TE-palvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän

Comments

Transcription

TE-palvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän
Hanke
TE-palvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisohjelma vuosille 2013–2015
Hankkeen tavoite
Tavoite on vahvistaa viestintää osana TE-hallinnon (TE-toimistojen) strategista
johtamista, tukea toimintakulttuurin ja palveluasenteen muutosta TEtoimistoissa sekä luoda ja linjata hyviä valtakunnallisia sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän käytäntöjä. Yksinkertaistettuna tavoite on saada viestintä osaksi
TE-toimiston johtamista ja arkea. Hankkeen myötä TE-toimistot viestivät entistä
vahvemmin TEM-konsernin strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Sisäisen viestinnän tavoite on muun muassa parantaa tiedonkulkua, motivoida
henkilöstöä ja parantaa henkilöstön me-henkeä sekä luoda yhteiset pelisäännöt viestinnälle. Siten toimiva sisäinen viestintä lisää myös työhyvinvointia ja
työssä viihtymistä sekä parantaa asiakaspalvelua. Uusista palveluista viestitään aina ensin henkilöstölle.
Ulkoisen viestinnän tavoite on rakentaa TE-palvelut -brändiä määrätietoisesti ja
johdonmukaisesti lanseeraamalla TE-palvelut, uusittu te-palvelut.fi
-verkkosivusto sekä markkinoimalla vaiheittain valmistuvia sähköisen asioinnin
ja verkkoasioinnin mahdollisuuksia unohtamatta muita palvelukanavia (puhelimitse, kasvokkain). Viestinnän alkuvaiheen kärkenä ovat jo nyt toimivat sähköiset palvelut.
Asiakkaan näkökulmasta TE-palveluiden viestinnän on oltava yhdenmukaista koko maassa alueesta riippumatta. Tämän vuoksi TE-hallinnon viestinnän rakenteiden on tuettava valtakunnallisesti yhdenmukaista viestintää
parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen tavoitteena on siten myös kirkastaa työnjakoa ja toimijoiden välisiä vastuusuhteita viestinnässä sekä luoda
yhteistyölle selkeät ja toimivat pelisäännöt.
Hankkeen sisältö
Kokonaisuus käsittää muun muassa seuraavat laajat osa-alueet, joilla on yhtymäkohtia viiden muun TE-palvelu-uudistuksen hankekokonaisuuden kanssa
(erityisesti viestinnän, johtamisen ja työhyvinvoinnin kytkökset ovat erittäin
vahvat):
 johdon, uusien esimiesten ja viestinnän asiantuntijoiden viestintävalmiuksien kehittäminen ja tuki

uudistusta tukevan viestintäaineiston laadinta sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja TE-palvelut -brändin rakentaminen (mm. visuaalisen ilmeen tunnetuksi tekeminen, TE- palvelu-uudistuksen markkinointikampanja), kärkenä jo toimivat sähköiset palvelut

viestinnän menettelyjen, toimintatapojen ja kanavien kehittäminen ja
yhdenmukaistaminen

viestinnän rakenteiden ja verkostojen kehittäminen
Yksityiskohtainen työsuunnitelma valmistuu syyskuussa 2013. Syksyllä 2013
jatketaan muutosviestintää (markkinointikampanjan jatko) ja huolehditaan siitä,
2 (2)
että viestintä yhdennetään muihin viiteen strategiseen kehittämiskokonaisuuteen. Ulkoisessa viestinnässä on syytä taustoittaa sidosryhmiä (mm. media)
uudistuksen tavoitteista ja periaatteista ja vuoteen 2015 saakka ulottuvasta aikataulusta. Työssä otetaan huomioon käynnissä olevat muut kehittämistyöt,
mm. ELY-keskuksissa.
Hankeryhmä
Hankeryhmä on tarpeen, ja siihen kootaan edustajia TEM:stä, TEtoimistoista, ELVI-yksiköstä ja ELY-keskuksista. Valmistelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa TE-palvelu-uudistuksen muiden osaalueiden vastuuhenkilöiden, TEM:n matriisitoimijoiden, ELY-keskusten viestintäpalvelut -yksikön (ELVI) sekä TE-toimistojen viestinnän asiantuntijoiden
kanssa. TE-toimistojen johtajat ovat tärkeä yhteistyökumppani.
Viestintä
Hankkeen etenemisestä kerrotaan säännöllisesti mm. TE-ohjausryhmässä,
TE-johtajien ja palvelulinjajohtajien foorumeissa, ELY-keskusten viestintävastaavien tapaamisissa, TE-toimistojen viestintäasiantuntijoiden infokirjeessä, hallinnonalan intraneteissä (Tytti, ELY-intra, Hali, TEM:n intranet)
sekä TEM-konserniviestinnän eri foorumeilla.
.
Aikataulu
22.3.2013–31.12.2015
Syksy 2013
Hankeryhmä tekee esityksen työsuunnitelmaksi ja ensimmäisiksi linjausehdotuksiksi syys-lokakuun aikana. TE-toimistojen viestintäasiantuntijoiden ja
ELY-keskusten viestintäasiantuntijoiden yhteinen työkokous pidetään 7.–
8.11.2013. Samanaikaisesti jatketaan sekä sisäistä että ulkoista markkinointikampanjaa valitulla linjalla (radiokampanja, esitteet ja muut painotuotteet, sisäinen kampanja-aineisto jne).
Tunnistetut riskit
Viestinnän onnistumisen merkittävimmät riskit liittyvät katteettomiin palvelulupauksiin ja siihen, etteivät palvelu-uudistuksen perustavoitteet ja toimintakulttuurin muutokset etene toivotulla tavalla. Muiden hankekokonaisuuksien viivytykset vaikuttavat väistämättä viestinnän kehittämiseen ja ydinviesteihin. Viestinnällä ei voi juurikaan vaikuttaa takkuilevan uudistuksen aiheuttamaan kielteiseen julkisuuteen, jos palvelut eivät toimi. Lisäksi riskinä ovat liian vähäiset
viestintään osoitetut resurssit.
Hankkeen vastuuhenkilö
Leena Salonen
Vireillä hankeryhmän perustaminen: ELY-keskukset, TE-toimistot, TEM

Similar documents