DETECTION TECHNOLOGY OY YHTIÖKOKOUSKUTSU

Comments

Transcription

DETECTION TECHNOLOGY OY YHTIÖKOKOUSKUTSU
DETECTION TECHNOLOGY OY
YHTIÖKOKOUSKUTSU
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.2.2015
Detection Technology Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.2.2015 kello 9:00 alkaen yhtiön tiloissa Espoossa,
Ahventie 4 B53.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksen 10§:ssä mainitut varsinaisen
yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat
Tilikauden 2014 tilinpäätös on nähtävillä yhtiön toimitiloissa Oulussa sekä Espoossa
torstaista 5.2.2015 alkaen ja siitä voidaan toimittaa osakkaalle pyynnöstä jäljennös.
Hallitus ei tule esittämään yhtiökokoukselle osingon jakamista.
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan oheisen liitteen 1 mukaisesti.
Toiminimen muutos Detection Technology Oyj:ksi sekä uusi yhtiöjärjestys tulevat
voimaan rekisteröinnistä kaupparekisteriin.
3. Yhtiön osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen
maksuttomalla osakeannilla
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten,
että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) osaketta. Kokouskutsun päivämäärän
mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan siten
7 600 780 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeita on yhteensä
9.500.975 kappaletta. Yhtiön osakkeiden määrä tämän yhtiökokouskutsun
päivämäärällä on 1.900.195 kappaletta.
Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta
toimenpiteitä.
4. Osakepääoman korottaminen (rahastokorotus)
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastokorotuksella
11.235,28 eurolla, jonka jälkeen yhtiön osakepääoma on 80.000 euroa. Korotukseen
käytetään varoja vapaasta omasta pääomasta. Uusia osakkeita ei anneta.
5. Osakeantivaltuutus
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita yhteensä enintään
4.500.000 kappaletta.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta,
sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden
allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö
osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Ohjeet osakkeenomistajille
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös teleteknisin välinein, johon tarvittavat
tiedot saa ilmoittamalla etukäteen osallistumisesta Petri Hiljanen, Elektroniikkatie 10,
90590 Oulu, puh. 040-5917435, email: [email protected], viimeistään
10.1.2015. Kokoukseen osallistuminen videoneuvotteluyhteydellä tai puhelimitse on
kuitenkin teknisistä syistä rajoitettu puhe- ja kuunteluoikeuteen. Äänioikeuden
varmistamiseksi osakkeenomistajan tulee olla kokouspaikalla itse tai valtuutettunsa
edustamana.
26.1.2015
Hallitus
DETECTION TECHNOLOGY OY
NOTICE TO MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 12th FEBRUARY 2015
The shareholders of Detection Technology Oy are invited to the Annual General
meeting of Shareholders to be held on Thursday, 12th of February 2015 starting at
9:00 a.m. EET at Detection Technology domicile in Espoo, Finland, address Ahventie 4
B53.
Matters to be resolved at the Annual General Meeting of Shareholders.
1. Matters to be resolved at the Annual General Meeting of Shareholders
under section 10 of the Articles of Association and Finnish Limited Liability
Companies Act.
Annual Report 2014 is available in Finnish language version at company premises in
Oulu and Espoo starting from Thursday the 5th of February 2015. A copy of it can be
obtained upon request by a Shareholder. The Board of Directors shall not propose
distribution of profit to the General Meeting.
2. Amending the Articles of Association
The Board of Directors proposes that the meeting resolves to amend the Articles of
Association as described in Appendix 1. Name change to Detection Technology Oyj
and the new articles of association become effective as of the registration of the same
to the Finnish Trade Register.
3. Share split, i.e. increasing the number of shares through a share issue
without payment
The Board of Directors proposes that the number of shares in the company be
increased by issuing new shares to the shareholders without payment in proportion to
their holdings so that four (4) shares will be given for each share. Based on the
number of the shares on the date of this notice, a total of 7 600 780 new shares will
be issued, so that after the share issue there will be a total of 9 500 975 shares. The
number of the shares on the date of this notice is 1 900 195.
The share issue will be implemented in the book-entry system and does not require
measures by the shareholders.
4. Increasing the share capital of the company without issuing shares (Bonus
issue)
The Board of Directors proposes that the share capital is increased by EUR 11 235,28
to EUR 80 000. Funds from the non-restricted equity are used to the increase the
share capital. No new shares are issued.
5. Authorization to issue new shares
The Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorized to decide on
an issue of new shares of the Company. The maximum number of new shares that
may be issued under the authorization may not exceed 4 500 000 shares.
The Board of Directors is entitled to decide on the terms of the share issue, including
the grounds for determining the subscription price of the shares and the final
subscription price, as well as the approval of the subscriptions, the allocation of the
new issued shares and the final number of shares issued.
The authorization to the Board of Directors includes a right to deviate from the
shareholders pre-emptive subscription rights, provided there is a weighty financial
reason for the deviation from the company’s point of view.
The authorization to the Board of Directors includes the right to decide whether the
proceeds from the subscription are booked in the fund for invested unrestricted equity
or as an increase of the share capital.
Authorization is valid for five (5) years from the resolution of the General Meeting.
Instructions to Shareholders
It is possible to participate in the meeting via video communication or telephone, and
you will receive information necessary for participation by notifying Petri Hiljanen,
Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu, tel. +358405917435, email:
[email protected], no later than 10th of February 2015. The participation in
the meeting via video communication or telephone is, however, limited to speaking
and listening due to technical reasons. To secure voting rights, the shareholder must
be present at the meeting in person or through authorized representative.
26 January 2015
The Board of Directors