Hjerneskadeforeningen Viborg

Transcription

Hjerneskadeforeningen Viborg
Nummer 1 – april 2011
Hjerneskadeforeningen
Viborg
Forsøgspersoner søges
til kognitiv genoptræningsprojekt
Har du lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg hvis formål er at undersøge
om hypnose kan bruges i genoptræning af koncentrationsevne
og hukommelse?
Café på CKU i Viborg
Åben torsdage 14-16
Rosenstræde 6
8800 Viborg
Forsøget gennemføres ved Dansk Neuroforskningscenter på Århus Universitetshospital og din deltagelse vil strække over cirka 14 mødegange. Forsøget er
inddelt i to moduler med en pause imellem og vil samlet foregå over en tidsperiode på ca. 5 måneder.
Hvad går forsøget ud på?
Den mest udbredte følgevirkning hos mennesker med erhvervet hjerneskade
er nedsat koncentrationsevne. Forsøget gennemføres ved at du modtager en
række behandlinger med hypnose af cirka 45 minutters varighed. Ved projektets start, afslutnings og undervejs skal du udfører forskellige neuropsykologiske prøver, for at måle om behandlingen har nogen effekt. Der vil undervejs
anvendes metoder til at måle hjernes aktivitet, hvor du her vil få elektroder
monteret på hovedet for at måle din hjernes elektriske aktivitet. Først ved forsøgets afslutning vil du få dine egne testresultater at vide.
Du kan søge om deltage hvis:
-
Hjernelapperne
- en gruppe
senhjerneskadede
Kontaktperson:
Ulla Kyed
tlf.: 86 67 49 88
Hjernelapperne er en
gruppe skadede, som
tilbyder at komme ud
og tale med andre
skadede og fortælle om
hvordan man kan
prøve at komme videre
i sit liv efter en skade.
Du er mellem 18 og 65 år.
Du har en erhvervet hjerneskade, der primært giver dig
koncentrations- og hukommelsesproblemer.
Ikke befinder dig i et aktivt behandlingsforløb.
Du kan ikke søge om deltagelse hvis:
-
Du lider af væsentlige øvrige følger af din skade, f.eks. afasi.
Du har en psykiatrisk diagnose.
Du tager medicin der påvirker tænkning og/eller stemningsleje.
Du har fysiske handikap der forhindre fremmøde eller gennemførelse
af forsøgsopsætningen.
Er du interesseret og vil høre mere,
bedes du sende en mail til forsøgskoordinator:
Rikke Overgaard
Nørrebrogade 44, bygn. 10G
8000 Århus C
tlf. 51 36 23 56
Email: [email protected]
Hjerneskadeforeningen videregiver hermed oplysningen fra Århus Universitetshospital.
Men vi har ingen andel i forsøget overhovedet.
Hjerneskadeforeningen Viborg
Formandens klumme v/ Niels-Jacob Vestergaard
Sokrates skrev engang, "Det ureflekterede liv er ikke værd at leve".
Nu hvor foråret begynder at gøre
klar til at sende sine første spirer op
gennem den sorte jord, så er tiden
også kommet til at overveje årets
køkkenhave. Skal kartoffelsorten
dette år være anderledes, skal antallet af gulerødder være flere eller
færre. Stikkelsbærrene skal måske
have mere gødning, og gødningen
skal måske også være anderledes,
hvis antallet og størrelsen af stikkelsbærrene skal blive bedre. I det
hele taget skal det overvejes, hvad
jeg skal gøre anderledes, for at jeg
dette år får et bedre resultat af anstrengelserne i haven.
Således er det måske også, nu hvor
dagene længes og temperaturen
langsomt stiger, jeg skal overveje,
om jeg kan gøre noget anderledes i
min tilværelse, om jeg, ved at
handle anderledes, bedre kan nå
frem til det, jeg gerne vil. Lyset,
varmen og oplevelsen af at livet
uden for ruderne starter på ny giver
større optimisme og flere kræfter,
og det er så op til mig selv, om jeg
vil bruge det til at gøre noget bedre
for mig selv og for de, som er en
del af min tilværelse.
Her i vores lille afdeling af Hjerneskadeforeningen, er vi også startet på en frisk, også vi skal overveje, om vi kan gøre noget bedre.
Vi var lidt rystede omkring generalforsamlingen, men jeg oplever
bestemt, at vi har rystet rystelserne
af os, og at vi har mod på og kræfter til at komme videre. Vi har fået
en ret stor og en meget positiv bestyrelse, som helt sikkert er indstillet på at gøre en indsats for, at foreningen, også for fremtiden, skal
være et aktiv for medlemmerne. Vi
er, med suppleanter, 8 medlemmer
af bestyrelsen, medlemmer som på
hver sin måde har noget at bidrage
med.
Det blev min opgave at være formand, en opgave som jeg har taget
på mig, og som jeg prøver at løfte
efter bedste evne, men jeg betragter
mig, i forhold til at være formand,
som et overgangsfænomen, så på
min stol er der ikke overhovedet
nogen former for klister.
Der sker en del på hjerneskadeområdet her i kommunen, og vi forsøger at være med, tæt på der hvor
beslutningerne tages, for på den
måde at varetage vore medlemmers
interesse. Det er faktisk en ret stor
og krævende opgave, men ved fælles hjælp tror jeg på, at det vil lykkes for os, at bringe vore erfaringer
ind i det grundlag, hvorpå beslutningerne tages .
Som I måske ved, så er portoen
hævet, og det er ikke mere en ubetydelig post at købe frimærker. Vi
har ringet rundt til de af vore medlemmer, vi har kunnet finde numre
på, for på den måde at finde ud af,
om vi har mulighed for at sende
breve elektronisk. Hvis nogen ikke
er blevet ringet op, men har mulighed for at modtage elektronisk
post, så send venligst en mail med
navn og adresse til:
[email protected]
Vi vil da meget hellere bruge de
penge, vi har til rådighed, på vore
medlemmer, end vi vil bruge dem
på frimærker, derfor vil vi gerne
kende mailadresserne.
Med inddragelsen af det elektroniVi har, og har haft, lukket Caféen
om mandagen, og lige nu forsøger
vi at finde en måde, hvorpå vi kan
genåbne mandagscaféen. Vi skal
måske ændre åbningstiden, og måske skal også andet ændres, men
mere om det i næste nyhedsbrev.
Det har også i bestyrelsen været
drøftet, om vi kunne arrangere andre aktiviteter på linie med de filmfremvisninger, vi har haft i forbindelse med Caféen, og med den tur
vi havde til drivhusene i Hald Ege.
Lige nu arbejdes der på en tur til
Mammen Mejeri, det sted vi køber
ost fra.
Der bliver også i år en sommerferieafslutning, og sikkert kommer
den til at forløbe på næsten samme
måde, som den plejer, men det
kommer der også mere om senere.
Lige nu arbejder vi på at skaffe
økonomi til en endagsudflugt med
bus. Om det lykkes og i fald hvortil
den skal være, må afhænge af den
økonomi, vi får skaffet.
2
ske medie i formidlingen, ja så er
der en endnu lettere mulighed for,
at bringe holdninger, ideer, erfaringer eller andet, så der skal hermed
lyde en opfordring til alle vore
medlemmer, send noget til os, hvis
du mener at have en oplevelse eller
en erfaring, som du mener at flere
kan have interesse i at kende.
Jeg kommer en del i Cafeén, og jeg
føler, at mange der har fundet et
rum, hvor man kan være på lige fod
med de øvrige. Der er ikke noget
eller nogen, der ikke forstår eller
accepterer begrænsninger.
Jeg sender jer alle ønsket om et
rigtig godt forår, og så vil jeg gerne, som et ønske fra bestyrelsen og
fra mig selv, udtrykke ønsket om at
se jer alle til vores sommerafslutning.
Jacob
Sommerferieafslutning i Caféen Donation
Den Åbne Café Viborg
afholder sommerferieafslutning
(i Caféen, Rosenstræde 6, 8800 Viborg)
Vi har været i
dialog med
MENY kaffe.
De har
sponsoreret
kaffe til Den Åbne Café!
torsdag den 16. juni 2011
kl. 14.00-16.00
Vi byder på kaffe og kage, og ønsker hinanden en god sommer. Vel mødt ! (Caféen åbner igen torsdag den 18. august 2011)
Grill aften
Vi har fået 10 poser kaffe samt
tebreve som vi kan nyde i Caféen.
Det betyder at vi har lettere ved
at få Caféen til at løbe rundt.
Vi afholder grill aften fredag den 17. juni 2011 kl. 17.00
(v/ Caféen, Rosenstræde 6, 8800 Viborg)
Pris: 130,- kr. pr. person.
Vi siger 1000 tak til MENY kaffe
og ønsker alle en god sommer.
Vi håber på stort fremmøde 
T
Tilmelding til Alex i Caféen,
eller til Ulla på telefon 86 67 49 88
senest 9. juni.
Neuro-rehabilitering i Viborg Kommune
Strukturreformen betød blandt andet, at kommunerne overtog en række nye opgaver inden for neurorehabiliteringsområdet.
Det er i Viborg Kommune besluttet at oprette boliger til borgere med senhjerneskade på et afsnit på
Plejecentret Toftegården i Møldrup.
Dette har betydet, at kommunerne skal kunne fortsætte den på hospitalet påbegyndte
neurorehabilitering.
Derudover arbejdes der på at etablering midlertidige
træningspladser i Møldrup til borgere med senhjerneskade.
Faserne i et neurorehabiliteringsforløb:
Fase 1: Det akutte stadie, hvor der foretages hospitalsudredning.
Fase 2: Behandling og rehabilitering i hospitalsregi
(Hammel, Skive og Lemvig)
Fase 3: Funktionel rehabilitering efter hospitalsindsats. Foregår i kommunalt regi.
Pia Busk har siddet med i en arbejdsgruppe, og det
har været godt og konstruktivt, til gavn for vore borgere med erhvervet hjerneskade.
Kommunerne har hermed det fulde ansvar for rehabiliteringen efter sygehusbehandling i forbindelse
med senhjerneskader og ansvaret for at sikre, at
mennesker, der rammes af en hjerneskade, får de
bedst mulige betingelser for at kunne leve et meningsfyldt liv.
3
Redaktion
Får du mail?
Alle er velkomne til at komme med bidrag til vores nyhedsbrev.
Vi vil meget hellere bruge penge til fest og
farver end til porto, så hvis du ligger inde
med en e-mail-adresse, vil vi gerne høre fra dig.
Brænder du inde med en god
historie, eller har du fået en
oplevelse, du gerne vil dele
med andre, vil vi gerne høre
fra dig.
Send en mail til foreningen:
[email protected]
med dit navn og mailadresse, så vil vi sende
vores Nyhedsbrev samt invitationer med vores
medlemstilbud, direkte til dig pr. mail.
Næste nummer udkommer
medio juni. Hvis du vil have
noget med, kan du sende det
til bestyrelsen inden
1.juni 2011.
Vi vil ikke sælge eller videregive din private
e-mail-adresse til andre.
Bestyrelsen i lokalforeningen Viborg
Formand
Niels-Jacob Vestergaard
Ingstrupvej 18, Rødding
8830 Tjele
86 60 31 35
Mail: [email protected]
Næstformand
Birthe Tornvig Ludvigsen
Hedevænget 198
8800 Viborg
29 60 21 42
Mail: [email protected]
Kasserer og referent
Ninette Nielsen
Madekildeengen 21
8850 Bjerringbro
 40 19 43 54
Mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem
Rikke Busk
Dalvikvej 60
8800 Viborg
 21 71 12 06
Mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem
Jette Nielsen
Nybrovej 5 b, Ravnstrup
8800 Viborg
 23 32 06 95
Mail: [email protected]

Bestyrelsesmedlem
Pia Busk
Dalvikvej 52
8800 Viborg
 28 89 39 99
Mail: [email protected]
1. Suppleant
Ulla Kyed
Amtmandshøjen 31
8800 Viborg
 24 84 35 85
Mail: [email protected]
2. Suppleant
Lisbeth Nielsen
Gillebakken 21, Løvel
8830 Tjele
 30 33 44 74
Mail: [email protected]
4

Similar documents