FMMALL för skrivelse vers #2.82

Comments

Transcription

FMMALL för skrivelse vers #2.82
HÖGKVARTERET
Datum
2012-01-18
Beteckning
Underbilaga 1.4
HKV skrv
Sida 1 (3)
23 250: 509 30
UNDERBILAGA 1.4 RIKSHVCH ANVISNINGAR FÖR HEMVÄRNET
FÖR 2012OCH FÖR PLANERING 2013
Referent: Per Bendegard (perben01PROD RIKSHV, 08-788 97 19
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
UNDERBILAGA 1.4 RIKSHVCH ANVISNINGAR FÖR HEMVÄRNET FÖR 2012OCH FÖR PLANERING 2013 ................. 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................................................................................................................................. 1
5.5.1 LEDIGHET I SAMBAND MED SÖB, KFÖ OCH SÖF FÖR HEMVÄRNSFÖRBAND........................................................ 2
5.5.1.1 ALLMÄNT .................................................................................................................................................................... 2
5.5.1.2 INLEDANDE BESTÄMMELSER................................................................................................................................. 2
5.5.1.3 PERMISSION ................................................................................................................................................................ 2
5.5.1.4 TJÄNSTLEDIGHET ...................................................................................................................................................... 3
5.5.1.4 TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER ........................................................................................................................... 3
(PBE)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2012-01-18
Underbilaga 1.4
HKV skrv
Sida 2 (3)
23 250: 509 30
5.5.1 LEDIGHET I SAMBAND MED SÖB, KFÖ OCH SÖF FÖR
HEMVÄRNSFÖRBAND
5.5.1.1 ALLMÄNT
KFÖ med hemvärnsförband genomförs i syfte att skapa användbara och tillgängliga
hemvärnsförband enligt FMUP och det inriktningsbeslut som fattats av riksdagen.
Längre perioder av samträning är grunden för tillämpning av det KFÖ-system som införts
som hemvärnsförbandens huvudsakliga utbildnings- och övningsmetod.
Vid överväganden om ledighet skall de syften och målsättningar för KFÖ som formulerats för
hemvärnsförbanden värderas. Varje soldats behov av övning skall ligga till grund för besluten
om ledighet på ett sådant sätt att soldatens och förbandets övningsmålsättningar uppnås.
Om den ledighet som begärs omfattar helt dygn eller mer skall det ses som tjänstledighet.
5.5.1.2 INLEDANDE BESTÄMMELSER
1§
Under genomförande av KFÖ för hemvärnsförband kan ledighet beviljas, dock med
mycket stor restriktivitet.
2§
Ledighet kan beviljas som permission (upp till och med 6 timmar).
3§
Tjänstledighet kan beviljas från 6 timmar upp till ett dygn, max 20% av stipulerad
avtalstid.
4§
Beviljade ledigheter som omfattas av detta regelverk medger att avtalet anses uppfyllt.
5.5.1.3 PERMISSION
5§
Permission får beviljas för exempelvis:
1. Besök vid sjukvårdsinrättning
2. Lösa tvingande ordinarie arbetsuppgift hos huvudarbetsgivare
3. Besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats
4. Lösande av vissa särskilt viktiga offentliga uppdrag
5. Deltagande i särskild aktivitet inom trossamfund
(PBE)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
HÖGKVARTERET
6§
Datum
Beteckning
2012-01-18
Underbilaga 1.4
HKV skrv
Sida 3 (3)
23 250: 509 30
Permission får beviljas av hemvärnsbataljonschef, hemvärnskompanichef eller
övningsledare ur utbildningsgrupp.
5.5.1.4 TJÄNSTLEDIGHET
7§
Tjänstledighet får beviljas för exempelvis:
1. Begravning
2. Bröllop
8§
Tjänstledighet får beviljas av Utbildningsgruppchef
5.5.1.4 TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER
•
Ansökan om permission skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas
dokumenterat hos respektive instans.
•
Ansökan om tjänstledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas
dokumenterat hos Utbildningsgrupp.
•
Ansökan om ledighet skall, i avvaktan på att avsedd blankett fastställs, göras enligt C
förbands anvisningar.
•
Under permission eller tjänstledighet gäller hemvärnssoldatens försäkringsskydd då
man formellt är i tjänst under tjänstledigheten..
(PBE)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv

Similar documents