(HKV 2011-12-16 01 630.69333 Underbilaga 1.10 KFS14 för Hemvä)

Comments

Transcription

(HKV 2011-12-16 01 630.69333 Underbilaga 1.10 KFS14 för Hemvä)
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 1 (12)
KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton
Typförband: 67116H
1.
BAKGRUND.......................................................................................................................... 2
2.
TAKTISKA KRAV ............................................................................................................... 3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
ALLMÄNT ....................................................................................................................... 3
UPPGIFTER ...................................................................................................................... 3
KRAV PÅ LEDNINGSFUNKTION ........................................................................................ 4
KRAV PÅ UNDERRÄTTELSEFUNKTION ............................................................................. 5
KRAV PÅ VERKANSFUNKTION ......................................................................................... 5
KRAV PÅ RÖRLIGHETSFUNKTION .................................................................................... 5
KRAV PÅ UTHÅLLIGHETSFUNKTION ................................................................................ 6
KRAV PÅ SKYDDSFUNKTION ........................................................................................... 7
KRAV PÅ TJÄNSTER FRÅN EXTERNA AKTÖRER ................................................................ 7
ORGANISATION OCH UTRUSTNING............................................................................ 9
3.1.
3.2.
ORGANISATIONSSKISS .................................................................................................... 9
PERSONAL- OCH UTRUSTNINGSTABELLER..................................................................... 10
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 2 (12)
1. Bakgrund
Operativa ramvillkor för hemvärnsförband se bilaga 1.
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 3 (12)
2. Taktiska krav
2.1. Allmänt
Hemvärns-CBRN-pluton löser en eller flera av följande huvuduppgifter (H).
Övriga uppgifter (Ö) är krav på vad förbandet ska kunna efter utökad utbildning
(utöver nuvarande avtalstid) och tillförsel av resurser (bland annat ekonomiska).
Dessa uppgifter ska övas först på särskild order av C Insats. Befälsutbildning ska
dock genomföras för att vidmakthålla kompetens.
Hemvärnsförbandens stöd till samhället är viktig och uppgifterna som
hemvärnsförbanden kan lösa är omfattande. Insatserna löses inom ramen för
ordinarie organisation och reglementerad utrustning.
Typförband som är grundorganiserade i nordligaste delen av landet ska tillföras
extra vinterutrustning och kortvågsfunktionalitet.
Hemvärns-CBRN-plutonen
består
av
chefsgrupp,
två
hemvärnsrekognoseringsgrupper CBRN och en hemvärnssaneringsgrupp CBRN samt ingår
organisatoriskt i några hemvärnsbataljoner.
2.2. Uppgifter
Hemvärns CBRN-pluton kan:
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Genomföra CBRN-övervakning
Genomföra CBRN-kartläggning efter CBRN-händelse
Genomföra CBRN-fältrekognosering
Genomföra fördjupad sanering av personal och viktig materiel
Upprätta observationsplats
Stödja vid hygiendusch och brandbekämpning
Ö1
I stridsmiljö på högre chefs order stödja evakuering ur kontaminerat
område.
2.2.1. Initial förmåga
Den materiella beredskapen medger att plutonen kan börja lösa uppgifter i
begränsad omfattning sex timmar efter order och i full omfattning inom 24
timmar.
CBRN-skyddsåtgärder kan vidtas med hänsyn till anbefalld hotnivå.
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 4 (12)
2.2.2. Minsta operativa enhet
Med minsta operativa enhet avses den minsta organisatoriska enhet vid förbandet
som kan lösa förbandets huvud- och övriga uppgifter.
Uppgift
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Minsta operativa enhet
Grp
Plut
Grp
Plut
Grp
Plut
Anm
2.3. Krav på ledningsfunktion1
Plutonen kan:
− Underställas annan hemvärnsbataljon eller insatsförband.
− Planera och leda plutonen under CBRN-hot samt vidta
förebyggande/riskreducerande åtgärder.
− Leda plutonen efter en CBRN-händelse samt beordra åtgärder i syfte att
minska effekterna av händelsen.
− Biträda högre/understödd chef med analys av information, underrättelser
och CBRN-rapporter i ett kort och medellångt perspektiv.
− Genomföra riskbedömanden och verifiera larm.
− Genomföra dosuppföljning (N/R) inom förbandet samt rapportera dessa
uppåt.
− Genomföra varning och rapportering.
CBRN-plutonen kan uppträda delat.
Ledning sker från ledningsplats upprättad i kvarter eller tält.
Samband sker från ledningsplats kunna upprätthållas med fasta och mobila
förbindelser i civil infrastruktur och/eller Försvarets telenät .
CBRN-plut ansluter normalt till hvbataljon med tal och/eller data över radio UK
(signalskyddsgrad Hemlig/Restricted). Detta sambandsystem ska alternativt kunna
nyttjas för samverkan med andra hemvärnsförband och insatsförband.
1
Kraven avseende främst informationssäkerhetsnivån kan komma att revideras utifrån resultaten
från FM pågående ledningssystemutredning.
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 5 (12)
Inom CBRN-plut ned till gruppchefsnivå, upprättas plutonsnät med gruppradio
(IGR) (signalskyddsgrad Öppen).
Sambandssystemet RAKEL ska finnas för samverkan med lokala aktörer för civil
krisberedskap mm.
2.4. Krav på underrättelsefunktion
Eget läge och underrättelser kan rapporteras till högre chef.
Kunna inhämta underrättelser om CBRN och TIM2. Underrättelseinhämtningen
syftar till att klarlägga förekomst och konsekvenser därav.
Utföra C/R- och TIC-rekognosering med personburna C- och TICdetekteringsinstrument under CBRN-hot samt efter CBRN-händelse i ett
operationsområde.
Genomföra detektering av TIC3 och LLR4.
Genomföra enklare taktisk provtagning för vidare analys (OPERATIONAL
SAMPLING).
Utföra insamling av lokala väderparametrar5.
2.5. Krav på verkansfunktion
Mål kan bekämpas med finkalibrig eld från AK4B.
2.6. Krav på rörlighetsfunktion
Landsvägstransport kan genomföras med egna resurser upp till 600 km/dygn.
Plutonen kan sjö-, järnvägs- och/eller flygtransporteras.
Vid en CBRN-händelse ska plutonen med egna resurser kunna omgruppera ut ur
ett kontaminerat område.
2
Toxic Industrial Material (TIM).
Toxid Industrial Chemicals (toxiska industrikemikalier)
4
Low Level Radiation (lågnivåstrålning).
5
Med väderparametrar avses och i nämnd prioritetsordning: vindriktning, vindhastighet,
temperatur, luftfuktighet.
3
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 6 (12)
2.7. Krav på uthållighetsfunktion
Huvuduppgifterna kan genomföras i upp till tre månader varvid planerad
återhämtning med delar av personalen sker 1/3 av tiden under vecka 2 till 11
genom högre chefs koordinering.
CBRN-plutonen hänvisas avseende förplägnadstjänst och sjukvårdstjänst till
överordnad chef.
Två dygns underhållssäkerhet finns vid plutonen, resterande ett dygns
underhållssäkerhet hos högre chef.
Hämtning och/eller mottagning av lagad mat, ammunition samt övriga
förnödenheter kan ske.
Möjlighet att tillaga livsmedel finns vid varje grupp.
Transport av fordon till verkstad kan genomföras med egna resurser.
Varje grupp kan omedelbart ge första hjälpen vilket bland annat innebär att
genomföra initiala åtgärder vid livshotande blödningar och andningsproblem.
Detta ska ske inom tio minuter från skadetillfället.
Genomföra enklare förebyggande åtgärder och egensjukvård för vidmakthållande
av stridsvärde.
Genomföra evakuering med handbärning (bår) och motverka nedkylning av
skadad/sjuk samt vid behov, (med egna eller tillförda) fordon förflytta skadade
och sjuka till plats där sjukvårdsgrupp med fordon kan överta ansvaret.
Dagligen (enligt rutin) kunna rapportera sjuka till högre chef och vid behov kunna
avropa avtransport.
På plutonen (chefsgrupp) kan stridssjukvårdaren genomföra prioritering av
skadade (triage).
Skydda skadad personal för vidare exponering av CBRN-ämnen vid
omhändertagande av skadade.
Ge första hjälpen till CBRN-skadad.
Inneha grundläggande kunskap i symtom från påverkan av kemiska stridsmedel,
industrikemikalier och joniserande strålning.
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
2011-12-16
Sida 7 (12)
2.8. Krav på skyddsfunktion
Plutonen ska alltid medföra utrustning för minst skydd på individnivå, samt
möjligheter till upptäckt och varning vid en CBRN-händelse. Beroende på
insatsområde och klimatzon, uppgifter och hotbild medförs tilläggsutrustning
anpassad till respektive insats.
Verka under CBRN-hot en längre period, där hot från aktörer med begränsad
kapacitet är dimensionerande.
Verka i miljöer där förbandet kan exponeras för farliga ämnen som härstammar
från exempelvis CBRN-händelse, kemiska industrier och kärnteknisk verksamhet.
Verkan i kontaminerat område kan ske i upp till sex timmar.
Minimera effekterna av en CBRN-händelse genom i första hand tidig varning,
(Hazard Avoidance) och omgruppering från riskområden.
Vid CBRN händelse ska saneringsgruppen kunna lösa saneringsuppgifter i sex
timmar och återhämtning i tolv timmar för att kunna lösa ny uppgift i sex timmar.
Saneringsgruppen kan utföra person- och materiel sanering inom CBRN området
av plutons storlek. Med egna resurser kunna upprätta saneringsplats inom 60
minuter6 och därefter kunna påbörja fördjupad personsanering av ca 30 soldater
samt sanera upp till fyra mindre fordon (normalt nedsmutsade).
Saneringsgruppen kan utföra person- och materielsanering av mindre enhet (halv
kompani storlek) samt med tillförda resurser kunna upprätta saneringsplats och
sanera ca 100 soldater eller tio till tolv mindre fordon.
Soldaterna i plutonen ska inneha grundläggande kunskap om symptom avseende
påverkan från kemiska stridsmedel, industrikemikalier samt joniserande strålning,
samt själv kunna ta och ge kamrat nervgasmotmedel.
En god fälthygien,
upprätthållas.
vattenförsöjning/filtering
och
klorering
ska
kunna
Personalen ska vara utrustad med kroppsskydd mot splitter.
Maskering av egen gruppering kan genomföras inom 30 minuter för att försvåra
upptäckt, identifiering och bekämpning.
2.9. Krav på tjänster från externa aktörer
För följande tjänster hänvisas till civila resurser som är förberedda i fredstid:
6 Tiden kan variera beroende av typ av saneringssystem
KFS14
HÖGKVARTERET
Datum
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 8 (12)
-
Hälso- och sjukvård
Drivmedelsersättning
Reparation av fordon och civil lednings/sambandsmateriel
När så är lämpligt, förplägnadstjänst
För följande tjänster hänvisas till FM Logistik:
- Vid mobilisering (motsv.) uppfyllning till RU
- Förbrukningsmateriel
- Ersättning av materiel
- Vård och förrådsställning
- Reparation av militära fordon, lednings/sambandsmateriel
För följande tjänster hänvisas till högre chef:
- Signalskyddsnycklar
- Karttjänst
- Förplägnadstjänst
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 9 (12)
3. Organisation och utrustning
Innehållet i kapitlet kommer under 2012 att uppdateras utifrån resultatet av
pågående arbeten inom ramen för bl.a. C LEDS direktiv 033/11. Med uppdatering
avses kvalitetshöjning av främst personal- och utrustningslistor. Föreliggande
personaltabeller och utrustningslistor utgör intill dess underlag för avisering i
system IOR.
3.1. Organisationsskiss
(33)
Chefsgrupp
Rekognoseringsgrupp
(8)
Rekognoseringsgrupp
(8)
(7)
Saneringsgrupp
(10)
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 10 (12)
3.2. Personal- och utrustningstabeller
3.2.1. Personaltabeller
Hemvärns CBRN-pluton
Chefsgrupp
GN561101
GN652393
GN750571
XF801405
XF801405
GN955625
XK961676
C HEMVÄRNS-CBRN-PLUTON
STF C HEMVÄRNS-CBRN-PLUT
UNDERHÅLLSBEFÄL
STABSASSISENT
STABSASSISENT
BILFÖRARE/SIGNALIST
BILFÖRARE/SIGN/STRIDSSJV
Rekryterings
ansvarig org*
6/OF2
7/OF1
7/OR6
8/OR4
8/OR4
9/OR2
9/OR2
SLK
SLK
BILK
Summa 7
XN761101
XN761303
GN950669
GN950669
XN950665
XN950665
XN950615
XN950625
Hemvärnsrekognoseringsgrupp
C HVREKGRP-CBRN
STF C HVREKGRP-CBRN
DIM-SOLDAT/BILFÖ/SIGNALIST
DIM-SOLDAT/BILFÖ/SIGNALIST
DIM-SOLDAT/RESFÖ
DIM-SOLDAT/RESFÖ
DIM-SOLDAT/STRIDSSJV
DIM-SOLDAT/SANERINGSSOLDAT
8/OR6
8/OR6
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
Summa 8
XN761101
XN761303
GN950669
GN950669
XN950665
XN950665
XN950615
XN950625
Hemvärnsrekognoseringsgrupp
C HVREKGRP-CBRN
STF C HVREKGRP-CBRN
DIM-SOLDAT/BILFÖ/SIGNALIST
DIM-SOLDAT/BILFÖ/SIGNALIST
DIM-SOLDAT/RESFÖ
DIM-SOLDAT/RESFÖ
DIM-SOLDAT/STRIDSSJV
DIM-SOLDAT/SANERINGSSOLDAT
8/OR6
8/OR6
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
Summa 8
*Ansvar respektive frivillig försvarsorganisation för angivna befattningar. C Förband för övriga
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 11 (12)
forts.
forts.
XN761111
XN761313
XK961671
XK961671
XK961685
XN950635
XN950635
XN950645
XN950655
XN950655
Hemvärnssanerings- och uhgrupp
C HVSANERINGSGRP
STF C HVSANERINGSGRP
BILFÖRARE TLBIL
BILFÖRARE TLBIL
BILFÖRARE LB/SIGNALIST
SANERINGSSOLDAT/RESFÖ
SANERINGSSOLDAT/RESFÖ
SANERINGSSOLDAT/STRIDSSJV
SANERINGSSOLDAT/PACKM/RESFÖ
SANERINGSSOLDAT/PACKM/RESFÖ
Rekryterings
ansvarig org*
8/OR6
8/OR6
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
9/OR2
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
BILK
BILK
BILK
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
FÖRSVUTB
Summa 10
TOTAL SUMMA PERS 33
*Ansvar respektive frivillig försvarsorganisation för angivna befattningar. C Förband för övriga
O/E materiel
HvCBRNplut
Fbet
M2336-117011-9
M2355-813611-3
M2853-004011-9
M2988-110011-4
M3192-114011-8
M3193-501101-6
M3681-107011-9
M3681-115011-9
M3690-128011-5
M3691-061111-0
M3955-118301-9
M3955-144411-4
M3955-180020-8
Fben
SANERSPRUTA 10/T
HÖGTRFLÄKT EL MT
HETVATTENBERED 4 MT
GAMMADET 128 /T
DATOR BÄRBAR /T
DATOR BÄRB FÄLT/T
KEM/CVARNINS RAID/T
C/TIC-VARNINS LCD/T
INTENSIMETER 28 /T
REGISTRERENHET 61/T
RA 1183 /T
RA 1444 /T
RA 180
Behov
2
1
1
2
2
1
2
5
6
1
6
5
2
KFS14
Datum
HÖGKVARTERET
2011-12-16
Underbilaga 1.10 till
HKV 01 630:69333
Sida 12 (12)
M3955-195201-7
M5120-449411-5
M5132-170001-4
M5132-460001-3
M8238-803010-2
M8393-011010-3
M8560-231410-3
Z9999-100159-3
RA 1952A ALE /T
PTGB5 KO 4X4MB313/T
FLB 1T DHYTT /T
FLB 6-9,9T LYFTB /T
DUSCHUTR 1 /S
EXTERNA DET 128 /S
C-INDIKERUTR 98 /S
ERG
1
5
1
1
1
2
5
1