Maja-Zupančič-Justin-Zakonodajna-perspektiva

Transcription

Maja-Zupančič-Justin-Zakonodajna-perspektiva
ZAKONODAJNA PERSPEKTIVA
RAZVOJA BIOOGLJA V SLOVENIJI
IN STATUS V EU
Dr. Maja Zupančič Justin
RC Virida, Raziskovalni center za trajnostno uporabo biooglja
Arhel, projektiranje in inženiring d.o.o.
[email protected], [email protected]
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in
kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Projekt E2BEBIS
 Environmental & economic benefits from biochar clusters in
the central area
 „BIOCHAR POLICY IMPROVEMENT – SLOVENIA DOSSIER“
 ZRS Bistra Ptuj
 RC Virida
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in
kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Biooglje – status & pravna ureditev?
 Biooglje – potrjene obetajoče karakteristike:
 Množica pozitivnih vplivov na tla
 Trajno shranjevanje ogljika v tleh
 Vsestranska raba na drugih področjih
 Nov produkt / področje – še neznanke
 CILJI:
 Ne ponavljati napak s področja bioogoriv
 Identificirati vse omejitve in priložnosti za nadaljnji razvoj področja
 Zagotoviti varnost, zdravje, okoljsko zaščito
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Namen predavanja
 Pregled obstoječe zakonodaje v povezavi z bioogljem
 Vpliv zakonodaje na razvoj proizvodnje in rabe biooglja
 Identificirati potrebne korake ureditve področja v Sloveniji
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Potrebna jasna definicija biooglja!
 Pridobljeno s pirolizo namenjeno za uporabo v kmetijstvu (in
drugih ne termičnih procesih: kaskadna raba)
 Vir: suha ligno-celulozna biomasa
 Pridobljeno na okoljsko vzdržen način
 S karakteristikami, ki kratkoročno in dolgoročno nimajo negativnih
vplivov na okolje in zdravje ljudi & živali
(EBC- European Biochar Certificate; IBI International Biochar
Initiative)
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Za oblikovanje pravnih okvirjev nujna
jasna definicija bioogja
 Različni produkti
 Biochar – Biooglje: izboljševalec tal – soil improver
 Hydrochar – Hidrooglje: gnojilo
 Animal Bone Char – Živalsko kostno oglje: gnojilo
 Različni procesi
 Hitra piroliza, počasna piroliza, plinifikacija, torefrakcija, hidrotermalna karbonizacija
Razvoj standardov!
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Relevantna področja politik in regulativ
 Ravnanje z odpadki
 Ravnanje s kemikalijami
 Energetika in klimatske spremembe
 Zmanjševanje emisij CO2 (shranjevanje ogljika)
 Obnovljivi viri energije
 Gnojila
 Drugo:






Gensko spremenjeni organizmi
Biodiverzteta
Remediacija in zaščita tal
Okoljska dovoljenja za obratovanje naprav
Vzajemno priznavanje proizvodov (Mutual recognition)
Direktiva o splošni varnosti proizvodov…….
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Standardizacija proizvodnje in produkta
 Zagotovitev trajnostnih kriterijev:
 Obstojnost biooglja
 Nizki izpusti TP v času proizvodnje
 Biooglje integrirano v proizvodnjo hrane (ne alternativa)
 Vključitev v mehanizme trgovanja z ogljikom
 Jasno izpostaviti potencialne okoljske nevarnosti:
 Sprememba lastnosti tal
 Sprememba procesov v tleh
 Sprememba ekosistemskih storitev
Standardizacija proizvodnje in produkta (nad)
 Nujen predpogoj za komercializacijo
 Garancija potrošniku
 Trajnostna proizvodnja
 Nenevaren produkt
 Izvedljiva proizvodnja v okviru standardov (viable economy)
 Sodelovanje:
 Raziskovalcev
 Pravnikov
 Ekonomistov
Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
Področje ravnanja z odpadki:
 Odpadni rastlinski material – obdelava & ravnanje z odpadki
(okoljevarstvena dovoljenja, dovoljenja za transport, shranjevanje, odvoz, predelavo, …)
Možnost izvzetja s področja ravnanja z odpadki:
 2 statusa surovin, ki omogočata trajnostno ravnanje z odpadki:
 Status stranskega proizvoda
(nadaljnja raba snovi zagotovljena, „obdelava“ ni potrebna, je sestanvni del proizvodnje, raba
zakonita)
 Status prenehanja odpadka
(snov ima običajno rabo, trg/povpraševanje obstaja, izpolnjuje tehnične zahteve, nima škodljivih
vplivov)
 CILJ: standardizacija produkta
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Zakonodaja s področja rabe kemikalij
 Biooglje kot stranski proizvod – predmet Uredbe REACH
(Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)

Zahtevni administrativni postopki registracije

V procesu pirolize se kemijska sestava biomase spremeni
 CILJ: standardizacija produkta – predstaviti kot izjemo
 Pomen vhodne surovine!
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Vloga obstoječih standardov
 Biogoriva (tekoča goriva) – opredeljeni trajnostni kriteriji
 2009/28/ec promocija rabe obnovljivih virov
 2001/77/ec delež obnovljivih virov
 2003/30/ec spodbujanje rabe biogoriv
 Evropski standard za biodizel EN 14214
 Evropski standard za bioetanol EN 15376
Opredelitev trajnostnih kriterijev za trdno biomaso
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Zakonodaja s področja energetike in
kilmatskih sprememb
 Zagon industrije biooglja:
 Energetska politilka obnovljivih virov - iniciator
 Trgovalni sistem z emisijami
 Dodelitev prostih emisijskih dovolilnic
 Opredelitev enote ogljika vezanega v oglju: trgovalna entiteta
 Sklop „bio-based products“ – ni taks za izpust CO2
 Vključitev v „Mehanizem čistega razvoja“ (Kyoto protokol)
 Soproizvodnja biooglja in OVE
 Spodbude uravnotežene!!!:
 cilj producirati biooglje (ne OVE)
 Izogib tekmi s hrano
 Izogib poškodbam ekosistemov (problematika zagotavljanja biomase)
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Zakonodaja s področja gnojil
 Primerjava biooglje : gonijla




Obravnavano biooglje ni gnojilo (po širši definiciji ustreza)
Pozitivni učinki biooglja na rast rastlin so dokazani
Učinki biooglja niso ekvivalentni učinkom gnojil (dodatek za izboljšavo tal)
 širši okvir zakonodaje na področju gnojil bo vplival na ind. biooglja:
 Omejitve glede količinskega /časovnega vnosa hranil (upoštevanje drugačnega načina
sproščanja)
 Omejitve glede celokupnega vnosa biooglja
  Biooglje obravnavati kot poseben status
 vzporedno s kompostom, digestatom (Uredba o predelavi in uporabi…)
 Upoštevati bistvene razlike v primerjavi s kompostom in digestatom!!
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Zakonodaja s področja zaščite tal
 Obstoječa zakonodaja s področja vnosa nevarnih snovi v tla
 Standardizacija biooglja (težke kovine, PAH)
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Druga zakonodajna področja
 Biodiverziteta:
 Povečanje mikrobne aktivnisti v tleh
 Vpliv namenskih nasadov na ekosisteme
 Okoljevarstvena dovoljenja
 Varnost proizvodov
 Vzajemno potrejevanje produktov
 Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
 Kuhinjski in biorazgradljivi vrtni odpadki….
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
EU
zakonodaja
Standardi
Nacionalna
zakonodaja
• Opredelitve ciljev na področju varovanja zdravja
• Opredelitve ciljev na področju varovanja okolja
• Skupne politike a področju obnovljivih virov, boja poti klimatskim spremembam
• Definiranje standardov trajnostne proizvodnje
• Definiranje standardov produktov
• Definiranje rabe produktov
• Uveljavljanje nacionalnih specifik na področju proizvodnje in rabe produkta
• Opredelitev načina/ poti doseganja EU ciljev
Posvet: Trajnostno pridobivanje in možnosti uporabe biooglja v vrtnarstvu in kmetijstvu. Puconci, 27.11.2014
Zaključek

Slovenija uporabe biooglja zakonsko zakonsko še ni uredila

Zakonski akt, ki bi opredeljeval biooglje kot čist proizvod ali sestavino kateregakoli izdelka, ne obstaja.

Izpostaviti biooglje kot izrecno ime v obstoječi zakonodaji:

Opedelitev biooglja kot čiste komponente ali sestavine izdelkov (kompost, rastlinski substrat, gnojila)

Proizvodnja in raba biooglja mora biti v skladu z uredbo, ki omejuje vnos nevarnih in škodljivih v tla (na
teh okvirih raba možna trenutna raba)

Določeni del slovenske (obstoječe) zakonodaje daje nekaj možnosti uporabi biooglja kot sestavine v
kompostu ali gnojilu.

Pripraviti elaborat o trajnostni proizvodnji in kakovosti slovenskega biooglja

Možne zakonodajne prilagoditve:
 Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata (Uradni list RS, št
99/2013),
 Uredba o biorazgradljivih kuhinjskih odpadkih in ravnanja z odpadki iz vrta (Uradni list RS, št 39/2010) in
 Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št 29/06 , 90/12 - ZdZPVHVVR).

Vzpostavitev samostojnega zakonskega akta proizvodnje biooglja kot sestavino:
 za shranjevanje CO2 in izkoriščanem OVE
 ki kaskadno vtopa v kmetijsko proizvodnjo (dodatek krmi  dodatek gnoju /kompostu  vnos v tla)
 Za izboljšanje lastnosti tal (nosilec mineralnih gnojil, rastni substrat, …)
Hvala za pozornost!