Ravnanje z odpadki – prijava, odjava, sprememba

Transcription

Ravnanje z odpadki – prijava, odjava, sprememba
KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE D.D. SEŽANA
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana
Telefon : 05/ 731-12- 00, fax : 05/ 731-12-01
E-mail : [email protected]
PRIJAVA - ODJAVA - SPREMEMBA POVZROČITELJA ODPADKOV
Ime in priimek plačnika: ……………………………………… EMŠO : …………………………
Naslov (ulica/kraj, h.št.): ………..…………..……………………….Pošta:………………….......
Telefon : …………………. Občina : ………………….. e-mail…………………………………..
Dosedanje število oseb :
Vzrok spremembe: ……………..…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Novo število oseb :
Dovoljujem in pooblaščam družbo KSP d. d. Sežana, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov ( ZVOP-1) in v skladu z lastnimi pravni akti, moje osebne podatke obdeluje z namenom
izvajanja dejavnosti družbe, obveščanja o novostih, statističnih obdelav in trženjskih storitev.
Soglašam, da pridobiva moje osebne podatke oziroma dodatno dokumentacijo pri ustreznih
organih, institucijah ter, da podatke hrani v skladu z določili ZVOP-1.
S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, potrjujem resničnost navedenih
podatkov.
Kraj in datum ………………………………
………………………………………..
(podpis stranke )
PRILOGE:
 nastanitev v domu upokojencev,
 študentje/dijaki: potrdilo o šolanju in potrdilo o začasnem bivališču
 drugo

Similar documents