Protokollsutdrag mall - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Transcription

Protokollsutdrag mall - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Utvecklingsrådet Barn och unga vuxna i utsatt
situation
Tid:
Plats:
Omfattning:
2014-04-25, 8.30 – 12.00
Borås, Solhem, Syster Tora
p 9 - 19// 2014
Närvarande:
Ewa Hedström
Magnus Andersson
Anneli Fischer
Kåre Öhrstig
Robert Hagström
Charlotte Bliesener
Eva Claesson
Sarah Wahlström
Helena Unosson
Staffan Lennmalm
Jenny Mattsson
Cecilia Ragnarsson
Ruth Gottlieb
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS, Ordförande
Ulricehamns kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Vårgårda kommun
Närvårdskansliet
Närvårdskansliet
Regional Styrgrupp Västbus
Ulricehamns kommun, p 14-19
Bollebygds kommun, p 14-19
Bollebygds kommun, p.14-19
Marks kommun, p.14-19
Praktikant, Vårgårda kommun, p 14-19
Ej närvarande:
Annika Sjöberg
Daniel Wallmyr
Lars Andersson
Karin Persson
Ragnhild Hellström
Lena Johansson
Elisabeth Skarnehall
Eva-Stina Premberg
Lerums kommun
Barnhälsovården, SÄS
Alingsås kommun
Lerums kommun
Svenljunga kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Vårgårda kommun
8.30 – 9.30
9. Mötets öppnande
Ewa Hedström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Hon hälsade de
nya deltagarna i Utvecklingsrådet, Magnus Andersson, Ulricehamns
kommun och Anneli Fischer, Bollebygds kommun speciellt välkomna
En presentationsrunda följde.
Ewa Hedström informerade om att hon kommer att vara ordförande under
2014. Fr.o.m. hösten 2014 kommer verksamhetsutvecklare Kay Eriksson,
NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se
MINNESANTECKNINGAR
UTVECKLINGSRÅDET BARN OCH UNGA VUXNA I UTSATT SITUATION
2014-04-25
2(4)
BUP att delta i Utvecklingsrådet för att komma in i arbetet och frågorna.
Han kommer att vara ordförande fr.o.m. januari 2015
10. Minnesanteckningar från 2014-02-17
Inga synpunkter på rubricerade minnesanteckningar.
11. Åreberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014
Information om årsberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014.
Genomgång av kritiska mål och måltal för målgruppen barn och unga
vuxna från verksamhetsplanens X-matris 2014.
12. Delregional representant från Södra Älvsborg till regional
styrgrupp
Helen Claesson, Ulricehamns kommun har varit representant i regional
styrgrupp Västbus. Hon har nu lämnat Utvecklingsrådet. Anneli Fischer är
beredd att ta uppdraget istället.
Utvecklingsrådet beslutade att utse Anneli Fischer till regional representant
från Södra Älvsborg till regional styrgrupp för Västbus.
13, Övrig fråga
Kåre Öhrstig informerade om samverkan mellan SÄS och Borås Stad
gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.
Förhoppningsvis kommer samarbetet mellan Borås Stad och SÄS ge
möjlighet till nya strategier och goda effekter för hela Södra Älvsborg.
9.30 – 12.00 dialogmöte med lokala representanter
14. Välkomna
Ewa Hedström hälsade de lokala representanterna välkomna till
dialogmötet
.
15. Information från regional styrgrupp Västbus
Sarah Wahlström, processledare för det regionala Västbusarbetet,
informerade om sitt uppdrag. Hemsidan för Västbus har uppdaterats och
innehåller mycket god information
Sarah Wahlström har det regionala uppdraget t o m 2014.
Diskussion om vad som behövs göras för Västbusarbetet i Södra Älvsborg.
Framkom bl.a. att Västbus arbete ska användas så tidigt som möjligt.
Framkom även att Regional Styrgrupp för Västbus har gjort en
handlingsplan för sitt arbete på regional nivå som kan vara en förebild för
hur det delregionala arbetet kan förnyas
16. Reflektioner från det lokala Västarbetet
Bollebygd:
Planerar för utbildningsinsats skola, IFO, BUP tidig höst 2014.
Mycken ny personal, som behöver få information om vad Västbus innebär.
Närhälsan Bollebygd börjar delta allt mer. Fråga ställdes om vart kallelsen
till ett Västbusmöte ska ställas inom primärvården och svaret blev att finns
NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se
MINNESANTECKNINGAR
UTVECKLINGSRÅDET BARN OCH UNGA VUXNA I UTSATT SITUATION
2014-04-25
3(4)
det inte någon naturlig kontaktperson, ska kallelsen skickas till chefen för
vårdcentralen, som får avgöra vem som är mest lämplig att delta i
västbusmötet.
I Bollebygd brottas man med gränsdragningen mellan primärvård och barnoch ungdomspsykiatri.
Borås:
Stadsdelsvis har det arrangerats utbilningsinsatser om Västbus.
Till hösten fortsätter arbetet med att implementera Västbus reviderade
riktlinjer.
Mark:
Mycket byte av personal vilket medför att den lokala gruppen har varit
tvungna att göra ett omtag. Gruppen har fokus på de yngre barnen.
Två avvikelser har inkommit. Det påpekades att det måste finnas en
gemensam syn och gemensamma värderingar i det lokala arbetet, synen
och förväntningarna på varandra är viktiga frågor att arbeta vidare med.
Primärvården saknas, de kommer inte trots inbjudningar.
Ulricehamn:
Den lokala Västbusgruppen är relativt konstant och närvaron är bra.
Informationsträffar har hållits, med grupparbeten på något tillfälle.
Den lokala Västbusgruppen har tagit fram en ny variant på rapportmall om
Västbusmöten, som visar antalet möten och vilket möte det är i ordningen.
De ville få en bild av hur många barn som är involverade och hur långa
processerna är. Läser även av om det har upprättats en Samordnad
individuell plan (SIP).
En avvikelse under 2013.
Vissa skolor har arbetat mycket med Västbus, andra mindre. Kan bero på
tradition och personalomsättning.
Ulricehamn funderingar kring RoS-möten och Västbus-möten och om man
ska göra en samordnad individuell plan även för möten i RoSsammanhang.
Vårgårda:
Pågår Västbus-möten i kommunen. Det är dock nya chefer, så därför något
svårjobbat.
Efterfrågade utbildning och praktisk tillämpning.
17. Information och diskussion om gränssnittet mellan primärvården
och BUP
Ewa Hedström påminde om att dokumentet från 2007, uppdaterat 2010
gäller. Dokumentet gäller gränssnittet mellan olika verksamheter för barn
och ungdom, såsom barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken, barnmedicinska mottagningarna och primärvården.
BUP har fr.o.m. 2014 beslutat att hålla sig till dokumentet. Detta har upprört
och skapat diskussioner på flera håll, bl.a. har diskussionen speglats i olika
media.
NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se
MINNESANTECKNINGAR
UTVECKLINGSRÅDET BARN OCH UNGA VUXNA I UTSATT SITUATION
2014-04-25
4(4)
Diskussionen har handlat om att barnet/barnen kommer i andra hand och
att de inte får rätt hjälp.
18. Tider för hösten 2014
Utvecklingsrådet konstaterade att nästa möte är den 9 juni 2014, 8.30 –
12.00.
För hösten beslutades om följande möten:
12 september 2014, kl. 13.00 – 16.00
24 oktober 2014, kl. 13.00 – 15.30
Alla tre planerade möten hålls på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Borås.
19. Avslutning
Ewa Hedström tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Antecknat av: Eva Claesson, Närvårdskansliet
NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG
http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se