Kmd Mikael Wendel

Comments

Transcription

Kmd Mikael Wendel
Tillsyn av svenska örlogsfartyg
presentation på
Harlans Seminar
2010-11-05
Kmd Mikael Wendel,
Chef Militära sjösäkerhetsinspektionen
Försvarsmakten HKV
HÖGKVARTERET
Bild 1
Militära sjösäkerhetsinspektionen, SJÖI
Kmd Mikael Wendel
Sjösäkerhetsinspektör
Kk Lars Rydén
Överinspektör MFI
Kerstin Thelin
Adm Handl
1.Ftginsp Arne Pettersson
Fartygsinsp. 1
Flyttas jan 2011
organisatoriskt
till HKV
Örlkn Leif Andersson
Fartygsinp. 2
Arne
Leif
Placerade i Karlskrona
Kn Roger Jönsson
Fartygsinsp. 3
Ftginsp Mikael Ingemansson
Fartygsinsp. 4
Örlkn Mikael Kant
Fartygsinsp. 5
Kk Per Öhrstedt
Handl Sjösäk
HÖGKVARTERET
Örlkn Bernt Gahne
Handl Regelutv
Sjökapten Lennart Ehrgård
Handl Naut
Mikael K
Roger
Mikael I
Placerade på Berga
Sjöing Christer Lindelöf
Handl Skepps
Placerade
i Göteborg
Örlkn Nils Dalborg
Handl Skydd
Bild 2
Per-Anders Hallberg
Handl Dyk
2010-08-11
Högkvarterets organisation
Överbefälhavare och Generaldirektör
Ledningsstaben (LEDS)
Stf
C HKV
UTV
STRA
VHU
LED
C LEDS
INT
Internrevision (REV)
Säkerhetsinspektion (SÄKINSP)
MARKI SJÖI FLYGI
CIO
HKV
Avd
Generalläkare (GL)
C MUST
PERSDIR
Personalstaben
(PERSS)
LED
STAB
PLAN
ARBMILJÖ
KOMPUTV
EKDIR
Ekonomistaben
(EKS)
ANA
BUD
RED
C JUR/
Förvaltn.
chef
Juridiska
staben
(JURS)
Op
Pers
Förv
Allm
Militära
underrättelseoch
Informations- säkerhetstjänsten
staben
(MUST)
INFODIR
INFOS
Stab
Kommstra
Op
LED
UNDK
SÄKK
ADM
UTV
C INSATS
Insatsledning
(INS)
INSS
ATS, MTS, FTS
AI, MI, FVI
C PROD
Produktionsledning
(PROD)
STAB
PLAN
FÖRB
MTRL
MTRLLED
INFRA
MILJÖ
ARMÈ
MARIN
FLYG
LED
LOG
RIKSHV
FRIV
PROJ
OPS+ITÖ
CHEFS/REKRY
RO
Insatta
förband
HÖGKVARTERET
Bild 3
Förband, skolor
och centra
Översikt över regelverket för Militär sjösäkerhet
Fartygssäkerhetslag
SFS 2003:364
Riksdag
…gäller örlftg endast i den mån
regeringen föreskriver det
Regering
Förordning om säkerhet på örlftg
SFS 2003:440
Föreskrifter
SJÖFS 2005:11
För örlftg gäller…Kap..§…
TS meddelar …föreskrifter
för örlftg…
Sjöfartsavdelningen
FM skall i samråd med TS utarbeta regler….
FM skall ha ett system …som är godkänt av TS
för kontroll av sjövärdigheten
ÖB / GD
Delegerat
Regler för Militär Sjöfart
RMS 2010
Regler
Tillsyn
Certifiering
SÄKINSP / SJÖI / MFI
Försvarsmakten
FMV, Industri
HÖGKVARTERET
Bild 4
Militär sjösäkerhet
Syftar till att
Sjökort
Farleder
förebygga risker
Utbildning
Hamnar
inom den militära
”Tredje man”
sjöfarten som kan
Egendom
orsaka död,
olycksfall eller
SjösäkerMarin Yttre
hetssystem
Miljö
ohälsa, skada på
eller förlust av
utrustning,
Arbetsmateriel och egenmiljö
dom eller skada på
marina yttre
ad
illn nellt
k
s
miljön.
en natio
r
ing
Militär sjösäkerhet
Fartygssäkerhet
Dykerisäkerhet
Se vidare definition i RMS-Dyk
Sjövärdighet
Bemanning
Lastning
och
barlastning
Fartyg och dess utrustning
Konstruktion
Tillverkning/
byggnation
Utrustning
ip h inte ig
inc
r
I pr ellt oc ch i k
o
ion fred
nat
I
HÖGKVARTERET
Livsmedelshantering och
Proviantering
Bild 5
Materielunderhåll
Drift
RMS 2010 struktur
RMS-G
Gemensam
RMS-S
Sjösäkerhetssystem
RMS-P
Personal
I SM
RMS-D
Drift
CW
ST
RMSFörfattningar
HÖGKVARTERET
RMS-M
Marin yttre
miljö
OL
P
R
MA
RMS-F
fartyg och
utrustning
S
LA
SO FS
Ö
SJ S
F
TS C
le r
NS ssreg
RMS-NSC
Regler för
örlogsfartyg
Kla
Bild 6
RMS-Dyk
Dykeri, regler
och instruktioner
RMS-Dyk
Fältversion
Relation mellan regelverken
•
SJÖI är Naval Authority (delegat från TS)
•
Regler för militär sjöfart, RMS ”överst”, styr vilka regelverk som ska tillämpas
för vad.
•
Befintliga fartyg i nationell fart, enligt det regelverk de byggts efter
•
Vid halvtidsmodifieringar, stora översyner övervägs höjda krav
•
Om fartyg ska användas för uppgifter de inte konstruerats för
– ska de tredjepartsverifieras, dvs jämföras med nytt, regelverk (RMS 2010,
klassregler) och beslut tas om modifiering / ”service restrictions” mm
•
Nya fartyg (efter 2005) ska byggas till klass,
Försvarets materielverk (FMV) specificerar och upphandlar
•
NSC målbaserad och byggd på funktionella regler
Tillämpning av preskriptiva regler beslutas i ”Kravspårningslista”
Alternativt kan TSFS, SOLAS, klassregler tillämpas
Inriktning mot sammanhållet, ”consolidated” regelverk, t ex klass
HÖGKVARTERET
Bild 7
Kommersiella hänsyn
• Erfarenhet att fartyg upphandlade efter militära krav,
blir dyrt
• Inriktning nu att upphandla nya stödfartyg efter ”SOLAS”
och lägga till militära särkrav som specificerade
”redarkrav”
• FMV omvandlar RMS (inkl NSC) krav, till ”SOLAS”,
klasskrav och redarkrav i kravspårningslista
• FMV skall sedan redovisa kravuppfyllnad av RMS för SJÖI
HÖGKVARTERET
Bild 8
Arbetet inom INSA / NSC
samt 3PV och klassning
• HMS Belos, 5 nya skolfartyg samt 3 svävare är intagna i klass
• Tredjepartsverifieringarna - Kv Visby går in i class entry,
- Kv Göteborg och Mröjftg Koster bereds
- Åtgärder erfordras på Kv Stockholm
• Inriktning att klassa Visby, Göteborg, Koster och ev Stockholm
• Översättning av NSC June 2008 till svenska
• NSC ny version feb 2011(?), inkl bl.a. nytt kap Engineering,
översätts och tillämpas, preliminärt till RMS 2013
• Sverige medverkar i alla arbetsgrupper med NSC
• Inriktning mot Naval Safety Certificate
för nya fartyg och fartyg i internationell insats
HÖGKVARTERET
Bild 9
Tillsyn av militär sjöfart
Militära sjösäkerhetsinspektionen SJÖI utövar tillsyn och certifierar
• Revision av sjösäkerhetssystem (tillämpat ISM) för
•FM Redare (Marininspektören / C PROD MARIN i HKV)
•Flottiljer
•och fartyg
(Sjösäkerhetsdokument, Sjösäkerhetscertifikat)
• Fartygsinspektioner och besiktningar enligt RMS
(inkl arbetsmiljö, hantering av last, vapensystem vad gäller
säkerhet för eget fartyg och personal)
(Sjövärdighetsbevis, NSC-cert)
• Miljöcertifieringar (tillämpad MARPOL)
(efter besiktningar och dokumentgranskning)
(Miljöcertifikat)
• Certifiering av
• Behörigheter nautisk, skeppsteknisk (STCW) och dykerikompetens
(Bevis)
• Passagerarbefordran
(Intyg för passagerarbefordran)
• Undantag och dispenser
(Dispenscertifikat)
• Tecknar samråd på Systemsäkerhetsarbete / Beslut om användning (Safety Case)
HÖGKVARTERET
Bild 10
Militära sjösäkerhetsinspektionen SJÖI
utövar inte tillsyn:
av prestanda, verkanstålighet och motståndsförmåga mot vapen
Detta kontrolleras av C PROD / C INS / C Teknikkontor vid
Krigsförbandsvärderingar och beredskapskontroller
Inspektioner av stridsförmåga sker mot Målsättningar (TTEM,
TOEM) och specifikationer
HÖGKVARTERET
Bild 11
Örlogsfartyg och båtar
totalt ca 500 st fartyg och båtar i svenska Försvarsmakten
ca 80 st fartyg
över 40 tons deplacement
Förbandschefer
kontrollerar själva
ca 200 mindre båtar
HÖGKVARTERET
ca 325 st båtar
under 40 tons deplacement
Militära sjösäkerhetsinspektionen besiktigar
ca 300 fartyg och båtar
ca 100 st mindre
roddbåtar, segelbåtar, kanoter
Bild 12
MFI – Marinens fartygsinspektion
kontrollerar och sammanställer helheten
Auktoriserade
myndigheter
och företag
kontrollerar
Klassällskap
kontrollerar
Lanternecertifikat
Tryckkärl, certifikat
Lyftdon, certifikat
GMDSS, certifikat
mm
Klasscertifikat Maskin
Klasscertifikat Skrov
Klasscertifikat Elektro
Föregående protokoll
Är certifikat och
dokument giltiga ?
Rätt fartyg- Rätt materiel
- certifikat?
Några anmärkningar - åtgärdat ?
Arbetsmiljö
Protokoll mm
Brandskydd
Auktoriserade
myndigheter
och företag
kontrollerar
Brandsläckare
Dörrstängare
Certifikat för brandlarm
Certifikat för Brandsläckinstallation
Livräddningsmateriel
Räddningsbåt
Flytvästar
Certifikat för livflottar
HÖGKVARTERET
Helhetsintryck
Skador ?
Förändringar sedan senast ?
Modiferingar - BoA ?
Även stickprovsvis kontroll av
Miljöcertifikat, yttre marin miljö
Sjösäkerhetscertifikat
Behörigheter
Hälsoundersökningar
Bild 13
INSA
International Naval Safety Association
Medlemmar 2009
–Navy: Australien
–Navy: Kanada
–Navy: Danmark
–Navy: Frankrike
–Navy: Italien
–Navy: Nederländerna
–Navy: Norge
–Navy: Polen
–Navy: Sverige
–Navy: Storbritanien
–Navy: Sydafrika
/ 11
–Class: BV
–Class: DNV
–Class: GL
–Class: HRS
–Class: LR
–Class: PRS
–Class: RINA
Annual General
Meeting
Chair: UK
NL
GL
DNV
Steering Committee
Secretariat
(klass)
pp
gru
y
N
/
7
Working
Group
Stability
”Från Sverige”: ?????
Working
Group
Fire
Magnus Haara
Working
Group
Esc/Eva
Working
Group
Mach/El
Robert Averin
Roger Jönsson Lennart Ehrgård Christer Näs
Klart
HÖGKVARTERET
LR
DNV
Bild 14
Working
Group
Working
Group
Naut/Comm
Dangerous G.
www.forsvarsmakten.se
OM FÖRSVARSMAKTEN
Dokument
Regler för militär sjöfart
HÖGKVARTERET
Bild 15
Reglerna för sjövärdighet har
utvecklats de senaste åren…..
HÖGKVARTERET
Bild 16