Försvarsmakten

Comments

Transcription

Försvarsmakten
Regional ledning
Presentation AFF seminarium
2011-10-12
´
´
Rikshemvärnschefen
Brigadgeneral Roland Ekenberg
HÖGKVARTERET
Historik
MB
RS
MD
Regeringen välkomnar att
Försvarsmakten avser att förbättra
sin förmåga till regional samverkan
FB
HÖGKVARTERET
FB
Regerings skr 2009/10:124
Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11)
Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt
säkerhets- och samverkanskontor för ledning av territoriell verksamhet samt
vidmakthållande och utveckling av hemvärn med nationella skyddsstyrkor.
Samverkan
Ledning av hemvärnsförband
Ledning av reg säktj
HÖGKVARTERET
Försvarsplanering!
Dagny-övningarna
B e v a k n in g s s k e d e t
0 4 1 8 0 0 --0 5 1 6 0 0
T J , s p a n a r frå n 0 3 2 0 0 0
QJ
B e v a k a r frå n
041800
RJ
B e v a k a r frå n
041800
Krisfallsplanering, särskilt rörande strategiskt viktiga områden och
skyddsobjekt, bör genomföras. (prop 2008/09:140 sid 50)
SJ
B e v a k a r fr å n
041800
HÖGKVARTERET
XJ
L a r m s ty rk a frå n
051000
B e re d d b e va k a
Budgetpropositionen 2010
Försvarsmakten avser att fr.o.m. 2013 i insatsorganisationen inrätta fyra regionala staber som under
Högkvarteret ska samordna den markterritoriella verksamheten.
Staberna kommer också överta de uppgifter som i dag utförs av säkerhets- och samverkanssektioner
och insatsledning Stockholm.
Staberna kommer bland annat samverka med regionala myndigheter, leda den regionala
säkerhetstjänsten och vara beredda att leda hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna.
Regeringen bedömer att skapandet av de regionala staberna innebär att Försvarsmaktens förmåga att
samverka med och lämna stöd till andra myndigheter förbättras.
Av propositionens tabell 3.3 Insatsorganisationens utveckling kan
utläsas att regeringen avser att inrätta fyra (4) regional staber i insatsorganisationen från 2013.
HÖGKVARTERET
FM Doktrin för gemensamma operationer 2005
Det kommer alltid att finnas ett behov av att samordna militär operativ verksamhet med
samhället i övrigt i olika konfliktnivåer (fred, kris och krig). Denna verksamhet benämns
territoriell verksamhet.
Territoriell verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för att genomföra och stödja
militära operationer. Territoriell verksamhet innebär samordning av civila och militära
resurser och upprätthållande av en bearbetad territoriell lägesbild till stöd för militära
operationer. Vid ledning av territoriell verksamhet krävs insikt i högre och sidoordnad chefs
planering i syfte att på bästa sätt kunna nå de operativa målen och det önskade slutläget.
(sid 53)
FM Doktrin för markoperationer 2005
Territoriell verksamhet syftar till att
* genom samverkan samordna militära och civila resurser
* skapa förutsättningar för att genomföra eller stödja militära insatser
* upprätthålla en bearbetad lägesuppfattning som underlag för insatser
* genom en gemensam totalförsvarsplanläggning medverka i skapandet av ett robust samhälle
Försvarsmakten skall ha förmåga att samverka med civila myndigheter och andra civila
aktörer samt kunna ställa resurser till dessas förfogande. Samverkan syftar till att förbereda
kriser och att möjliggöra ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser. Dessutom syftar
samverkan till ett kontinuerligt nätverksbyggande.
HÖGKVARTERET
Områden inom vilka överväganden gjorts .
Mobiliseringsledning
Produktionsledning
Perspektivplanering
Regional säkerhets- och undtjänst
Logistikledning
Garnisonsamordning
Territoriell ledning
Krigsorganisation
Territoriell indelning
Fysisk Planering/INFRA
Samverkan
HÖGKVARTERET
Samverkan
Att i alla konfliktnivåer använda samhällets resurser på mest effektiva sätt.
Samverkan med civila enheter/myndigheter syftar till att:
- få stöd för stridskrafternas operationer (jfr Dagny-övn)
- lämna stöd vid svåra påfrestningar
- ge och få information och bedöma konsekvenser
- ge goda förutsättningar för beslutsfattning
Handbok R S
Skapa och utveckla nätverk;
- regelbundna samverkansmöten,
- tjänstegrensvisa beredningar,
- gemensamma ledningsövningar.
Nyttja hemvärnsförband för samverkan på lokal nivå
Hemvärnet föreslås få en formell roll att samverka på lokal nivå (kommun) på
uppdrag av regional chef
(Regeringens prop Ett användbart försvar )
(FOI rapport (FOI-R-3006 SE Ann Ödlund)
HÖGKVARTERET
Regional säkerhetstjänst
utförs som idag
Norge
Danmark
HÖGKVARTERET
Territoriell indelning
7
7
7
Nord
12
14
Mitt
13
Väst
´10
´10
9
11
Syd
HÖGKVARTERET
´9
11
Territoriell indelning
7
Nord
Överväganden
- Antal hv-förband
- Antal län, kommuner
- Övergripande civil indelning
- Kärnkraftverk
- Ekonomiska regioner
- Demografi
Nord
Mitt
Väst
Syd
Västernorrland 7
Jämtland 8
Västerbotten 15
Norrbotten 14
Uppsala 8
Södermanland 9
Gotland 1
Västmanland 10
Dalarna 15
Gävleborg 10
Stockholm 26
Värmland 16
Västra Götaland 49
Halland 6
Örebro 12
Östergötland 13
Jönköping 13
Kronoberg 8
Kalmar 12
Blekinge 5
Skåne 33
4
7
4
6
44
79
83
12
84
Mitt
Väst
HÖGKVARTERET
´10
Samverkansbehov!
Militär logistisk indelning!
11
Syd
Lokalisering av reg staber
I 19
7
Nord
Sv GBG!
P4
Livgardet
12
´10
Väst
P7
HÖGKVARTERET
Syd
Mitt
11
Regional chef
SC
Garnisons- ,förbands
ledning
HÖGKVARTERET
SC
Territoriell ledning
Benämning & Personalram
Militär Region Nord
Militär Region Mitt
Militär Region Väst
Militär Region Syd
(MRN)
(MRM)
(MRV)
(MRS)
27
35
29
29
Övervägda alternativ: Försvars-, -distrikt, -område
HÖGKVARTERET
Frågor
?
HÖGKVARTERET