Knebel - Rolsø 1708-1731

Transcription

Knebel - Rolsø 1708-1731
Lektion 5 - Ekstern økonomi (afsnit 4.2, Kompendium Waarst)
Resultatopgørelse,ekstern økonomi, balancen, ebit/ebitda,
Artsopdelt resultatopgørelse
Artsopdelt Resultatopgørelse
Nettoomsætning
- Vareforbrug
=Bruttofortjeneste
- Andre eksterne omkostninger (fx husleje, reklame
osv)
- Personaleomkostninger
=Indtjeningsbidrag (EBITDA)
- Afskrivninger
=Resultat før renter (EBIT)
+ renteindtægter
- rente udgifter
=Ordinært resultat
+ Ekstraordinære indtægter
- ekstraordinære udgifter
- skat af årets resultat
=Årets resultat
Leveringskriteriet
Indtægten for en vare
indgår i
resultatopgørelsen i den
periode, hvori varen er
leveret til kunden.
Produktionskriteriet
Indtægten for en ordre
eller ydelse indgår i
resultatopgørelsen i den
periode, hvori ordren er
produceret eller ydelsen
udført.
Virksomheden kan ved
opstilling af resultatopgørelsen
vælge mellem at gruppere
omkostningerne efter
funktion eller efter art.
Produktionsvirksomheder –
funktionsopdelt
Handelsvirksomheder
- artsopdelt
Funktionsopdelt resultatopgørelse
Beretningsform
Tager udgangspunkt i
virksomhedens omsætning,
hvorefter man fratrækker
virksomhedens
omkostninger i forskellige
tempi, inden man når frem
til årets resultat
Funktionsopdelt Resultatopgørelse
Nettoomsætning
- produktions omkostninger (inkl. afskrivning af
produktionsapparat)
=Bruttoresultat
- distributions omkostninger
- administrations omkostninger
=Resultat før renter (EBIT)
+ renteindtægter
- rente udgifter
=Ordinært resultat
+ Ekstraordinære indtægter
- ekstraordinære udgifter
- skat af årets resultat
=Årets resultat
Resultatopgørelse
En opgørelse af virksomhedens indtægter og
omkostninger for en given periode samt den
pågældende periodes resultat (overskud eller
underskud) Viser de økonomiske konsekvenser af de
handlinger, der er gennemført i regnskabsperioden.
Indtægter
Omkostninger
Indtægter tages typisk med
efter leveringskriteriet
(fakturerings kriteriet).
Alternativet er produktions
kriteriet (hvilket ikke
anbefales jf. regnskabsloven).
En udgift opstår på det
tidspunkt, hvor der anskaffes
og leveres et
produktionsmiddel.
En indbetaling opstår på det
tidspunkt, hvor kunden
betaler for den leverede vare
eller serviceydelse. =>
Likviditetsbetydning.
EBITDA
EBITDA er et udtryk for et selskabs driftsresultat
før afskrivning på driftsaktiviteter og goodwillafskrivninger. Engelsk: Earnings Before Interests,
Taxes, Depreciation and Amortisation
Produktionsvirksomheder
Handelsvirksomheder
En indtægt opstår på det
tidspunkt, hvor der sker en
levering af en vare eller en
serviceydelse til en kunde.
EBIT
Viser indtjening før renter og skat, eller resultatet
af primær drift. Tallet udtrykker, hvor meget en
virksomhed har tjent på dets egentlige
forretningsområde, idet renteindtægter/udgifter
og ekstraordinære indtægter/udgifter og skat ikke
er medregnet.
En omkostning opstår på det
tidspunkt, hvor der forbruges
et produktionsmiddel.
Omkostninger er de
produktionsmidler (omsat til
penge) der medgår til at
gennemføre virksomhedens
produktion og salg.
En udbetaling opstår på det
tidspunkt, hvor der hæves
penge af virksomhedens
likvide beholdninger =>
Likviditetsbetydning
Ordforklaring Funktionsopdelt:
Nettoomsætning er salgsværdien af de varer, der i årets løb er leveret til kunderne.
Beløbet indeholder ikke moms og andre afgifter til staten. Beløbet er ligeledes fratrukket
varerabat.
Produktionsomkostninger er samtlige omkostninger og afskrivninger på maskinparken,
der er forbundet med virksomhedens produktion.
Forskellen mellem nettoomsætning og produktionsomkostninger benævnes
Bruttoresultat.
Distributionsomkostninger er samtlige de omkostninger, der er forbundet med
virksomhedens markedsføring, salg og distribution af varer. Afskrivninger på biler
Administrationsomkostninger omfatter gager i administrationen, kontorartikler,
konsulentbistand og afskrivning på inventar.
Efter de er trukket fra bruttoresultatet fremkommer Resultat før renter (EBIT).
Ordforklaring Artsopdelt:
Nettoomsætning omfatter de solgte varer til salgspris, medens vareforbruget viser
kostprisen for de i perioden solgte varer. Vareforbruget er en ekstern omkostning, da det er
vare købt udefra. Forskellen mellem nettoomsætningen og vareforbruget benævnes
Bruttoresultatet.
Andre eksterne omkostninger dækker over husleje, reklame, virksomhedens biler etc.
Personaleomkostninger omfatter lønninger provisioner samt gager til virksomhedens
medarbejdere.
Efter de er trukket fra bruttofortjenesten, får man et mellemresultat: Indtjeningsbidrag, der
benyttes til at vurdere virksomhedens likviditetsudvikling.
Afskrivninger er udtryk for den årlige værdiforringelse af maskiner, biler og inventar pga.
af slitage. Efter den er trukket fra indtjeningsbidraget fremkommer Resultat før renter
(EBIT).
Ordforklaring resterende del, der opstilles ens:
Renteindtægter eks. Renter af bankholdninger samt kontantrabatter hos leverandør.
Renteomkostninger eks. Renter af banklån samt afgivne kontantrabatter til kunder.
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger (begivenheder), der ikke
hører under selskabets ordinære drift og som ikke forventes at være tilbagevendende.
EBITxx
Viser indtjening før renter og skat, eller
resultatet af primær drift. Tallet udtrykker,
hvor meget en virksomhed har tjent på dets
egentlige forretningsområde, idet
renteindtægter/udgifter og ekstraordinære
indtægter/udgifter og skat ikke er
medregnet.
Primært resultatet i pct. af
omsætningen:
Overskudsgrad. EBIT
divideret med
nettoomsætning. (EBIT
gange 100) divideret med
omsætning
EBIT-MARGIN
EBIT
Et selskabs primære resultat i
Et selskabs primære resultat
procent af
(anvendes ofte synonymt
nettoomsætningen, også
med driftsresultat). Engelsk:
kendt som overskudsgraden.
Earnings before Interest and
Engelsk: Earnings before
Tax
Interest and Tax
Resultat før
afskrivninger af
goodwill.
Primært resultat tillagt
goodwillamortisering i pct.
af omsætningen
(overskudsgraden). Et af de
mest anvendelige
rentabilitetsnøgletal.
Nøgletallet giver
sammenlignelighed på
trods af virksomheders
forskellige
regnskabsmæssige
behandling af goodwill
EBITA-MARGIN
Et selskabs driftsresultat før
EBITA
goodwillafskrivninger i
Et selskabs primære resultat
procent af
før goodwill-afskrivninger.
nettoomsætningen. Engelsk:
Engelsk: Earnings before
Earnings before Interest, Tax Interest, tax and Amortisation
and Amortisation
Primært resultat tillagt
anlægsafskrivninger og
goodwillamortisering i
pct. af omsætningen.
Dette tal bruges f.eks.
indenfor service og
medicinalindustrien, hvor
der ses forskelle i
afskrivninger af både
goodwill og materielle
anlægsaktiver
EBITDA-MARGIN
EBITDA
Et selskabs driftsresultat før
EBITDA er et udtryk for et
afskrivning på driftsaktiviteter
selskabs driftsresultat før
og goodwill-afskrivninge i
afskrivning på driftsaktiviteter
procent af nettoomsætningen.
og goodwill-afskrivninger.
Engelsk: Earnings Beofre
Engelsk: Earnings Before
Interest, Tax, Amortisation
Interests, Taxes, Depreciation
and Depriciations
and Amortisation
EBITDA er et udtryk for
et selskabs driftsresultat
før afskrivninger på
driftsaktiviteter og
goodwill-afskrivninger
Balancen
Generelt:
Ved en balance forstår man en opgørelse af virksomhedens pengebindinger og finansieringskilder ved udgangen af en given regnskabsperiode.
Man benævner:
pengebindinger som aktiver (Ved aktiver forstås beholdninger, som kræver kapitalanvendelse)
finansieringskilder som passiver (Ved passiver forstås kilder, der giver kapital altså kapitalanskaffelse)
Man kan opstille balancen på samme beretningsform som resultatopgørelsen ved at starte med aktiverne og trække passiverne fra. Dermed får man
virksomhedens egenkapital.
Dog benytter næsten alle kontoformen som er vist her:
Virksomhedens aktiver opdels i to hovedgrupper:
Virksomhedens passiver opdels i tre hovedgrupper:
Anlægsaktiver:
Er aktiver, der er bestemt til længere tids brug eller eje i
virksomheden.
Egenkapital:
Er ejernes indskud i virksomheden samt den del af virksomhedens
overskud, der er forblevet i virksomheden. Egenkapitalen stilles til
rådighed af ejerne på forskellige vilkår afhængig af den juridiske form,
hvorunder virksomheden drives.
- Immaterielle anlægsaktiver
Investeringer i aktiver, der for virksomheden har en indtægts
skabende virkning over en længere årrække (produktudvikling,
patentrettigheder og goodwill)
AKTIVER
PASSIVER
ANLÆGSAKTIVER
Financielle anlægsaktiver
- Materielle anlægsaktiver
Investeringer i grunde, bygninger, maskiner, inventar o.l.
De skal afskrives systematisk over tid.
Omsætningsaktiver:
Er aktiver, der ikke er bestemt til længere tidsbrug eller eje i
virksomheden. Dvs., at de forandres i løbet af relativ kort tid.
- Varebeholdning
Handelsvirksomhed:
De vare, der ved regnskabsårets udløb er købt, men ikke solgt.
Produktionsvirksomhed:
Varebeholdningen består af tre typer: Råvarelager, varer under
fremstilling og færdigvarelager.
- Tilgodehavender
Omfatter salg af vare på kredit eller pengeudlån (pengedebitorer).
Periodeafgrænsningsposter hvor udgiften er afholdt i selv
regnskabsåret, men hvor forbruget først finder sted i det
efterfølgende år.
- Værdipapirer
Kortsigtede investeringer i aktier eller anparter. Formålet med
sådanne investeringer er at opnå et større afkast af en midlertidig
overskydende likviditet.
- Likvide beholdninger
Omfatter kasse- og bankbeholdninger.
EGENKAPITAL
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
HENSATTE FORPLIGTELSER
OMSÆTNINGSAKTIVER
GÆLDSFORPLIGTELSER
Varebeholdninger
Langfristede
Tilgodehavender
Kortfristede
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Aktiver ialt
Passiver ialt
Se beregningseksempel s.
124 kompendium
- Enkeltmandsvirksomhed (ejer hæfter personligt)
Personlig hæftelse indebærer, at ejeren hæfter for virksomhedens
forpligtelser med hele sin formue, dvs. både den del, der er placeret i
virksomheden, og den del, der er holdt uden for virksomheden.
- Interessentselskab(I/S) (ejerne hæfter personligt og solidarisk)
Hver enkelt interessant hæfter for alle virksomhedens forpligtelser
(solidarisk) og med alt, hvad vedkommende ejer(personligt).
Egenkapitalen er dermed delt ud over hver enkelt interessent.
- Aktieselskab(A/S)(ejerne hæfter begrænset)
Begrænset hæftelse indebærer, at ejerne kun hæfter med den del af
formuen, der er placeret i virksomheden. Det vil sige, at ejerne over for
selskabets kreditorer kun hæfter med den egenkapital, der findes i
selskabet.
- Anpartsselskab(ApS)(ejerne hæfter begrænset)
Meget lighed mellem A/S og ApS.
Hensatte forpligtelser:
Er den kapital, der er stillet til rådighed for virksomheden af forskellige
eksterne finansieringskilder.
Hensatte forpligtelser er en form for gældsforpligtelser, hvor man ikke
kender forpligtelsens nøjagtige beløb, forfaldstidspunktet eller
kreditorer. Eksempelvis garanti på solgte varer eller skat, der kan
ventet med at blive betalt.
Gældsforpligtelser:
Er den kapital, der er stillet til rådighed for virksomheden af forskellige
eksterne finansieringskilder.
- Langfristede gældsforpligtelser
Er forpligtelser, der forfalder til betaling efter et år. Såsom
prioritetsgæld eller Finanslån.
- Kortfristede gældsforpligtelser
Er forpligtelser, der forfalder til betaling inden for et år. F.eks.
Momsgæld eller A-skat.
Finansielle nøgletal
Resultatopgørelsen (Income statement):
EBIT og EBITDA se ”EBITxx”
Finansieringen:
- Soliditetsgrad= Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver
Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af aktivmassen der er fremkommet ved egenfinansiering. Soliditetsgraden kan indgå i en analyse af en virksomheds kreditværdighed. En høj soliditetsgrad betyder alt andet
lige, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.
- Finansiel gearing= Samlede gæld x 100/Egenkapital
Virksomhedens gæld i forhold til egenkapitalen. Hvis øget gearing, betyder det imidlertid en øget finansiel risiko
Omsætningshastigheder (Turnover):
- Varelagerets omsætningshastighed= Nettoomsætning/ Gns. Varelager
Varelagerets omsætningshastighed er udtryk for, hvor mange gange varelageret omsættes i en periode (normalt 1 år) og udtrykkes i antal gange.
- Debitorernes omsætningshastighed= Nettoomsætning/Gns. Debitorer
Viser hvor lang tid den gennemsnitlige debitorkredittid er.
- Aktivernes omsætningshastighed= Nettoomsætning/Aktiver i alt
Aktivernes omsætningshastighed udtrykker virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver. Niveauet for nøgletallet, vil være meget forskellige afhængig
af hvilken branche, man analyserer
Rentabilitet (Profitability):
- Afkastningsgrad =(resultat før renter(EBIT)*100)/Aktiver
Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds aktivitet og måler aktivernes forrentning Viser en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Nøgletal der anvendes til at vurdere udviklingen i en
virksomhed. Beregnes som virksomhedens primære resultat / virksomhedens samlede aktiver.
Engelsk: Return of assets (ROA)
- Overskudsgrad = (Resultat før renter(EBIT)*100)/omsætning
Beskriver det primære resultat i procent af nettoomsætningen. Overskudsgrad er måling af et selskabs overskudsskabelse fra dets driftsmæssige aktiviteter. Jo højere virksomhedens overskudsgrad er jo bedre, da
der dermed er større robusthed over for udsving i f.eks. renteniveau, valutakursniveau mv.
Engelsk: EBIT-marginal.
- Aktivernes omsætningshastighed =Omsætning/Aktiver
- Egenkapitals forrentning = (Resultat efter skat*100)/egenkapital
Beregnes som (Resultat efter skat) * 100 / Egenkapital. Måler rentabiliteten set ud fra ejersynsvinkel.
Nøgletallet angiver forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden.
Nøgletallet kan anvendes til sammenligning med forrentningen af alternative investeringsmuligheder, såvel af ejeren som af eventuelle nye ejere (købere).
Engelsk: Return on equity/ROE
Nogle ekstra begreber (Market value measures):
- I relation til aktier
P/E – Price/Earnings ratio: Kursen pr. aktie målt i forhold til resultatet pr. aktie. Nøgletallet angiver, hvor meget en investor er villig til at betale for hver overskudskrone i et selskab. En lav P/E set i forhold til andre
aktier inden for samme branche indikerer, at der er tale om en billig aktie.
Engelsk: Price/Earning
EPS – Earning per share: Angiver et selskabs resultat efter skat (nettoresultat) pr. aktie.
Engelsk: Earning per share