Soft-Cell FO® - Bandagist Jan Nielsen A/S

Transcription

Soft-Cell FO® - Bandagist Jan Nielsen A/S
Lønstatistik for
Cand.merc.(kom.)
Juni 2012
I løbet af juni 2012 gennemførte bestyrelsen for Cand.merc.(kom.) Alumni en undersøgelse blandt færdiguddannede Cand.merc.(kom)’ere, og resultaterne præsenteres i det følgende. I alt 63 færdiguddannede medlemmer af
Alumniforeningen deltog i undersøgelsen.
Undersøgelsens resultater kan kort opsummeres i følgende tal:

Den månedlige gennemsnitsløn = 34.739,23 kr.

Gennemsnit af arbejdsgiverbetalt pension = 6,41 procent

Modtagere af forskellige former for arbejdsgiverbetalte goder = 84,1 procent
Kort om statistikken
Det skal understreges, at den gennemsnitlige løn ikke er opgjort efter dimittendår
eller antal år med fuldtidsarbejde. Derfor skal tallet ses i forhold til, at godt halvdelen
af besvarelserne er foretaget af CMK’ere der dimitterede for 1-4 år siden, og at 36,5
procent af de adspurgte har haft fuldtidsjob i mellem 3-6 år. Det vil sige, en del af de
adspurgte har haft flere år til at opbygge deres nuværende bruttoløn, hvorfor tallet
ikke alene kan betegnes som gennemsnitsløn for nyuddannede CMK’ere.
Statistikken giver alligevel et godt billede af, hvor vi som CMK’ere gennemsnitligt
ligger henne rent lønmæssigt, ligesom den skitserer den gennemsnitlige procentsats for arbejdsgiverbetalt pension og forskellige former for arbejdsgiverbetalte goder. – Alle faktorer som CMK’ere kan anvende i forbindelse med evt. kontrakt- eller
lønforhandling.
Bestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af statistikken modtaget mange
positive henvendelser og planlægger på den baggrund at gennemføre en mere
grundig undersøgelse næste år. Her vil medlemmernes antal år på arbejdsmarkedet
bl.a. blive sat i forhold til den månedlige bruttoløn, ligesom faktorer som titler, alder,
køn mv. inddrages.
Præsentation af besvarelserne
Antal besvarelser
1. Dimmitendår
63
Antal
Procent
2007
6
9,5
2008
12
19
2009
14
22,2
2010
13
20,6
2011
16
25,4
2012
2
3,2
Antal
Procent
Under 1 år
17
27
1-2 år
23
36,5
3-4 år
16
25,4
5-6 år
7
11,1
I alt i kr.
Gennemsnit
2.119.093,00
34.739,23
I alt
Gennemsnit
403,7
6,41
Antal
Procent
Ja
53
84,1
Nej
10
15,9
Antal
Procent
6
12
41
82
7
14
Frokostordning
21
42
Ekstra ferie/fridage
26
52
2. År med fuldtidsjob som færdiguddannet CMK’er
3. Månedlig bruttoløn (løn før skat)
Besvarelserne lå fra 25.300 kr. til 51.500 kr.
OBS: To personer har ikke besvaret spørgsmålet og derfor regnes der med 61
besvarelser her!
4. Arbejdsgiverbetalt pension per måned (i procent)
Besvarelserne lå fra 0 til 18 procent
OBS: I alt 9 har svaret 0 procent
5. Arbejdsgiverbetalte goder
6. Eksempler på arbejdsgiverbetalte goder (valgt fra liste)
Transportbidrag
Fri mobil og/eller internet
Avis
Præsentation af besvarelserne fortsat
7. Andre arbejdsgiverbetalte goder (udfyldt under ’andet’)
Medlemskab af netværk
Sundhedsforsikring
Massageordning
Betalt morgenmad, frokost og aftensmad
Bonus
Gaver, herunder fx produkter, månedlig cd
Fri bil
Aktier
Rabatordninger, herunder fitness
Favorable lånevilkår
Betalt videreuddannelse
Fredagsbar
Betalt frokosttid
Adgang til motionsrum
Gode råd og fif til lønforhandling

Find rådgivning om lønforhandling på Djøf.dk
- under Rådgivning/Løn

Find råd om lønforhandling på Kommunikationogsprog.dk
- under Dit job/Løn/Privatansat

Bliv klædt på til lønforhandling på Finansforbundet.dk
- under Bliv klogere på.../Løn
Husk i øvrigt, at du kan hente lønstatistikker og få gode råd og vejledning om lønforhandling gennem din fagforening.