Umeå Energis lokala villkor vid installation

Transcription

Umeå Energis lokala villkor vid installation
2014-01-01
Umeå Energis lokala bestämmelser
Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101
”Fjärrvärmecentralen Utförande och installation” alt. F:102 ” Fjärrkylcentralen Utförande och
installation” följas. Alla delar som ansluts till Umeå Energis fjärrvärme/kylnät skall minst uppfylla
tekniskt ställda krav i dessa. Bilagorna finns på umeaenergi.se eller skickas per post vid förfrågan.
Utöver vad som står i Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser har Umeå Energi lokala
bestämmelser som skall följas. Dessa är:
1. Komplett ifyllt PM för fjärrvärme/fjärrkyla skall insändas av tekniskt ansvarig till
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
marknadsavdelningen på Umeå Energi före beställning av material (för granskning och
godkännande). Bilagorna finns på umeaenergi.se eller skickas per post vid förfrågan.
Montageanvisning för mätare, bifogat denna handling (se sida 2 fjärrvärme, sida 3 fjärrkyla).
Provtryckning och kontrollprotokoll, bifogat denna handling (se sida 4 fjärrvärme, sida 5
fjärrkyla).
Smutsfilter av typen centrumskruv och o-ringstätning bör inte användas p.g.a. undermålig
tätning och läckagerisk. En bättre typ är filter med flänsad tätning och bultförband.
Isolering av filter på fjärrkyla utföres demonterbart för lock.
Vid fjärrvärmeinstallation får rör i koppar vara max 28 mm i diameter, vid större dimensioner
skall tryckkärlstål användas.
Manometersats med trepunktsmätning på primärsida, där fram- och returledning är
sammankopplade godkänns inte p.g.a. risk för kortslutning i undercentral.
Där manometrar, termometrar och givare placeras skall rör av min DN40 användas för
enklare insvetsning av nödvändiga muffar.
Centraler dimensioneras för tillgängligt tryckfall enligt följande:
- Fjärrvärmenätet: 100 kPa, Brytpunkt 0 grader Celsius
- Fjärrkylnätet: 150 kPa
Följande dokument skall insändas till ansvarig på Umeå Energi, värme (i dagsläget
[email protected]):
- Materialintyg på monterad primärledning vid installation fjärrkyla, samt vid PEDkrav fjärrvärme.
- Dokument över installerat primärfilter.
- Dokument över växlarkörning där temperaturprogram, tryckfall, effekter samt
tryckklass finns specificerat.
- Totalflödesschema
- kvs-värden på styrventiler
- Giltig svetslicens på montör
- Ifyllt Provtryckning och kontrollprotokoll
Montage av rör skall ske enligt VVS & Kyl AMA12
Permanent 230V matning till Umeå Energis energimätare krävs innan ordinarie
fjärrvärmeleverans kan påbörjas.
Umeå Energi AB
Box 224, 901 05 Umeå Besöksadress: Storgatan 34
Telefon: 090-16 00 00 Fax: 090-16 00 10 [email protected] www.umeaenergi.se