Simmärkes- bestämmelser

Comments

Transcription

Simmärkes- bestämmelser
0904
Nu lägger vi alla energi på simkunnighet!
Vi vill att fler barn ska lära sig att simma.
Tillsammans med Svenska simförbundet
satsar vi på att öka simkunnigheten i hela
landet.
Genom tävlingen Skolsimmet och
simkunnighetens dag sätter vi fokus på
barns simkunnighet.
Läs mer på eon.se/simkunnighet
Badvett
Båtvett
Isvett
Magistermärken
Anvisningar
1.Bada alltid tillsammans med någon!
2.Simma längs med
stranden!
3. Hoppa eller dyk
inte på okänt vatten!
4. Knuffa aldrig i eller
håll fast någon under
vattnet!
5. Simma inte under
bryggor och hoppställningar!
6. Spring inte på
bassängkant eller
bryggor – du kan
halka!
7.Ropa bara på hjälp
om du är i nöd!
8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet
vatten!
9. Lek inte med
livräddningsmateriel!
10.Ha alltid något
mellan dig och den
nödställde, "den
förlängda armen".
11. Meddela alltid var
någonstans ni ska
bada och när ni tänker komma tillbaka!
1. Använd alltid flytväst!
2. Sitt alltid ner i båten
och placera dig så att
den är i balans!
3. Var inte fler personer i båten än vad den
är avsedd för!
4. Byt bara plats i båten om det är absolut
nödvändigt och då en
i taget!
5. Stanna vid båten
om du faller i vattnet!
6. Ha alltid något
mellan dig och den
nödställde, "den
förlängda armen".
7. Om du ska rädda
en nödställd, ta upp
henne i aktern på
båten!
8. Ropa bara på hjälp
om du är i nöd!
9. Vifta långsamt med
båda armarna över
huvudet och åt sidorna
om du behöver hjälp!
10. Se till att det finns
öskar, ankare, livlina,
reservåra eller paddel i
båten!
11. Meddela alltid vart
ni ska åka och när ni
tänker komma tillbaka!
1. V
ar aldrig ensam
på isen!
2.Ha alltid med dig is­dubbar och annan säkerhetsutrustning på isen!
3. Prova alltid isen med
ispik om du är osäker!
4. Gå aldrig på is som du
inte är säker på att den
håller! Kärnis ska vara
minst 10 centimeter tjock.
5. Tänk på att nyis, våris,
snötäckt is och havsis
kan vara svag!
6.Lär dig var isens svaga
platser är; vass, råk,
brygga, bro, udde, avlopp,
utlopp, inlopp, sund,
grund och vindbrunn!
7. J u högre fart du har, ju
längre ut kommer du på
svag is innan den brister
och desto svårare blir
räddningen!
8.Ha alltid något mellan
dig och den nödställde,
"den förlängda armen".
9. Lämna aldrig barn en­
samma vid eller på isen!
10.Meddela alltid var
någonstans ni ska vara
och när ni tänker komma
tillbaka!
För märkestagare under 15 år skall vårdnadshavare ge sitt samtycke till
provtagningen. Alla delprov skall avläggas inom en 12-månadersperiod.
Eklövskransen gäller fr.o.m. Bronsmagistern.
Arrangörs- och promotionsrätt
Rätt att anordna prov för simmärken har enskilda personer,
lärare/ledare i skolor, föreningar och organisationer under
förutsättning att fullgod kontroll och säkerhet kan garanteras.
Järnmagistern
För märket fordras 9 betyg, ett betyg i varje delprov.
Bronsmagistern
För Bronsmagistern fordras att man tagit Järnmagistern.
Nya prov görs för minst 18 betyg.
Betyg i varje delprov erfordras.
Silvermagistern
För Silvermagistern fordras att man tagit Bronsmagistern. Nya prov
görs för minst 22 betyg.
Betyg i varje delprov erfordras.
Guldmagistern
För Guldmagistern fordras att man tagit Silvermagistern.
Nya prov görs för minst 25 betyg.
Plaketten
Plaketten finns i valörerna brons, silver och guld och tas
i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man
tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för
Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
Elitmärket
Elitmärket kan tas av den som tidigare har Guldplakett
och ytterligare fullgör proven för Guldmagistermärket.
Guldemalj
Detta märke är ett åldersmärke och kan tas av den som under det
kalenderår proven avläggs fyller minst 40 år.
För märket fordras minst 18 betyg, ett i varje delprov.
Detta märke kräver inte att man tagit något magistermärke tidigare.
Kontrollanter
Kontrollant skall vara fyllda 16 år och väl känna till simmärkesbestämmelserna och provens utförande. Kontrollanten
skall bedöma om provtagaren har tillräcklig simkunnighet och
god hälsa för att kunna genomföra simprovet.
Promotion
Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan
då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får
pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper
och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar,
tävlingar m.m.
Provtagning
En simmad sträcka eller moment får tillgodoräknas endast
för ett simmärke. Ex. om man vid prov för silvermärket simmar
600 meter istället för föreskrivna 300 meter gäller detta inte
som inteckning för annat märke. Vid märkestagning bör
vattentemperaturen inte understiga 17 grader.
Om det är längre sträckor som skall simmas i kallt vatten
skall märkeskontrollanten vara observant på tecken till nedkylning. Om detta sker skall simningen avbrytas. Barn och
ungdom är mindre tåliga för kyla än vuxna.
Simning
Angiven sträcka skall simmas med valfritt simsätt (fjärilsim,
ryggsim, bröstsim eller crawl) där inget annat anges. Prov­
tagaren får inte ta stöd någonstans eller på annat sätt få
hjälp under simningen. För funktionshindrade kan variationer i
simsättet förekomma.
Ryggsim
Angiven sträcka skall simmas i ryggläge.
Simglasögon
Simglasögon får ej användas t.o.m. Pingvinen guld.
Flytning
Vid provets genomförande skall kroppen befinna sig i ryggläge från alternativt lodrätt till liggande. Flytningen kan utföras
stillastående med tidtagning eller med förflyttning. I båda
fallen skall benen hållas stilla och armarna vara under vattnet
och på sätt som innebär bästa möjliga flytläge för individen.
Frånskjut vid förflyttning får inte ske vid start eller vändning.
Vattentramp
Provet är en övning att i första hand stillastående kunna hålla
sig i vattenytan och att vid behov kunna använda armarna för
annat arbete.
Provet skall utföras med förflyttning eller på stället på den
tid som anges för simmärket. Kroppen hålls lodrätt i vattnet.
Bentaget utförs liksidigt eller växelsidigt. Armarna skall hållas
i "höfter fäst". I undantagsfall kan armarna användas men då
så nära kroppen som möjligt.
Längddykning
Provet får börja med startdyk från kanten/bryggan eller från
stillastående i vattnet. Den simmade sträckan mäts vinkelrätt
mot startplatsen. Under längddykningen skall hela kroppen
vara under vattenytan. Vid längddykning utomhus och i vatten
med dålig sikt bör märkestagaren använda säkerhetslina
med flöte. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid
provtagning.
Djupdykning
Vid provtagning används ett väl synligt sänke som placeras
3 meter vinkelrätt från starten och på det djup som anges för
märket. Upprepade neddyk skall utföras i en följd, om en dykning misslyckas görs provet om i sin helhet.
Vid djupdykning i vatten med dålig sikt bör säkerhetslina användas. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid
provtagning.
Hopp/dyk
Vid hopp/dyk skall följande vattendjup gälla enligt SSF:s
stadgar och tävlingsbestämmelser.
Höjd
1,0 meter
3,0 meter
5,0 meter
7,5 meter
10,0 meter
Vattendjup
3,5 meter
3,8 meter
3,8 meter
4,5 meter
5,0 meter
Proven genomförs utan bedömning där inget annat anges.
Vid hopp och dyk i öppet hav eller insjö skall noga beaktas
att vattennivån kan variera kraftigt vid olika tidpunkter och
väderlek. Märkeskontrollanten måste därför vid varje hopp/
dyktillfälle noga kontrollera vattendjupet.
Klädsim
Märkestagaren skall vara klädd i långärmad överdel och
långa byxor. Sträckan får simmas med valfritt simsätt.
På grund av risken för nedkylning i kallt vatten förekommer
inte avklädning i momentet.
Livräddning
Märkestagaren skall ha kunskap om regler för bad- och
båtvett samt i förekommande fall även isvett. Märkestagaren
skall få kunskap i användandet av räddningsmateriel ex livboj,
flytväst och att kunna undsätta nödställd person med hjälp
av förlängda armen, kunna utföra mun till mun andning och
stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) samt redogöra
för larmrutiner vid olycka. Märkeskontrollanten skall informera
om att det i första hand är räddningsväst som skall användas,
vilken är den för barn säkraste västen.
Provperiod
Samtliga prov för ett märke skall avläggas inom 12 månader från första provet.
Funktionshindrade
Samråd har skett med Svenska Handikappidrottsförbundet
vid utarbetandet av dessa simmärkesbestämmelser och
gäller därför även för funktionshindrade simmare med de
begränsningar som anges i varje enskilt fall.
Hyperventilering
Hyperventilering, långa och djupa in- och utandningar som
påverkar hjärnan, är riskfyllt och ej tillåtet i samband med
djup- och längddykning. Var uppmärksam vid upprepade
försök då en omedveten hyperventilering kan förekomma.
Huvudsponsor för
Svenska Simförbundet
Bogsering
Vid livräddning av nödställd person bör alltid livboj eller
annat hjälpmedel användas. Saknas hjälpmedel kan följande
bogseringssätt tillämpas.
• Huvudfattning, fatta båda händerna om huvudet på den
nödställde. Se till att luftvägarna är fria och bogsera
personen i ryggläge.
• Bröstfattning, fatta med en arm om bröstet på den
nödställde i ryggläge och bogsera.
• Tvåhandsarmfattning, fatta med händerna under
överarmarna på den nödställde. Bogsera i ryggläge.
Larmrutiner
Ring 112 och tala om
1.
2.
3.
4.
Vad det är som
har hänt.
Hur många som är
skadade.
Ditt eget namn.
Vilket telefonnummer
du ringer ifrån.
5. Var har olyckan
skett.
6. Lämna en
vägbeskrivning.
7.Om du kan möta
och visa vägen.
Simmärkesbestämmelser
www.simforbundet.se
Det är med stolthet Isbjörnens Kaviar
samarbetar med Svenska Simförbundet
i syfte att öka simkunskapen och att fler
barn ska få god vattenvana.
Baddaren blå
Doppa: Märkestagaren skalldoppa
huvudet under vattnet fem gånger.
Bubbla: Märkestagaren skall andas
in, hålla andan och blåsa ut under
vattnet. Upprepas fem gånger.
Glida: Glid i vattnet 5 sekunder med framsträckta
och raka armar, ansiktet skall vara under vattenytan.
Frånskjut får göras och provet kan utföras där
märkestagaren bottnar. Handstöd med platta får
användas. Upprepas fem gånger.
Vi har inget att skryta med.
Vi gör bara riktig kaviar.
Vår fina kaviartub med helt vanlig mildrökt
kaviarsmak, det är kaviar det.
Prova Isbjörnens nästa gång du skall välja tub.
ISBJÖRNS
KLUBBEN
Besök www.isbjornens.se där du kan
pyssla, måla, skicka vykort och berätta
om dina äventyr i plurret i en alldeles egen
simdagbok. Isbjörnsklubben är till för dig
som vill bli en riktig baddare i vattnet
Flyta: På grunt vatten ska märkestagaren flyta 5 sek i ryggläge, därefter
göra en rotation från ryggläge till
magläge utan att röra botten.
Silvermärket
Hajen brons
Vattenprovet
Simma 25 meter valfritt simsätt på grunt vatten.
Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten.
Simma 300 meter i magläge på djupt vatten.
Simma 150 meter i ryggläge på djupt vatten..
Klädsim: Simma 150 meter med kläder på
djupt vatten. Klädsel: långärmad överdel och
långbyxor.
Flyta 2 minuter eller 50 meter.
Längddykning 8 meter.
Djupdykning: 2 gånger från ytan till 1,5 meter .
Livräddning: Kunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett.
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast
av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. Utkast av
livboj följt av simning med livboj 10 meter. Kunna redogöra
för mun till mun andning. För funktionshindrad kan längddykningen förkortas.
Simma 100 m valfritt simsätt
på djupt vatten.
Hoppa eller dyka i på djupt vatten
så att huvudet kommer under ytan
och efter att ha tagit sig upp till ytan
simma 200 m i magläge i en följd
varav 50 m i ryggläge. Hela provet
utföres på djupt vatten.
Simma 600 meter i magläge på djupt vatten.
Simma 300 meter i ryggläge på djupt vatten.
Klädsim: Simma 300 m med kläder på djupt vatten.
Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Flyta 3 minuter eller 75 meter.
Vattentramp 3 minuter eller 75 meter.
Längddykning 10 meter.
Djupdykning till 2 meter en gång från kanten
och en gång från ytan.
Dyka från minst 1 meters höjd en gång.
Livräddning: 16 meters simning med livboj följt av
iland-föring med hjälp av livboj 16 m. Maximal tid för
momentet, 2 min 45 sekunder. Kunskap om punkterna 1-11
i Bad- och Båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj
25 meter. Kunna redogöra för mun till mun andning. Kunna
hjälpa en nödställd person med förlängda armen.
Hajen guld
Guldfisken
Simma 10 m valfritt simsätt på grunt vatten.
Flyta 10 sek på grunt vatten.
Hoppa från kant eller brygga på grunt vatten.
Doppa: Hämta föremål från botten med båda
händerna på grunt vatten.
Simma 25 meter valfritt simsätt på djupt vatten.
Dyka från kant eller brygga på djupt vatten.
Pingvinen guld
Hoppa: Märkestagaren skall hoppa i
från kant eller brygga på djupt vatten
fem gånger.
Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på
djupt vatten.
Simma 10 m i ryggläge på djupt vatten.
Flyta 10 sek på djupt vatten.
Hoppa från kant eller brygga på djupt vatten.
Glida: Glid i vattnet 5 sekunder med framsträckta
och raka armar, ansiktet skall vara under vattenytan.
Frånskjut får göras och provet skall utföras där
märkestagaren inte bottnar. Handstöd med platta får
användas. Upprepas fem gånger.
Silverfisken
Pingvinen silver
Baddaren gul
Bubbla: Märkestagaren skall andas
in, hålla andan och blåsa ut under
vattnet. Upprepas fem gånger på
djupt vatten.
Riktig kaviar - otroligt god.
Sköldpaddan
Järnmärket
Simma 50 meter i magläge på djupt vatten
Simma 25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta 1 minut eller 10 meter.
Dyka från kant eller brygga på djupt vatten.
Bronsmärket
Simsättsmärken
Simma
10 m fjärilsim.
Simma
10 m ryggsim.
Simma
10 m bröstsim.
Simma
10 m crawl.
Simma 100 meter i magläge på djupt vatten.
Simma 50 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta 1 min 30 sek eller 20 meter.
Längddykning 5 meter.
Livräddning: Kunskap om punkterna 1-3
i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av
livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet.
Kandidaten
Hajen silver
Simborgarmärket*
Simma 100 m valfritt simsätt varav 25 m
i ryggläge på djupt vatten.
Simma 12,5 m i magläge, gör en rotation
från magläge till ryggläge utan att röra
botten och simma 12,5 m i ryggläge.
Simma 200 meter valfritt simsätt, i
mag- eller ryggläge på djupt vatten
utan tidtagning. Märket finns som årsmärke samt som 5-, 10-, 25-, 40och 50-årsmärke.
Simma 200 m valfritt simsätt i magläge
varav 50 m i ryggläge på djupt vatten.
Hoppa eller dyka från 1 m.
Livräddning: Kunna hjälpa en nödställd
person med förlängda armen. Kunskap om
punkterna 1-3 i Bad och Båtvett samt redogöra för mun till mun andning.
Klädsim: Simma 25 m klädsim. Klädsel:
långärmad överdel och långbyxor.
Simma12,5 m i magläge, gör en rotation från
magläge till ryggläge utan att röra botten,
simma 12,5 m i ryggläge.
Kilometermärket*
Finns för 1, 5, 10, 25, 50 100, 250,
500 och 1000 km.
Simning: Sträckan simmas med valfritt
simsätt, i mag- eller ryggläge, med
högst 2000 meter per gång och dag.
Märkena är påbyggnadsmärken, d v s
simmad sträcka får tillgodoräknas högre
märkesvalör.
* Ägs gemensamt av Svenska Simförbundet och Svenska
Livräddningssällskapet.
För märkestagare under 15 år skall vårdnadshavare ge sitt
samtycke till provtagningen. Alla delprov skall avläggas inom en
12-månadersperiod. Eklövskransen gäller fr.o.m. Bronsmagistern.
Endast ett magistermärke per 12-månadersperiod får erövras.
Järnmagistern
Bronsmagistern
Prov för magistermärken
Silvermagistern
Guldmagistern
Guldemalj
Elit
För märkestagare under 15 år skall vårdnadshavare ge sitt samtycke till provtagningen. Alla delprov skall avläggas inom en
12-månaders­period. Eklövskransen gäller fr.o.m. Bronsmagistern. Endast ett magistermärke per 12-månadersperiod får erövras.
Prov
• Simning
• Ryggsim
• Klädsim. Klädsel: långärmad
överdel och långbyxor.
• Flyta
• Vattentramp
• Längddykning
• Djupdykning, djup 3 meter
• Dyk/hopp. Prov avläggs
utan poängbedömning
Godkänd skicklighet, 1 betyg
1000 meter
500 meter
500 meter
Utmärkt skicklighet, 2 betyg 1500 meter 750 meter
750 meter
Berömlig skicklighet, 3 betyg
2000 meter
1000 meter
1000 meter
8 minuter alt. 200 meter
8 minuter alt. 200 meter
12 meter
1 dyk från kanten, 1 dyk från ytan
Dyk eller hopp från
minst 3 meters höjd.
10 minuter alt. 250 meter
10 minuter alt. 250 meter
14 meter
2 dyk från kanten, 2 dyk från ytan
Dyk, ett stående och ett med ansats
från minst 1 meters höjd.
• Livräddning. Max tid för prov a.
Gemensamma prov för betyg
1, 2 eller 3, se nedan.
3 minuter
2 minuter 30 sekunder
12 minuter alt. 300 meter
12 minuter alt. 300 meter
16 meter
2 dyk från kanten 3 dyk från ytan
Dyk framåt från minst 3 meters höjd samt 1 valfritt hopp från minst 1 meter vilket inte får vara
hopp framåt eller bakåt eller dykning framåt.
1 minut 50 sekunder
a) Simma med livboj 25 meter, därefter dykning efter föremål eller person på 1,75–2,5 meters djup*, ilandföring av personen i bojen 25 meter. Kunna konsta­tera andningsstopp och förbereda för mun till mun andning, men i direkt anslutning till ilandföringen.
b) Kunna utföra följande ilandföringssätt: Bogsera person i livboj med huvudfattning, enarms-bröstfattning och tvåhands-armfattning.
c) Märkestagaren visar hur man bistår nödställd person med hjälp av förlängda armen.
d) Kunna utföra mun till mun andning.
e) Kunna reglerna för Bad-, Båt- och Isvett.
* Provet skall utföras i en följd. Om provtagaren misslyckas med dykningen skall provet göras om från början.
För funktionshindrad kan prov i längddykning förkortas om handikapp lägger hinder i vägen. Momenten djupdykning och/eller vattentrampning och/eller dykning
kan utgå om handikapp lägger hinder i vägen. Samma gäller livräddningsprov där ilandföringsmomentet får utgå.