CENIK MALOPRODAJE

Transcription

CENIK MALOPRODAJE
Obdina Eovec
Videl:
Prejelo:
D.meslo
t4
ZGS OE TOLMIN
Krajevna enota Bovec
Kot 870 5230 Bovec
Tel. 05 388 60 13
-01-
2015
S!FRA ZADEYE
Pril.
Vredoole
CENIK MAI-OPRODAJE, LESA NA PANJU ZA LETO 2015
I. IZHODISCA ZA CENIK
Normativi za pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov (SGG TOLMIN
Povprelno neto kubno drevo (Plan 2015): oblovina iglavcev
Povpredne cene lesa (Plan 2015):
z.
d.d. 1985, SKZGnS 2015)
1.06 m3
oblovina iistavcev
listavci iz prvih reddeni
oblovina iglavcev
oblovina listavcev
listavci iz prvih redcenj (drva)
0,89 n-r3
0,1 8 rn3
55"29 €/ni3
52.ji €/m3
38'00 €/rn3
142'48 €/dan
Cene dela v gozilarstvuz|_ leto 2015: delavec skupaj z motorno Zago
125.44 €ldan
sploSni gozdni delavec
256'16 €/dan
Cene strojnega dela za leto 2015: prilago.ieni traktor do 45 KW s slr'oinikorn
'ZCS zttplan 2015, povprcdne proda.ine ccne SCG TOLMIN d.d.
cenik cicla in sreclstev za Ieto 2014 za delo I drZavnih gozdovih
*Viri: podatki
V letu 201-l (brez DDV)
2. CENIK LESA ZA MALOPRODAJO NA PANJU V €/m3, (brez DDJ)_
,n., it""---cler-oVINA rcr-avCw <lsLoT^'A -rsiAvCil onv't l-rSi v lrsr''rr'cr t'Z- PNii'
REDCEN.I
traktor roello
j!:1'
trak!9'- ln-tlt ---,
raz-dalja m
lr"\!, lg."g:'oOtot 10,50 6,34
14,80 10,88
34,24
tg
so
10,12 5,84
23.70 19,46 14,47 9'98
50-100 m 21,47 76,40
9,57 3. 1 I
22,65 17,14 13,94 8'44
100-200 rn 2A,62 13,78
8,7 5
21,85 i3,69 12,56 7,00
200-300 m 20.06 9,20
7,80
12,78 6,41
21,00
300-400 m 19.17
I?
?R
i
R1
7 .11
v
L r)J
9,19
400-500 m 18.08
6.27
11,61
19.31
17.05
500-600 n
qqq
5tg
r 8,21
600-700 m 15,95
q
t5
3,96
t7 "62
nad 700 m 14,51
j. oo
* )zA{
,zs
21,00
20.30
10,39
,ai
OPOMBA:
Oblovina iglavcev: cena su5ic in rant do clebeline l5 cm zna5a50 %o cene oblovine
cena lesa iz vetrolomov in snegolot-uov se doloci z-a vsak pimer posebej
Dn,a listavcev: cena vejevine in secnih odpadkov z.na5a 50 %o cene dr-li iz pr-vih reddenj
podlagi podatkov
Ceno lesa iz maloprotlaje na panju dolodi revirni gozdar po tem ceniku na
dela'
iz odkazilnega manuala, spravilne razdalje, spravilnega sredstva in drugih pogojev
Vod,ia ZGS KE
Bovcc
Iztok i\4 lekLrZ, univ.dipl.inL-goz'd
k^;4-
I
.tl
H
J'lXll^";