Förfrågningsunderlag till Grafisk Profil

Comments

Transcription

Förfrågningsunderlag till Grafisk Profil
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
1(6)
Förfrågningsunderlag
Grafisk Profil Småland
1. ALLMÄN ORIENTERING
Praktisk information
Uppdragsgivare:
Regionförbundet Jönköpings län, Box 255, 551 14 Jönköping
Partnerskap Småland
Partnerskap Småland är ett EU-finansierat projekt med övergripande syfte att ena
Småland under ett starkt varumärke för att stärka besöksnäringen i hela Småland
samt utveckla gemensamma stödstrategier och system.
Projektet ägs av Regionförbundet i Jönköpings län och drivs i samverkan mellan
Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism AB samt AB Destination Småland.
Upplysningar under upphandlingen
Förfrågningar under upphandlingen ställs till Partnerskap Småland/Regionförbundet
Jönköpings län, projektledare Elisabeth Eriksson.
Telefon:
0767-83 78 16
Mailadress: [email protected]
2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Upphandlingsform
Upphandlingen görs i enlighet med regler om direktupphandling i 15 kap enligt nya
LOU 2007:1091. Anbud ska lämnas för hela uppdraget som beskrivs i
förfrågningsunderlaget.
Anbudet kan komma att antas utan föregående förhandling.
Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget är den upphandlande enhetens underlag för anbudsinfordran.
I förfrågningsunderlaget anges de kvantitativa och kvalitativa krav som
Regionförbundet Jönköpings län ställer på utföraren.
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
2(6)
Komplettering av förfrågningsunderlaget
Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras i anledning av frågor till den upphandlande enheten eller av någon annan anledning lämnas skriftlig komplettering till
alla som har begärt förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivning
Anbudet ska vara skriftligt, avfattat på svenska språket och uppställt i enlighet med
förfrågningsunderlaget samt vara undertecknat av behörig firmatecknare.
Begärd ersättning ska vara angivet i svenska kronor (SEK) och redovisas utifrån den
aktuella volymen. Aktuell volym framgår av bilaga.
Anbudet ska vara uppställt så att följande punkter direkt kan avläsas:
 Referenser
 Pris
 Personal, kvalifikationer, organisation
 Förhållningssätt och metoder
 Kvalitetssystem
Följande ska bifogas anbudshandlingarna:
 Bolagsverkets registreringsbevis eller bolagsbevis
 Uppgifter från Skatteverket motsvarande blankett SKV 4820
Reservationer
Anbudet ska vara utformat helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer, så
kallade sidoanbud, accepteras inte.
Anbudstidens utgång
Anbudet ska vara Regionförbundet Jönköpings län tillhanda senast 2012-02-15.
Anbudets giltighet
Anbudet ska vara bindande i 6 månader efter anbudstidens utgång.
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
3(6)
Adressering
Anbudet kan skickas via mail till [email protected] eller via post till
Regionförbundet Jönköpings län, Partnerskap Småland – Elisabeth Eriksson,
Box 255, 551 14 Jönköping
Anbudsprövning
Granskningen utförs av den arbetsgrupp som tagit fram förfrågningsunderlaget.
Om det anses lämpligt upptas fördjupningssamtal och i förekommande fall
förhandling med den eller de anbudsgivare som kan komma i fråga om anbudet.
Kvalificering och utvärdering
Inledningsvis sker en formell granskning av inkomna anbud. Kontroll görs av
anbudsgivarnas förmåga och erfarenheter genom kontakter med tidigare
uppdragsgivare (referenser). För bedömning av lämplighet skall anbudsgivaren
bifoga minst tre tidigare arbeten av liknande omfattning.
Utvärdering sker av anbudets kvalitet med ledning av uppgifter i anbudet.
Förutsättningen för anbudsgivaren att genomföra sitt åtagande i enlighet med de krav
som finns i förfrågningsunderlaget.
Följande utvärderingskriterier kommer att användas:
 anbudskvalitet med hänsyn till föreskrivna krav på resultatkvalitet
 tidigare arbeten
 anbudspris
Antagande av anbud och beställningsskrivelse
Beslut om antagande av anbud fattas av Regionförbundet Jönköpings län, Smålands
Turism AB, AB Destination Småland samt Regionförbundet i Kalmar län.
Anbudsgivare underrättas genom en beställningsskrivelse/avtal så snart som möjligt
efter det att erforderliga protokoll justerats. Bindande avtal, som kan tecknas tidigast
10 dagar efter tilldelningsbeslutet, förutsätter att kontrakt upprättas enligt accepterad
beställningsskrivelse.
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
4(6)
3. KRAVSPECIFIKATION
Förutsättningar
Vi söker en byrå som utifrån vår varumärkesplattform, kan ta fram en grafisk profil
för varumärket Småland som ska ingå i vår Brand Book. Den grafiska profilen ska
användas; vid all marknadskommunikation med Småland som avsändare och
budskap, på tryckt material som visitkort, brevmall, annons mm. samt för webb.
Framtagande av Brand Book ingår inte i uppdraget.
Kort beskrivning av arbetet
I en helt ny framtagen nationell strategi för Besöksnäringen i Sverige fastställer man
att Sverige har en mycket stor potential att utvecklas som besöksland. Det mesta
pekar på att den internationella turismen fortsätter att växa kraftfullt och
professionaliseringen av näringen i termer av företagande, finansiering och
lönsamhet är bara i början av en kommande utvecklingsprocess. Med strategiskt
fokus, en offensiv satsning och god samverkan mellan näringens aktörer, privata och
offentliga, finns goda chanser att skörda stora framgångar. Man fastslår också att
Besöksnäringen har en odiskutabelt stor potential och man kommer att tillsammans
med regionerna/destinationerna identifiera de mest effektiva vägarna att nå tillväxt,
och där kommer regionerna/destinationerna få en bärande roll.
De tre turismorganisationerna i Småland (Smålands Turism AB, AB Destination
Småland och Regionförbundet i Kalmar län) vill genom ett gemensamt projekt –
Partnerskap Småland - markera, för första gången någonsin, att de tre länen samlas
kring ett gemensamt varumärke Småland och dessutom tydligt visa att vi vill tillhöra
en av de utvalda prioriterade regionerna/destinationerna inom svensk turism.
Partnerskap Småland ska ena alla berörda aktörer i de tre smålandslänen genom att
utveckla gemensamma stödstrategier och system.
Regionalt ska Småland marknadsföra sig som ett geografiskt område för besökarna
och parallellt driva destinationsutveckling för att nå en hög exportmognad. Projektet
innehåller utveckling av varumärket Småland, kraftfull marknadsföring,
kvalitetssäkring och exportmognad samt kompetensutveckling. Projektet ska verka
regionalt, nationellt och internationellt.
Sedan ett drygt halvår tillbaka har arbete pågått med att ta fram vår gemensamma
varumärkesplattform. En gemensam vision, profil, varumärke och strategi ligger
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
5(6)
snart färdigt i en Brand Book för att föras ut och omsättas ute på alla destinationer,
företag, organisationer och nätverk.
Smålands varumärkesplattform innehåller viktiga vägval i form av; vision,
kärnvärden, position, prioriteringar av vilka marknader och målgrupper vi skall
kraftsamla oss på och hur vi skall utveckla, paketera och kommunicera våra
erbjudanden till dessa. Till denna varumärkesplattform ska nu en grafisk profil tas
fram som ska stärka varumärket Småland.
Avtalstid
Arbetet med att ta fram en grafisk profil ska ske mellan 2012-03-15 – 2012-04-15
Kontaktperson
Elisabeth Eriksson, projektledare Partnerskap Småland, Regionförbundet Jönköpings
län. [email protected], telefon: 0767-83 78 16
Krav på byrå/konsult
Följande krav efterfrågas:
 Tre tidigare arbeten ska bifogas ansökan för bedömning
 Anbudsgivaren ska ange tre referenser. Bevis på detta ska inges och kan vara
referenser på liknande uppdrag och vidimerad förteckning över uppdragen,
uppdrag som genomförts eller är pågående. Den upphandlande myndigheten
förbehåller sig också rätten att inhämta egna referenser.
 Anbudsgivaren ska ha kännedom om verksamheten och de lagar och
förordningar som reglerar densamma.
Orientering om uppdraget
Uppdraget ska innefatta:
Logotype
Typografi
Färger
Ersättning
Offererat pris lämnas i en summa för förstudien. Ersättningen ska täcka samtliga
kostnader för uppdragstagarens åtaganden. Rese- och traktamentskostnader ingår i
det pris som lämnas. Priset är fast under projekttiden. Priset anges exklusive moms.
Referent
Partnerskap Småland
Elisabeth Eriksson
0767-83 78 16
Datum
2012-01-25
Beteckning
Antal sidor
6(6)
Ändringar eller tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras genom skriftlig handling undertecknad av regiondirektören.
Uppföljning
Uppdragstagaren förbinder sig att till arbetsgruppen skriftligen redovisa alla möten
där uppdragstagaren medverkat.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i kontraktet kan endast göras genom skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare och uppdragstagaren.
Hävning
Regionförbundet får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden,
trots uppmaning därom och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Kontraktsbrott
av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund föreligger om utföraren saknar
fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring. Hävningsrätt föreligger om
utföraren försätts i konkurs eller befinns vara på sådant obestånd att företaget inte
kan förväntas fullgöra sina åtaganden.
Tvist
Tvist mellan utföraren och Regionförbundet avgörs i första hand av arbetsgruppen
och i andra hand av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första
instans. Tolkning och tillämpning av avtalet ska ske enligt svensk lag.
Uppdragstagaren ska inte få avbryta eller uppskjuta fullgörandet av prestationer, som
kommer att åvila uppdragstagaren enligt beställning under åberopande av att tvisteförfarande påkallats eller pågår.
Befrielsegrunder/force majeure
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över
och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part
från fullgörande av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott
mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten ska omedelbart
underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna
bestämmelse.