Tekninen kuvaus KUBIK

Transcription

Tekninen kuvaus KUBIK
K U BIK
T E K N I N E N K U VA U S
5 VÄRITYS
Ulkoseinien väri NCS 3030-Y30R hiekka. Ikkunat ja ulko-ovet
vuorilautoineen NCS 0502-Y valkoinen. Sisäpinnat NCS 0500
valkoinen. Lattiapinnoite linoleumia, tyyppi Tarkett Veneto tai
vastaava, keskiharmaa. Jalkalistat. ovenkarmit, lasiseinät ja
vuorilaudat kirkaslakattua punapyökkiä.
YLEISKUVAUS
1 KÄYTTÖTARKOITUS
Moduulijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti
toimistoina, mutta sitä voidaan käyttää myös kouluissa, lastentarhoissa, yksinkertaisina laboratorioina jne. Rakennukset voidaan toimittaa yksi-, kaksi- tai kolmikerroksisina. Standardisoidut moduulit ilmenevät alla olevista piirustuksista.
Järjestelmä mahdollistaa monikerroksiset avoimet pohjaratkaisut moduulin levyisen vapaan jännevälin ansiosta.
6 VARUSTEET
Moduulijärjestelmään on saatavana paljon erilaisia lisävarusteita. Esimerkkeinä suojakatos, räystäät, ulkovalaistus, hissit,
kaihtimet, koodilukot, tele-/dataverkko, jännitesuojattu datavirransyöttö, palohälytys, murtohälytin jne.
7 SUUNNITTELU
Temporent laatii tarvittavat asiakirjat omaa työtään varten sekä
tuoteasiakirjat rakennuslupahakemusta varten. Temporent toimittaa rakennuksen ja sen järjestelmien käyttöön ja hoitamiseen tarvittavat ohjeet.
2 LAATU
8 KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
Rakenne täyttää Ruotsin BBR 94:n vaatimukset. Moduulien ja
lisävarusteiden valmistus tapahtuu sisätiloissa valvotuissa olosuhteissa. Valmistuksessa, pystytyksessä ja kunnossapidossa
noudatetaan Temporentin laatujärjestelmää. Temporent laatii
tarkastussuunnitelmaehdotuksen.
Temporent vastaa rakennuksen ja sen järjestelmien huolto- ja
kunnossapitotöistä vuokrasuhteen aikana asianomaisen vuokrasopimuksen mukaisesti. Toimenpiteitä koordinoi huoltokeskuksemme.
3 YMPÄRISTÖ
Resurssien säästäminen:
Moduulijärjestelmä on suunniteltu energiaa säästäväksi kokonaisuudeksi, jonka lämpöeristys ja tiiviys ovat hyvät. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmönvaihtimet ottavat talteen poistoilmassa
olevan lämmön ja vesikalusteet ovat vähän vettä kuluttavia.
Materiaalivalinnoissa etusijalla ovat uusiutuvat raaka-aineet.
Teollinen valmistustapa vähentää materiaalihävikin minimiin.
Ympäristövaikutukset:
Korkean esivalmistusasteen ja siirrettävyyden ansiosta jäännöstuotteiden määrä on hyvin pieni koko rakennuksen käyttöiän ajan. Materiaalien ja osajärjestelmien valinnoissa ensisijaisena kriteerinä käytetään kierrätettävyyttä, jolla pyritään
vähentämään tuotteen haitalliset ympäristövaikutukset minimiin. Jäännöstuotteet lajitellaan sekä valmistuksen että pystytysten yhteydessä.
Työympäristö:
Ilmastointijärjestelmä varmistaa hyvän ilmanlaadun ja alhaisen
CO2-pitoisuuden. Pinnat ovat kovia ja helposti puhdistettavia.
Valaistusjärjestelmä luo hyvän valoympäristön sekä päätetyöskentelyyn että muuhun toimintaan. Värivalinnoissa on pyritty
viimeisteltyyn vaikutelmaan. Arkkitehtonisesti tilat ovat valoisia
ja ilmavia, ja sisään pääsee paljon luonnonvaloa. Ikkunoista
näkee hyvin ulos.
4 MITAT JA OMAPAINO
Moduulien mitat ovat 9620 x 2920 x 3400 mm (pxlxk) ilman ulkopuolisia varusteita. Päätyseinäelementillä ja pakkauksella
varustettujen moduulien leveys on 3100 mm. Sisäpuolinen huonekorkeus on 2,70 m huoneissa ja 2,30 m käytävissä. Omapaino
vaihtelee 6,5 ja 8 tonnin välillä. Moduulit nostetaan paikoilleen
ajoneuvonosturilla. Nostoissa noudatetaan Temporentin vakioohjeistusta.
TEKNISET OMINAISUUDET
9 YHTEYDET
Rakennukset toimitetaan yleensä yksi- tai kaksikerroksisena.
Kolmas kerros on saatavana valinnaisena. Ulko-ovien koko on
11x23M ja sisäovien 9x21M. Karmeissa on vakiona kynnys. Käytävien leveys on 1 400 mm. Kerrostasot on yhdistetty erillisillä
porras- tai hissimoduuleilla. Hissitason koko on 1480 x 1000
mm (pxl).
10 AKUSTIIKKA
Moduulien väliset seinät on rakennettu kahdeksi puoliseinäksi,
joissa on mineraalivillaeristys ja tiivis ilmarako. Tämä vaimentaa ääntä noin 44 dBA. Käytäväseinien äänieristys on n. 25 dBA.
Kerrostasojen väliset askeläänet vaimennetaan kahdella erillisellä, limittäin asennetulla palkistolla. Asennusäänitaso on
alle 35 dBA. Sisäpinnat ovat kovia ja edellyttävät ääntä absorboivan sisustuksen. Valinnaisena on saatavana kattoon asennetut akustiikkalevyt.
11 PALONTORJUNTA
Moduulijärjestelmä kuuluu palotekniseen luokkaan Br 2 Ruotsissa, mutta voi erikoisvarusteltuna täyttää luokan Br 1 vaatimukset. Sisäpuolen seinä- ja kattopinnoissa on luokan 1 syttymissuojattu verhous ja pintakerros. Palohälytin on saatavana
valinnaisvarustuksena.
12 MURTOSUOJAUS
Valinnaisena on saatavana liiketunnistimilla, kortti-/koodilukoilla ja ovihälyttimillä varustettu hälytysjärjestelmä.
13 TELE- JA DATA-ASENNUKSET
PDS-verkko kat 5E tele- ja dataliikenteelle sekä suojattu datavirransyöttö on saatavana valinnaisvarustuksena.
14 HEIKKOVIRTA
Moduulijärjestelmässä on valmiudet data- ja teleliikenteelle.
Valinnaisena on saatavana suuri määrä erilaisia toimintoja, jotka voidaan räätälöidä yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden
mukaan. Kanavat täydentäville heikkovirta-asennuksille on
asennettu käytäväkattojen yläpuolelle erilleen vahvavirtajohdoista.
puoliskoa kohti. Viikkokytkentäkello mahdollistaa säädön käyttöolosuhteiden mukaan.
20 SANITEETTIJÄRJESTELMÄ
Kylmävesiputki PEM ø32 liitetään alakautta IV-huoneessa olevaan kytkentäpisteeseen (1,5 m lattiapalkiston yläpuolella).
Vesijohto on varustettava lämmityskaapelilla. IV-huoneessa on
55 litran lämminvesivaraaja. ø110 viemäriputket kulkevat lattiapalkistossa ja kytketään yhteiseen kytkentäpisteeseen IVhuoneen lattiassa. Viemäri tuuletetaan IV-huoneessa olevalla
alipaineventtiilillä.
15 VAHVAVIRTA
Järjestelmä täyttää Ruotsin vahvavirtamääräysten ElsäkFS 1994 vaatimukset. Rakennuksen virransyöttö kytketään pääjohdolla, joka kytketään IV-huoneessa olevaan jakokeskukseen,
jossa on myös paikka sähkömittarille. Jakelu tapahtuu käytävien ryhmäkeskusten kautta. Vaihtoehtoisesti syöttöjohto kytketään suoraan automaattikeskukseen (tarvittava johdon pituus
vaihtelee). Vikavirtasuojilla varustetuista automaattikeskuksista sähkö syötetään suoraan kohteisiin 2 sähkökiskon kautta,
tyyppi KB. Sähkökiskolta sähkö syötetään pintajohtokanavissa
oleviin automaattivarokkeilla suojattuihin pistorasioihin ja ulkoseinän pistorasiapaneeleihin. Pistorasiaryhmä sisältää 4 datalaitepistorasiaa ja 3 yleispistorasiaa. Sähkölaitteet kytketään
yleensä pistotulpilla. Jännitteentasaus on saatavana valinnaisvarustuksena.
16 VALAISTUS
Huoneissa on HF-kuristimilla varustetut kattovalaisimet, jotka
tuottavat epäsuoran valaistuksen 2 ylöspäin suunnatulla ja
yhdellä alaspäin suunnatulla loisteputkella. Sytytys tapahtuu
vetokytkimillä. Valaisimet on ripustettu ketjuilla, jotka mahdollistavat korkeus- ja sivusuuntaisen säädön yksilöllisten toiveiden mukaan.
17 LÄMMITYS
Lämmitys perustuu suoratoimiviin sähköpattereihin, joiden
korkein pintalämpötila on 90 °C, sekä tuloilman esilämmitykseen. Aikaohjattu lämpötilan alennus on saatavana valinnaisvarusteena.
18 JÄÄHDYTYS
Jokaisessa asennusmoduulissa on standardoitu ilmastointijärjestelmä. Kokonaisjäähdytysteho IV-konetta kohti on n. 10-11 kW
ja sitä voidaan ohjata kolmessa tasossa. Kutakin huonetta voidaan jäähdyttää enintään n. 400 W jäähdytysteholla ilmavirroista riippuen. Ohjauksessa otetaan huomioon ilmavirta ja lämpötila. Myös muita jäähdytysjärjestelmiä on saatavana
valinnaisvarusteena.
19 ILMANVAIHTO
Kussakin moduulissa on ilmankäsittelykone. Ilmavirtaa säädetään taajuusohjatuilla puhaltimilla ja se voi olla enintään 500 l /s.
Lämmön talteenotto tapahtuu pyörivillä lämmönsiirtimillä.
Tuloilma virtaa käytäväkatoissa olevissa kanavissa ja syötetään
huoneisiin käytäväseiniin asennettujen tuloilmalaitteiden kautta. Tuloilmalaitteista on kaksi vakioversiota. Poistoilma siirretään siirtoilmalaitteiden kautta käytäviin ja imetään WC-tiloissa ja käytävissä olevien poistoilmalaitteiden kautta
ilmankäsittelykoneeseen. Ulkoilmaventtiilit sijaitsevat korkealla ulkoseinällä. Ilmavirta on valittavissa 10 - 40 l /s moduuli-
KANTAVAT RAKENTEET
21 PERUSTUS
Alusmaan valmistelusta ja mitoituksesta vastaa tilaaja. Yksi- ja
kaksikerroksisten rakennusten perustuksina käytetään painelaattoja, anturoita ja palkkeja. Kolmikerroksisten rakennusten
perustustapa valitaan asennuspaikan edellytysten mukaan.
Perustus- ja asennustöissä noudatetaan Temporentin vakioohjeistusta.
22 RUNKO
Runko koostuu teräsrungosta, jonka pilarit on piilotettu julkisivuseiniin sekä palkit lattiaan. Sekundäärinen runkojärjestelmä
koostuu puupalkeista ja lattialastulevyistä. Stabiliteetti varmistetaan rungon nivelpisteiden momenttijäykistyksellä. Mitoitettu tasainen lattiakuorma on 175 kg/m2.
RAKENNUKSEN OSAT
23 LATTIAPALKISTO
2,0 harmaa linoleumi (märkätiloissa 1,5 PVC)
22 pontattu lattialastulevy
45 x 170 lattiapalkki C 600 170 mineraalivilla
6,5 vanerilevy
24 KATTOPALKISTO
Kattopahvi Mataki Unotech tai Icopal Mono 501 PR
12 vaneri
218 - 160 x 45 kiilat C 600
Tuuletettu ilmarako
120 mineraalivilla ja tuulensuoja
220 x 45 kattopalkit C 600 220 mineraalivilla
13 valkoiseksi maalattu kipsilevy
25 ULKOSEINÄ, PÄÄTY
25 peiterima
12 julkisivupaneeli, puristettu MDF
28 tuuletettu ilmarako
120 x 45 ranka
Tuulensuoja
120 mineraalivilla
45 x 45 ranka
45 mineraalivilla
Kosteussulku
13 kipsilevy
Valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
26 ULKOSEINÄ, SIVU
25 peiterima
12 julkisivupaneeli, puristettu MDF
28 tuuletettu ilmarako
70 x 45 ranka
70 mineraalivilla
3 öljykarkaistu puukuitulevy
3 öljykarkaistu puukuitulevy
70 x 45 ranka
70 mineraalivilla
13 kipsilevy ja valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
27 MODUULIEN VÄLISET SISÄSEINÄT
Valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
13 kipsilevy
70 x 45 ranka
70 mineraalivilla
3 öljykarkaistu puukuitulevy
14 tuulettamaton ilmarako
3 öljykarkaistu puukuitulevy
70 x 45 ranka
70 mineraalivilla
13 kipsilevy
Valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
28 KÄYTÄVÄSEINÄT
Valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
13 kipsilevy
70 peltiranka
70 mineraalivilla
13 kipsilevy
Valkoiseksi maalattu lasikuituverkko
9 x 21 M sisäovi yläikkunalla
9 x 23 M lasiseinä
29 SISÄOVET JA LASISEINÄT
Huoneiden ja käytävien väliset ovet 9x21M, karmit kirkaslakattua punapyökkiä, valkoiseksi maalattu ovilehti ja lukkorunko
ASSA 8765 tai vastaava (lukkosylinteri ei sisälly). Huoneiden ja
käytävien väliset lasiseinät 9 x 23 M, karmit kirkaslakattua punapyökkiä, lasi 6 mm floatlasi.
30 LISTAT
Jalkalistat ja vuorilistat ovat kirkaslakattua punapyökkiä. Muut
listat ovat valkoiseksi maalattua mäntyä tai kalvopäällystettyä
lastulevyä.
31 IKKUNAT
Valkoiseksi maalatut puuikkunat 13x16M, kaksi sivusaranoitua
ikkunaa ja 3. välissä läpikulkevat pienat. Ikkunatyyppi 1 + 2-lasinen eristyslasi, Up = 1,7.
32 ULKO-OVET
Ulospäin aukeavat valkoiseksi maalatut alumiiniovet, koko
11 x 23 M, 3-lasinen ikkuna. Päätyovina käytetään tietyissä tapauksissa ulospäin avautuvia puuovia 10x21M, joissa on pyöreä
ikkuna ja 3M sivulasi.
33 SOKKELI
Tuuletettu sokkeliverhous harmaasta sementtikuitulevystä tai
painekyllästetystä paneelista 17 x 120.
34 LIITOS
Kerrostasojen välinen liitos julkisivussa peitetään julkisivupaneelien värisellä pellillä.
35 RÄYSTÄÄT
Julkisivun ja katon välinen liitos verhoillaan,
katso edellinen kohta. Yläpuolella musta pelti. Puuetuosa on
maalattu harmaaksi.
MODUULIT Y YPIT
KUBIK
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K4-EH
TI1-F
TI2
I1
VUODESTA 2007 LÄHTIEN UUSI
WC-OSA ASENNUSMODUULEISSA (I1, I2
JA I3)
I1-2007
I2U
I3
TI1-E
T2/T3
L2/L3
K U V A : P E R K R I S T I A N S E N & M I K A E L FJ E L L S T R Ö M
Temporent on yksi Skandinavian suurimmista tilapäisten koulu- ja toimistotilojen vuokraajista.
Ympäristösertifioitu ISO 14001 mukaan ja laatusertifioitu ISO 9001 mukaan.
Sähköposti: [email protected] www.temporent.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin. KUBIK TB07:0 3
Tukholma· Uumaja· Lund · Göteborg · Oslo · Kööpenhamina