official presentation – maribor 2015

Transcription

official presentation – maribor 2015
:25/'.$5$7(*$0(6
)25&+,/'5(1
:25/'.$5$7(&83
:25/'.$5$7(&+$03,216+,3
)256(1,256$1'9(7(5$16
)25&$'(76$1'-81,256
:25/'.$5$7(&+$03,216+,3
:25/'.$5$7(&83
)25&$'(76$1'-81,256
)256(1,256$1'9(7(5$16
6/29(1,$0$5,%25'925$1$7$%25
129
PREDSEDNIK ČASTNEGA ODBORA
Spoštovani,
Ladies and Gentlemen,
izrekam vam dobrodošlico v Sloveniji, v državi, ki se ponaša s
številnimi uspešnimi športnicami in športniki, v državi, kjer smo
pripravili že kar nekaj velikih športnih tekmovanj in v državi, kjer
je šport med državljankami in državljani zelo cenjen. Tudi Vlada RS
mu namenja veliko pozornos , zavedajoč se njegovega pomena.
Zato me veseli, da bo Slovenija v prihodnjih dneh v znamenju velike
športne prireditve, svetovnih iger otrok v karateju, svetovnega
prvenstva za kadete in mladince ter svetovnega pokala za člane
in veterane v karateju. Verjamem, da se boste vsi, ki kakorkoli
sodelujete na tem velikem tekmovanju v Mariboru, tu dobro
poču li, da boste imeli odlične pogoje za tekmovanja in names tev
ter da boste deležni pregovorne štajerske gostoljubnos .
It is a great pleasure for me to welcome you to Slovenia, a country
which takes pride in its successful athletes, a notable number
of major sports events and ci zens who are enthusias c about
the sport. Mindful of its importance, the Government of the
Republic of Slovenia pays a great deal of a en on to sport. I am
pleased that in the coming days Slovenia will be marked by a
major spor ng event consis ng of the World Karate Games for
Children, the World Karate Championship for Cadets and Juniors
and the World Karate Cup for Seniors and Veterans. I trust that
all par cipants in this big compe on will have a pleasant stay in
Maribor, enjoy excellent compe on condi ons, accommoda on
and famous Slovenian hospitality.
Še posebej lepo je, da bodo svoje športno znanje v Mariboru
pokazali karateistke in karateis v vseh starostnih kategorijah:
otroci, kade , mladinci, člani in veterani. Tako zasnovano
medgeneracijsko tekmovanje je redkost in vesel sem, da lahko
generacijsko pisano športno zasedbo gos mo v Sloveniji. Prav
tako me veseli, da na tem tekmovanju ne bodo šteli zgolj rezulta ,
temveč bo ob koncu podeljeno tudi priznanje za tekmovanje po
načelih »fair playa«. To je v časih, v katerih živimo, še posebej
pomembno. Tadashi Nakamura je nekoč dejal: “Kadar se soočiš
s težavami, izzivi ali pomembnimi odločitvami, bodi predvsem
miren kot mirna reka.” Tega se je vredno drža v vseh kočljivih
življenjskih situacijah.
It is truly inspiring that karate compe tors of all age – children,
cadets, juniors, seniors and veterans – will show their sports skills
in Maribor. It is not o en that we see such a mul genera onal
compe on and I am par cularly pleased that Slovenia is hos ng
such a vibrant crowd of athletes. I am also delighted that not only
the results will ma er, but a fair play award will also be presented
at the end, and this has a par cular significance in the mes we
live in. Tadashi Nakamura once said: “When you face problems,
challenges or important decisions, be as calm as a quiet river.”
This is an axiom worth following in all difficult life situa ons.
Vsem želim uspešno tekmovanje, organizatorjem uspešno
izvedbo prvenstva, polne dvorane, športnicam in športnikom
odlične tekme, prijetno počutje in bivanje v Mariboru, gledalkam
in gledalcem pa obilo užitka ob spremljanju karateja.
dr. Miro Cerar
predsednik Vlade RS
I wish you all every success in the compe on; I wish the organisers
a smooth running of the championship and a lot of spectators, I
wish the athletes great fights and enjoyable stay in Maribor; and I
wish a great deal of pleasure to spectators.
Miro Cerar
Prime Minister of the Republic of Slovenia
ČASTNI ODBOR
Dragi športniki, športnice, prijatelji športa!
Dear athletes and sports friends!
Svetovne igre do 14 leta, svetovno prvenstvo za kadete in mladince
ter svetovni pokal za člane in veterane v karateju so dogodki,
ki zgovorno potrjujejo športno in organizacijsko usmerjenost
Slovencev. Maribor je od nekdaj veljal za zgledno uspešno sredino.
Napak pa bi bilo razume , da je v Mariboru doma le Zlata lisica in
NK Maribor. Tu so bila že številna druga tekmovanja in doseženi
številni vrhunski rezulta slovenskih športnic in športnikov.
World Games for children, World Championship for Cadets and
juniors and the World Cup for members and veterans in karate are
events that eloquently confirm the spor ng and organiza onal
orienta on of Slovenians. It was wrong to think of Maribor only
as the home of the Golden Fox and Football club NK Maribor.
There have already been a number of other compe ons there
and many excellent results have been achieved by the Slovenian
athletes.
Prepričan sem, da bo temu tako, po organizacijski in športni pla ,
tudi v dneh med 4. in 8. novembrom 2015, ko bodo v športni
dvorani Tabor nastopali karateis , od najmlajših do veteranov.
To bo pravi fes val športa. Poznavalci pravijo, da je karaté
vzhodnoazijska borilna veščina, katere ime ima dvojno vlogo. Po
eni strani gre za borilno veščino z otočja Okinava, razvito pro
koncu 19. stoletja z združevanjem tradicionalnih okinavskih
metod goloroke borbe. Po drugi strani pa se izraz karate danes,
predvsem izven azijskega prostora, najpogosteje uporablja kot
splošni izraz za veliko število modernih golorokih borilnih veščin,
ki so se razvile na Japonskem od začetkov 20. stoletja dalje pod
neposrednim vplivom okinavskega karateja. Osebno mi je zelo
blizu ideja, oz. namen karateja; gre namreč za razvoj celega
človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja
(zdravje, borba in samoobramba, šport) kakor razvoja osebnos in
doseganja notranjega miru.
Vse dobro, veliko tekmovalnih uspehov in iskrenega druženja vam
želim v začetku novembra v dvorani Tabor.
Bogdan Gabrovec
Predsednik
Olimpijski komite Slovenije
I am convinced that this will be the same, according to the
organiza onal and spor ng side in the days between 4 and 8
November 2015, when the sports hall Tabor will be full of world
class karate athletes.
This will be a true fes val of sport.
Personally, I am very close to the idea or purpose of karate; it
stands for the development of the whole person through longterm training, both in the sense of physical development (health,
ba le and self-defence, sport) as a personal development and
achieving inner peace.
I wish you all the best, a lot of success and sincere socializing with
friends from all over the world in the beginning of November in
the hall Tabor.
Bogdan Gabrovec
President
Olympic Commi ee of Slovenia
ČASTNI ODBOR
Dragi športniki, udeleženci svetovnih iger otrok, svetovnega
prvenstva za kadete in mladince in svetovnega pokala za člane in
veterane v karateju!
Dear athletes, sportsmen, sportswomen and everyone else, who
will par cipate at the World championships in karate.
V veliko čast mi je, da vam kot Ambasador Republike Slovenije za
šport, strpnost in fair play, podpredsednik Evropskega združenja
za fair play in član sveta Svetovnega združenja za fair play, izrekam
dobrodošlico na tem največjem tekmovanju v karateju v Sloveniji
do sedaj.
It is my great honor as the Ambassador of the Republic of Slovenia
for Sport, tolerance and fair play, vice president of the European fair
play movement and as a board member of the World associa on
for fair play to welcome you to the biggest championship in karate,
which has ever been organized in Slovenia.
Prvič bo na tako velikem tekmovanju podeljeno priznanje za fair
play, ki ga bo prejel s športnik, ekipa ali sodnik, ki se bo z dejanji
izkazal po načelih fair playa.
For the first me on such a big compe on a reward will be
awarded for fair play to an athlete, team or judge, who will prove
with their ac ons the principles of fair play.
Veščine, ki jih mora obvlada karateist, povzema tudi vsakodnevno
življenje: koncentracija, moč, umirjenost, usmerjenost pogleda,
sistem dihanja itd. V življenju posameznika je polno borb, ne samo
z nasprotnikom, temveč tudi s samim seboj. V obvladovanju in
samokontroli se prepletata duhovnost in telesnost.
Športa ne zaznamujejo samo rezulta , ampak tudi odnosi, saj v
športu nisi nikoli sam. Zato sem prepričan, da boste tekmovali
intenzivno, a pošteno in dostojanstveno. Tekmujte po svojih
močeh, saj zmaga ni vse. Obnašajte se v skladu s pravili igre in v
duhu fair playa. Spoštujte odločitve sodnika in nasvete trenerjev.
Dostojno slavite zmago in spoštljivo sprejmite poraz.
Želim vam veliko zdravega tekmovalnega duha, uspeha in veselega
druženja z vašimi sovrstniki in sotekmovalci iz celega sveta.
Miroslav Cerar
Ambasador Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play,
podpredsednik Evropskega združenja za fair play, član sveta
Svetovnega združenja za fair play
I wish you all the best in your compe
on,
Miroslav Cerar,
Ambassador of the Republic of Slovenia for Sports, tolerance and
fair play; Vice president of the European fair play movement and
board member of the World associa on for fair play.
ČASTNI ODBOR
Dragi in spoštovani!
Dear and respected!
V imenu mesta vsem tekmovalcem in prijateljem te plemenite
borilne veščine izražam dobrodošlico v našem mestu na meji
različnih geografskih, kulturnih in socialnih prostorov. Maribor
vsako leto gos športnike z vseh koncev sveta. Ker so do sedaj
vsi odhajali iz mesta s pozi vnimi v si, ne vidim razloga, da tudi
z vami ne bo tako. Prepričan sem, da se bodo naši organizatorji,
ki že 40 let delajo v okviru svojega kluba, ter naša zveza, ki tudi
obstaja okroglih 20 let, potrudili po najboljših močeh. Na tak
način bodo plemenitost športne veščine povezali z odprtostjo in
radostjo tukaj živečih ljudi.
On behalf of the city of Maribor I would like to welcome all
compe tors and friends of this noble mar al art to our city.
Dobrodošli v Mariboru in vse najboljše v vaših športnih bojih.
Every year Maribor hosts athletes from all corners of the world.
Because everyone leaves Maribor with posi ve impressions I see
no reason as to why it should be different for you.
I am convinced that our organizer, who for 40 years has worked
within the framework of his club and our 20 year rela onship, will
do his upmost best to make this even a great success. In this way,
the nobility of sports skills will be connected with the openness
and warm heartedness of the people living here.
Welcome to Maribor and all the best in your compe
on.
dr. Andrej Fištravec
Župan Mestne občine Maribor
Dr. Andrej Fištravec
Mayor of the Municipality of Maribor
IKU PREDSEDNIK - IKU PRESIDENT
Dobrodošli na IKU Svetovnem prvenstvu v Mariboru.
V veliko veselje mi je, da bo svetovno prvenstvo organizirano.
Prepričan sem, da bo to tekmovanje uspešno za vse sodelujoče.
Velika zahvala vsem, ki organizirajo to veliko tekmovanje. Hvala
mestu Maribor, da gos IKU Svetovno prvenstvo in upam, da
bomo vsi imeli priložnost raziska in uživa v mestu Maribor.
Zahvala seveda tudi uradnikom IKU, kaj brez njihovega dela in
predanos tega tekmovanja zagotovo ne bi bilo.
Tako velika tekmovanja so zelo pomembna za naše tekmovalce
in velik uspeh je, da smo uspeli doseči takšen nivo. Ta dogodek
omogoča tekmovalcem vseh starostnih kategorij priložnost, da
uspejo na mednarodni sceni. Čes tam vsem, ki ste dosegli ta nivo.
Na koncu še zahvala vsem tekmovalcem, sodnikom in
organizatorjem, ki obljubljajo, da bo IKU Svetovno prvenstvo v
Mariboru zanimivo in da bo to dogodek svetovnega formata.
Vic Charles MBE 8th Dan
IKU predsednik
Welcome to the IKU 2015 World Championships. It gives me great
pleasure to see this event taking place and I am sure it will prove
to be a successful and enjoyable for everyone involved.
A great deal of thanks have to be paid to everyone who has made
this event possible. Thank you to our host city Maribor for making
us welcome and I hope you all have the opportunity to explore
and enjoy a li le of this city. Thanks, of course, to the Officials of
IKU for all their work organizing this event without their work and
commitment there would be no compe on.
Compe ons of this calibre are so important for our compe tors
and it is such an achievement to have reached this level. This
event provides our compe tors of all ages with a clear pathway
to success at an interna onal level. Well done everyone who has
reached this stage.
Finally a thank you to all compe tors, referees and officials who
promise to make this an exci ng world class event.
Vic Charles MBE 8th Dan
IKU President
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Spoštovane športnice, športniki…
Dear sportsman and women …
V posebno čast nam je, da vas lahko povabimo na svetovne igre
otrok, svetovno prvenstvo za kadete in mladince ter svetovni
pokal za člane in veterane organizacije IKU.
Prestolnica štajerske metropole, mesto Maribor, je v preteklos
gos la številne vrhunske športne in kulturno-zabavne prireditve.
Športna Dvorana Tabor, ki predstavlja hram športa, ima bogato
zgodovino. Tri
desetletja odličnega sodelovanja z osebjem geografsko lepega
objekta, je pus lo svoj pečat.
IKU, svetovna karate organizacija, nam je zaupala organizacijo
največjega tekmovanja v karateju na ozemlju Slovenije doslej medgeneracijsko srečanje športnikov na enem svetovnem
prvenstvu.
Druženje, eden izmed temeljev civilne družbe, sovpada z našim
š ridesetletnim delovanjem KK WKSA MARIBOR in dvajsetletnim
delovanjem KZ WKSA SLOVENIJE.
Naša preteklost je zaznamovana s številnimi osvojenimi medaljami
na prostoru nekdanje skupne države Jugoslavije. Številne osvojene
evropske in svetovne medalje so plod načrtnega dela.
Naša prizadevanja, da karateke govorimo en jezik in da so narečja
sta, ki nas razlikujejo, uresničujemo na svojevrsten način.
Z organizacijo tako velikega tekmovanja na najboljši način
zaokrožujemo našo posebnost in zgodbo.
Tekmovanje naj pomeni spros tev in razvedrilo, da se ob
tem zabavamo in veselimo. Na tak način bomo sklepali nova
prijateljstva in postali močnejši na novi po IKU.
It is our great honour to invite you to the world games for children,
the world championships for cadets and jouniors and world
championships for members and veterans of IKU organisa on.
The capital of the Štajerska region, city of Maribor has hosted in
the past many top sports and cultural events. The Tabor Sports
Hall - a temple of sport - has a very rich history. Three decades of
excellent coopera on with the staff of this beau ful building has
le its seal.
World karate organiza on IKU has entrusted us with the
organiza on of one of the biggest compe ons in karate, which
has ever been organized in Slovenia.
Socializing is one of the founda ons of civil society and it coincides
with our forty years of ac vi es with KK WKSA MARIBOR and
twenty years of ac vi es with KZ WKSA SLOVENIA.
Our history is marked by numerous medals won in the area of the
former Yugoslavia. Many won European and world medals are the
result of planned work.
Our efforts are that karate speaks one language, and that the
dialects are the ones that differen ate us.
The compe on should mean relaxa on and entertainment,
while having also fun. This way we will make new friends and
become stronger on the new way of IKU.
VSEM ISKRENA HVALA IN DOBRODOŠLI V MARIBORU!
Ljubo Javoršek
Predsednik organizacijskega odbora
OUR SENCIERE THANKS TO ALL PARTICIPANTS.
WELCOME TO MARIBOR!
Ljubo Javoršek
Predsident of the organizing cometee
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Drage športnice in športniki, spoštovani trenerji in gostje!
Dear athletes, coaches and honorable guests!
Veseli nas, da se bomo v novembru srečali prav v našem mestu,
saj ima Maribor zelo bogato in dolgo športno zgodovino. Paleta
športov, v katerih so naši športniki ponesli v svet ime našega mesta
ali države, je namreč tako široka, da bi jih bilo skoraj nemogoče vse
našte . A vendar se zraven smučanja in nogometa skozi vsa zadnja
desetletja med dvoranskimi špor kot stalnica pojavlja tudi ena od
najplemenitejših borilnih veščin- karate. Z njim se fantje in dekleta
ukvarjajo že petdeset let in zato nas še posebej veseli, da bomo
v našem mestu gos li tako pomembno mednarodno srečanje.
V Mariboru imamo namreč ustvarjene pogoje za marsikatero
športno panogo, tako zimske kot letne, kot tudi vodne ali v zraku,
in seveda je na voljo tudi dovolj pokri h dvoran. To je vdovolj
močan razlog, da nas tako v slovenskih okvirih kot tudi v tujini
poznajo predvsem kot - mesto športnikov.
We are very pleased and sa sfied that we will have honour to
meet you at one of the most important sport events in our city
this year. City Maribor has very long and rich sports history and
also is true, that the range of sports in which our athletes brought
name of our city or country worldwide is so broad that it would
be almost impossible to put them all on one single sheet. It’s true
that Europe knows Maribor mostly because of skiing and soccer,
but throughout the last decades, one of the most popular indoor
sports is also one of the noblest mar al arts - karate. Boys and
girls make karate moves already for last fi y years and so we are
especially pleased that we will be a host city of such an important
interna onal event. In Maribor, we have good condi ons to make
a lot of sports ac vi es, doesn’t ma er if winter or summer,
or water or sky or indoor. This is enough strong reason that
everybody in Slovenia and worldwide mainly knows Maribor as
- the City of sport.
Vsem športnikom in športnicam želimo ob sodelovanju na tej
prireditvi obilo dobrih rezultatov, vsem gostom pa prijetno
druženje in bivanje pri nas in z željo, da se v naše mesto vrnete še
kdaj, lahko ste prepričani da vam lahko ponudimo marsikaj.
Uroš Lovrenčič
predsednik Športne zveze Maribor
To all athletes we wish a lot of good results and no injuries, and
to all guests we wish them to have a pleasant stay in Maribor and
also ask them to return to Maribor any me, to come again ang
again and you can be sure that we can offer a lot of ac vi es.
Uroš Lovrenčič
President of the Sports Federa on of Municipality Maribor
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Tri desetletja, polna spominov in prijetnih trenutkov
Three decades of memories and pleasant moments
Mineva že 40. leto, odkar se je KK WKSA MARIBOR pojavil na
svetovnem zemljevidu in 30. let, odkar smo si prvič segli v roke in
pričeli s sodelovanjem, ki traja še danes. Z gotovostjo lahko trdim,
da gre za sodelovanje, ki ne temelji samo na poslovnem odnosu,
temveč ga v veliki meri odražajo tudi prijateljske vezi. Zatorej,
dovolite, da vam najprej izrečem iskrene čes tke ob čas tljivem
jubileju in ob številnih uspehih, ki ste jih dosegli skozi čas.
Forty years have passed since KK WKSA MARIBOR appeared on the
world map and thirty years ago we shook hands for the first me
and began a long-las ng partnership basing not only on business
but also on friendship. I would therefore like to congratulate
you on your anniversary and numerous successful results you
achieved through all this me.
Verjamem, da vam je š rideset razburljivih let prineslo kar nekaj
izjemnih prelomnic, ki so vas vedno znova postavljale pred takšne
in drugačne izzive. Prav vse ste uspešno prestali in iz mnogih ste
naredili zgodbe, ki jih pomnimo. Postajali ste boljši in boljši, kar
pa je najbolj pomembno, športen duh karateja ste ponesli med
mnoge mlade upe po Mariboru in dalje po vsej Sloveniji.
Prepričan pa sem, da bo november 2015 tako na vas kot tudi na
nas ter na vseh sodelujočih pus l prav poseben pečat. Počaščeni
smo, da bo Svetovno prvenstvo v karateju gos la prav Dvorana
Tabor, hram mariborskega športa, s katero vaš klub druži tako
bogata zgodovina.
Za konec vam in vsem sodelujočim na prihajajočem svetovnem
prvenstvu želim obilo uspehov, ter prijetno počutje in nepozabno
izkušnjo, ki bo še za dolgo ostala v spominu.
Anton Knez,
direktor Športnih objektov Maribor
Forty exci ng years must have brought many excep onal
milestones and set different challenges. You have taken them
all up and created stories we all remember. You were becoming
be er and be er and, most importantly, you transferred the
sports spirit of karate to the younger genera ons of Maribor and
Slovenia.
I am certain November 15, 2015 will be very special for you and
other par cipants. We are honored to host the World karate
championship at the Tabor Sports Hall, the cradle of sport in
Maribor, to which your history is so closely connected.
Let me finally wish you and all the par cipants a successful world
championship and an unforge able experience which you will
remember for a long me.
Anton Knez,
director
ČASTNI ODBOR
HONORARY COMMITTEE
dr. MIRO CERAR – predsednik vlade RS
BOGDAN GABROVEC – predsednik OKS
MIRO CERAR st. – ambasador
MIRO CERAR – Prime Minister of RS
BOGDAN GABROVEC – President OKS
MIRO CERAR st. – Ambassador
dr. ANDREJ FIŠTRAVEC –župan MO Maribor
MIRAN SENČAR – župan MO Ptuj
MARKO MAUČEC - župan Podlehnika
MITJA HORVAT – župan Dupleka
FRIDERIK BRAČIČ – župan Vidma
ALOJZ GLAVAČ – župan Moravskih toplic
ŠTEFAN ŽVAB – župan Šen lja
ANDREJ FIŠTRAVEC – mayor of MO Maribor
MIRAN SENČAR – mayor of MO Ptuj
MARKO MAUČEC - mayor of Podlehnik
MITJA HORVAT – mayor of Duplek
FRIDERIK BRAČIČ – mayor of Videm
ALOJZ GLAVAČ – mayor of Moravske toplice
ŠTEFAN ŽVAB – mayor of Šen lj
dr. IGOR LUKŠIČ - predsednik ZKOS
KLEMEN BABNIK – svetovalec predsednika vlade za gospodarsko sodelovanje
IGOR LUKŠIČ President ZKOS
KLEMEN BABNIK – Adviser to Prime Minister for Economic Coopera on
DEJAN KOPOLD - principal of Elementary School Podlehnik
PETER ŽMAVC President of the ZKOS in the period 1978 - 1981
dr. DEJAN KOPOLD - ravnatelj Osnovne šole Podlehnik
PETER ŽMAVC - predsednik ZKOS v obdobju 1978 - 1981
ORGANIZACIJSKI ODBOR
LJUBO JAVORŠEK – predsednik
MARJAN KOSI - urad za šport MOM
SEBASTJAN JAVORŠEK – generalni sekretar
UROŠ LOVRENČIČ – predsednik Športne zveze MB
ANTON KNEZ – direktor Dvorane Tabor
JANJA VIHER - direktorica Zavod za turizem Maribor
JANKO MERC – direktor reprezentance SLO
ROBERT VIRAJ – direktor marke nga
DRAGO SORŠAK – novinar TV Maribor in TV Slovenija
ZORAN MILOVANOVIČ – RTV Maribor
CVETKA JAVORŠEK - P. R.
VIKTORIJA PIRJEVEC – P. R. vodja akreditacij
TEHNIČNI ODBOR
DUŠANKA ŠPEHONJA – predsednica tekmovalne komisije WKSA SLO,
DRAGO PEK,
BORUT KODERMAN,
ANDREJA CAFUTA,
DARJA KODERMAN,
MATJAŽ PODHOSTNIK,
FANIKA PODHOSTNIK
ORGANISING COMMITTEE
LJUBO JAVORŠEK – President
MARJAN KOSI - Office for Sport MOM
SEBASTJAN JAVORŠEK – Technical Director of the compe on
UROŠ LOVRENČIČ – President of the Sports Federa on MB
ANTON KNEZ – Director of halls Tabor
JANJA VIHER - Director of the Department of Tourism Maribor
JANKO MERC – Manager of the Team SLO
ROBERT VIRAJ – Marke ng
DRAGO SORŠAK – the journalist from TV Maribor and TV Slovenia
ZORAN MILOVANOVIČ – RTV Maribor
CVETKA JAVORŠEK - P. R.
VIKTORIJA PIRJEVEC – P. R. Head of accredita ons
TECHNICAL COMMITTEE
DUŠANKA ŠPEHONJA – President of the compe
DRAGO PEK,
BORUT KODERMAN,
ANDREJA CAFUTA,
DARJA KODERMAN,
MATJAŽ PODHOSTNIK,
FANIKA PODHOSTNIK
ve commission WKSA Slovenia
SVEČANA OTVORITEV - OPENING CEREMONY
TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE
HELENA BLAGNE
Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor OŠ Hajdina
The Hajdina kindergarten and primary school teachers’ choir
PIHALNA GODBA
KUD PODLEHNIK
FRAJTONARJI
GALERIJA - GALLERY

Similar documents