Växjö kommun fick rätt i tingsrätten

Transcription

Växjö kommun fick rätt i tingsrätten
Kort-Kort - ett nyhetsbrev från Svensk
Fjärrvärme
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut, klicka
här.
2015
20 november
Kalender
Växjö kommun fick rätt i
tingsrätten
I veckan stod det klart att Växjö kommun har rätt
att sälja kommunala småhustomter och ställa som
villkor att köparen ansluter sig till fjärrvärmenätet.
Domen väckte stor uppmärksamhet.
Konkurrensverket hade väckt talan mot Växjö kommun för
konkurrensbegränsande åtgärder, men tingsrätten gick
inte på den linjen. Växjö kommun har ställt krav på
anslutning till Växjö Energis fjärrvärmenät när den säljer
kommunal tomtmark. Konkurrensverket krävde att Växjö
kommun skulle förbjudas att ställa krav på anslutning till
fjärrvärmenätet och förbjuda att i stället installera
värmepump i huset.
Enligt Stockholms tingrätt, som har dömt i målet, har
Konkurrensverket inte "åberopat och företett någon sådan
utredning som kan ge underlag för att kommunens
förfarande leder till en konkurrensskada”.
Konkurrensverket har ännu inte meddelat om det avser att
överklaga domen till högre instans. Ett överklagande
måste göras senast den 7 december.
Växjö kommun har hela tiden hävdat att "kommunens
försäljning av klimatsmarta småhustomter med
passivhuskrav respektive krav på fjärrvärmeanslutning
utgör ett led i kommunens miljöpolitik och energiplanering.
Den är en del av kommunens strävan att upprätta ett
fjärrvärmesystem som är en angelägen allmännyttig tjänst
och en samhällsgemensam infrastruktur med avsevärda
miljöfördelar" och att "förfarandet är ett led i att nå
kommunens miljömål".
Omkring 80 procent av de småhus som byggs är
prefabricerade. 90 procent av alla nybyggda småhus är
byggda för att använda en frånluftsvärmepump. Åren
2001-2010 byggdes 950 villor i Växjö kommun. 504 av
dessa villor omfattades av krav att ansluta sig till
fjärrvärmenätet, dvs. 53 procent av de nyuppförda husen.
Svensk Fjärrvärme kommentarer inte domen i nuläget
Aktuella kurser, konferenser
och seminarier för dig i
fjärrvärmebranschen.
2015
Årsmöte
24-25 november
Luleå
Läs mer och anmäl dig>>
2016
Distributionsdagarna
26-27 januari
Gävle
Läs mer >>
Strategidagarna
3-4 februari
Stockholm
Läs mer >>
Kommunikationsdagarna
16-17 mars
Stockholm
Läs mer >>
Certifiering mätarmontör
4-5 april
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Certifiering mätarmontör
12-13 april
Linköping
Läs mer och anmäl dig >>
FJärrvärmedagarna
27-28 april
Västerås
Fjärrvärmemässan
eftersom det är en omfattande dom. Vi ska analysera den
och sedan ta ställning till om vi behöver kommentera
någon del.
Annika Johannesson
27-29 september
Jönköping
Läs mer >>
Alla arrangemang >>
Remisser
Vilken nytta skapar
fjärrvärmeforskningen?
Svensk Fjärrvärme satsar sedan många år på
branschgemensam forskning genom tvär- och
mångvetenskaplig forskning i bland annat i
forskningsprogrammen Fjärrsyn och Sebra, men
även i enskilda projekt. Svensk Fjärrvärme ska nu
utvärdera vilken nytta fjärrvärmeföretagen har haft
av den forskning som har genomförts genom åren.
Genom åren har det kommit många intressanta resultat
och målet är att dessa ska komma så många som möjligt i
branschen till godo. Det är därför viktigt att värdera nyttan
för branschen som kommit ut av forskningen - men svårt.
Leder forskningsprogrammen till resultat som kan relateras
till de behov som medlemsföretagen har och har detta
resulterat i ekonomisk nytta? Har resultaten
kommunicerats och spridits på ett bra sätt så att
medlemsföretagen kan tillgodogöra sig den nya
kunskapen?
Svensk Fjärrvärme har givit Ramböll Management
Consulting i uppdrag att utvärdera vilken nytta
fjärrvärmeföretagen har haft av den forskning som har
genomförts genom åren. Analysen görs bland annat genom
intervjuer med medlemmarna - bidra gärna till resultatet
om du bli kontaktad, det ger värdefull information inför
framtiden. Resultaten från studien kommer bland annat att
ligga till grund för framtida satsningar på forskning inom
fjärrvärme- och kylaområdet.
Frågor? Åse Myringer på Energiforsk kan berätta mer
([email protected]).
Till Fjärrsyns webbplats.
Lina Enskog Broman
Välkommen till Svensk
Fjärrvärmes årsmöte nästa vecka!
Från lunch tisdagen den 24 november till lunch
onsdagen den 25 november hålls Svensk
Fjärrvärmes årsmöteskonferens i Luleå. Förutom vår
Remittering av Boverkets
rapport Individuell mätning
och debitering i befintlig
bebyggelse
Miljö- och energidepartementet
Synpunkter på remissen
lämnas senast 2015-11-30.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
DS 2015:45 Stärkta
sanktionsmöjligheter för
Konsumentombudsmannen
Finansdepartementet
Synpunkter på remissen
lämnas senast 2015-12-07.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Förslag till översyn av EU:s
handelssystem för perioden
2021-2030
Miljö- och energidepartementet
Synpunkter på remissen
lämnas senast 2015-12-14.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Betänkandet Energiskatt på
el - En översyn av det
nuvarande systemet (SoU
2015:87)
Finansdepartementet
Synpunkter på remissen
lämnas senast 2016-01-04
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Prövning av miljöfarliga
verksamheter och krav på
bland annat upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och energidepartementet
Synpunkter på remissen
lämnas senast 2015-01-23
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Våra remisser >>
huvudtalare statssekreterare Nils Vikmång (S), från
Miljö- och Energidepartementet, finns det många
intressanta programpunkter: Internet of Things,
Ledarskap i förändring, kundens förväntningar,
problemhantering för innovation är några.
Dessutom utses Årets fjärrvärmeföretag och ni får lyssna
till de tre tävlingsfinalisterna som berättar om sitt arbete
för att komma närmare fjärrvärmens vision 2030: "Vi
värmer varandra med återvunnen energi".
Facebook
Twitter
Blogg
Här avregistrerar du dig
Trots ett intressant program är det nog
årsmötesförhandlingarna den 24 november, som röner
störst intresse. Tidigare på dagen har Svensk Energis
medlemmar röstat för andra gången om styrelsernas
gemensamma förslag att bilda en ny branschförening med
energisystemet som grund och på eftermiddagen är det
alltså Svensk Fjärrvärmes medlemmar som röstar.
Vi har ingen möjlighet att webbsända från Luleå men den
som vill följa sändningen från Svensk Energis stämma kan
göra det. Du hittar länk till sändningen här (du måste
logga in som medlem).
Annika Johannesson
Nu kan du anmäla dig till
Kommunikationsdagarna 2016
Kommunikationsdagarna 2016 handlar bland annat
om hur viktigt det är för kommunikatörer att vara
bra relationsskapare, om den rörliga bildens
betydelse i kommunikationen, hur kommunikatören
kan bli en strategisk ledare samt om
konsumentpsykologi. Och mycket annat!
Nytt för i år är Speakers Corner, där har du chansen att
föra fram just ditt budskap i någon aktuell fråga.
Kommunikationsdagarna startar med "Talangöverslag" ett
lär-känna-dig-själv-pass, följt av en djupdykning i schyst
kommunikation. Sedan är det dags att titta närmare på
hur du kan bli en bättre relationsskapare. Som
kommunikatör är det en mängd olika färdigheter du ska
behärska, bl.a. strategier, digitala medier och storytelling.
Men det du vill uppnå handlar i princip alltid om relationer
- och för att vara en duktig relationsskapare behöver du
förstå andra människor.
Agera utförare av beställningar från den egna
organisationen, eller styra strategiskt över
kommunikationen? Under passet
Kommunikationsavdelningen - vad önskas?, får vi veta hur
kommunikatören kan få en strategisk roll genom mål- och
budskapsstyrd kommunikation.
Du får också veta mer om hur kunder påverkas av
kommunikation och hur du kan sälja en "osynlig" produkt.
Baserat på forskning om hjärnan går vi igenom vilka
strategier och knep det finns för att fånga
uppmärksamhet, skapa intresse samt uppnå verklig effekt
och påverkan. Passet följs av en workshop för att se hur
nyttan med el och fjärrvärme kan synliggöras.
Bilder och filmer står för en allt större del av ett företags
samlade kommunikation idag. Men hur gör man för att
lyckas? Missa inte passet med Kungälvs kommun, som
beslutat sig för att arbeta med rörlig bild - för dem ett
framgångsrikt sätt att kommunicera.
Konferensen hålls 16-17 mars i Stockholm. Anmäl dig
redan nu!
Kommunikationsdagarna är konferensen för dig som
arbetar med, eller är intresserad av, kommunikation i
energibranschen. Den genomförs i samarbete med Svensk
Energi.
Följ Kommunikationsdagarna på Twitter #komdag16
Annette Sjöström
Kunderna måste alltid stå i
centrum
Nätverket för energieffektivisering och
energitjänster har träffats i närmare 10 år och den
17-18 november 2015 ägde träffen rum på
Stallmästargården– Stockholms äldsta värdshus –
strax utanför Stockholms centrum.
Referat från de två välbesökta dagarna finns på Svensk
Energis webbplats.
Nästa träff äger rum den 17-18 maj 2016 i
stockholmstrakten och programmet presenteras under
våren. Nätverket riktar sig i första hand till
medlemsföretag i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme,
men även andra som säljer energitjänster och är
intresserade av energieffektivisering.
Till referatet >>
Veckans tweet
#Fjärrvärme – ett av Borås bidrag till klimatmötet.
@BorasEochM #swgreen http://gota.media/Qz4b
Fler tweets från Svensk Fjärrvärme >>
Se vår inspirationsfilm om fjärrvärme.
Till Youtube och filmen Ta vara på energin >>
Nyheter publicerade på
www.svenskfjarrvarme.se
Många varma bilder i Svensk Fjärrvärmes fototävling
Publicerat 2015-11-17
På Facebook-sidan Ta vara på energin utlyste Svensk
Fjärrvärme en fototävling för ett par veckor sedan på
temat "Vad mer än fjärrvärme gör dig varm?" Många har
deltagit i tävlingen och av dem har nu fem lyckliga vinnare
av en värmekamera till mobilen valts ut.
Läs hela nyheten >>
Växjö vann i fjärrvärmetvist
Publicerat 2015-11-17
Igår kom Stockholms tingsrätts dom i målet, där
Konkurrensverket stämt Växjö kommun för att ha ställt
krav på att tomtköpare i ett visst område skulle ansluta sig
till fjärrvärme. Tingsrätten ansåg inte att kommunens
agerande snedvrider konkurrensen och dömde därför till
Växjö kommuns fördel.n.
Läs hela nyheten >>
Till nyheterna >>
Läs Kort-Kort som PDF.
Kort-Kort är Svensk Fjärrvärmes nyhetsbrev med färska nyheter från branschen.
Kort-Kort går ut till medlemmar och intressenter en gång i veckan.
Klicka här för att prenumerera på Kort-Kort
Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Redaktör: Annette Sjöström
Besöksadress: Olof Palmesgata 31 • Tel: 08-677 25 50 • www.svenskfjarrvarme.se