`Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende

Comments

Transcription

`Fælles beslutningstagning i psykiatrien og den involverende
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
www.skjernsogn.dk
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
Gudstjenester
Skjern
Sogn
Uge
8
9
2015
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
Skjern
Sogn
Uge
8
9
2015
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
Skjern
Sogn
Uge
8
9
2015
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
Skjern
Sogn
Uge2015
82015
- 9 2015
www.skjernsogn.dk
Gudstjenester
Februar
Februar
Forbønsgudstjeneste
Forbønsgudstjeneste
for
forfulgte
forfulgte
kristne
kristneFebruar
Vestjysk
Vestjysk
Kirkehøjskole
Kirkehøjskole
Februar
Forbønsgudstjeneste
for
forfulgte
kristne
Forbønsgudstjeneste
forfor
forfulgte
kristne
Skjern
Sogn
uge 8Uge
2015
9 2015
2015
Skjern
Skjern
Sogn
Sogn
Uge8- 8uge
- -992015
Vestjysk
Kirkehøjskole
2015
Vestjysk
Kirkehøjskole
2015
Vestjysk
Kirkehøjskole
2015
Teologi
Teologi
for
for
alle
alle
Teologi
for
alle
Teologi
for
alle
Vestjysk
Kirkehøjskole
Teologi for alle 2015
Teologi for alle
Søndag
Søndag
d. 22.
d. 22.
februar
februar
1. s.
1. is.fasten.
i fasten.
Matt
Matt
4,1-11
4,1-11
Februar
Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristneSøndag
d.d.22.
februar
1.1.s.s.i fasten.
Søndag
22.
februar
i fasten.Matt
Matt4,1-11
4,1-11
Kl.
Kl.9.00:
9.00:
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
Februar
Søndag
d.
22.
februar
1.
s.
i
fasten.
Matt
4,1-11
Tirsdag
Tirsdag
d.
d.
3.
3.
marts
marts
2015
2015
kl.
kl.
19.00
19.00
Forbønsgudstjeneste
for
forfulgte
kristne
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Tirsdag
d. 3. marts 2015
kl. 19.00
Tirsdag
Kl.
Kl.
10.30:
10.30:
Poul
Poul
Ivan
Ivan
Madsen
Madsen
Søndag
d. Jørgen
22.
februar
1. s. i fasten. Matt 4,1-11
Kl.
9.00:
Pedersen
Tirsdagd.d.3.3.marts
marts2015
2015kl.kl.19.00
19.00
Kl.
10.30:
Poul
Ivan
Madsen
Kl.
10.30:
Poul
Ivan
Madsen
Marts
Marts
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
10.30:
Poul
Ivan
Madsen
iiSkjern
Skjern
i
Skjern
Kirke
Kirke
Tirsdag id.
3.
marts
2015
kl.
19.00
Marts
Marts
Kirke
Skjern
Søndag
Søndag
den
den
1. 2.
1.
s.
2. is.
fasten.
i fasten.
Matt
Matt
15,21-28
15,21-28
Kl.
10.30:
Poul
Ivan
Madsen
Marts
i SkjernKirke
Kirke
Søndag
den
1.1.2.2.
s.s.i ifasten.
Matt
Søndag
den
fasten.
Matt15,21-28
15,21-28
Kl.
Kl.
9.00:
9.00:
Poul
Poul
Ivan
Ivan
Madsen
Madsen
Marts
Søndag
den
1.
2.
s.
i
fasten.
Matt
15,21-28
i Skjern Kirke
Kl.
Kl. 9.00:
9.00:Poul
PoulIvan
IvanMadsen
Madsen
”Kunst
”Kunst
og
kristendom”
kristendom”
”Kunst
og
kristendom”
”Kunst
ogog
kristendom”
Foredragene
Foredragene
er”Kunst
åbne
er åbne
forfor
alle
alle
og
og
kræver
kræver
ingen
ingen
andre
andre
forudforudog
kristendom”
Foredragene
åbne
kræver
Foredrageneerer
åbnefor
foralle
alleog
og
kræveringen
ingenandre
andreforudforud”Kunst
og
kristendom”
sætninger
sætninger
end
end
nysgerrighed
nysgerrighed
påingen
på
livet.
livet.
Foredragene
er åbne
for
alle
og kræver
andre forudsætninger
sætningerend
endnysgerrighed
nysgerrighedpå
pålivet.
livet.
Vierbegynder
Viåbne
begynder
med
med
morgensang.
morgensang.
Foredragene
for
alle
og
kræver
ingen
andre forudsætninger
end
nysgerrighed
på livet.
Vi
Vibegynder
begyndermed
medmorgensang.
morgensang.
Formiddagskaffe
Formiddagskaffe
medbringer
medbringer
man
man
selv.
selv.
sætninger
endmedbringer
nysgerrighed
på
livet.
Vi begynder
med
morgensang.
Formiddagskaffe
man
selv.
Formiddagskaffe medbringer man selv.
Sted:
Sted:
Skjern
Skjern
Kirkehus,
Kirkehus,
Fredensgade
Fredensgade
9,
6900
9, 6900
Skjern.
Skjern.
Vi
begynder
med
morgensang.
Formiddagskaffe
medbringer
man
selv.
Sted:
Sted:Skjern
SkjernKirkehus,
Kirkehus,Fredensgade
Fredensgade9,9,6900
6900Skjern.
Skjern.
Pris:
Pris:
75,75,kr.
kr.
pr. pr.
gang.
gang.
Formiddagskaffe
medbringer
man
selv.
Sted: Skjern
Kirkehus,
Fredensgade
9,
6900
Skjern.
Pris:
Pris:75,75,-kr.
kr.pr.
pr.gang.
gang.
Tilmelding
Tilmelding
ikke
er kr.
ikke
nødvendig.
Sted: Skjern
Kirkehus,
Fredensgade
Pris: er
75,pr.nødvendig.
gang.9, 6900 Skjern.
Tilmelding
Tilmeldingererikke
ikkenødvendig.
nødvendig.
Pris:2015
75,pr.
gang.
Tilmelding
erkr.
ikke
nødvendig.
28.
28.
februar
februar
2015
kl.
kl.
09.00
09.00
11.30
– 11.30
28.
kl.
––
28.februar
februar2015
2015
kl.09.00
09.00
–11.30
11.30
er ikke
nødvendig.
28. Tilmelding
februar
2015
kl.
09.00
– 11.30
Forelæser:
Forelæser:
Anja
Anja
Kjølbye,
Kjølbye,
tidl.
tidl.
højskolelærer.
højskolelærer.
Forelæser:
Anja
tidl.
højskolelærer.
Forelæser:
AnjaKjølbye,
Kjølbye,
tidl.
højskolelærer.
28. februar
2015
kl.
09.00
– til
11.30
Forelæser:
Anja
Kjølbye,
tidl.
højskolelærer.
”Vincent
”Vincent
van
van
Gogh.
Gogh.
Fra
Fra
mørket
mørket
til
lyset”
lyset”
”Vincent
van
Gogh.
Fra
mørket
tiltillyset”
”Vincent
van
Gogh.
Fra
mørket
lyset”
Forelæser:
Anja
Kjølbye,
tidl.
højskolelærer.
Som
Som
ungung
mand
mand
varGogh.
var
vanvan
Gogh
Gogh
præget
præget
af til
en
af lyset”
en
stærk
stærk
”Vincent
van
Fra
mørket
Som
ung
mand
var
van
Gogh
præget
af
en
stærk
Som ung mand var van Gogh præget af en stærk
religiøsitet,
religiøsitet,
derder
drev
drev
ham
ham
tillyset”
et
til ønske
et
ønske
”Vincent
van
Gogh.
Fra
mørket
til
Som ung mand
var
van
Gogh
præget
af
en
stærk
religiøsitet, der drev ham til et ønske
Præst
Præst
Dorte
Dorte
Kirkegaard
Kirkegaard
Præst
PræstDorte
DorteKirkegaard
Kirkegaard
Præst
Dorte
Kirkegaard
Lægmandsgruppen
Lægmandsgruppen
Skjern
Skjern
Kirke
Kirke
Lægmandsgruppen
Skjern
Lægmandsgruppen
SkjernKirke
Kirke
Præst DorteSkjern
Kirkegaard
Lægmandsgruppen
Skjern
Kirke
Frimenigheden
Frimenigheden
Skjern
Bykirke
Bykirke
Frimenigheden
Bykirke
FrimenighedenSkjern
Skjern
Bykirke
Lægmandsgruppen
Skjern
Kirke
Frimenigheden
Skjern
Bykirke
Chin
Chin
Bethel
Bethel
Church
Church
Chin
Bethel
Church
Chin
Bethel
Church
Frimenigheden
Skjern
Bykirke
Chin Bethel Church
Bøn
Bøn
ogtekstlæsning
og
tekstlæsning
tekstlæsning
på
på
flere
flere
sprog.
sprog.
Chin
Bethelpå
Church
Bøn
flere
Bønog
og tekstlæsning
på
fleresprog.
sprog.
Bøn og tekstlæsning på flere sprog.
Bøn
og tekstlæsning
påsmåbørn
flere sprog.
Salmesang
Salmesang
forfor
småbørn
Salmesang
for
småbørn
Salmesang
for
småbørn
Salmesang
for
småbørn
iiSkjern
Skjern
i Skjern
Kirke
Kirke
i
Kirke
Skjern
Kirke
Salmesang
for
småbørn
Skjern
Kirke
Tirsdag
Tirsdag
d.i3.d.
3.marts
3.
marts
marts
kl.10-10.30
kl.
10-10.30
10-10.30
Tirsdag
kl.
Tirsdagd.d.
3. martsKirke
kl. 10-10.30
i Skjern
Tirsdag
d. på
3.
marts
kl. 10-10.30
Læs
Læs
mere
mere
på
www.skjernsogn.dk
www.skjernsogn.dk
religiøsitet, der drev ham til et ønske
omvar
om
at van
blive
at blive
prædikant.
prædikant.
Men
den
den
unge
unge
Som ung mand
Gogh
præget
afMen
en
stærk
religiøsitet,
der
drev ham
til
et
ønske
Læs
mere
www.skjernsogn.dk
Læs
merepå
på3.
www.skjernsogn.dk
om
omatatblive
bliveprædikant.
prædikant.Men
Menden
denunge
unge
Tirsdag
d.
kl. 10-10.30
Læs mere
påmarts
www.skjernsogn.dk
Vincent
Vincent
havde
havde
ikke
ikke
ordet
ordet
i sin
i et
sin
magt,
magt,
religiøsitet,
der
drev
ham
til
ønske
om
at
blive
prædikant.
Men
den
unge
Vincent
Vincenthavde
havdeikke
ikkeordet
ordeti sin
i sinmagt,
magt,
Læs
mere
på
www.skjernsogn.dk
og
og
kirken
valgte
valgte
ham
ham
fra,
fra,
hvilket
blev
blev
om
atkirken
blive
prædikant.
Men
denmagt,
unge
Vincent
havde
ikke
ordet
ihvilket
sin
og
ogkirken
kirkenvalgte
valgteham
hamfra,
fra,hvilket
hvilketblev
blev
den
den
udløsende
udløsende
faktor
faktor
forfra,
for
hans
hans
beslutbeslutVincent
havde
ikke
ordet
i hvilket
sin
magt,
og
kirken
valgte
ham
blev
den
udløsende
faktor
for
hans
beslutden udløsende faktor for hans beslutning
ning
om
om
at valgte
hellige
at hellige
sigsig
kunsten.
kunsten.
Selv
Selv
og
kirken
ham
fra,
hvilket
blev
den
udløsende
faktor
for
hans
beslutning
ningom
omatathellige
helligesig
sigkunsten.
kunsten.Selv
Selv
om
om
van
van
Goghs
Goghs
motiver
motiver
ikke
ikke
er direkte
erbeslutdirekte
den
udløsende
faktor
for
hans
ning
om
at
hellige
sig
kunsten.
Selv
om
omvan
vanGoghs
Goghsmotiver
motiverikke
ikkeererdirekte
direkte Søndag
Søndag
d. d.
8. 8.
marts
marts
deltager
deltager
præget
præget
af at
hans
afhellige
hans
personlige
personlige
tro,tro,
såSelv
så
ning
om
sig kunsten.
Søndag
om
van
Goghs
motiver
ikke
er
direkte
Søndagd.d.8.8.marts
martsdeltager
deltager
præget
prægetafafhans
hanspersonlige
personligetro,
tro,så
så
Søndag
d.
8.
marts
deltager
Skjern
Skjern
sogn
sogn
rummer
rummer
ethans
væld
et motiver
væld
af åbninger
af ikke
åbninger
mod Skjern
om
vande
Goghs
er mod
direkte
præget
afde
personlige
tro,
så
sogn
Skjern
sogn
rummer
rummerde
deetetvæld
vældafafåbninger
åbningermod
mod
Søndag
d. 8. marts
deltager
Skjern
sogn
Folkekirkens
i Folkekirkens
Nødhjælps
Nødhjælps
store
store
troen,
troen,
mod
mod
næstekærligheden
næstekærligheden
og
og
vanvani iiFolkekirkens
præget
af
hans
personlige
tro,
så
rummer
de
et
væld
af åbninger
mod
Nødhjælps
Folkekirkens
Nødhjælpsstore
store
troen,
mod
næstekærligheden
og
van
troen, mod næstekærligheden og van landsindsamling.
Skjern
sogn
i
Folkekirkens
Nødhjælps
store
landsindsamling.
Goghs
Goghs
ydmyge
ydmyge
tilgang
tilgang
tilmod
verden
til et
verden
– fra
–affra
mørket
mørket
til mod
lyset.
til lyset.
rummer
de
væld
åbninger
troen,
næstekærligheden
og
van
Goghs
landsindsamling.
Goghsydmyge
ydmygetilgang
tilgangtiltilverden
verden––fra
framørket
mørkettiltillyset.
lyset. landsindsamling.
i landsindsamling.
Folkekirkens Nødhjælps store
mod
næstekærligheden
van Du
Goghs ydmygetroen,
tilgang
til verden
– fra mørketog
til lyset.
Du
kan
kan
melde
melde
digdig
som
som
indsamler
indsamler
til indsamlingsletil indsamlingsleDu
kan
Du
kanmelde
meldedig
digsom
somindsamler
indsamlertiltilindsamlingsleindsamlingslelandsindsamling.
Goghs
ydmyge
tilgang
til
verden
–
fra
mørket
til
lyset.
Læs
Læs
omom
flere
flere
foredrag
foredrag
påpå
www.skjernsogn.dk
www.skjernsogn.dk
Du kan melde dig som indsamler til indsamlingsle-
Meld
Meld
dig
dig
som
som
Meld
dig
som
Meld
dig
som
Meld
dig
som
indsamler
indsamler
Meld
dig som
indsamler
indsamler
indsamler
indsamler
Læs
Læsom
omflere
flereforedrag
foredragpå
påwww.skjernsogn.dk
www.skjernsogn.dk
Læs
om flereerforedrag
påi www.skjernsogn.dk
Foredragene
Foredragene
er
arrangeret
arrangeret
samarbejde
i samarbejde
med
med
Foredragene
erer
arrangeret
i www.skjernsogn.dk
Foredragene
arrangeret
isamarbejde
samarbejdemed
med
Læs
om
flere
foredrag
på
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-Skjern
Folkeuniversitet
Folkeuniversitet
Foredragene
er arrangeret i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-SkjernFolkeuniversitet
Folkeuniversitet
Foredragene
er arrangeret
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern
Folkeuniversitet
Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitet
derder
Lisa
Lisa
Henriksen
Henriksen
påtlf.
på
tlf.97
tlf.
9735
97
3535
2611,
26
11,11,
der
Lisa
Henriksen
der
Lisa
Henriksen
på tlf.indsamler
97 3526
26 til
11,
Du
kan
melde
digpå
som
indsamlingsleder
Lisa
Henriksen
på
tlf.
97
35
26
11, på
på
på
mail
mail
[email protected]
[email protected]
eller
eller
ved
ved
henvendelse
henvendelse
påpå
på
mail
[email protected]
eller
ved
henvendelse
på
mail
[email protected]
eller
ved35
henvendelse
på
der
Lisa
Henriksen
på
tlf.
97
26
11,
på
mail
[email protected]
eller
ved
henvendelse
på
kirkekontoret,
kirkekontoret,
Fredensgade
Fredensgade
9,
9,
Skjern
Skjern
kirkekontoret,
Fredensgade
9,
Skjern
kirkekontoret,
Fredensgade
9,
Skjern
på
mail [email protected]
eller ved
på
kirkekontoret,
Fredensgade
9, henvendelse
Skjern
kirkekontoret, Fredensgade 9, Skjern
Kl.
Kl.
10.30:
10.30:
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Kirkekor
Kirkekor
Søndag
den
1.Pedersen
2.
s.Pedersen
iMadsen
fasten.
Matt
15,21-28
Kl.
9.00:
Poul
Ivan
Kl.
10.30:
Jørgen
Kirkekor
Kl.
10.30:
Jørgen
Pedersen
Kirkekor
Søndag
Søndag
den
den
8. 3.
8.
s.
3.Pedersen
is.
fasten.
i fasten.
Luk
Luk
11,14-28
11,14-28
Kl.
9.00:
Poul
Ivan
Madsen
Kl.
10.30:
Jørgen
Kirkekor
Søndag
den
8.8.3.3.s.s.i ifasten.
Luk
11,14-28
Søndag
den
fasten.
Luk
11,14-28
Kl.
Kl.9.00:
9.00:
Dorte
Dorte
Kirkegaard
Kirkegaard
Kl.
10.30:
Jørgen
Pedersen
Kirkekor
Søndag
den
8.
3.
s.
i
fasten.
Luk
11,14-28
Kl.
9.00:
Dorte
Kirkegaard
Kl.
9.00:
Dorte
Kirkegaard
Kl.
Kl.
10.30:
10.30:
Ingen!
Ingen!
Søndag
den
8. 3.Kirkegaard
s. i fasten. Luk 11,14-28
Kl.
9.00:
Dorte
Kl.
10.30:
Ingen!
Kl.
10.30:
Ingen!
Sogneindsamling
Sogneindsamling
til Folkekirkens
til Folkekirkens
Nødhjælp
Nødhjælp
Kl.
9.00:
Dorte
Kirkegaard
Kl.
10.30:
Ingen!
Sogneindsamling
til
Folkekirkens
Nødhjælp
Sogneindsamling
til Midfaste.
Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag
Søndag
den
den
15.15.
Midfaste.
Joh
Joh
6,1-15
6,1-15
Kl.
10.30:
Ingen!
Sogneindsamling
til
Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag
den
15.
Joh
Søndag
den
15.Midfaste.
Midfaste.
Joh6,1-15
6,1-15
Kl.
Kl.9.00:
9.00:
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
Sogneindsamling
til
Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag
den
15.
Midfaste.
Joh 6,1-15
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
Kl.
10.30:
10.30:
Claus
Claus
Thomas
Thomas
Nielsen
Nielsen
JuniorJuniorog og
ungdomskor
ungdomskor
Søndag
den
15.
Midfaste.
Joh
6,1-15
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
10.30:
Nielsen
Kl.
10.30:Claus
ClausThomas
Thomas
NielsenJuniorJunior-og
ogungdomskor
ungdomskor
Gudstjenester
Gudstjenester
på
på
Enghaven
Enghaven
Kl.
9.00:
Jørgen
Pedersen
Kl.
10.30:
Claus
Thomas
Nielsen
Juniorog
ungdomskor
Gudstjenester
på
Enghaven
Gudstjenester
påfebruar
Enghaven
Onsdag
Onsdag
d. 18.
d.
18.
februar
kl. kl.
15.15
15.15
Claus
Claus
Thomas
Thomas
Nielsen
Nielsen
Kl.
10.30:
Claus
Thomas
Nielsen
Juniorog ungdomskor
Gudstjenester
på Enghaven
Onsdag
d.d.18.
februar
kl.kl.15.15
Claus
Thomas
Nielsen
Onsdag
18.
februar
15.15
Claus
Thomas
Nielsen
Onsdag
Onsdag
d. d.
4.
d. 18.
marts
4. marts
kl.
kl.
15.15
15.15
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
Gudstjenester
på
Enghaven
Onsdag
februar
kl.
15.15
Claus
Thomas
Nielsen
Onsdag
d.d.4.4.marts
kl.kl.15.15
Onsdag
marts
15.15Jørgen
JørgenPedersen
Pedersen
Gudstjenester
Gudstjenester
på
på
Klokkebjerg:
Klokkebjerg:
Onsdag
d.d.18.
februar
15.15
ClausPedersen
Thomas Nielsen
Onsdag
4.på
marts
kl. kl.
15.15
Jørgen
Gudstjenester
Klokkebjerg:
Gudstjenester
på
Klokkebjerg:
Onsdag
Onsdag
d.d.25.
d.4.25.
februar
februar
kl.15.15
kl.
15.30
15.30
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
Onsdag
marts
Jørgen
Pedersen
Gudstjenester
på kl.
Klokkebjerg:
Onsdag
d.d.25.
februar
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Onsdag
25.
februar
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Onsdag
Onsdag
d. d.
11.
d. 25.
11.
marts
marts
kl. kl.
15.30
15.30
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
Gudstjenester
på
Klokkebjerg:
Onsdag
februar
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Onsdag
d.
11.
marts
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Onsdag
d.kr.
11.
kl. 15.30
Jørgen
Pedersen
Kirkebil
Kirkebil
–
–25.
kr.
10marts
10
tur/retur
tur/retur
Ønskes
Ønskes
kørsel
kørsel
til højmesser,
til højmesser,
kankan
man
man
Onsdag
d.
februar
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Onsdag
d.
11.
marts
kl.
15.30
Jørgen
Pedersen
Kirkebil
––kr.
10
tur/retur
Ønskes
kørsel
til
kan
Kirkebil
kr.
10
tur/retur
Ønskes
tilhøjmesser,
højmesser,
kanman
man
senest
senest
fredag
fredag
inden
inden
kl. 12
kl.
12
ringe
ringe
tilJørgen
kirkekontoret
tilkørsel
kirkekontoret
9735
9735
2611.
2611.
Kirkebil
–
kr.
10
tur/retur
Ønskes
kørsel
til
højmesser,
kan
man
Onsdag
d.
11.
marts
kl.
15.30
Pedersen
senest
senestfredag
fredaginden
indenkl.kl.12
12ringe
ringetiltilkirkekontoret
kirkekontoret9735
97352611.
2611.
senest fredag
inden
kl. 12 Ønskes
ringe til kirkekontoret
9735 2611.
Kirkebil
– kr. 10
tur/retur
kørsel til højmesser,
kan man
senest fredag inden kl. 12 ringe til kirkekontoret 9735 2611.
Kontakt
Kontakt
KontaktKontakt
Kontakt
Kontakt
Skjern
Kirkekontor:
Skjern
Kirkekontor:
Skjern
SkjernKirkekontor:
Kirkekontor:
Fredensgade
Fredensgade
9, Tlf.
9, Tlf.
97 35
97 26
35 11
26 11
[email protected]
[email protected]
Skjern
Kirkekontor:
Fredensgade
Fredensgade9,9,Tlf.
[email protected]
[email protected]
Mandag
Mandag
10-12,
10-12,
tirsdag-fredag
tirsdag-fredag
9-13,
torsdag
torsdag
tillige
tillige
16-18,
16-18,
lørdag
lørdag
lukket
lukket
Fredensgade
9, Tlf.
97 35 26
119-13,
[email protected]
Skjern
Kirkekontor:
Mandag
Mandag10-12,
10-12,tirsdag-fredag
tirsdag-fredag9-13,
9-13,torsdag
torsdagtillige
tillige16-18,
16-18,lørdag
lørdaglukket
lukket
Kordegne:
Kordegne:
Lisa
Lisa
Henriksen
Henriksen
[email protected]
[email protected]
35
97 26
35
11
26 11
Mandag
10-12,
tirsdag-fredag
torsdag
tillige 16-18, 97
lørdag
lukket
Fredensgade
9,
Tlf.
97 35 26 119-13,
[email protected]
Kordegne:
Henriksen
[email protected]
9797353526261111
Kordegne:Lisa
LisaMarianne
Henriksen
[email protected]
Marianne
Andersen
Andersen
97 97
35
97lukket
26
3526
11
26 11
Mandag
10-12,
9-13, torsdag
tillige 16-18, 97
lørdag
Kordegne:
Lisatirsdag-fredag
Henriksen
[email protected]
35
Marianne
Andersen
353526
1111 11
Marianne
Andersen
97
26
Skjern
Skjern
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdskontor:
Marianne
Andersen
Kordegne:
Lisa
Henriksen
[email protected]
9797353526261111
Skjern
Kirkegårdskontor:
Skjern
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder
Kirkegårdsleder
Sabine
Sabine
Mogensen
Mogensen
træffes
træffes
11-12
11-12
undtagen
undtagen
lørdag
lørdag
Skjern
Kirkegårdskontor:
Marianne
Andersen
97
35 26 11
Kirkegårdsleder
KirkegårdslederSabine
SabineMogensen
Mogensentræffes
træffes11-12
11-12undtagen
undtagenlørdag
lørdag
35
97 09
35 16
09 16
[email protected]
[email protected]
Skjern
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder
Sabine Mogensen træffes 11-12 undtagen97
lørdag
9797353509091616
[email protected]
[email protected]
Træffetider
Træffetider
se www.skjernsogn.dk
se Sabine
www.skjernsogn.dk
Kirkegårdsleder
Mogensen træffes 11-12 undtagen lørdag
97 35 09 16
[email protected]
Træffetider
Træffetidersesewww.skjernsogn.dk
www.skjernsogn.dk
Sognepræster:
Sognepræster:
97 35 09 16
[email protected]
Træffetider
se www.skjernsogn.dk
Sognepræster:
Sognepræster:
Poul
Poul
IvanIvan
Madsen
Madsen
97 01
35 15
01 15 97 35
97 36
35 01
36 01
[email protected]
[email protected] 97 35
Træffetider
se
www.skjernsogn.dk
Sognepræster:
Poul
Ivan
Madsen
97 353501011515
9797353536360101
[email protected]
Poul
Ivan
Madsen
Claus
Claus
Thomas
Thomas
Nielsen
Nielsen [email protected]
[email protected]
[email protected] 97 97
36
9735
93
3636
80
93 80
Sognepræster:
Poul
Ivan
Madsen
35 01 15 9797
97
[email protected]
Claus
Thomas
Nielsen
Claus
Thomas
Nielsen [email protected]
[email protected]
9736
3693
9380
80 01
Jørgen
Jørgen
Pedersen
Pedersen
9797
34
97
11
34
58
1180
58
[email protected]
[email protected] 97 35 01 15
Claus
Thomas
Nielsen
[email protected]
97
36
93
Poul
Ivan
Madsen
35
36
[email protected]
Jørgen
Pedersen
979734341111585801
[email protected]
Jørgen
Pedersen
[email protected]
Dorte
Dorte
Kirkegaard
Kirkegaard
4297
48
42
18
48
33
18
33
[email protected]
[email protected]
Jørgen
Pedersen
97
34
11
58
[email protected]
Claus
Thomas
Nielsen
[email protected]
36
93
80
Dorte
Kirkegaard
4242484818183333
[email protected]
Dorte
Kirkegaard
[email protected]
Kirketjener
Kirketjener
GertGert
R. Schmidt
R. Schmidt
22 42
16
2248
89
1618
42
8933
42
Dorte
Kirkegaard
[email protected]
Jørgen
Pedersen
Kirketjener
Gert
222297
161634
898911
424258
Kirketjener
GertR.R.Schmidt
Schmidt [email protected]
Kirketjener
Kirketjener
Merete
Merete
Mogensen
Mogensen
2242
50
22
66
50
82
66
82
Kirketjener
Gert
R. Schmidt
22
16
89
42
Dorte
Kirkegaard
48
18
33
[email protected]
Kirketjener
Merete
Mogensen
2222505066668282
Kirketjener
Merete
Mogensen
Organist
Organist
Thomas
Thomas
Bach
Bach
Madsen
Madsen
22 22
28
2250
21
2866
95
2182
95
Kirketjener
Gert
R. Schmidt
Kirketjener
Merete
Mogensen
Organist
Thomas
Bach
Madsen
222222
282816
212189
959542
Organist
Thomas
Bach
Madsen
Organist Thomas
Bach Madsen
2250
2866
2182
95
Kirketjener
Merete Mogensen
22
Organist Thomas Bach Madsen
22 28 21 95
Kontakt

Similar documents