Personalinformation om KBT-sömnbehandling på Internet

Transcription

Personalinformation om KBT-sömnbehandling på Internet
-
KBT-­‐sömnbehandling på internet i NSÖ
Informationsmaterial till personal på
vårdcentraler i NSÖ.
Uppdaterad januari 2012.
Du hittar även information om projektet på
www.susanneprojektet.info
Hanna Tillgren
PTP-psykolog
FAKTA OM PROJEKTET
Under 2011 gör NSÖ flera satsningar på ökad tillgång till psykologisk behandling, företrädesvis
kognitiv beteendeterapi (KBT). ”Susanneprojektet i Norrköping” är en del av denna satsning
som innebär att ge patienter möjlighet att via sin vårdcentral få psykologisk KBT-inriktad
sömnbehandling på Internet. Att erbjuda psykologisk behandling för sömnbesvär är i linje med
1
de slutsatser som dras i SBU:s rapport ”Behandling av sömnbesvär hos vuxna” . Där fastslås att
kognitiv beteendeterapi (KBT) leder till att patienten somnar snabbare, är vaken kortare tid
under natten samt får bättre sömnkvalitet. Enligt rapporten leder även läkemedelsbehandling
till snabbare insomning och längre total sömntid, samtidigt som läkemedelsbehandling innebär
viss risk för biverkningar.
KBT-sömnbehandling i form av vägledd självhjälp på internet har i flera studier visats vara en
effektiv form av behandling. Detta stämmer överens med forskning kring andra typer av besvär
som t ex depression och ångest, där det i aktuella forskningssammanställningar, så kallade metaanalyser, har visats att internetbehandling generellt sett är lika effektiv som traditionell KBT2. I
Sverige ges numera internetbehandling som behandlingsalternativ i reguljär vård på ett flertal
platser, t.ex. i Stockholms läns landsting som har en särskild enhet för detta - Internetpsykiatri
(www.internetpsykiatri.se).
Genom ett samarbete mellan NSÖ och Linköpings universitet erbjuds nu denna behandling för
NSÖ:s primärvård. Behandlingen kommer att ges via vårdcentralerna med personal från vårdcentralen som behandlare, samtidigt som behandlingen kommer att vara ett forskningsprojekt.
Vad innebär det att behandlingen samtidigt är ett
forskningsprojekt?
De patienter som ingår i projektet kommer att genomgå en bedömningintervju och få svara på
ett antal självskattningsformulär före och efter behandling. Resultaten från dessa formulär
kommer att avidentifieras och användas i forskning. Patienterna behöver fylla i en samtyckesblankett för detta.
Vem är ansvarig för projektet?
Projektet leds av Hanna Tillgren, PTP-psykolog i NSÖ tillsammans med Robert Johansson, leg.
psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Ansvarig för implementationen i NSÖ är Margareta Swartz, primärvårdschef i NSÖ. Ansvarig för forskningsprojektet
är Gerhard Andersson, professor vid Linköpings universitet.
1.
SBU. (2010). Behandling av sömnbesvär hos vuxna – en systematisk litteraturöversikt (Rapportnr: 199). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. .
2.
Cuijpers, P., et al., Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy
for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of
comparative outcome studies. Psychol Med, 2010: p. 1-15.
Sida 1
VAD ÄR KBT PÅ INTERNET?
Vägledd självhjälp
Den KBT på Internet som används i detta projekt kallas vägledd självhjälp. Det är den internetbehandlingsform som har visats fungera bäst. I korthet går det ut på att patienterna tar del av
självhjälpskapitel, och samtidigt är i kontakt med en behandlare. Innehållet i självhjälpskapitlen
är ofta samma material som en patient skulle ha fått ta del av om det hade varit en traditionell
KBT-behandling. Till varje kapitel hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar
självständigt med, men under överinseende av sin behandlare. De flesta uppgifter och arbetsblad
fylls i på nätet, så att behandlaren kan följa det arbete patienten har gjort. Ett av behandlingens
allra viktigaste verktyg är sömndagboken. Under hela behandlingstiden registrerar patienten sin
sömn, vilket gör att både patient och behandlare lättare kan se vilka vanor som påverkar sömnen samt viken effekt behandlingen har. Nedan ser du den sömndagbok som används i behandlingen för att registrera nattsömnen.
Behandlarens roll skiljer sig från den i traditionell KBT, genom att den i första hand handlar om
att hjälpa patienten genom självhjälpsbehandlingen. Detta innebär i praktiken att ge återkoppling på sömndagboken och andra hemuppgifter, svara på frågor om innehållet i behandlingstexten etc. Kontakten med behandlaren sker vanligtvis via e-post, men kan också ske t.ex. över telefon. Den förändrade behandlarrollen innebär som regel mindre behandlarkontakt per vecka uppskattningsvis 10-15 minuter i veckan.
Sida 2
Introduktion
HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL I
PRAKTIKEN?
Alla behandlare i projektet kommer att höra till den vårdcentral där patienten är listad. Behandlingen kommer alltså att ges inom befintlig organisation med journalföring i COSMIC.
Varje patient som aktualiseras för behandling kommer att få anmäla sig på Internet. Vid anmälan får patienten får fylla i flera formulär med frågor om sömn och allmän hälsa. Därefter blir
patienten kontaktad av en av behandlarna i projektet för en bedömningsintervju. När behövlig
information samlats in avgörs om behandlingen bedöms passa patientens besvär. Patienten kontaktas därefter och får besked om behandlingsstart eller om varför behandlingen inte bedömdes
vara lämplig.
Vilka patienter är lämpliga för behandling?
Behandlingen är utformad för patienter med sömnbesvär. För fullständig beskrivning av inklusions/exklusionskriterier samt diagnoskriterier för insomni, se dokumentet ”inklusions/exklusionskriterier KBT-sömnbehandling på internet”.
Kortfattat passar behandlingen patienter som:
•
Har sömnbesvär på en kliniskt signifikant nivå.
•
Är beredda att arbeta självständigt med självhjälpskapitel som innehåller uppgifter
och arbetsblad. Behandlingen innebär att varje vecka läsa kapitel på ca 5-15 sidor samt
dagligen arbeta med uppgifter.
•
Har tillräckligt stor datorvana och tillräckligt goda kunskaper i svenska för att
kunna hantera det behandlingssystem som används. Det innebär t ex att ta emot textkapitel och kunna kommunicera med sin behandlare i text via e-post.
•
Har tillgång till dator med internetuppkoppling och allra helst även en skrivare
för att kunna skriva ut textkapitel och arbetsblad.
Behandlingens längd
Behandlingen pågår i normalfallet under 8 veckor och består av minst 5 och max 8 kapitel, beroende på patientens intresse och besvär. Under alla 8 veckor arbetar dock patienten med tekniker som ingår i behandlingen, däribland sömndagboken.
Om du har några frågor om projektet eller behandlingen är du välkommen att kontakta Hanna
Tillgren, PTP-psykolog ([email protected]).
© Linköpings universitet, 2010. Kopiering eller spridning av detta material ej tillåtet.
Sida 3