlagringsfaktorn (i
överensstämmelse med standard EN 60335-2-6).
193
Anvisningar till installatören
8.7.1 Schema kopplingsplint
Schemat intill visar kopplingsplinten sedd underifrån, utan
några kablar anslutna. Anslutningen mellan klämmorna 4
och 5 måste alltid finnas där.
194