Gläntan VB vt-14 - Frilufts Förskolor

Comments

Transcription

Gläntan VB vt-14 - Frilufts Förskolor
Verksamhetsberättelse
Våren 2014
Gläntans Förskola
Verksamhetsberättelse våren 2014 Frilufts Förskolor Gläntan.
0(10)
Gläntan är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor.
Gläntans lokaler ligger i ett bostadsområde och har närhet till fina
naturområden samt Mälaren. Vi arbetar efter Lpfö 98:10 samt
Frilufts Förskolors Gröna tråd och Öva-pröva-läraplan. Vår metod är
att arbeta med utomhus- och naturpedagogik och därigenom utgöra
ett komplement till barnens övriga tid och liv. Veda & Barke är med
barnen och följer dem i olika grupper: Upptäckare (1-3 år),
Utforskare I och II (3-4 år) och Äventyrare (4-5 år).
Vi har en egen kokerska som lagar vår goda mat efter
Livsmedelverkets riktlinjer för förskola och skola.
Personalgruppen
På Gläntan har det under våren arbetat 12 personer:
Jenny Lejonkvist
barnskötare
34 tim
Emma Wendell
barnskötare
38 tim
Haleh Torabi
barnskötare
35 tim
Susanna von Rosen (vikarie)
barnskötare
30 tim
Peter Eriksson
barnskötare
30 tim
Rajka Duric
barnskötare
40 tim
Elisabeth Hedegran
förskollärare
30 tim
Ulviyya Jutenäs
barnskötare
38 tim
Victoria Westerberg
förskollärare
40 tim
Mia Wikström
barnskötare
35 tim
Marina Skogwik
kokerska
25 tim
Annica Norén är förskolechef och arbetar 40 tim/v. (Annica är också
förskolechef på Dungens förskola).
Vi har haft sex planeringsmöten under våren. Vi har sett en film från UR
(Utbildningsradion) som handlade om hur utvecklingsprocesser gällande
pedagogisk dokumentation kan förbättras och fortsatta diskussioner har pågått
under terminen i olika mötes forum. Förskolans miljöplan lyftes – hur arbetar vi
med den i våra respektive grupper? Vi har diskuterat hur vi arbetar med vår
1(10)
Likabehandlingsplan och Barnkonventionen samt diskuterat säkerhetsrutiner och
hur aktiviteter på gården kan förbättras. Vi har diskuterat och sett över
förskolans organisation inför nästa läsår samt utvärderat vårens
verksamhetsplan för förskolan och respektive grupp.
I januari hade vi en planeringsdag där huvudmålen för verksamheten och varje
grupp på förskolan lades upp. Två pedagoger var på Utforskare I träff och två
pedagoger var på Utforskare II träff under februari med övriga pedagoger inom
Frilufts Förskolor. En pedagog var på naturis utbildning i februari på
Naturskolan i Sollentuna. En pedagog var på Friluftsförskolors gemensamma
Veda & Barke utbildning i mars. I maj deltog tre pedagoger på ”Hitta vilse”
utbildning tillsammans med övriga pedagoger inom Friluftsförskolor samt två
förskollärare deltog i Friluftsförskolors gemensamma förskollärarträff i maj. De
flesta pedagoger har haft 1 timme enskild planering samt 1 timme
gruppvisplanering varje vecka.
Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjuds ett utvecklingssamtal
med respektive föräldrar. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där
föräldern får en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan
pedagogen och föräldrar diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Jagutveckling,
Socialkompetens, Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt
Naturveteskap och Teknik.
I ”Min bok” dokumenterar vi under rubrikerna Jagutveckling, Socialutveckling,
Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt Naturvetenskap och Teknik.
Vi dokumenterar barns lärande där barns tankar och ord visas i en pedagogisk
dokumentation.
Barngruppen
Vi har haft 53 barn på Gläntan under vårterminen.
Upptäckarna har varit 13 barn och 3 pedagoger.
Utforskare I har varit 12 barn och 2 pedagoger.
Utforskare II har varit 13 barn och 2 pedagoger.
Äventyrarna har varit 15 barn och 3 pedagoger.
Föräldrasamverkan
Föräldrarna får veckobrev varje vecka från sin grupp samt kontinuerlig
information från Annica. På vår anslagstavla i hallen hängs de senaste breven
samt annan information upp. Där hänger också Lpfö 98:10, Stockholm Stads
2(10)
förskoleplan, verksamhetsplan m.m. På väggarna inomhus dokumenteras
verksamheten med teckningar och fotografier kopplat till de olika målen.
I mars hade vi Dropp-ut fika, gruppernas olika pedagogiska dokumentation fanns
att titta på både i vår ute – och innemiljö. Vi visade även en film med axplock
från vår verksamhet i de olika grupperna. Barn, föräldrar och pedagoger fikade
tillsammans.
I april uppmärksammade vi påsken genom att barn och pedagoger gick ett ”påsk
spår” med olika frågor och sedan åt vi påsk-lunch på förskolan.
I maj genomförde vi en gemensam miljövecka på förskolan. Hela Gläntan hade en
gemensam planering för veckans olika aktiviteter utifrån ålder och grupp. Vi
hade beställt material bestående av påsar, handskar etc. från Håll Sverige Rent
som alla barn och pedagoger fick användning av när de var ute i närmiljön och på
väg till och från skogen samlade ihop skräp de hittade efter vägen. En del av
detta användes sedan för att göra ”tavlor”. Veckan avslutades med att alla barn
och pedagoger var inbjudna att se återvinningsteatern ”Utflykten”, spelad av
Bengt på Dungen och Elisabeth på Gläntan.
Förskolans dag firade vi i maj med maskerad, under förmiddagen träffades
Gläntan, Dungen och Riddersborg i ”månbasen” där det sjöngs tillsammans och
alla fick även prova på yoga på ett lekfullt sätt, genom bilder på olika djur som
skulle imiteras med kroppen och olika rörelser.
I maj hade vi ett samverkansmöte. Föräldrar, Annica och pedagoger från
Gläntan och Dungen deltog. Vi diskuterade bland annat vilken rutin förskolan har
vid ordinarie pedagogers frånvaro, frågor från föräldrar var bland annat om
möjlighet finns att införskaffa mindre bestick som ett komplement till
”vuxenbesticken” då det kan vara svårt för vissa barn att äta med de stora
besticken etc.
I juni hade vi vår traditionella sommarfest med pick-nick i Riddersviks parken
för alla barn, föräldrar, syskon och pedagoger.
Verksamheten
Vår skogsverksamhet är på tisdagar - torsdagar för de olika grupperna. Då äter
och vilar vi i skogen, beroende på årstid och barngrupp. Vi arbetar efter tryggt,
roligt och lärorikt och följer årstiderna och anpassar aktiviteterna efter vår
Öva, pröva, läraplan samt specifika mål för varje grupp. De dagar vi inte går till
skogen har vi aktiviteter på gården, t.ex. skapande och odling eller också leker vi
utanför gården eller i närområdet. På vintern åker vi mycket pulka och skidor i
hästparken. Pedagogernas planeringar ligger på måndagar och fredagar.
3(10)
Veda & Barke är med i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. Veda &
Barke är också med i vår vardag på förskolan och är ett pedagogiskt hjälpmedel
när vi vill ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis,
presentera något nytt m.m. Veda & Barke inleder också ofta någon saga,
presenterar en sång eller aktivitet.
Varje fredag har vi haft en gemensam sångsamling ute på gården.
Pedagogerna turas om att hålla i samlingen och olika sånger sjöngs och ibland
spelas det teater för barnen.
Vi uppmärksammar barnens födelsedag med sång och anslag på
dörren.
Ni kan läsa mer om verksamheten i respektive grupps
verksamhetsberättelse
Vi pedagoger på Gläntan hade följande utvecklingsmål under våren:
* Implementera likabehandlingsplanens kartläggning och koppla det
till respektive barngrupp
* Arbeta med Grön Flagg (Temat: Livsstil och Hälsa.)
*Fokusera på Språk och kommunikation samt matematik och motorik
* Arbeta med barnkonventionen
* Vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen
Barnkonventionsarbetet, Likabehandlingsplanen, och Livsstil och Hälsa har gått
hand i hand i verksamheten under vårterminen. Pedagogerna har arbetat med
material från Rädda barnen om Barnkonventionen. Bland annat inom området ”jag
kan” där vi pratat och bekräftat barnen i att ”våga vara med”, ge barnen
inflytande över sin dag på förskolan etc.
En grupp har gjort en kopia av Gläntan av kartong där barnen sedan fått sätta
upp ett foto av sig själv på den plats de tycker är tryggast/roligast på förskolan.
I Grön Flagg temat har barnen fått prova på och arbetat med: olika
rörelseaktiviteter, kompismassage, yoga etc.
TACK ALLA BARN, FÖRÄLDRAR OCH PEDAGOGER FÖR EN TRYGG, ROLIG
OCH LÄRORIK VÅR 2014!
Verksamhetsberättelse Upptäckarna Gläntan VT-14
4(10)
Jagutveckling: Varje morgon börjar vi med en samling tillsammans med Veda och
Barke, vi börjar med namnsången och efteråt pratar vi om de som inte är
närvarande. Det skapar en ”vikänsla”, vårt mål är att alla barn ska känna sig
sedda och trygga. På samlingarna får barnen vara med och önska sånger och
ramsor.
Under våren har vi fortsatt vårt arbete med ”du kan”, t.ex. av och påklädning,
bära sin egen ryggsäck, gå själv till utflyktsplatser, äta själv mm. Vi uppmuntrar
barnen att prova själv och när de klarar av saker själv syns glädjen och då stärks
självförtroendet och självkänslan hos barnet.
Socialkompetens: Vi är väldigt tydliga med våra rutiner och regler, t.ex. hur är
man en bra kompis, att hjälpa varandra, vart våra gränser går i skogen och vad
man får göra i skogen, turtagning och att respektera allas olikheter. Alla barn
har lika värde (vår likabehandlingsplan)
Barnen får ofta vara med och bestämma vilken skog/naturområde vi ska gå till,
barnens inflytande är en viktig del i vårt arbete. I den fria leken bestämmer
barnen själva vad de vill göra.
Barnen uppskattar att få hjälpa till med vardagliga sysslor som t.ex. hjälpa till
att duka, städa efter lek och att slänga sopor. De blir glada och känner sig stora
när de får hjälpa till.
Språk och kommunikation: Vi delar ofta upp oss i tre grupper då vi tycker att vi
ser barnen bättre och får mer tid till barnen. De tysta och blyga barnen vågar ta
för sig mera och vågar göra sig mer hörda. I de mindre barngrupperna får vi mer
tid till att prata och lyssna på varje barn. Vi övar på språkförståelse genom att
ge barnen små uppdrag t.ex. hämta en stor/liten pinne, stor/liten sten. Vi
sjunger mycket sånger, rim och ramsor. De barn som inte kan prata gör ljud och
rörelser och känner sig delaktiga. Vi läser mycket böcker och pekböcker, ibland
använder vi oss av flanosagor. Under våren har vi använt oss av memory, vi
började med att prata om bilderna, vad det var på dem och sen fick barnen
försöka hitta två likadana, vi pratade mycket likheter/olikheter. Under perioden
januari-mars fokuserade vi mycket på språk och kommunikation.
Matematik: I skogen använder vi mycket benämningar och jämförelser med
stora/små stenar, pinnar, kottar mm. Vi räknar antal, många eller en.
Vi pratar mycket om olikheter och likheter som har varit en del av vårt Grön
Flagg tema denna termin. I sandlådan räknar vi kakor och pratar om former på
kakor och slott. På samlingarna använder vi oss av räkneramsor och vi räknar ofta
hur många vi är, det tycker barnen är roligt.
Vi har använt oss av olika matematiska begrepp som bakom, framför, bredvid
osv. Med hjälp av begreppen har vi tillsammans bildat olika former som t.ex.
5(10)
cirkel eller långt led. Under perioden april-juni har vi fokuserat mycket på
matematik.
Naturvetenskap och teknik: I skogen tittar vi mycket på smådjur och vi pratar
om t.ex. vart de bor och vad de äter. Vi pratar om årstider, t.ex. nu på våren har
vi pratat om träden, löven och blommorna. Vi har hoppat och lekt i vattenpölar,
det tröttnar vi aldrig på. I skogen byggde vi barkbåtar av barkbitar som barnen
hittade, vi tog med dem hem till Gläntan och gjorde ett experiment med barnen,
vad händer när vi lägger dem i vatten? Alla tyckte att det var roligt att leka med
båtarna i vattenbaljan. Under våren har vi tagit med oss hammare och spik och
låtit barnen hamra på nerfallna träd stockar, väldigt uppskattat av barnen.
Motorik/Grovmotorik: Vi övar mycket på att kunna röra sig själv och kunna gå
själv, det kan vara en utmaning att gå i skogen bland rötter och buskar.
Att klättra på berg, nedfallna träd och i buskar är jättekul och en bra utmaning
för barnen. Vi arbetar mycket med ”du kan”, ramlar barnen, eller inte lyckas
komma upp eller ned för en backe får de först försöka själva innan vi hjälper till.
Ibland leker Veda och Barke kurragömma med barnen och de tycker att det är
jätteroligt att leta efter dem. Ibland på fredagar har vi på Gläntans
gemensamma samling gjort rörelselekar/gymnastik, då vi har livsstil och hälsa
som Grön Flagg tema.
Finmotorik: Dagligen vid matsituationer övar vi på att barnen ska kunna hantera
sked och äta med den, hålla i sin mugg och dricka. Av och påklädning övar vi också
på dagligen. I skogen får barnen så mycket som möjligt försöka hantera sin egen
ryggsäck, att öppna och plocka ut matsäcken och äta den och efteråt lägga
tillbaka allt i ryggsäcken. I skapandet övas det mycket på finmotorik bl.a. rita
med penna, måla med pensel, klippa med sax. Allt detta tar vi med oss till skogen
och arbetar med i naturen. Ibland tar vi fram plusplus, knoppar och pussel som
barnen jobbar med under stor koncentration. Under april-juni har vi fokuserat
mycket på motoriken.
Utvecklingsmål för hösten 2014:
Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation.
Under hösten kommer hela Gläntan att fokusera på jagutveckling,
socialkompetens och naturvetenskap och teknik.
Jenny, Emma och Sanna
Verksamhetsberättelse Utforskare I Gläntan VT-14
6(10)
Jagutveckling
Att barnen får inflytande i verksamhetens innehåll är något vi anser vara mycket
viktigt. Alla barn ska ha möjlighet att framföra sina åsikter och tankar. Detta är
något vi arbetar mycket med, att barnen ska våga prata och berätta inför
gruppen och att man lyssnar och visar hänsyn då vännerna talar. Under våren har
vi fokuserat på området ”Jag kan” i arbetet med Barnkonventionen. Detta har
bland annat inneburit att vi uppmärksammat barnen på vad de kan och har lärt
sig genom att prövat och övat själva. Genom att vi lyfter och synliggör barnens
utveckling och lärande märker vi att barnen stärks, känner glädje och får en
tydligare självkänsla.
Social kompetens/ EQ
Varje dag börjar vi med en samling tillsammans där vi uppmärksammar vilka vi är
i gruppen just denna dag och vilka som inte är närvarande vilket ger en stark
sammanhållning och vi-känsla. Vi pratar om vad vi ska göra under dagen och
sjunger tillsammans. På tisdagar kommer Veda och Barke med något uppdrag,
aktivitet eller liknande. Utforskare I tränar mycket på hur man är mot varandra,
hjälper varandra och visar empati för varandra.
Språk och kommunikation
Vi anser att högläsning för barnen är en viktig del i barnens utveckling.
Biblioteksbesök har därför blivit ett naturligt inslag då vi kan låna böcker med
innehåll anpassat för vad som är aktuellt just nu. Under våren visade flera barn
ett stort intresse för berättelsen om Bockarna Bruse. Vi har därför arbetat
med berättelsen på många olika sätt som läst böcker, flano sagor, sjungit,
dramatiserat och lekt ”Bockarna Bruse”. Denna termin har vi även arbetat med
olika språk, framförallt olika modersmål vi har i gruppen. Barnen har bland annat
fått lära sig sånger på svenska, engelska och finska.
Matematik
Vi pedagoger har ett stort ansvar i vårt val av språkbruk med barnen. Genom att
välja att benämna till exempel antal, storlekar och prepositioner kan vi få in
många matematiska begrepp i barnens vardag. Utforskare I har fått göra flera
uppdrag och aktiviteter bland annat från Veda och Barke kring formerna cirkel,
triangel, kvadrat, rektangel och oval. Under påsken fick barnen sätta ihop sina
egna påskkycklingar med hjälp av en triangel, cirkel och en oval form. Maja meter
och hennes vänner är några vi har introducerat och sjungit om denna vår. De har
hjälpt barnen att få en känsla av hur lång en meter, decimeter, centimeter och
millimeter är. Barnen har på ett lustfyllt sätt fått mäta saker i naturen som är
lika länga som Maja och hennes vänner.
7(10)
Naturvetenskap och teknik
Miljöveckan är ett återkommande inslag under vårterminen. En innehållsrik vecka
då vi pratar om hur vi behandlar vår natur, återvinning och sortering. Barnen fick
under veckan plocka skräp och titta på återvinningsteatern ”Utflykten” där de
blev ”super sorterare”. Vår utevistelse ger oss möjligheten att följa
årstidsväxlingarna. Vi har gjort det mer konkret för barnen genom att följa en
specifik lönn som barnen med stor nyfikenhet har reflekterat kring.
Motorik
Barns motoriska utveckling och lärande är en del i de flesta aktiviteter på ett
eller annat sätt. Vi har därför medvetet arbetat med att få en allsidighet och
variation i våra val av aktiviteter både när det gäller grov- och fin motoriska
moment för barnen.
Grovmotorik
Denna termin har vi haft Livsstil och hälsa som tema i arbetet med Grön flagg.
Barnen har fått prova på Miniröris där de får träna koordination till musik på ett
lustfyllt sätt. Vi har sjungit och lärt oss flera nya rörelsesånger som utvecklar
barnens kroppsuppfattning. Finmotorik: Vi har på ett medvetet sätt valt
skapandeaktiviteter som på olika sätt utmanar barnens finmotorik. Genom att
bygga skapandet kring barnens intressen och med ett tydligt syfte har det väckt
en skaparlust hos många av barnen.
Utvecklingsområden för HT-14
Under höstterminen vill vi få in Likabehandlingsplanen som en naturlig del under
vår planering och i den dagliga verksamheten. Vi kommer även arbeta med att
synliggöra våra pedagogiska dokumentationer för både barn och föräldrar på
olika sätt. Detta för att få reflektioner från barnen samt att föräldrarna blir
mer delaktiga.
Victoria och Mia
Verksamhetsberättelse Utforskare II Gläntan VT-14
Jagutveckling:
8(10)
Vi har fortsatt med kompistema i grunden även denna termin. De gemensamma
lekarna har gett resultat då alla barn har velat vara med. Vi stödjer de barn som
inte vill, att våga och ”peppar” även de barn som redan kan.
Fin-och grovmotorik:
Olika hinderbanor i skogen där barnen fått balansera, hoppa på ett ben och
krypa under en stock, har vi gjort. Vi har även haft rep bana mellan två träd.
Målarbilder har vi använt oss av för att även de barn som inte brukar rita ska
vilja göra det. Därefter har de fått klippa ut bilderna.
Naturvetenskap och teknik:
Med temat vatten har vi sett vatten i fast och flytande form. Vi tog in snö som
vi smälte i en skål men även på spisen så vi fick se ånga. I avklippta
mjölkkartonger hällde vi i vatten som vi ställde ut och som då frös till is.
Under våren har vi planterat fröer och under miljöveckan har barnen fått plocka
skräp, sorterat, fått medalj samt sett på återvinningsteater ”Utflykten”.
Vid vattnet har barnen fått håva och utforska vad som kan finnas vid
strandkanten.
Matematik:
När vi varit i skogen har vi gjort olika former med hjälp av kottar, pinnar och
stenar.
Klockan har varit intressant och vi har fått en låtsasklocka där barnen kunnat
prova att flytta timvisarna samt se hur mycket klockan är.
Fallskärmen med de glada färgerna har vi använt och där har vi fått in begrepp
som antal, former, höger och vänster.
På samlingarna har vi haft räkneramsor och vi har även lagat mat i skogen.
Grön Flagg (tema livsstil och hälsa):
Miniröris, kompismassage samt yoga har vi provat på. Vi har diskuterat vad
kroppen behöver för att må bra och vad hjärtat behöver för att vi ska känna oss
glada och omtyckta.
Likabehandlingsplanen, barns inflytande/barnkonventionen:
9(10)
Vi har gjort en karta av kartong där barnen fått en bild på sig själva som de fått
placera ut där de helst vill vara (känner sig tryggast, är roligast) på Gläntan.
Pedagogisk dokumentation:
Vi har skrivit ut bilder som vi tagit på barnen i olika situationer som vi satt upp
på väggen. Några bilder har vi pratat tillsammans med barnen om. I barnens
pärmar har vi satt in bilder och barnen tycker att det är roligt att titta och visa
kompisar och pedagoger.
Språk och kommunikation:
Barnen har fått rita en teckning och utifrån den berättat en saga som en
pedagog har skrivit ner. Vi läste upp sagorna många gånger efter det.
Teatern om ”Bockarna Bruse” spelade några barn upp för övriga barn på Gläntan
då vi hade storsamling.
Socialkompetens:
Vi har pratat mycket om hur man ska vara mot varandra. Vad och hur man pratar
till varandra. Gemensamma aktiviteter har vi haft där barnen kunnat känna
delaktighet samt ”att vara en i gruppen”.
Veda och Barke:
De har varit med oss och haft olika uppdrag när vi varit i skogen och i samlingar.
Min bok:
Detta är en bok som barnen använt flitigt. Den är lättåtkomlig då vi flyttat den
till barnens nivå. Med boken sitter de och beundrar sig själva samt ser även i
kompisars böcker och i vissa fall är de med även i en kompis bok/pärm.
Vårt mål inför vårterminen var att ha trygga, roliga dagar i skogen och på
förskolan, vilket vi har haft.
Vi har även arbetat med Grön Flagg, likabehandlingsplanen och barnkonventionen
som även det var ett av målen.
Elisabeth och Haleh
Verksamhetsberättelse Äventyrarna Gläntan VT-14
10(10)
Jagutveckling: Vi har fortsatt att jobba med att stärka barnens självkänsla och
förbereda till skolan. Att alla barn ska öva sin självständighet och klara av vissa
dagliga rutiner (ryggsäcken, bordskick osv.) var huvudfokus inom detta område.
Under hösten delade vi Äventyrarna i två grupper för att introducera in barnen
på rutiner i skogen (hur långt kan man gå själv, hitta vilse, allemansrätten) och
under vårterminen kunde vi se resultaten genom att barnen kommunicerade med
pedagoger och berättade vart de går och vad de skulle gör. Och nu vid
terminens avslutning kan vi pedagoger se att alla barn är redo och mogna för
skolan och känslan ”jag kan” har blivit starkare. Att dela barnen i smågrupper
hjälpte till att skapa en harmonisk grupp samtidigt som barnen fick chansen att
lär känna varandra . När det uppstår en konflikt eller missförstånd mellan
barnen så pratar vi med hela gruppen även de som är inte inblandade och
försöker att hitta en gemensam lösning. Detta gör att alla lär sig känna till
regler framförallt hur man löser en konflikt själv och på en sådan sätt kan var
och en Äventyrare känna sig delaktig och framföra sina åsikter.
Socialkompetens: Hela läsåret har vi fokuserat på tema ”respekt” och hur vi
bemöter och respekterar varandra, framförallt på Äventyrarna. Under våren har
vi pratat om olika sätt att visa respekt mot andra och att man behandlar andra
som man vill bli behandlad själv. Att kunna lyssna på varandra och att inte
särbehandla kompisarna – det var i fokus i vårt utvecklingsarbete. Vi har
nolltolerans mot mobbning eller kränkning i gruppen och har jobbat med att
acceptera och respektera varandras och andras olikheter. Alla människor är lika
värda samtidigt som varje barn är en egen individ.
Fin och grovmotorik: inom finmotorik har vi arbetat med att förbereda barnen
till att klara uppgifter som de kommer att möta i skolan bl.a. pennhantering,
sortering av böckerna och friskapande med lim, sax, färg osv. I början av
vårterminen har vi vävt varsin matta och pärlat ABC. Till skogen tog vi med oss
verktygslåda och byggde kojor både inom och utomhus. Alla Äventyrare fick
färglägga ABC-mallar och tränat på att skriva bokstäver. Vi har strävat efter
att barnen även ska kunna hantera sina pärmar och själva trycka i hål och sätta
in sina teckningar och bilder.
Då vi är ute varje dag så är rörelseaktiviteter en viktig och naturlig del av vår
verksamhet. Under dagen spelar barnen fotboll, innebandy, basket, vi klättrar på
klippor med rep och träd i skogen, cyklar, gungar. I häst parken gjorde vi
Femkamp som uppskattades mycket av barnen. I januari hade vi skidskolan i häst
parken där barnen övade på att åka ner från backe och hantera skidorna själva.
11(10)
Naturvetenskap/teknik: Barnen bygger kojor ute i naturen med skogsmaterial.
De har byggt hem för sniglar och småkryp och visat mycket intresse för allt
levande i skogen och vattnet. Vi har plockat brännässlor för fjärilspupiller på
förskolan och observerat hela processen från att pupillen är en larv tills att den
blir en fjäril. Äventyrarna byggde var sin segelbåt av bark och tygbit som vi
släppte tillsammans på vattnet i Riddersvik där vi bland annat har håvat och
fiskat. Alla barn i gruppen har planterat blommor och grönsaker som följde med
dem hem i slutet av terminen.
Språk och kommunikation: Vi har sjungit ABC-ramsor och tränat på att skriva
bokstäver. Pedagogerna har utvecklat barnens intresse för språk genom att
organisera ordlek och ord tävlingar, t.ex. säga ett ord som börjar på en viss
bokstav. Barnen har fått prova på att stava sitt eller kompisens namn. Alla fick
göra ABC med pärlor som vi limmade på ett papper i alfabetisk ordning. Vi har
övat på sånger på engelska och pratat om olika språk i världen. Äventyrarna har
utvecklat sin kommunikationsförmåga genom att prata med varandra när det
uppstår en konflikt och tala om sina känslor och åsikter samtidigt som att man
lyssnar på kompisen och visar förståelse för andras känslor och tankar.
Matematik: Äventyrarna hade ett stort intresse för matematik och därför har
vi pedagoger följt det genom att ge barnen matteuppdrag med olika
svårighetsnivå. Vi har pratat om begreppet ”+” och ”-”, och hur lång är en meter
och en centimeter. Vi räknade tillsammans pantpengar och pratat om pengarnas
värde (t.ex. vad man kan köpa för en krona). Vi använde uppdragskort i skogen då
barnen kunde träna på att sortera saker efter storlek, färg, och längd.
Livsstil och hälsa/grön flagg: Under vårterminen har vi jobbat med återvinning
genom att bland annat panta burkar som vi hittat ute i naturen. Barnen var
mycket engagerade och aktiva och på samlingarna brukade vi räkna pengarna som
vi fått ihop från pantningen och barnen var medvetna att de har rätt till dessa
pengar. Vi lyckades att samla 279 kronor och köpte en bok till varje barn till
deras avslutning för pengarna. Genom att panta så förstod barnen att man kan
dra nytta av återvinningen. Samtidigt har vi också fokuserat på
pappersåtervinning och sortera plast och papper. På fredagssamlingar körde vi
disco och Friskis &Svettis rörelseaktivitet. På samlingar inomhus har barnen
gjort massage på varandra och gjort yogaövningar för att slappna av. Inom
Livsstil och Hälsa har vi fokuserat på ekologisk mat som vi presenterade till
barnen i februari. Vi har förklarat skillnaden mellan ”ekomat” och vanlig
matvaror och vi har gjort enkät där barnen tyckte att den ekologiska maten var
mycket godare.
Rajka, Ulviyya och Peter.
12(10)

Similar documents