TUNNE RIPA - Puu & Tekniikka

Transcription

TUNNE RIPA - Puu & Tekniikka
M – Suomen Posti Oyj
P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i • 9 / 2 0 11
5 . 1 0 . 2 011
N
SYKSY
UHUIPP T!
DE
UUTUU
®
RIPA
päätyvedinovet
Ripa® on uusi ovisarja, jossa päätyvedin on
työstetty suoraan oveen. Taatusti tyylikäs
ovi sopii kaikkiin kalustekokonaisuuksiin.
Saatavana kaikilla maalatuilla sävyillä ja kiiltoasteilla.
PIKKURIPA ®
PÄÄTYRIPA ®
TUNNE
®
mattapinta maalatuille oville
Tunne® on aivan uudenlainen pintakäsittely,
joka kutsuu koskettamaan. Tunteella® käsitellyt
ovet ovat huolettomia käytössä ja helppoja
pitää puhtaana. Saatavana kaikkiin maalattuihin
ovimalleihin kaikilla sävyillä.
Tunne®
SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ
Kivistöntie 36, 73100 LAPINLAHTI - Hallipussi 4, 76100 PIEKSÄMÄKI - puh. 020 770 7700
www.mellano.fi
2
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Ruotsin metsäteollisuus
kasvoi alkuvuonna
Ruotsin metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi alkuvuonna viisi prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Muun teollisuuden vienti kasvoi
kuitenkin nopeammin, ilmenee Ruotsin metsäteollisuuden neljännesvuosiraportista.
Talouden epävarmuuden lisääntyessä ruotsalainen sahateollisuus jarruttaa eikä ole lisännyt
tuotantoaan viime vuoteen verrattuna, vaikka
Euroopassa kasvua on ollut 5–10 prosenttia.
Tammi-elokuussa Ruotsissa tuotettiin lähes 11
miljoonaa kuutiota sahatavaraa, kesäkuukausina
tuotanto oli jo kuitenkin
pienempi kuin vastaavana
aikana viime vuonna.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vienti lisääntyi neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti
kasvoi Eurooppaan, LähiItään ja Japaniin.
Euroopan maista Britannian vienti väheni neljällä prosentilla 1,2 miljoonaan kuutioon, Saksa
kasvoi peräti 18 prosentilla 630 000 kuutioon.
Japanin vienti kasvoi 28
prosentilla 400 000 kuutioon kun sen sijaan Egyptin vienti laski viidenneksellä 480 000 kuutioon.
Viime finanssikriisin
yhteydessä maailman sahatavaran tuotanto laski
viidenneksen, 75 miljoonaa kuutiota. Vähennyksestä suurin osa on koskenut Pohjois-Amerikan
tuotantoa.
Maailman sahatavaran tuotanto onkin viime vuosina ollut lähellä
60-luvun tasoa. Ruotsin
sahatavaran tuotanto on
kuitenkin pysynyt kriisin
jälkeenkin 30 prosenttia
80-luvun tason yläpuolella. Ruotsi on siis lisännyt
osuuttaan maailman havusahatavaran tuotannossa ja se on nyt noin kuusi
prosenttia.
KESTÄVIEN PUUTALOJEN PUOLESTA
Talosi on tarkoitus kestää sukupolvelta toiselle. Siksi kehitimme Tikkurila ProHouse
-innovaation – teollisen pintamaalausmenetelmän, joka suojaa talosi jo ennen kuin
se on rakennettu. Ja pitkälle tulevaisuuteen. www.tikkurila.fi/prohouse
ProHouse_Merihaka_210x297.indd 1
4/28/2011 9:37:31 AM
Ilmoitusmarkkinointi
Kustantaja
Puu & Tekniikka Oy
Päätoimittaja
Maija-Liisa Saksa
[email protected]
puh. 050 464 6455
Toimitus
[email protected]
Kimmo Janas
Faktapro Oy
PL 4, 02941 Espoo
puh. (09) 5479 7410
[email protected]
puh. 050 912 7332
-mls
Sana-Saku Oy
Maija-Liisa Saksa
Muuttolinnunreitti 23 A
02660 Espoo
050 4646 455
[email protected]
Tilaukset/
osoitteenmuutokset
www.puutekniikka.fi
Puu&Tekniikan tilaus on
veloitukseton.
Paino
Allatum Oy,
Mikkolantie 24, 28130 Pori
a!
aa veloituksett
il
t:
T
!
n
to
su
k
a
n lopetukse
M
den tilausta
ettoman leh
kset / tilauste
a
malla olevast
lle veloituks
itteenmuustto
valitse vasem
kemään sinu
ja
te
i
.fi
a
k
se
Tilauksete/sionso
k
lli
ii
vä
ua ystä
w.puutekn
oikein!
Pyydämm
illamme w w päivittyvät viiveettä ja
utokset sivu
t
koskevat mu vaihtoehto. Näin tiedo
ttaen
ea
ik
o
a
st
o
ipaikkaan ka
lik
va
000 eri toim vyteollisuuden,
10
i
yl
l,
kp
0
ja le
luste: sahat, taloLevikki: yli o13te00
teollisuuden uusepänteollisuuden, ka titoitu
u
u
p
eh
sp
koko
it
u
Ilmoitusten peruuttaminen
n
kk
n
ar
ke
t,
ra
istaja
kkeet,
puutavaralii ol­lisuuden ym. pienvalm sinsinööritoimistot,
ja reklamaatiot
te
u
u
n
n
al
ke
ek
n
ra
o
,
u
at
ja h
telij
Ilmoitus on peruttava viikkoa
isen työn
stussuunnit
et sekä tekn
ennen lehden ilmestymistä.
mistot ja sisu inojohtajat, oppilaitoks
ke
Reklamaatiot viikon kuluessa
kuntien elin
ostuneet.
. alasta kiinn
lehden ilmestymisestä kirjallisena.
opettajat ym
Ilmoitusaineistot
Suositeltavin tiedostomuoto on
Adobe Acrobatilla tehty painokelpoinen pdf-tiedosto, johon
kaikki tarvittavat fontit, kuvat ja
grafiikka on sisällytetty. Aineiston värierottelu on tehtävä oikealla ICC-profiililla. Lisätiedot ja
aineisto-ohjeet www.allatum.fi
Muut käytettävät ohjelmat:
Freehand, InDesign, Photoshop,
Adobe Illustrator. Värit määritellään prosessiväreinä (CMYK). Kuvat
ja grafiikka korkearesoluutioisina
tiff- tai eps -muodossa. Fontit
Adoben­ PostScript-fontteja.
Mikäli käytetään muita kirjasimia, tekstit täytyy vektoroida tai
liittää tarvittavat fontit mukaan.
Aineiston toimitus:
Sähköpostilla:
[email protected]
Taitto
Adverbi Oy, Itäportti 4 B, 02210
Espoo. Puh. (09) 8678 9200
[email protected]
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
3
P ä ä k i r j o i t u s
Runsaasti savua
T
Maija-Liisa Saksa
Päätoimittaja
[email protected]
oivottavasti puukerrostalojen rakentamisen suhteen
käy kuten kytevän tulen: ensin on paljon savua ja sitten
roihahtaa. Savua on meillä riittänyt, pientä loimotusta
alkaa jo näkyä...
Nyt tarvitaan uusia rakennuspäätöksiä kauniiden puheiden
sijaan. Kunnilla ja muilla isoilla rakennuttajilla, kuten myös rakennusliikkeillä, on suuri vaikutusvalta puurakentamisen edistämisen
suhteen.
Tässäkin numerossa esiteltävät esimerkit osoittavat puurakenteiden toimivan niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksessa.
Ja mikä etteivät meillä toimisi, kun ovat vuosikaudet toimineet
Ruotsissa tai Keski-Euroopassa.
Kunnat ovat lisääntyvän
puurakentamisen hyötyjiä
Kunnat ovat isoja rakennuttajia, ja niillä on myös iso saneeraus­
ikäinen rakennuskanta, jolle yksinkertaisesti täytyy tehdä jotain
lähitulevaisuudessa. Lisäämällä puun käyttöä rakennuskohteissa
kunnissa pystytään vaikuttamaan voimakkaasti oman alueen
hyvinvointiin.
On pitkälti puun ansiota, että yhdestä Euroopan köyhimmistä
maista kehittyi nykyinen hyvinvointivaltio Suomi. Oikein hyödyn-
tämällä puu pystyy tarjoamaan hyvinvointia jatkossakin, vaikka
viimevuosien kehitys monella puuhun perinteisesti nojanneella
paikkakunnalla onkin tuota uskoa horjuttanut.
Puita kasvaa lähes koko Suomessa ja metsiä riittää jalostettavaksi.
Puun myyntituloista merkittävä osa jää maakuntiin luomaan vaurautta. Puun jatkojalostus työllistää pääosin maan suurimpien kaupunkien
ulkopuolella ja näin se luo kaivattuja työpaikkoja maakuntiin. Omien
metsiemme hyödyntäminen pitkälle jalostettuina tuotteina kotimaassamme on kansantaloudellisesti paljon järkevämpää kuin karvalankkujen vieminen, vaikka vientitulojakin toki tarvitaan.
Puun kannalta on oivallista, että sitä ei tarvitse suosia ilman järki­
syitä. Uusiutuvana, hiiltä sitovana luonnonvarana puunrakennuksen
päästöt ovat aivan omassa luokassaan verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Materiaalivalintoja tehtäessä ei tarvitse mitään muuta
kuin ottaa huomioon eri materiaalien koko elinkaaren hiilijalanjälki.
Valinta on silloin luonnollisesti puu.
Kun puuteollisuus on nyt päässyt puurakenteiden osalta tuotekehityksestä tuotantoon, voidaan puurakentamisen todeta olevan nopeaa
ja sitä kautta kilpailukykyistä. Oppimista toki riittää, mutta niin myös
muiden materiaalien menetelmiä kehitetään. Kumulatiivisen oppimisen kautta puurakentamisen kilpailukykyä saadaan talo talolta lisää.
Annetaan siis loimotuksen roihahtaa ja hyödynnetään puurakentamisen tuoma lisäarvo lämmittävänä hyvinvointina ympäri maatamme.
4
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Riihimäen kohteen vanhojen
elmenttien ulkokuori poistettiin koko talosta, mutta tulevissa kohteissa purkamisen osalta
edetään elementtien asennuksen tahdissa. Elementtien korkeus on 12 metriä ja niihin on
tehtaalla asennettu valmiiksi
mm. ikkunat ja ilmastointikanavat. Talon katolle rakennetaan
lisätilaa mm. ilmanvaihdon
konehuoneelle.
Suomen ensimmäistä
kerrostalon passiivi­
saneerausta toteu­
tetaan parhaillaan
Riihimäellä. Suunnit­
telun lähtökohtana on
korjausrakentamiseen
kehitetty TES-mene­
telmä, jossa käytetään
puurunkoisia julkisi­
vuelementtejä.
Nopea ja tehokas
tä käyttäkää meidän eristeitä
remonteissanne. Meillä täytyy olla valmis suunnitelma,
sillä taloyhtiöiden edustajat
eivät ole rakentamisen ammattilaisia. Heitä kiinnostaa
kokonaisratkaisu aikatauluineen ja hintoineen. Ratkaisun pitää pitää sisällään ikkunat, ovet, julkisivut, ilmas-
tetuin elementein. Korjaustavan piti myös olla hyödynnettävissä ympäri Suomea sijaitseviin vastaaviin taloihin.
Kohteeksi valikoitui riihimäkeläinen nelikerroksinen
sandwich-elementtitalo vuodelta 1975. Siinä on vuokra-asuntoja 31 ja alakerrassa
päiväkoti.
Lähtökohtana
TES-menetelmä
Arkkitehti Kimmo Lyly­
kangas­ on ollut mukana
Aalto-­yliopiston kansainvälisessä TES-tutkimushankkeessa, jonka ratkaisuja nyt
sovelletaan Suomen olosuhteisiin.
Elementit valmistaa ylöjärveläinen Teeri-Kolmio
Oy. Toimitusjohtaja Pauli­
Parviainen kertoo rivitalojen puuelementtejä valmistavan yrityksensä lähteneen
heti innostuneena mukaan
kehityshankkeeseen. Pystyyn nostettava 12 metrin
elementti aiheutti hieman
miettimistä, mutta nostoratkaisut löytyivät pian.
– Laserkeilauksella talosta on saatu tarkat mittatiedot mm. ikkunoiden ja ovien
paikoista. Elementtien valmistamisessa toleranssi on
neljä millimetriä, jotta ikkuna- ja oviaukot osuvat varmasti paikalleen. Ilman laserkeilausta koko projetia
tuskin olisi pystytty toteuttamaan, kertoo Pauli Parviainen.
Lyhyesti
Tuotteet on
ryhmitelty
käyttötarkoituksen
mukaisesti.
Kulmalevyt
YLEISET TIEDOT
Käyttötarkoitus
Kaksi kulmalevyä liitosta
Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitoksis
sa voidaan käyttää
kulmalevykiinnikettä. Liitoksissa
käytetään joko kulmalevyä
tai
kiinnikettä, jonka pinnat tulevat
kiinnitettävää puuosaa vasten.
Kulmalevyt on asennettava
Uusi suomenkielinen
tuoteluettelomme on
julkaistu, katso lisää
www.strongtie.fi
F4 ja F5
Yksi kulmalevy liitosta kohden
F1
Nostava voima kulmalevyn
keskiakselin linjassa etäisyydellä
f kulmalevyn pystysuuntaisesta
sivusta. Jos palkin kiepahdus on estetty, kestävyys on
puolet kahdella kulmalevyllä
varustetusta liitoksesta.
Poikittainen voima, joka vaikuttaa
ylemmän palkin suuntai-
sesti.
F4
Alemmanpalkinsuuntainenvoima,j
okavaikuttaakulma­
levyn keskilinjassa korkeudella
e.
Alemmanpalkinsuuntainenvoima,j
okavaikuttaa
kulmalevyn keskilinjassa korkeudella
e.
F5
Kiinnitys
Voimien suunnat
Poikittainen voima, joka vaikuttaa
kuvan mukaisesti
korkeudella e.
F2 ja F3
Liitoskiinnikkeet
• NaulauslevynaulaCNA4,0xℓ
• RuuviCSA5,0xℓ
• Pultti
Jos muuta ei ole mainittu,
kulmalevy kiinnitetään nauloilla
tai ruuveilla
kaikistä rei'istä.
kohden
symmetrisesti.
Ylempää palkkia keskeltä
nostava voima.
Poikittainen voima, joka vaikuttaa
ylemmän palkin
suuntaisesti.
F1
F2 ja F3
Materiaalit ja korroosiosuojau
s
Kiinnikkeiden teräksen laatu:
S250GD ja S235JR.
Tiettyjä kiinnikkeitä valmistetaan
myös ruostumattomasta teräksestä,
joten niitä voi käyttää ulkona.
Lisätietoja on luvussa 10.
Useimmat kiinnikkeet on valmistettu
sähkösinkitystä teräslevystä,
jossa on tavallisesti 20 μm:n
sinkkikerros. Näitä kiinnikkeitä
käytetään
kuivissa tiloissa (ns. katon
alla). Myös kuumasinkittyjä
kulmalevyjä
on saatavana. Sinkkikerroksen
paksuus on tavallisesti 55
μm. Näitä
kiinnikkeitä käytetään ulkona
ja säälle alttiissa olosuhteissa.
Mitoitusarvot
Kestävyystaulukoissa ilmoitetaan
kestävyyden ominaisarvo
Ri,k liitosta
kohden. Kestävyyden mitoitusarvo
Ri,d määritetään seuraavasti:
Ri ,k × kmod
Ri ,d =
γM
γM = 1,4 on puuliitosten osavarmuusluku.
Yhdistetty kuormitus
Lujuuslaskennassa käytetään
aina voimien ja kestävyyksien
mitoitusarvoja. Voimien F ja F tai
F1 ja F4/5 tulee täyttää seuraavat
1
2/3
ehdot:
2
F1,d
+
R1,d
F1,d
R1,d
+
2
F2/3,d
≤1
R2/3,d
F4/5,d
R4/5,d
≤1
Lisäksireuna­taikeskivahvistetuil
taABR­jaE20/3­kulmalevyillä
voimien F , F ja F tulee
1
täyttää ehto:
2/3
4/5
F1,d
+
F4/5,d
R4/5,d
2
+
F2/3,d
R2/3,d
Kulmalevy keskivah
vistuksella
ABR / E20/3
2
≤1
Materiaali:
S250GD
EC5
1
R1,d
ETA 06/0106
14
C
ABR- ja E20/3-kulm
alevyjä käytetään
kantavien puurakente
kiinnikkeissä on
iden liitoksissa.
vahvat keski- tai
Näissä
reunavahvistukset.
Kiinnittämisessä
käytetään CNA4,0xℓnaulauslevynauloja
E20/3-kulmalevyjä
tai CSA5,0xℓ-ruuveja.
voidaan kiinnittää
betoniin M10-pultti
en avulla.
2,0 mm
A
3,0 mm
B
ABR70
ABR105
Taulukko 1
ABR9015S*
ABR90
ABR70
07070
ABR70S*)
*) Ruostumaton,
0707080
haponkestävä teräs
C
88
Ø [mm]
Määrä
5
11/13
65
88
65
5
11/13
89
60
5
13
89
10+10
1+1
89
60
5
13
10+10
1+1
90
90
5
11
65
90
5
11
65
10+10
1+1
10+10
1+1
105
90
5
11
10+14
3+1
105
90
5
11
70
10+14
3+1
70
55
5
8,5
6+6
1+1
70
55
5
8,5
6+6
1+1
100
100
90
5
12
170
10+14
1+1
113
95
5
11
24+16
5+4
(A4-laatu)
2,5 mm
ABR90
1,5 mm
ABR9020
2,0 mm
10+10
1+1
105
105
70
2,0 mm
10+10
1+1
88
89
90
0709080
07105
0710580
Reiät
B
88
07090
ABR90S*)
ABR105
ABR100
A
-
ABR105S*
E20/3
Mitat [mm]
Vanha
-
© Simpson Strong-Tie®
Tuotenro
Uusi
ABR9020
ABR9020S*)
ABR9015
ABR9015
Kymmenen elinkeinoelämää edustavaa järjestöä ja säätiötä ovat lahjoittaneet Aalto-yliopiston
säätiöpääomaan yhteensä
965 000 euroa palo- ja turvallisuustekniikan opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Aalto-yliopisto perustaa alan professuurin.
Rakennusteollisuus RT
ry ja Metsäteollisuus ry
näkevät paloprofessuurin
tärkeänä kaikkien rakennusmateriaalien – niin puun, betonin, teräksen, muurattujen
rakenteiden kuin lämmöneristeidenkin – paloturvallisuuden kehittämisen kannalta
Palo- ja turvallisuustekniikka on laaja ja poikkitieteellinen ala, johon liittyy talonrakennustekniikan, rakennusfysiikan ja rakennusmateriaalitekniikan lisäksi lähei-
sesti myös muita tutkimusaloja, kuten fysiikka, kemia ja virtausmekaniikka.
Palosuojelurahasto lahjoitti professuurin perustamista varten 500 000 euroa
ja elinkeinoelämän säätiöt
ja yhdistykset 465 000 euroa. Hanketta on koordinoinut Palotutkimusraati
ry, joka on paloalan tutkimusta Suomessa edistävä
järjestö.
ABR100
3,0 mm
E20/3
16
Kukin tuoteryhmä sisältää
yleiskatsauksen tuotteisiin,
sekä perustiedot tuotteiden
käytöstä, materiaalista,
kuormituskestävyydestä,
jne.
www.strongtie.fi
Aalto-yliopistoon palo- ja
turvallisuustekniikan professuuri
Tekijänoikeudet:
Tuotenro
- C-FI-2011/12
UUTTA
tointi, toteutus jne., selvittää
Jukka Sevón
Paroc käynnisti yhdessä ARA:n, VTT:n, Tekesin
ja Sitran sekä kolmen muun
rakennusalan yrityksen yritysten kanssa projektin, jossa tavoitteena oli korjata tyypillinen 60-70 asuinkerrostalo passiivitasoon esivalmis-
Strong-Tie® - C-FI-2011/12
Riihimäen Innova-korjaushankkeen isäksi tunnustautuu
tuotekehityspäällikkö Jukka
Sevón eristeitä valmistavasta
Paroc Oy:stä
– Paroc haluaa eristevalmistajana olla mukana energiasaneerausmarkkinoilla. Jos haluamme toimia kunnolla ja viedä passiivitaloajatusta eteenpäin, emme voi vain sanoa, et-
Puuelementti energiasaneeraukseen:
Tekijänoikeudet: © Simpson
Kokonaispaketti
Laserkeilaus
mahdollisti
1
Suomen kerrostaloista
yli neljännes on valmistunut 60–70 -luvuilla ja niiden
saneeraukset energiakysymyksineen ovat edessä. Suomessa
ei ole ennen Riihimäen projektia saneerattu kerrostaloja
passiivitasoon, saati että niiden julkisivujen saneerauksessa olisi käytetty esivalmistettuja elementtejä.
Passiivirakennuksen lämmitysenergian tarve on sijainnista riippuen 20–30 kWh neliötä kohden vuodessa. Riihimäen
kohteessa muutos passiivitasoon
merkitsee noin 75 prosentin
säästöä energiakustannuksiin.
– Uutta on kansainvälisestikin se, että Riihimäen kohteessa elementointi on pystysuuntaista. Elementtien
korkeus on 12 metriä ja niihin integroitiin tuloilmakanavat jo tehtaalla, kertoo arkkitehti Lylykangas.
Uusi lämpöpuun tuottaja markkinoille
Pieksämäellä on aloittamassa toimintaansa uusi
lämpöpuun käsittelijä Theromopolar Oy.
Yhtiön takana ovat myös
Pieksämäen Rakennuspuun omistajat ja Satu Suominen.
– Näin alkuvaiheessa
keskitymme lämpökäsittelemään lehtipuita, pääosin
haapaa ja leppää vain Pieksämäen Rakennuspuulle.
Myöhemmin kapasiteetin
salliessa olemme toki halukkaita tarjoamaan palveluitamme myös muille, selvittää Thermopolarin toimitusjohtaja Satu Suominen.
22 kuution lämpökäsittelyuunin toimittaja on JT
Thermosteel Oy ja
sen vuosikapasiteetti on
4800 kuutiota. Raaka-aine tulee
pääosin Baltian maista, sillä kotimaista haapaa ja leppää ei juuri
ole saatavissa lämpökäsittelyyn.
Satu Suominen kertoo uuden yrityksen olevan kiinnostunut liittymään
Suomen Lämpöpuuyhdistyksen jäseneksi, minkä jälkeen yrityksellä on oikeus
Thermopolar on jo paistanut ensimmäiset uunilliset
lehtipuuta.
käyttää Thermowood-tuotemerkkiä.
–mls
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
Nopea eikä taloa
huputeta
– Valmista pintaa tulee nopeasti ja työmaa-aika on lyhyt.
Taloa ei tarvitse kokonaan huputtaa eikä rakentaa telineitä.
Ajansäästö perinteiseen julkisivusaneeraukseen on tässä ensimmäisessäkin kohteessa useita kuukausia, millä on
iso merkitys talon asukkaille,
luettelee elementtisaneerauksen etuja työpäällikkö Juha
Savolainen pääurakoitsijana
toimivasta Lujatalo Oy.stä.
Kehityskohteitakin toki
löytyy. Mitoitukset ovat haasteellisia, ja hienosäätöä tarvitaankin jonkin verran. Syyskuun loppupuolella asennukset olivat vielä kesken.
– Ensimmäiset neljä ikkuna-aukkoa on vasta tehty ja ne
sujuivat hyvin. Seuraavissa saneerauskohteissa osaamme jo
paremmin ajoittaa vanhojen
rappausten purkamisen ja ikkunoiden poiston ennen uusien elementtien asennusta. Nyt
betonielementtien ulkokuori
poistettiin kerralla koko talosta, kertoo työpäällikkö Savolainen.
Herättänyt
mielenkiintoa
Riihimäen kohde on herättänyt Savolaisen mukaan valtakunnallista mielenkiintoa
niin tilaajissa kuin kilpailijoissa. Kohde on Lujatalolle strategisesti tärkeä.
– Onneksemme voitimme
urakan ja näin olemme oppineet uutta. Tämä on toimiva konsepti ja tehokas
5
SmartTES
Jukka Sevón on vakuuttunut rakennusmenetelmän
toimivuudesta. Huolellisuutta
kuitenkin tarvitaan eikä esim.
Ruotsissa tehtyjä virheitä
saa toistaa. Jos elementtien
eristeet pääsevät kastumaan
joko suojaamattomuuden tai
huonojen rakennustapojen
vuoksi, on ongelmia tiedossa.
Nyt tehtaalla tehty pohjarappaus on myös sääsuoja.
Saneerauselementti on nyt rappauspintainen, mutta pinta voi
olla mitä tahansa materiaalia paitsi muurattu tiili ei sovellu. Toimitusjohtaja Pauli Parviainen pitääkin tärkeänä, että puuta yhdistetään tarvittaessa muihin rakennusmateriaaleihin.
tapa toteuttaa kerrostalojen
energiasaneeraus, uskoo Savolainen.
Elementti ja kiinnitys
Tehtaalta lähtiessään kertopuurunkoinen elementti on
paksuudeltaan noin 400 mm
ja sen sisäpinnassa on vanerilevy. Ulkopinta on pohjarapattu verkkoon ilman tuuletusrakoa. Tehtaalla tehty pohjarappaus pitää elementin sisäosat
säältä suojassa. Riihimäen
kohde pintarapataan keväällä.
Saneerattavasta rakennuksesta poistetaan betonielementin ulkokuori ja eristekerros.
Elementtien saamiseksi suoraan talon seinään joka kerroksen väliin asennetaan kertopuu,
johon elementit kiinnitetään.
Korjausrakentamiseen
kehitettyä TES-menetelmää
jatkokehitetään viime vuonna alkaneessa kolmivuotisessa SmartTES-hankkeessa, jossa Saksan, Norja ja
Suomen lisäksi on nyt mukana myös Itävalta.
Hankkeen Suomen osuuden koordinaattori Yrsa
Cronhjort Aalto yliopistosta kertoo tutkimuksessa paneuduttavan erityisesti
korjausprosessin kokonaisvaltaisuuden kehittämiseen
sekä nopeuttamiseen. TEShankkeessa keskityttiin pitkälle julkisivukorjaukseen,
nyt SmartTES-hankkeessa
pyritään ottamaan huomioon rakennuksen kokonaisvaltainen saneeraus, johon
kuuluvat myös talotekniikan
uusiminen sekä energian tuotanto. Uutta on myös korjausprosessin ympäristövaikutusten arviointi.
Eurooppalaiset pyrkimykset kohti 0-energiarakentamista lisäävät kiinnostusta
kaupunkirakentamisen tiivistämiseen ja hankkeessa paneudutaan myös mm. lisäkerrosten rakentamisen yhteydessä lisättävään energiantuotantoon. Suomalaisista yrityksistä mukana ovat
Metsäliiton Puutuoteteollisuus Oy, Finnish Wood Research Oy, Pakrak Oy, Puuinfo
Oy sekä Suomen Kiinteistöliitto ry.
-mls
Lyhyesti
Parocin sitoutuneisuutta
kehittää energiasaneerausta
teolliseen suuntaan kuvaa se,
että se lahjoitti kohdetaloon
tarvittavat eristeet.
Huoneistokohtaiset
ilmastointikanavat asennetaan
valmiiksi elementin sisään
tehtaalla.
Asuntojen ikkunat voidaan
poistaa juuri ennen elementin
asennusta.
– Parhaimmillaan työ voi sujua
siten, että asukkaan ollessa töissä asunnon ikkunat on vaihdettu, kertoo Jukka Sevón.
neerausta hyvänä asiana elementtivalmistajille.
– Kerrostalojen saneerauskohteet ovat hyvä aluevaltaus puuelementtien valmistajille, sillä korjausrakentamisen suhdannevaihtelut ovat huomattavasti pienemmät kuin uudisrakentamisessa.
Aluevaltaus
elementtivalmistajille
Arkkitehti Lylykangas pitää
puuelementeillä tapahtuvaa sa-
Maija-Liisa Saksa
Holzbau-Forum joulukuussa
17. International Holzbau-Forum (IHF) järjestetään 7.–9.12.2011 Saksan
Garmisch Partenkirchenissä. Aalto-yliopiston Puutuotetekniikka on jo 12. kerran mukana organisoimassa
konferenssia. Forumissa nostetaan esiin
mm. rakentaminen kuntien
ja institutionaalisten toimijoiden näkökulmasta, puurakentaminen Euroopassa,
puurakenteiden mekaaniset
ja liimatut liitokset. Seminaarissa visioidaan myös talouden kehitystä 2050 luvulle asti ja käsitellään puutuoteteollisuutta kokonaisvaltaisesti. Esiin nostetaan myös
mm. Espanjan nouseva puurakentaminen, puusillat ja –
tornit sekä puurakentaminen
tulevaisuudessa.
Tilaisuuteen osallistuu
yli 1200 alan ammattilaista. Lisätietoja: [email protected]
aalto.fi
R
ABLOY
WF300
Uusi aukipitoja turvalaite, joka
kestää 35 kg:n
vedon.
®
Vahva uutuus sinne,
missä turvallisuus
on tärkeintä
• Rakenne lähes kokonaan metallia
• Täyttää ikkunastandardin
SFS-EN 14351-1 vaatimukset
• Korvaa ABLOY® WF250:n +
WF881:n
• Sama turvataso YHDELLÄ
asennuksella
• Portaaton tuuletusasennon säätö
• Ikkuna on entistä helpompi käyttää
• Turvalisä: laitteen irtikytkentänapin
voi kääntää toisin päin, pois lasten
ulottuvilta
• Puitevälit:
59-100 mm, 1 laite/ikkuna
100 mm, 2 laitetta/ikkuna
Hotellit
Päiväkodit
Koulut
Vanhustentalot
www.abloy.fi
2609_Puu&tekniikka WF300.262x182.indd 1
Palvelutalot
Sairaalat
22.9.2011 10.42
6
Puu&Tekniikka
Kerrostalon raken­
nuttajina ovat Heinolan Kaupunki, Versowood
Oy, Rakennusliike Reponen ja Koskisen Oy. Versowood toimittaa kaikki vaakaelementit sekä porras- ja parveke-elementit, Koskisen toimittaa ulkoseinä- ja asuntojen
väliset seinäelementit, rakentamisesta vastaa Rakennusliike Reponen Oy.
Tekemällä oppii
– Talo rakennetaan passiivitaloksi vanhojen puukerrostalomääräysten mukaan. Emme jääneet odottamaan sen
enempää yhteiskunnan tukea kuin sinällään hyödyllisen tutkimusprojektin pystyttämistäkään, vaan halusimme
päästä liikkeelle nopeasti, sillä uskon tekemällä oppimiseen, kertoo Versowood Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Kopra
27 asuntoa käsittävän talon
syntyvaiheista.
Etuna varhaisesta liikkeellelähdöstä toimitusjohtaja Kopra mainitsee eturintamaan pääsyn eikä seuraava
talo enää ole koetalo. Nyt tarvittaisiinkin nopeasti päätöksiä uusien puukerrostalojen
rakentamisesta, jotta saatua
tietotaitoa voidaan hyödyntää
ja kehittää edelleen. Näihin
ajatuksiin yhtyy myös Koskisen Oy:n varatoimitusjohtaja
Markku Lähteenmäki.
– Nyt meillä on aiempaa
selvästi paremmat edellytykset arvioida valmistuskustannuksia sekä läpimenoaikoja ja tiedämme myös, missä
voimme parantaa tehokkuutta. Elementtien valmistus tehtaallamme nopeutui huomattavasti parin kerroksen opetteluvaiheen jälkeen, sanoo
Lähteenmäki.
Liimapuun
tuotekehityksen tarve
Pekka Kopra kertoo Versowoodin kiinnostuksen kerrostalojen
rakentamiseen nousseen liimapuun valmistamisen tuskasta:
– Kerrostalorakentamisesta
voi muodostus uusi kehityspolku, joka veisi liimapuun jatkojalostusta yrityksessämme pidemmälle samalla kun se tasaisi liimapuun valmistuksen
suuria vaihteluja vuodenaikojen mukaan. Ei meistä kuitenkaan talonrakentajaa tule, vaan
numero 9/2011
Suomen korkein
puukerrostalo
pian valmis
Talon rakenteisiin on asennettu antureita, joilla
seurataan mm. rakenteiden tiiveyttä, äänija värähtelyominaisuuksia. Tutkimuksen
tekee VTT ja Helimäki Akustikot.
Vierumäelle rakennettava Suomen ensimmäinen
viisikerroksinen puutalo on herättänyt todella
paljon kiinnostusta – sen nousemista on käynyt
katsomassa ainakin tuhat henkilöä. Rakennuttajat
toivovat päätöksiä uusista kohteista pian.
haluamme olla talonrakentajien
järjestelmätoimittaja, selventää
Kopra. Hän korostaa yrityksessä kehitetyn rakennusjärjestelmän merkitystä, se on ollut
puuta tärkeämpi panostuskohde ja siten tärkeä osa kokonaisuutta.
Puutavaraa taloon kului liimapuu mukaan lukien yli 400
kuutiota.
vahinkojen suuruudesta ovat
tältä osin aiheettomia, korostaa Versowoodin liimapuu- ja
rakennusliiketoiminnan johtaja Tero Vesanen.
Parannuskohteita
Puurakentamisen edellytys
on rakennuksen suojaaminen. Vierumäellä käytössä oli
teltta, joka katto avattiin aina
asennuksia varten.
Nopeaa rakentamista
– Seuraava kohde rakenRakennusliike Reposen toi- netaan rakennuksen mukana
mitusjohtaja Mika Airaksela­ nousevan teltan kanssa. Halkiittelee puurakentamisen no- linosturi on teltan sisällä ja
peutta.
näin töitä ei jouduta keskeyt– Vaikka kyseessä on en- tämään mahdollisen sateen
simmäinen rakentamamme aikana, summaa Airaksela
puinen kerrostalo, olisi sen saatuja kokemuksia.
Toinen kehittämiskohde liittoteuttaminen betonisena vienyt kolme-neljä kuukautta tyy rakennuselementtien koenemmän. Asennusaikaa on koon, joita halutaan suurenvielä mahdollista nopeuttaa taa työmaavaiheen nopeuttamiseksi. Nyt seinäelementseuraavissa kohteissa.
– Puurakentamisessa ei tar- tien kokoa rajoittivat olemasvita kuivumisaikoja ja nopeus sa olevat tuotantolinjat, jotka
tulee sitä kautta. Ääni- ja vä- on suunniteltu pääosin pientarähtelytekniikan osalta puura- lojen tuotantoon. Elementtien
kentaminen on betoniin ver- koko asetti myös omat haasrattuna vaativampaa ja raken- teensa huonekorkeuden suhtamisessa pitää olla huomat- teen, sillä passiivitalon kaikki
tavasi huolellisempi, jotta ää- elementit ovat paksuja.
Myös elementtien valminen jatkumiskohtia ei pääse syntymään. Puuhan toimii usastetta voidaan korottaa.
– Nyt välipohjiin laitettiin
vahvistimena, jos katkoja ei
ole. Paloteknisiä kysymyksiä lattiakaivot perusasennukseen näe yhtä vaativina, selvit- na tehtaalla, mutta kokonaisputkiurakka tehtiin työmaaltää Airaksela.
la. Tehokkaalla suunnittelulPaloturvallisuus
la tekniikkaa voidaan lisätä
Koko talo on sprinklattu su- enemmän jo tehtaalla, arvioi
musprinklauksella.
Tero Vesanen.
– Koko talon sprinklaukKaikki osapuolet kiitteleseen kuluu vettä yksi kuutio, vät hyvin sujunutta yhteistyöjoten keväällä käydyt keskus- tä, vaikka opittavaa on ollut
telut puukerrostalojen vesi- jokaisella.
Puuhun yhdistetään tarpeen
mukaan muita materiaaleja.
Porrasaskelmien pinnat ovat
kulutusta kestävää kiveä.
– Kun kaikki on uutta, joutuu
opettelemaan uusia asioita,
mutta en pidä sitä pahana. Se
on vain työtä ja vaatii alkuvaiheessa panostusta kaikilta
osapuolilta, mutta suurin työ
on nyt tehty ja tulevissa kohteissa päästään entistä parempaan lopputulokseen, arvioi
Airaksela.
Avoimen
standardin edut?
Pekka Kopra nostaa esiin
paljon keskustelua herättäneen avoimen puurakentamisen standardin. Suomessa puukerrostalojen rakentamisessa on mukana muutama yritys, joilla jokaisella
on oma menetelmänsä.
– Emme voi jäädä odottamaan yhteistä standardia,
vaan meidän on nopeampi viedä jokaisen omia järjestelmiämme eteenpäin. En
ole edes varma, onko yhteinen standardi puurakentamisen menestymisen edellytys.
Pääasia on, että on kilpailevia konsepteja, jotta rakentajalla on erilaisia vaihtoehtoja
tarjolla. Toki on hyvä miet-
Puiset parveke-elementit asennettiin julkisivun valmistumisen
jälkeen. Rakenteita tutkimassa Tero Vesanen (vas.) ja Pekka Kopra.
tiä sellaista standardisointia,
mikä edesauttaa yhteistä asiaa. Jos esimerkiksi kaikkien
järjestelmät saataisiin sopimaan arkkitehtikuviin, olisi rakentajan helppo pyytää
tarjouksia eri toimittajilta.
– Yhteinen standardi edellyttäisi, että eri toimittaji-
en pitäisi luopua omista erikoisratkaisuistaan, joihin
liittyy ammattisalaisuuksiakin. Onko tavarantoimittajan
kannalta järkevää, jos kaikki
laitetaan yhteiseen muottiin,
kysyy toimitusjohtaja Kopra.
Maija-Liisa Saksa
Tikusta asiaa
Ruotsissa tukin hinta laskenut
Erityisesti Etelä-Ruotsissa tukin hintaan on kohdistunut kovia paineita johtuen
sahojen tuotantorajoituksista
ja toistaiseksi riittävistä tukkivarastoista. Kaksi suurta
alueen metsänomistajaa ovat
alentaneet elokuun lopussa
tukkiensa hintaa keskimäärin
30 kruunua kuutiolta. Holmen AB:n ilmoittama hinta
24–26 latvaläpimitan ja 4,6–
4,8 metrin 3. luokan mäntytukille on 675–685 kruunua
kuutiolta metsätien varressa, vastaava 2. luokan kuu-
situkin hinta on 480 kruunua
kuutiolta.
Alueen muiden metsänomistajien uskotaan seuraavan
esimerkkiä.
Keski- ja Pohjois-Ruotsissa hinnat ovat pysyneet toistaiseksi alkukesän tasolla.
Koivuvanerin kysyntä vaisua
Suomalaisen koivuvanerin kysyntä on heikentynyt
viime viikkoina kevään vilkkaan kauden jälkeen ja jonkin
verran toimituksia on siirretty viikolla parilla eteenpäin.
Toimitusajat ovat lyhentyneet
keskimäärin kevään kymmenestä viikosta kahdeksaan.
Myös itäeurooppalaisen koivuvanerin kysyntä on hiljentynyt erityisesti Saksassa,
mutta Ranskassa kuitenkin
ylittänyt odotukset. Euroopassa kysyntää on erityisesti molemmin puolin pinnoitetulla isokokoisella vanerilla johtuen Indonesian lä-
hes loppuneesta tarjonnasta
Eurooppaan sekä suomalaisen vanerin pitkistä toimitusajoista.
Vanerin hinta on pysynyt melko vakaana elo-syyskuussa.
Tikut kokosi mls, lähde: Euwid
Sahatavaran
kysyntä edelleen vaisua
Saksassa sahatavaran
kysyntä ei ole juuri piristynyt lomakauden päätyttyä. Ostajien varastot ovat
melko pieniä ja lähiviikkoina toivotaankin kaupan vilkastuvan. Länsi- ja
Keski-Saksassa sahat ovat
rajoittaneet tuotantoaan
lomien jälkeenkin.
Sahatavaran hinnat
ovat lievästi laskeneet
viime viikkoina, Saksassa keskimäärin yhdellä
prosentilla lomakauden
aikana.
Saksan puuteollisuus kasvoi alkuvuonna
Saksan puuteollisuuden tuotannon arvo kasvoi alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna
yli 10 prosenttia 16 miljardiin
euroon. Suurin kasvuprosentti, 37, oli puupakkauksissa. Sahateollisuuden tuotannon arvo
nousi lähes neljänneksen lähes
2,2 miljardiin euroon. Huonekalujen tuotannon arvo nousi
seitsemällä prosentilla 8,2 miljardiin euroon. Loppuvuonna
huonekalutuotannon kasvuksi arvioidaan kolme prosenttia.
Erityisesti rakennusteollisuudesta riippuvaiset alat suhtautuvat positiivisesti loppuvuoden
näkymiin ja tuotannon uskotaan
kasvavan, sillä sisällä olevat ti-
laukset ennakoivat kapasiteetin
täyskäyttöä vuoden alkuun asti.
Puun korkea hinta aiheuttaa huolia teollisuudelle. Viime vuonna raaka-aineen hinta
nousi lähes viidenneksen ja tänä vuonna nousua on ollut kesäkuuhun mennessä yli kahdeksan
prosenttia.
Viime vuonna Saksassa hakattiin vain 54 miljoonaa kuutiota tukkeja, mikä on yli kahdeksan prosenttia vähemmän
verrattuna seitsemän viime vuoden keskiarvoon. Hakkuiden ei
odoteta kasvavan, vaikka Saksassa arvioidaan jalostettavan
95 miljoonaa kuutiota puuta tänä vuonna.
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
Puurakentamisen menestyksen ehto:
Kumulatiivinen oppiminen
Saksassa puurakentamisen taustalla on selkeäksi kehittynyt teollinen
toiminta, jolloin elementit
valmistetaan puutyötehtaissa,
ja ne myös vastaavat asennuksesta. Merkittävän kokoisia
yrityksiä on maassa jo 300.
Korkeatasoista
rakentamista
Puutyötehtaat suunnittelevat
tuoteosat yhteistyössä arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kanssa.
– Tämä yhteistyö on ollut pitkäjänteistä toimintaa ja
näin on kaikille osapuolille
syntynyt kumulatiivista osaamista. Kun tähän lisätään moderni cnc-tekniikka, pärjää
puurakentaminen siellä betoni- ja terästeollisuudelle, korostaa Kairi.
Ensimmäiset passiivitason
talot valmistuivat Saksassa jo
yli 15 vuotta sitten ja näin yrityksiin on ehtinyt kertyä kokemusta ja osaamista.
Energiasaneeraukset
lisääntyvät
Puun käyttöä voidaan Suomessa lisätä erityisesti teollisuus- ja julkistilojen sekä
myös kerrostalojen rakentamisessa. Erittäin tärkeä osa
puurakentamista on vanhojen
kerrostalojen saneeraukset.
Näin on erityisesti Saksassa,
jossa pitkään vallinneen kes-
Uusimmat puualan uutiset:
www.puutekniikka.fi
Professori Matti Kairi­
korostaa kumula­
tiivisen oppimisen
merkitystä puura­
kentamisessa. KeskiEuroopassa sille on
jo pitkät perinteet ja
se on myös syy, miksi
puurakentaminen
menestyy siellä.
tävän kehityksen teema on
vahvistanut energiatehokkuutta. Ydinvoimasta luopuminen lisää entisestään
energiasaneerauksien tarvetta. Saksassa jo nyt korjausrakentamisen osuus koko rakentamisesta on 60 prosenttia. Kairin mukaan luku tulee
vielä nousemaan, sillä maassa on runsaasti 1950–60 -lukujen huonokuntoisia taloja.
– Puisia julkisivuelementtejä käyttämällä on Saksassa voitu talojen energiankulutusta pudottaa kymmenesosaan eli 20 KWh:iin vuodessa asuntoneliötä kohden.
Käytännössä tämä merkitsee, että asunnon koon ollessa keskimäärin 80 neliötä 830 000 asunnon saneerauksella voidaan korvata 1500
MW:n ydinvoimalan energiantuotanto, laskee professori Kairi.
Korkeat energiatehokkuusvaatimukset ovat myös tuoneet tullessaan Keski-Eurooppaan huomattavasti korkeamman rakentamisen laatutason Suomeen verrattuna, arvioi professori Kairi.
Saksan asuntomarkkinat
poikkeavat Suomesta, sillä siellä neljä viidestä asuu
vuokra-asunnossa, joiden
omistajina on eläkerahastoja ym. Talojen laajat ja siten
myös kalliit energiasaneeraukset ovat näin helpompi toteuttaa kuin Suomessa.
Puhtaaksiviljelty pilotti
Professori Kairi pitää yhtenä tärkeimpänä asiana pilottiprojektien kehittämistä.
– Pilotti on sanana kärsinyt
inflaation, mutta puurakentamisessa tarvitaan oikeita pilotteja.
Tällöin alkuvaiheessa selvitetään mitä asiasta tiedetään teoriassa sekä käytännössä ja selvitetään, mitä tietoa tarvitaan
lisää. Tässä tarvitaan yleensä
mukaan erilaisia tutkimuslaitoksia. Kun pilotti toteutetaan,
pitkää kaikki kirjata ylös, jotta
jälkikäteen voidaan analysoida, mikä meni hyvin ja mitä pitää välttää. Tätä pitää puhtaaksiviljellä, sillä näin puurakentaminen saadaan kannattavaksi liiketoiminnaksi ja laatuasiat
kuntoon, korostaa Kairi.
Maija-Liisa Saksa
”CLT-rakentaminen on helppoa,
nopeaa, siistiä ja tarkkaa.”
Terry Waite, työmaamestari, Bridport House, Willmott Dixon
Vuoden 2011 alussa nousi kahdeksankerroksinen 41 huoneistoa käsittävä Bridport House Lontoon keskustaan. Koska rakennusmateriaalina käytettiin
ristiinlaminoituja massiivipuulevyjä (CLT), runko oli valmis kymmenessä viikossa. Ensimmäiset asukkaat pääsevätkin muuttamaan uuteen kotiinsa tänä
syksynä.
Puu valittiin rungon rakennusmateriaaliksi keveytensä vuoksi. Rakennuksen alla nimittäin kulkee viktoriaaniselta ajalta peräisin oleva viemäri, joten kevyt
CLT oli ihanteellinen ratkaisu. Lisäksi puu auttoi saavuttamaan projektille asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Talon rakennutti Hackneyn kaupunginosa, sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Karakusevic Carson Architects ja rakennusyhtiönä toimi Willmott Dixon.
Tämä on kestävää rakentamista, tutustu tarkemmin:
www.storaenso.com/woodproducts ja
www.eridomic.fi
Runko, väliseinät ja välipohjat: Stora Enson CLT-levyt 1500 m3
Julkisivu: tiiliverhous, lasi, metallikaiteet
Bridport House, Colville Estate, Bridport Place, Hackney N1,
Lontoo, Iso-Britannia
7
8
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Lapponia House panostaa energiatalouteen
Kemissä lämpöhirsitaloja jo kolmekymmentä vuotta
valmistanut Lapponia House Oy esitteli Habitare-messuilla
uuden CLT-rakenteisen konseptitalonsa, Minitalon, joka
pohjustaa yhtiön uutta talomallistoa.
– Asumistarpeet monipuolistuvat, ja haluamme tarjota
asiakkaillemme vaihtoehtoisia koteja. Minikodissa, jota täällä yhtiön
sisällä kutsumme ”kaupunkimaasturiksi”, olemme kehittäneet uudenlaisen puutalokonseptin, jossa ajan
hengen mukaisesti hiilijalanjälki ja
energiankulutus on minimoitu, kertoo Lapponia House Oy:n toimitusjohtaja Jouko Riihimäki.
Kevyttä mutta massiivista
Toimitusjohtaja Jouko Riihimäki uskoo Venäjältä löytyvän potentiaalia uusille
CLT-rakenteisille pientaloille.
Ristiinlaminoidut massiivipuulevyt
eli CLT-levyt ovat massiivipuusta
tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäin liimatuista puulevykerroksista.
Eri paksuisia kerroksia on vähintään kolme ja niitä voidaan lisästä
tarpeen mukaan. Liimauksessa käytetään formaldehydittömiä ympäristöystävällisiä liimoja. Ristiinlaminointi takaa CLT-levyjen lujuuden
ja niiden muodossa pysymisen.
Lapponia Housen käyttämät CLTlevyt valmistetaan Stora Enson Itävallan tehtaalla, jossa levyihin tehdään aukotukset valmiiksi.
Suurimmillaan CLT-levyt ovat
2,95 x 16 m, paksuuden liikkuessa
57–400 mm välillä.
CLT-elementeillä toteutettu seinärakenne on erittäin ilmatiivis. Muina etuina Riihimäki luettelee lyhyen pystytysajan, hyvän työstettävyy-
den, materiaalin keveyden ja varman talvirakennettavuuden.
– Talon runko voidaan parhaimmillaan pystyttää jopa päivässä.
CLT-elementti voidaan myös yhdistää lähes mihin tahansa muuhun rakennusmateriaaliin, jolloin se tarjoaa monimuotoisia arkkitehtonisia
mahdollisuuksia, hän lisää.
Elementin massiivisuus takaa
myös paloturvallisuuden, hyvän sisäilman sekä miellyttävän äänimaiseman.
– Saksalaisten tutkimusten mukaan puutalossa saa myös paremmat
yöunet, Jouko Riihimäki naurahtaa.
ko Riihimäki ei kuitenkaan usko uusien määräysten vaarantavan suomalaisen hirsitaloteollisuuden tulevaisuutta.
– Minusta ollaan menossa hyvään
suuntaan, koska enää ei ole seinätai ikkunakohtaisia U-arvoja, vaan
puhutaan kokonaisenergialaskennasta. Hirsitalovalmistajat voivat
kompensoida massiiviseinän mm.
aurinkopaneeleilla tai paksummilla
kattoeristeillä jne. Me taas Lapponialla eristämme hyvin seinän, jolloin
kompensaatiota ei tarvita.
CLT-tehdasta odotellessa
Vuonna 1981 perustetun Lapponia
House Oy:n juuret ovat Riihimäen
kertoman mukaan hirsitalorakentamisessa, mutta jo aivan yrityksen alkumetreillä lähdettiin kehittämään
lämpöhirsikonseptia, jonka perusteella toimitaan tänä päivänä.
– Vielä ensimmäisenä vuonna
myimme hirsimökkejä, mutta senkin sanan korvasimme vapaa-ajan
asunnolla, eli lähdimme tietoisesti myymään ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia taloja, Jouko Riihimäki muistelee.
Lapponia Housella on jatkuvaa
vientiä Pohjoismaiden lisäksi myös
Venäjälle, josta hän uskoo löytyvän
potentiaalia myös CLT-rakenteisten
pientalojen viennille.
Puutaloteollisuuden kannalta Riihimäki uskoo varsin myönteiseen
tulevaisuuteen. Puisten pientalojen kehitys on lähtenyt hänen mielestään tavallaan uuteen laukkaan,
kuluttajat ovat valmiita maksamaan
erilaisuudesta.
– Meillä Suomessa ollaan viimeinkin pääsemässä eroon vanhasta
laatikkoarkkitehtuurista ja voidaan
tehdä varsin uniikkeja pientaloja teollisesti. Toisaalta on muistettava,
että puu sitoo hiilidioksidia kaksi
kertaa painonsa verran, joten puutalot tulevat olemaan aikamoisia hiilivarastoja. Ja onneksi myös valtiovalta pyrkii toimillaan edistämään tätä
kehitystä, Jouko Riihimäki toteaa.
Ensisijaisesti Riihimäki näkee CLTrakenteen korvaavan hirsirungon tai
betonielementin. Keski-Euroopassa
jo varsin suosituksi tulleesta levystä
on hänen mielestään poistettu kaikki hirsitalon huonot ominaisuudet ja
tuotu esiin massiivisen puuseinän
hyvät ominaisuudet.
– Meillä CLT ei tule varmaankaan
syrjäyttämään kehittämäämme lämpöhirttä, vaan siitä tulee pikemminkin vaihtoehtoinen tuote, toimitusjohtaja Riihimäki toteaa.
Habitaressa saatu positiivinen palaute niin ammattikävijöiden kuin
kuluttajienkin taholta kannustaakin jatkamaan uuden CLT-pohjaisen
pientalomalliston kehittämistä.
– Erityistä kiitosta tuli mm. täydellisestä listattomuudesta niin katossa kuin lattiassakaan. Toisaalta lämpölasielementit on integroitu
suoraan seinään ilman ikkunakarmeja, mikä suurentaa valoaukkoja
merkittävästi samalla kuin U-arvo
paranee.
Riihimäki uskoo CLT-levyn käytön lisääntyvän suomalaisessa puutaloteollisuudessakin kunhan maahamme aikanaan saadaan oma levytehdas.
Kasvavat
energiavaatimukset
Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ovat saaneet paljon kritiikkiä puutaloteollisuuden parissa. Jou-
Puutalo pitää pintansa
Kimmo Janas
Kuva Pasi Haaranen/PR-Studio Oy
Minitalo esiteltiin yleisölle ensi kertaa Habitare-messuilla, jonka
jälkeen se siirrettiin Lapponia Housen näyttelyalueelle Kirkkonummen.
Kuva Pasi Haaranen/PR-Studio Oy
Pilkington Optitherm™ S1N
Loistava uutuustuote
- kustannustehokkaasti paremmat arvot
- Erinomainen energiatehokkuus (U-arvo 1.0 W/m2K)
- Erittäin korkea valonläpäisy (80 %)
- Erinomainen g-arvo (60 %)
- Neutraali ulkoasu
- Voidaan yhdistää muihin Pilkingtonin tuotteisiin
Lisätietoa www.pilkington.fi tai [email protected]
CLT-levy soveltuu niin ulko- kuin väliseinienkin materiaaliksi.
Rakenne toimii hyvin myös sisustuselementtinä.
numero 9/2011
Aiemmin Fenestran
Suomen kahdessa ikkunatehtaassa, Forssassa ja Kuopiossa tehtiin tuotteet alusta loppuun valmiiksi omissa
yksiköissään. Muutama vuosi sitten toteutetun investoinnin jälkeen koko pitkälle automatisoitu komponenttituotanto on Kuopiossa ja ikkunoiden puuosat kuljetetaan sieltä
Forssan kokoonpanotehtaalle.
Fenestralla on tehdas myös
Tallinnassa, jonne osa Kuopion
tehtaan komponenteista kuljetetaan. Tallinnassa valmistetaan
myös perinteisiä puuikkunoita.
Suomessa tehtävät ikkunat ovat
kaikki puu-alumiinirakenteisia.
Fenestra hakee
kannattavuutta
Fenestra Oy panosti muutama vuosi sitten voimakkaasti
ikkunatuotantonsa virtaviivaistamiseen eriyttämällä
komponenttituotannon ja kokoonpanon toisistaan.
Suomen suurin
Vuositasolla Fenestra valmistaa
230 000 ikkunayksikköä. Forssan kokoonpantotehtaassa näistä tehdään noin 200 000 yksikköä. Loput ikkunat valmistetaan Tallinnassa, jossa tehdään
myös enemmän käsityötä vaativat erikoismuotoiset ikkunat
sekä sekä saksalaistyyppiset
dreh-kipp (käännä ja kippaa)
-ikkunat.
Fenestran ovitehtaissa valmistuu 340 000 ovea vuodessa
ja koko yrityksen liikevaihto on
110 miljoonaa euroa ja työntekijöitä yhteensä 700.
Yksittäisenä ikkunoita ja
ovia valmistavana yrityksenä Fenestra on Suomen suurin. Inwido-konserniin kuuluvien Pihlavan Ikkuna Oy:n, Tiivituote Oy:n ja Eskopuu Oy:n
yhteenlaskettu liikevaihto viime vuonna oli 126 miljoonaa
euroa. Skaala-konsernin liikevaihto viime vuonna oli noin
70 miljoonaa euroa.
Vientiä lisää
Fenestra valmistaa ikkunoita
kaikkiin asiakaskuntiin eli rakennusliikkeille, saneerauskohteisiin sekä henkilöasiakkaille, joiden myynti hoidetaan
sekä rautakauppojen että alueellisen edustajaverkon kautta.
Puu&Tekniikka
nattavuus oikealle tasolle, hän
muistuttaa.
Oikea laatu oikeaan
kohteeseen
Toimitusjohtajana Simo Tunkelo on ehtinyt ottaa Fenestrassa ensimmäiset askeleensa
ja hän näkee yrityksen kannattavuuden parantamisen kovana haasteena sekä itselleen että
koko henkilökunnalle.
– Katsonkin peiliin ja kysyn itseltäni, ovatko hintamme oikealla tasolla ja miten
toimimme. Meidän on syytä
myös tarkastella, ovatko tuotteemme kohdallaan markkinakysyntään. Meidän pitää pystyä tarjoamaan parempia, asiakkaalle soveltuvia ratkaisuja, selvittää SimoTunkelo tulevaisuuden haasteita.
Tuotekehitys
Muutama vuosi sitten valmistunut Forssan tehdas
mahdollisti selkeiden kokoonpanolinjojen rakentamisen.
Business manager Pasi
­Peltola kertoo eri ryhmien
osuuden olevan kunkin noin
kolmanneksen luokkaa. Vientiäkin on ja se suuntautuu
pääosin Ruotsiin ja Venäjälle.
Toimitusjohtajana kesällä
aloittanut Simo Tunkelo näkee Venäjän suurena mahdollisuutena.
– Siellä markkinat ovat
haastavat ja niillä pitää työskennellä kovasti, mutta sekä
ovien että ikkunoiden viennin
kasvattamiseen on hyvät mahdollisuudet.
Kannattavuus
oikealle tasolle
Fenestran viime vuodet ovat olleet tappiollisia, viime vuonna
miinuksen pituus jo puolittui.
Kuopion tehtaalla puukomponentit tunnistetaan rfid-tunnisteiden avulla, Forssassa kokoonpanossa on käytössä viivakoodit.
Toimitusjohtaja Tunkelo ei halua vielä tässä vaiheessa arvioida tämän vuoden tuloksen merkkiä, mutta kertoo yrityksessä
jo tehdyn ratkaisuja,
joilla on päästy kustannussäästöihin ja aiempaa parempaan
kannattavuuteen
– Meillä on myös merkittävät
kehitysohjelmat, jotta tehtaiden
tehokkuus saadaan oikein käytettyä ja näin haemme molemmista suunnista lisää kannattavuutta. Pitää kuitenkin muistaa, että mikään tehdas ei ole
kannattava, jos alalla vallitsevat
myyntihinnat eivät ole järkevällä tasolla, korostaa Tunkelo.
Julkisuudessa esitettyyn kritiikkiin Fenestran tarjoamista
Fenestra on panostanut
ovipuolella design-tuotteisiin
ja Pasi Peltola uskoo nykyistä
pidemmälle viedyn designin
tulevan jollain aikavälillä myös
ikkunapuolelle. Prosessiteollisuuden kaltainen tuotanto
aiheuttaa kuitenkin omat
rajoitteensa.
liian alhaisista hinnoista Tunkelo vastaa toteamalla, että yksi yritys ei pysty hintoja tiputtamaan, vaan sen tekee koko ala.
– Koko ikkunateollisuuden pitäisikin nyt hakea alan kan-
Puitteet siirtyvät esikasattuina puristimelle, jossa kulmaliitokset
lyödään automaattisesti kiinni.
Business manager Peltola kertoo energiansäästövaatimusten
vaikuttavan ikkunoiden kehitykseen tulevaisuudessa.
– Vielä muutama vuosikymmen sitten ikkunan heikoin
lenkki lämmöneristyksen suhteen oli lasiosa. Lasiteknologian kehittymisen myötä tilanne
on nyt päinvastainen ja kehityspanosta karmi- ja puiterakenteisiin tarvitaan. Erilaiset karmija puitemateriaalit, kuten puumuovikomposiitit tai lämpökatkaistut rakenteet tekevät tuloaan
myös suomalaiseen ikkunateollisuuteen. Keskieurooppalaisissa yksipuitteisissa ikkunarakenteissa on jo käytössä sisään
rakennettuja ilmakanavia lämmöneristyksen parantamiseksi,
Pasi Peltola selventää.
Kaihtimet avuksi
Rakennusten lisääntynyt tiiveys
ja lämmöneristys tuovat haasteita erityisesti kesällä ikkunoiden
aurinkoenergian läpäisevyydelle. Huoneiden liiallista lämpenemistä voidaan estää auringonsuojalaseilla tai automaattirullakaihtimilla ja näiden määrän uskoo Pasi Peltola lisääntyvän tulevaisuudessa.
VTT ennustaa ensi vuonna
Suomessa rakennettavan
28 000 asuntoa. Simo Tunkelo
arvioikin vuodesta tulevan
varsin haastavan ikkunateollisuudelle. Hän näkee ikkunoilla
olevan ison merkityksen
rakennusten energiankulutuksessa ja tämä luo uudenlaisia
kasvumahdollisuuksia alalle.
Fenestra toimittaa lähiaikoina ikkunoita ruotsalaiseen
toimistotaloon, jossa rullakaihtimia säädellään auringonvalon ja huoneen lämpötilan mukaan tai manuaalisesti kaukosäätimen avulla.
Saneerauskohteisiin puolestaan Fenestrassa on kehitetty
tuloilmaikkuna, jossa sisään
tuleva ilmaa lämmitetään talvella kierrättämällä sitä ikkunan sisällä.
– Meillä Suomessa käytetty kaksipuitteinen ikkuna tarjoaa auringonsuojaukseen uusia mahdollisuuksia, joita ei
Etelä-Euroopassa perinteisesti käytössä olevissa yksipuitteisissa ikkunoissa ole, arvioi
Peltola.
Suomalaisyritysten ikkunavienti on viime vuosina vähentynyt voimakkaasti ja sen nousun eteen ponnistellaan alalla. Ikkunaviennissä rajoitteena
ovat usein kulttuurikysymykset, ja suunnittelijoilta vaaditaankin rohkeutta esittää totutusta poikkeavia ikkunaratkaisuja. Kulttuurierojen vuoksi vienti on perinteisesti suuntautunut Ruotsiin ja Venäjälle,
jossa käytetään samantyyppisiä ikkunoita kuin meillä.
Maija-Liisa Saksa
Saman katon alla
Forssassa toimii myös
Pilkingtonin lasitehdas.
Lyhyesti
Liimapuun tuotannossa supistuksia
Puun tuonti Suomeen alkuvuonna
Liimapuun tuotannosta on
maailmanlaajuisesti ylikapasiteettia ja se näkyy hintojen
alhaisuutena. Tämä on johtanut Suomessa tuotannon rajoituksiin. Liimapuutuotannon kapasiteetista on Suomessa käytössä tuotannon
rajoitustenkin jälkeen arviolta vain hieman yli puolet, joten kokonaistuotantomäärän
uskotaan tänä vuonna pysyvän viime vuoden tasolla.
Havesa Oy:n tuotanto on
pysähdyksissä toistaiseksi,
Suomeen tuotiin Metlan mukaan kesäkuussa
1,3 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lähti vuoden
alussa käyntiin vaisusti,
mutta määrät ovat kasvaneet selvästi kesän alkuun
mennessä.
Puun tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla
ylsi 5,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kuusi prosenttia suurempi
kuin vuosi sitten. Tuodusta
Arctos Group Oy Kemijärvellä toimii yhdessä vuorossa ja PRT-Lami Oy on päättänyt lopettaa liimapuun valmistuksensa kokonaan.
Viime vuonna Suomessa tuotettiin liimapuuta
275 000­kuutiota, jossa oli
kasvua 10 prosenttia edelliseen vuoteen. Kotimaan kulutukseen jäi 50 000 kuutiota, Eurooppaan vietiin
26 000 kuutiota ja Japaniin
200 000 kuutiota.
-mls
puusta 34 prosenttia oli haketta ja 29 prosenttia koivukuitupuuta. Molempien
tuonti säilyi viime vuoden
tasolla. Mäntykuitupuuta
tuli maahan 0,7 miljoonaa
kuutiometriä, kasvua 83
prosenttia ja kuusikuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä, kasvua 46 prosenttia vuoden takaisesta.
Tammi–kesäkuussa tuodusta puusta 58 prosenttia
(3,2 milj. m³) oli peräisin
Venäjältä.
9
Kaikkea massiivipuun työstöön.
Kaikkea samasta osoitteesta.
Kaikkea 100% laadulla !
Teidän WEINIG-asiantuntijanne
löydätte osoitteesta www.weinig.com
WEINIG TARJOAA ENEMMÄN
10
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Woodmizerin EG300
-särmäsahassa on kiinteä sekä liikkuva terä. Maksimissaan
särmäysleveys on 430 mm, kappaleen paksuus voi olla 60 mm.
Särmästä saa myös maksimissaan 5-teräisen moniteräsahan.
Weinmannin WBS120 on markkinoiden nopein palkintyöstö­
keskus. Sen kaksi nc-ohjattua suurnopeustarttujaa ja viisiakselinen
työstöpää helpottavat vaikeimpienkin kappaleiden työstöä.
Kompaktin kokonsa ansiosta vie vähän hallitilaa.
Puu ja Bioenergia
-messut
Jyväskylässä syyskuun alussa pidetyt Puu ja Bioenergia
-messut sujuivat positiivisen mielialan vallitessa
talouden epävarmuudesta huolimatta.
Kolmipäiväisillä­
messuilla
kävi noin 7000 puualan
ammattilaista tutustumassa alan uusiin
koneisiin ja laitteisiin sekä myös
kuuntelemassa päivien oheisseminaareja ja tietoiskuja.
Vaikka
suurta tungosta ei messuille
ollutkaan, näytteilleasettajat olivat varsin tyytyväisiä messujen
antiin. Oikeanlaisia asiakkaita kävi osastoilla ja uusia
kontakteja, sekä myös
kauppoja, messuilla
syntyi, kuten tavoitteena onkin. Lahden Teräteoksen uutuus oli hirsitalorakentajille kehitetty terä esimerkiksi salvosten tekoon. Käännettävien, vaihdettavien kovametallipalojen ansiosta
terän käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin
perinteisillä juotetuilla teräpaloilla. Asetetarkkuus myös säilyy entistä pidempään.
sa. Lajittelukuljettimessa on
sähkötoimiset, taajuusmuuttujaohjatut pukkarit.
Uutta kehitteillä
euroissa laskettava hinta,
jos se halutaan/
osataan selvittää
tai edes arvioida. Ostohinta
ei ratkaise
kokonaisuutta
Terätoimitus Salonen Oy esitteli mm. Freziten valmistamaa
uutta Quicklock-kiinnityssysteemiä Centrolock-terätyypille.
Useilla osastoilla nousi esiin
huoli siitä, että aivan liian
usein yrityksissä tuijotetaan
vain hankittavan tuotteen ostohintaa. Näin käy erityisesti yrityksissä, joissa ostot on
FORMICA IKI -KORKEAPAINELAMINAATTI on arvostettu
ja kestävä dekoratiivinen pintamateriaali, joka soveltuu
käytettäväksi lukuisissa erityyppisissä kohteissa.
Laminaatin valmistus, rakenne ja laadunvalvonta
täyttävät kansainvälisen korkeapainelaminaattistandardin
vaatimukset. Lisäksi Formica Groupille on myönnetty
maailmanlaajuisesti arvostettu vähäpäästöisten tuotteiden
GreenGuard -sisäilman laatusertifikaatti.
LAATULAMINAATTI,, joka kestää
paitsi käyttöä, myös katseita:
Uusia toimituksia
eriytetty ja sisäänostajaa kiitetään siitä, mitä edullisemmin tavara tulee taloon. Ostohinnaltaan edullisin ei kuitenkaan välttämättä ole aina
edullisin käytössä eikä yrityksen kokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu.
Mikäli tuotteita joudutaan
vaihtamaan tai huoltamaan
usein, kasvavat työkustannukset. Mikäli kone tai laite on
energiasyöppö, nousevat käyttökustannukset. Jokin laitteen
ominaisuus voi vaikuttaa ratkaisevastikin tuotantoprosessin seuraaviin vaiheisiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Näillä vaikutuksilla on
Jartek Oy oli messuilla yhdessä Comactin kanssa.
Jartek toimittaa vuoden vaihteessa Novaja Igirmaan Siperiaan kahdeksan heilurikamaria vaunu- ja kuljetinlaitteineen. Lisäksi toimitukseen
kuuluu kaksi perinteistä kamaria lehtikuusen kuivaukseen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kuivaamoiden vuosikapasiteetti
on yhteensä 180 000 kuutiota. Investoinnin arvo on kolme miljoonaa euroa.
Nordautomation Oy puolestaan on toimittanut SCA:n
Bollstan sahalle 80 lokeroisen
tukkilajittelijan, jonka kapasiteetti on 13 000 tukkia vuoros-
Luxscan Technologies Sarl:n valmistama ns. koputtava lujuus­
lajittelija Escan voi käsitellä jopa 180 lautaa minuutissa.
Kit-Sell Oy on kehittämässä
perinteisten sahalaitosten
lisäksi nyt protovaiheessa olevaa
Biopower hakekuivuria voimalaitoksille. Yritys on myös panostamassa puun modifiointiin, jossa yhdistetään puun
kemiallinen ja lämpökäsittely.
Biofire Oy:llä on tuotteistamisvaiheessa biopolttoaineen
siirtoon ja syöttöön uusi siirtomenetelmä, jonka avulla pystytään käsittelemään aiempaa
karkeampaa massaa.
Yhteistyötä
Synerplan Oy ja Jack Steel Oy
olivat yhteisosastolla esittelemässä palvelujaan. Jack Steelin
kymmenen henkilöä työllistävä
yritys valmistaa ja huoltaa Synerplanin myymät sahalaitokset ja -koneet, joista viimeisin
on Jet-Puulle toimitettu linja.
Bioenergiaa
Actorit Oy esitteli entistä vähemmän energiaa käyttäviä järjestelmiä biopolttoaineen varastointiin ja siirtoon. Käyttämällä mm. taajuusmuuttujia voidaan polttoaineen siirtokustannusten
käyttämää energiaa suhteessa tuotettuun lämpöenergiaan
vähentää parista prosentista
alle yhden prosentin.
Penope Oy:n ympäristöliiketoiminnan yksikkö Enerec
oli messuilla yhdessä itävaltalaisen Polytechnikin kanssa.
Penope toimittaa Lappajärvelle biovoimalan, jonka savukaasujen suodatinjärjestelmällä tuhkapitoisuus saadaan
alle viisi milligrammaa kuutiometriä kohden. Hydraulisten kovametallileikkureiden
ansiosta karkeakin polttoaine
soveltuu käytettäväksi.
Pitkäikäinen
palonsuojamaali
tain
Suunnittele jo vää.
ä
st
ke
ja
kaunista
LLISTOT
A
M
IK
-I
A
IC
FORM
SSA.
SE
K
U
PUUKESK
!
Tervetuloa
www.puukeskus.fi
Stromab esitteli ensi kertaa
Pohjoismaissa porayksiköllä
varustetun sahan, joka soveltuu
varsinkin rakennuspuusepänteollisuuden käyttöön esimerkiksi
kattoristikko- tai seinärakenteiden valmistukseen.
Teknos Oy:n ulkovuorilautojen palonsuojamaali on tutkittu
myös pitkäaikaiskestävyyden
osalta. Tutkimusten perusteella
maalausyhdistelmän huoltoväli
on 10–15 vuotta, jolloin huoltomaalaukseksi riittää ylimaalaus. Jos palonsuojamaali on
mekaanisesti vioittunut, paikataan vauriokohdat.
Maija-Liisa Saksa
Jatkuu seuraavalla
aukeamalla...
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
11
Messutahtiin ei vielä helpotusta
Puusepänteollisuuden ammattimessut ja niiden lukumäärä puhuttavat alan
ammattilaisia jatkuvasti.
Alan messuja on kansainväliselläkin tasolla liikaa, saati sitten Suomen
kokoisessa maassa. Moni Jyväskylässä tapaamani puuntyöstökonekauppias piti jokavuotisia messuja vuorotellen Lahdessa ja
Jyväskylässä liian kovana
tahtina tämän kokoisella
markkina-alueella. Varsin
yleinen toive onkin vain
joka toinen vuosi järjestettävät messut.
Hahle Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tanninen uskoo hela-alalta löytyvän
varmasti yhteistyöhalukkuutta toimia konekauppiaiden kanssa koko alaa
palvelevien messujen aikaansaamiseksi. Pelkkien
kone- tai helamessujen tulevaisuuteen hän ei usko.
Olisiko messujen pitopaikka sitten Lahti tai Jyväskylä vai mahdollisesti aivan
joku muu kaupunki, siihen
hän ei halua ottaa kantaa.
– Muutokset ympäristössämme ovat nopeampia
ja nopeampia päivä päivältä.
Tällä hetkellä jaostolla ei ole
vielä kantaa Lahden messutapahtumaan. Messut eivät ole
poissuljettuja, mutta päätökset teemme vasta myöhemmin, kertoo Teknisen Kaupan
ja Palveluiden yhdistyksen
Puuntyöstökonejaoston puheenjohtaja Olli Luukkonen.
Lahdessa tullaan joka tapauksessa järjestämään ensi
vuoden marraskuussa Puuntyöstö 2012 -messut, joilla esittäytyy markkinointija näyttelypäällikkö Maarit
Paldánin mukaan puutuoteteollisuuden tuotantoketju
jälleen koko laajuudessaan.
Lahden Messukeskus saa
aivan uuden ilmeen, kun messukeskus täydentyy uudella
1400 neliön hallilla, kaikkia
neljää hallia yhdistävällä avaralla sisääntuloaulalla ja uusilla toimistotiloilla. Samassa
yhteydessä vanhat tilat saneerataan vastaamaan nykyajan
vaatimuksia.
– Seuraavien 14.–16.11.2012
järjestettävien Puuntyöstö
-messujen näytteilleasettajat ja
messuvieraat pääsevät jo uudistuneeseen messukeskukseen, kun käytössä ovat 10 000
neliön näyttelytilat, kertoo
Paldán.
Jyväskylän
Messut
Oy:sta kerrotaan, että tarkoitus on jatkossa panostaa siihen, että Puu ja Bioenergia -messut olisivat aidosti entistä enemmän koko alan kattava tapahtuma.
Yhteistyö niin puuntyöstökonejaoston kuin muidenkin alan järjestöjen kanssa on jatkuvaa. Seuraavat
Puu ja Bioenergia -messut
järjestetään Jyväskylässä
4.–6.9.2013.
– Olemme tietoisia kentän keskustelusta liittyen
nykytilanteeseen. Meille
on tullut jatkuvasti toiveita
näytteilleasettajilta, kävijöiltä sekä alan järjestöiltä yhdestä koko alan kattavasta tapahtumasta. Olemme erittäin avoimia, valmiita ja todella kiinnostuneita kehittämään alan toimijoiden kanssa yhteistyössä koko alan huipputapahtuma Jyväskylään,
toteaa Jyväskylän Messut
Oy:n myyntijohtaja Jyri
Siekkinen.
FN65DA
30-65mm Ø 1,8 mm
34°
UUDET
VIIMEISTELYNAULAIMET
FN55AX
22-55mm Ø 1,2 mm
Kimmo Janas
Myynti:
Jälleenmyyjät kautta maan
Ponsse Oy:n simulointimallilla voidaan yrityskohtaisesti
simuloida millaisella puustolla
ja hakkuumäärällä päästään
haluttuun tuotevalikoimaan
ja mitä muita puutavaralajeja
hakkuukertymässä on. Simulointi perustuu yrityskohtaisesti
kerättävään runkoaineistoon.
Lineartec Oy:n kehittämällä älykkäällä tarttujalla
voidaan myös huokoinen 3 mm:n levy siirtää varmasti. Levynosteimessa on kuusi tarttujaa ja jokaisessa
niistä on kolme eri toimintoa. Näitä ohjaamalla tarttujalla voidaan käsitellä erityyppisiä levyjä peräkkäin.
Maailman ensimmäinen johdoton
paineilmanaulain!
EI KAASUA. EI LETKUJA.
www.mechelin-company.fi
Sick Oy:n markkinoimat valoverhot
kestävät entistä paremmin pienten häiriö­
tekijöiden, kuten lentävän kappaleen tai
läpinäkyvän käärintämuovin pysäyttämättä linjaa.
12
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Puujalan nakertajat
Kuten useassa muussakin seminaarissa,
koostui kuulijakunta alan
ammattilaisista, kyseessä oli
siis ”puu-uskovaisten kinkerit”. Kuulijoiksi olisikin kaivattu erityisesti lainsäätäjien
edustajia, jotta
niin syöttötariffille kuin risupaketille annetut risut – ruusuja ei tilaisuudessa aiheista
jaettu – olisivat päätyneet oikeaan kohteeseen.
Sahoille ei CHPinvestointeja
Teollisuusneuvos Ilkka
­Kylävainio nosti puheenvuorossaan esiin puupolttoainevoimaloiden syöttötariffin epäonnistumisen sahojen kannalta.
– Laki ei mahdollista kannattavia CHP-laitoksia sahoille, sillä lain edellyttämä
laitoksen kokoluokka on liian pieni ja myös laitoskohtainen maksimituki liian pieni.
Käytännössä laki ei olekaan johtanut investointeihin, vaikka sahoilla olisi
runsaasti kiinnostusta, mikäli lain rajoitukset mahdollistaisivat kannattavan sekä
sähköä että lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamisen.
Sahojen kannalta on ongelmallista ja kilpailukykyä
heikentävää, etteivät biovoimalat saa muuttuvaa sähköntuotantotukea sahahakkeesta, mutta saavat tukea
sen sijaan tuontihakkeesta.
– Tämä heikentää sahateollisuuden kilpailukykyä,
sillä nyt Suomeen tuodaan
välillä runsaasti haketta eikä tällöin kotimainen käy
Puu- ja Bioenergiamessujen yhteydessä
järjestetty­Syysriihi kokosi runsaan joukon
puuteollisuuden edustajia kuulemaan päivän
puheenvuoroja teemasta ”Puujalan nakertajat”.
kaupaksi, muistutti Kylävainio.
”Totta ihmeessä
työllistää”
Professori (emeritus) Matti­
Kärkkäinen sai yleisön
purskahtamaan nauruun, todetessaan risupaketin työllistävän.
– Mitä pienemmät risut
kerätään, sitä enemmän se
työllistää. Onko tämä kuitenkaan kansantaloudellisesti järkevää, jos samanaikaisesti metsiin jää kuitupuukokoinen puuaines, kysyi Kärkkäinen ja viittasi
TEM:in laskelmiin, joiden
mukaan metsäteollisuus ei
kasva, eikä näin ollen sen
puuntarve lisäänny vuoteen
2020 mennessä.
Tuettua jäteliemen
polttoa?
Professori Kärkkäinen nosti esityksessään esiin myös
tuulivoiman ja puun energiakäytön saamat tuet sekä
niiden osuudet uusiutuvan
energian kasvutavoitteista.
Kasvusta 55 prosenttia on
laskettu puun osalle ja 15
prosenttia tuulelle. Kuitenkin vuonna 2020 myönnettävistä tuesta tuulivoiman
osuus olisi 200 miljoonaa
euroa ja pienpuun energiatuki 36 miljoonaa euroa.
– Mitä huonommin jokin
asia pyörii käytännössä, si-
tä enemmän sitä siis tuetaan. Sen sijaan kannattaisi selvittää, millainen
energiatase tulisi EteläSuomeen rakennettavalle uudelle markkinasellutehtaalle, jonka jäteliemen polttoa tuettaisiin
bioenergian tuottamiseksi, pohti professori Kärkkäinen.
...jatkoa
edelliseltä
aukeamalta
Aimo Kortteen Konepaja Oy:n
uudistuneella Murska Biobelletillä­
voidaan tuottaa rehupellettejä
900 kiloa ja puupellettejä 500
kiloa tunnissa.
Penopen esittelemä
purunpoistosuodatin
BF-60–3.0 on automaattinen puhallussuodatin,
joka toimii samanaikaisesti
mekaanisena erottimena ja
suodattimena. Suodattimen
syklonimaisen muodon
ansiosta jopa 95 prosenttia
purusta saadaan erotettua.
Missä kilpailukyky?
Johtaja Pasi Kaskinen­
AEL:stä kysyi, miksi Suomen kilpailukyky ei ole
parempi, vaikka maassamme on koulutuskapasiteettia kaikille tasoille
on runsaasti tarjolla.
Yhtenä syynä hän nosti puheenvuorossaan esiin,
että vain sellaista toimintoa voidaan kehittää, mikä
tunnistetaan.
– Suurimmassa osassa
yrityksiä ongelmana on,
että yrityksen strategiaa ei
ymmärretä samalla tavalla läpi koko organisaation.
Eräässä tutkimuksessa ilmeni, että 87 prosenttia
ylimmästä johdosta pyrkii
aktiivisesti jalkauttamaan
yrityksen strategiaa alaspäin organisaatiossa. Kuitenkin keksijohdosta vain
13 prosenttia pystyi kertomaan sen asiakkaalle, selvitti Kaskinen.
Maija-Liisa Saksa
Limab Oy esitteli CEmerkinnän käyttöönottopalvelujen lisäksi taivutuslaitteistoa laaduntarkkailuun
sahoille, joiden tuotannossa
on runsaasti vähintään
C35-luokan tavaraa.
Cnc-ohjattu pikkuhöylä Scm Superset nt
voidaan varustaa joko paineilmalukitteisilla
karoilla tai hsk-karoilla.
Nakkila Boilers Oy esitteli moduulirakenteisia
2–8 MW lämpölaitoksia.
Aidosti
tehokas.
AcrYlinE Top 552
Lakka: Huippunykyaikainen vesiohenteinen puupintojen lakka.
Lakkapinta on erittäin kulutuksen kestävä. Käyttökohteina kaikki
puupinnat sisätiloissa lattioita lukuunottamatta.
Tiesitkö, että
wood pro hybridilakka
Aromaattivapaa liuotinohenteinen yksikomponenttinen uuden sukupolven
huippulakka. Tuotteen kehityksessä on erityisesti keskitytty poistamaan
perinteisissä tuotteissa ilmenevät puun värjääntyminen sekä kellastuminen.
Wood Pron uudenaikaiset ominaisuudet on suunniteltu pitämään lakattu
tuote uudennäköisenä pitkään säilyttäen sen alkuperäiset värit.
colorbind
Petsit: Soveltuu puu- ja puuainespintojen petsaukseen.
Tuote ei nosta petsatessa puun kuituja ja antaa tasaisen värjäytymisen
puulle. Tuotteen väripigmentit kestävät muuttumatta hyvin valoa.
Asiakkaalle sävytykset myös mallin mukaan.
Saatavilla yleisimpien petsikarttojen sävyjä!
LakkavaLmiste Oy / Lv COatings
Alasniitynkatu 28, 33560 Tampere
Puh. 020 7819 890, [email protected]
52 %
lukijoistamme *
on hakenut
lisätietoa
Puu&Tekniikassa
olleen mainoksen
perusteella!
* Lukijatutkimus
Focus Master 2010
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
Stammholz Oy esitteli mm. Logosolin PH 360
läpisyöttävän kutterihöylän, jonka höyläysleveys
on 360 mm. Esillä oli myös puusepille soveltuvia
kuivausaggregaatteja, volyymiltaan 3,5 ja 12
kuutiota. Soitinrakentajat ja muut erikoispuun tarvitsijat löytävät Stammholzilta myös yli 10 vuotta
varastoitua järeää, oksatonta kuusta.
Awutekin osastolla esitellyn kompaktinkokoisen
Marinus Powermaxin työstöjälki on repimätön ja
käyttöohjelmisto monipuolinen. Alkujaan kone on
kehitetty parkettiteollisuuden tuotantovaatimusten
mukaisesti, mikä tarkoittaa suurta työleveyttä, max.
300 mm ja työstettävien kappaleiden ehdotonta
suorakulmaisuutta ja työstöpinnan suoruutta.
WSValutec Oy:n Valmatics on kuivaamojen
ohjausjärjestelmä, jolla voidaan optimoida
kuivaamoiden käyttöä niiden tehojen mukaan.
Järjestelmä antaa käyttäjälle täyden mahdollisuuden luoda oma sovellus, joka perustuu
yksilöllisiin säätötapoihin, toimintoihin ja
käyttöliittymään.
LSAB esitteli japanilaisia Kanefusa-teriä, joissa
on kehitetty pidemmälle perinteistä vaihtopalateräajatusta. Terillä voidaan ajaa jopa kolmikertaisia määriä aikaisempaan verrattuna.
www.jungheinrich.fi
Hydrostaattinen voimansiirto.
Uuden sukupolven diesel- ja nestekaasutrukit.
2877_11_AZ_neue_Staplergeneration_128x182_FI_as.indd 1
Teollisuusmerkintä Oy:n
kannettavalla mustesuihku­
laitteilla EBS 250 Handjet
saadaan mekinnät puuhun,
pahville ym.
R-Wood Oy:n markkinoimien Kvarnstrandin terien uusi raakaaine parantaa terien lämmönsietokykyä ja pidentää teroitusväliä.
Lyhyesti
Metso toimittaa Kotkan Energialle Bioheatlämpölaitoksen kaukolämmön tuotantoon Kotkaan, Karhulan kaupunginosaan. Lämpölaitoksen toimittaa Metson ja
Wärtsilän yhteisyritys
MW Power.
Valmistuttuaan laitos tuottaa kuumaa vettä
Kotkan kaukolämpöverkkoon sekä toimii huippu- ja varalämpölaitoksena pakkaskaudella. Lisäksi se korvaa öljy- ja maakaasulaitoksilla tuotettua
lämpöenergiaa sekä parantaa toimitusvarmuutta. Bioheat-lämpölaitosten toiminta perustuu patentoituun BioGrate-polttotekniikkaan, joka soveltuu kosteiden puupohjaisten polttoaineiden kuten
metsähakkeen hyödyntämiseen. Polttoaineen kosteusprosentti voi olla jopa 67 %. Polttoproses-
19.09.11 15:17
Myynnistä tuotantoon
yhdellä ohjelmistolla.
Metso toimittaa
lämpölaitoksen Kotkan
sin hyötysuhde on korkea
ja syntyvät typpioksidi- ja
hiilidioksidipäästöt ovat
erittäin vähäisiä.
Polttoaineena laitos
käyttää lähiseudulta hankittavaa puupohjaista biomassaa kuten metsähaketta ja puun kuorta. Laitoksen lämpöteho on 18 MW.
Toimitus on avaimet käteen -toimitus, sisältäen
prosessilaitteet, rakennukset ja asennustyöt.
Lämpölaitos valmistuu
loppuvuodesta 2012.
MW Power rakentaa
parhaillaan yhdeksää voima- tai lämpölaitosta Euroopan alueella. Suomessa
Kotkan kanssa vastaanvanlaisia laitoksia on asennusvaiheessa myös Virroilla
ja Suonenjoella. MW Power on toimittanut Bioheat-lämpölaitoksen kaltaisia lämpölaitoksia PohjoisEurooppaan ja Venäjälle
vuodesta 1994 saakka.
13
Musiikkitalon
lattioihin Osmo
Coloria
Syyskuussa yleisölle
avautuneen Helsingin Musiikkitalon puupintojen
pintakäsittely toteutettiin
Osmo Colorin luonnonöljypohjaisella öljyvahalla. Musiikkitalon lattiapintojen kova kulutus ja tilojen
sisäilmaa koskevat määräykset asettivat tuotteille tiukat kriteerit. Pintakäsittelyaineiden piti täyttää mm.
rakennusmateriaalien M1luokan eli vähäpäästöisyyttä koskevat vaatimukset.
Osmo Colorilla käsiteltyä puulattiapintaa oli runsaat 4 500 neliömetriä.
Yleisötilojen lattiapinnoille öljyvahaan lisättiin karhennusainetta, joka estää
liukkautta.
Esiintymislavan ja näyttämörakenteiden materiaali
on suomalaista mäntyä, ja
ne käsiteltiin Musiikkitaloa
varten sekoitetulla valkoisella öljyvahalla.
•
•
•
•
3D-mallinnus
valokuvamaiset näkymäkuvat
tuotehinnoittelu
tarjouslaskenta
•
•
•
•
mitoitetut valmistuspiirustukset
materiaaliluettelot
räjäytyskuvat
asennuskuvat
Vertex InD -ohjelmisto palvelee koko toimitusketjua. Jälleenmyyjä mallintaa ohjelmiston helppokäyttöisten toimintojen ja laajojen tuotekirjastojen avulla tarkan 3D-tuotemallin asiakkaan
toiveiden mukaan. Ohjelmisto tuottaa automaattisesti tarjoukset eri vaihtoehtoineen ja suunnitelmat voidaan tulostaa korkealaatuisina 3D-näkymäkuvina tarjouksen oheen.
Samasta 3D-mallista Vertex InD tuottaa tehtaalle mitoitetut valmistuspiirustukset osaluetteloineen, tuoterakennetietoineen ja asennuskuvineen.
Ota meihin yhteyttä, niin tulemme esittelemään, miten Vertex InD tehostaa yrityksesi toimintaa yhteensovittamalla jälleenmyyjien, suunnittelun ja tuotannon tarpeet koko toimitusketjua
palvelevaksi kokonaisratkaisuksi.
Vertex Systems Oy
Vaajakatu 9 • 33720 TAMPERE
Puh. (03) 313 411 • Fax (03) 3134 1450
www.vertex.fi • [email protected]
14
Puu&Tekniikka
Tapahtumia
Lokakuu
6.–9.10. Baltic Furniture 2011, huonekaluja, Riika.
www.bt1.lv/bt1/balticfurniture
8.–16.10. Casa Su Misura 2011, huonekaluja, Padova.
www.casasumisura.pd.it
11.–16.10. InterCasa 2011, huonekaluja, valaisimia, Lissabon.
www.intercasa.fil.pt
12.–14.10. Innbau 2011, puuntyöstö ja sisustus, Leipzig.
www.innbau-leipzig.de
14.–16.10. Wooden Construction 2011, puurakentaminen,
Pietari. www.restec.ru/exhibitions/featured/woodbuild
18.–21.10. Wood-Tec 2011, puusepänteollisuuden koneita ja
tarvikkeita, Brno. www.bvv.cz/wood-tec
19.–22.10. SICAM 2011, huonekaluteollisuuden tarvikkeita ja
alihankintaa, Pordenone.www.exposicam.it
25.–28.10. FIMMA 2011, puuntyöstökoneita ja -työkaluja,
Valencia.
25.–28.10. Woodworking 2011, puunsepän ja huonekalu­
teollisuuden koneita, Minsk. woodworking.minskexpo.com
27.10. Puupäivä, Helsinki.www.puupaiva.com
27.–29.10. WMS 2011, puuntyöstökoneita ja tarvikkeita,
Toronto. www.woodworkingexpo.ca
Marraskuu
2.–4.11. IFFT Interior Lifestyle Living 2011,
Tokion kansainväliset huonekalumessut, Tokio.
www.ifft-interiorlifestyleliving.com/en
2.–5.11. Mokkiten Nagoya 2011, puuntyöstökoneita, Nagoya.
www.mokkiten.com
4.–13.11. Conforexpo 2011, kotihuonekaluja, Bordeaux.
www.conforexpo.com
7.–12.11. Batimat 2011, rakennusteollisuus, Pariisi.
www.batimat.com
10.–13.11. Holzhaus Wood Building 2011, puurakentaminen,
Moskova.www.holzhaus.ru
Aidosti tehokas.
Habitare 2011
Helsingin Messukes­
kuksen uuteen halli
7:ään oli rakennettu Ahead!
-designalue, joka sai nyt arvoisensa foorumin valoisassa,
15.000 neliön pilarittomassa
hallissa.
Habitaren kolmas kansainvälinen EcoDesign -erikoisnäyttely oli samoin siirretty
uuteen halliin. Näyttelyssä 102
kansainvälistä suunnittelijaa
esitteli MultiFunction -teeman
mukaisia ekologisia muuntokalusteita – kalusteita, joilla
on useita käyttöfunktioita.
EcoDesign-näyttelyn yhteydessä jaettiin Suomen Messusäätiön 5.000 euron tunnustuspalkinto Tapio Antti­
lan, Björn Dahlströmin ja
Eeva Lithoviuksen kesken.
Kymmenettä kertaa järjestetyn Habitare-suunnittelukilpailun teema oli tänä vuonna
Huussi. Kilpailijoiden tehtävä
oli ”hahmotella kokonaismielikuva ulkokäymälän ja sen
esinemaailman arkkitehtonisesta ja muotoilullisesta luonteesta”. Kilpailun voitti viime
keväänä Tampereen teknisestä
yliopistosta arkkitehdiksi valmistunut Yoshimasa­ Yamada
työllään ”Katosiko oksasi”.
– Yamadan ehdotus luo hienolla tavalla puitteet ehkä ainoalle hetkelle, jolloin tässä maailmassa saa olla yksin. Ratkaisu on kilpailun
perinteisin ja tee se itse –rakentajankin koottavissa. Oivallus käyttää oksanreikiä tilan valaistukseen ja ikkunoina ulos antaa tähän huussiin
aivan erityisen tunnelman,
perusti päätuomari Mikko
Heikkinen­ valintaansa.
Kotimaisuus kunniaan
Vain luetusta lehdestä
voidaan mainokset havaita!
89 %
Toista kertaa toteutettu Made in Finland -yhteis-
lukijoistamme lukee vähintään muutaman
jutun jokaisesta numerostamme*
* Lukijatutkimus Focus Master 2010
Suomen suurin
keinutuoli­valmistaja
Eimi Kaluste Oy esitteli
Habitaressa uutta
keinutuotemuotoilua.
alue nosti valokeilaan suomalaisen huonekalun. Kotimaiset huonekaluvalmistajat
esittelivät uusia mallistojaan
Janne­ Tyynismaan­ ja J­ onas
Hakaniemen­ suunnittelemalla alueella.
Sisustusarkkitehti Tapio
Anttilan mielestä Suomessa on suuri haaste turvata laadukkaan puun saanti huonekalu- ja sisustusteollisuudelle.
Hän valittaa huonekalulaatuisen puun, suorasyisen materiaalin puutetta.
– Tuntuu, että sellukattilaan
menee puuta, joka tulisi voida valikoida huonekaluteollisuuden käyttöön, harmittelee
Anttila.
Huonekaluvalmistajien piirissä ihmeteltiin myös, siirtyykö lastulevy kokonaan historiaan huonekaluteollisuudesta.
Tyytyväisyyttä
puolin ja toisin
Habitaressa oli yleisistä
talousuutisista huolimatta vallalla varsin positiivinen ilmapiiri, josta
yhtenä todisteena tietenkin entistä monilukuisempi kävijäjoukko.
ALIPAINETARTTUJAT wacuumgrippers
www.lineartec.fi
www.vacuumgrippers.fi
044-266 2771
Laadukkaat Leitz
puuntyöstöterät
• Leitz
Ilmoitus puutekniikka lehteen
10-terien
kertaamaahantuonti
• Mittatilauskursot ja -paloitukset
• Terähuolto,timanttiterät
Lineartec OyLeitz KES Metalli Oy
www.leitzkesmetalli.fi
Arvo Nuutinen
Hitsaajantie 7
41230 UURAINEN
puh. 040 1880 550
Ylivieskan Puuseppien
Raita-mallisto edustaa
uutta alue-valtausta
yrityksen mallistossa.
Yoshimasa Yamada pokkasi
8000 euron palkinnon ”Katosiko
oksasi” puuhuussillaan voittaen
varsin perinteisellä työllään peräti
110 muuta kilpailutyötä…
Eeva Lithoviuksen suunnittelemassa
klaffihyllyssä toteutui EcoDesign-näyttelyn
tuomariston mukaan monimuotoisuus
kauniista, eikä muunneltavuus syö hyllyn
vahvaa identiteettiä.
Myös näytteille­
asettajat kehuivat tyytyväisinä messujen antia. Olivatpa
sitten kyseessä helakauppiaat tai huonekaluvalmistajat,
kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä messusatsaukseensa.
Nastolalaisen Pedron toimitusjohtaja Juha Lehtonen
kertoi alan odottavan jännittyneenä syksyn talousratkaisuja ja minkälaisia vaikutuksia niillä on suomalaiseen
puusepänteollisuuteen. Messuvieraiden runsaus joka tapauksessa antaa uskoa tulevaisuuteen.
Samoin Christer Andersson­
Carlo Casagrandelta kertoi­
jopa yllättyneenä ammatti­
laispäivien vierastungosta
osastollaan.
Vaalea pitää pintansa
Huonekalukaupan myynti
kasvoi tammi–toukokuussa
8,3 prosenttia edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2010 alan
liikevaihto kasvoi 4,4 pro-
numero 9/2011
Syyskuun puolivälissä järjestetyt
22. Habitare -messut
Helsingissä­ keräsivät
noin 70.000 messu­
kävijää, joista kahtena
ensim­mäisenä ns.
ammattilaispäivänä
peräti 18.500.
senttia vuoteen 2009 verrattuna.
– Selkeänä suuntauksena kuluttajamarkkinoilla
ovat lämpimät ja iloiset arvot, sekä ympäristöstä ja yhteisistä asioista välittäminen. Ympäristöystävällinen ajattelu heijastuu
entistä laadukkaammissa ja
pitkäkestoisimmissa valinnoissa. Ympäristötietoisuuden ohella paluu yksinkertaiseen muotokieleen ja autenttisiin materiaaleihin
sopii luontevasti suomalaiseen asumiseen, ynnäsi trendianalyytikko Asko
Ahokas.
Vaaleat puulajit ovat selkeästi trendikkäitä, samoin
kuin eri puulajien yhdistely.
Ruokailuryhmissä puolestaan tummat puu kuten esimerkiksi pähkinäpuu pitävät ohjaksia. Mustansekainen eli ns. antikoitu harmaa
on tulossa maailmalta suomalaisiinkin koteihin.
Yksinkertaiset muodot
ovat edelleen suosittuja,
mutta laatikkomaisten muotojen lisäksi permokalusteisiin otetaan myös pyöreitä
muotoja.
Jo pitkään nousussa ollut
suuntaus kalusteiden monikäyttöisyyteen on lisännyt
moduliajattelua ja erilaisten
mekanismien käyttöä.
Kimmo Janas
numero 9/2011
Puu&Tekniikka
Ristomatti Ratia kertoi halunneensa luoda Pohjanmaan Kaluste Oy:n ekologiseen
Luonto-mallistoon omaa nimeään kantavalla sohvalla ja lepotuoleilla pellavan ja
puun kaunista vuoropuhelua.
Brainwood Oy:n uudet Pladec-levyt ovat
kolmiulotteisia mdf-, tai viilupintaisia. Sisustuslevyä on saatavissa myös massiivipuurakenteisena, materiaalina esim. wengeä,
pähkinää, vanhaa puuta, tai bambua.
Carlo Casagranden uutuustuotteita oli
akryylipohjainen GetaCore -levy, jota mahdollista muotoilla 3-dimensiaalisesti ilman
näkyviä saumoja. Kosteuden kestävää levyä
löytyy sekä 3 mm että 10 mm paksuisena.
Koskisen Oy:n mattapintaista Kokoa sisustuslevy tuo puun
syykuviot kauniisti esiin. Levyä
on saatavissa myös lastulevypohjaisena. Esillä oli myös
ekologinen, booripohjaisella
suoja-aineella käsitelty kuusesta valmistettu terassilauta.
Nikarin tyylikkään osaston kalusteet
olivat syntyneet Yrjö Kukkapuron ja Kari
Virtasen yhteistyönä.
Kainu -mallistosta löytyy tänä päivänä
myös lasten mittakaavaan soveltuvia
kalusteita.
15
Eurohela Tradingin osaston katseenvangitsijana oli jo viime vuonna Lahdessakin
esitelty Ilona -pyykinkuivausteline.
Ura putkessa
Uraputkessa?
Lähetä nimitystiedot [email protected]
Suomen
Helakeskus Oy
Lore Oy:n maahantuomassa Crystaline
laminaattisarjassa on käytetty Swarovskin
kristallipaloja, jotka luovat ylellisen tunnun.
Laminaatteja on saatavissa mustana ja
valkeana, kolmena eri kuosina.
Effex Design -sisustuspaneelin rinnalle
on tarjolla myös Effex Design -saunapaneeli, joka sopii käytettäväksi kosteissa
tiloissa, kaikkialla muualla paitsi suihkun
kohdalla.
Häfele keskittyi Habitaressa
esittelemään arkkitehdeille ja
sisustussuunnittelijoille perinteisten
helojen sijasta mm. sähköistä
lukitusosaamistaan.
Savo Design & Technic esitteli laatikostoihin uutta puista Slim Line -lokerikkoa.
Punkalive esitteli osastollaan Karim Rashidin uudet koti-, toimisto- ja julkikalusteet.
Puuinfon Puukylässä alan yritykset esiintyivät yhdessä.
Hahle-konserniin kuuluvan
Ecolamin uutuusmalliston
kaapistossa on mm. säätöjalat
sokkelistossa ja jäykkäprofiiliset, leveät liukuovet.
Toimitusjohtajaksi­
on kutsuttu Hannu
Rantanen.­Hän on aikaisemmin toiminut mm. sijoitusjohtajana Oy Wedeco Management Ab:ssä
sekä toimitusjohtajana
Helatukku Finland Oy:ssä.
Häfele GmbH
& Co KG
Insinööri Vesa­
Repo on nimitetty Lahden
konttoriin tekniseen myyntiin.
Valon Kone Oy
Insinööri, MBA
Sakari Laine
Konsernin johtoryhon nimitetty Afmän muodostavat toimiter Sales -päältusjohtaja Tapani Kiiski,­
liköksi vastuutalousjohtaja
Arja­
alueenaan huolHakala,­ teknologiapalveto- ja varaosaluista vastaava johtaja Ti­ toiminnot maailmanlaajuisesmo Kangas, liiketoimin- ti. Hän on aikaisemmin toiminan kehitysjohtaja Petri­ nut vastaavissa tehtävissä mm.
Lakka, teknologiasta ja Heinolan Sahakoneet Oy:ssä
operaatioista vastaava ja Raute Oyj:ssä. After Sales
johtaja Petri Strengell­ -päällikkönä tähän asti toiminut
sekä Pohjois-Amerikan Johan Lindberg jatkaa yhtiössä
liiketoiminnasta vastaava teknisenä neuvonantajana eläkjohtaja Bruce Alexander. keelle siirtymiseen asti.
Raute Oyj
Ammattilaiset asialla
Alumiinin työstökoneita
ALUMIINITEOLLISUUDEN
KONERÄÄTÄLI
KUPARHANANTIE 27, 21230 LEMU
PUH. 0207 120 120
WWW. ANC.FI
Puu- ja massalevyjä
Hiomatarvikkeita
- Kaikkea hiontaan
- Laadustaan tunnettu
Lisätietoja:
p.0207 940 866
[email protected]
Sorvarinkatu 7,
20360 TURKU
Jalopuuta
DLH Finland Oy
Heidehofintie 4
01300 VANTAA
P. 020 790 2770
Latokarinkatu 4
20200 TURKU
P. 02 253 4400
www.dlh-finland.fi
Lämpökäsiteltyä puuta
Hjt-Holz Oy
35700 Vilppula
puh. 050 554 2965
[email protected]
www.hjt-holz.com
Lämpölaitoksia
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8
65610 Mustasaari
puh. 0207 815 300
www.kuljetuskanavat.fi
[email protected]
kuljetuskanavat.fi
Purunpoistolaitteita
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8
65610 Mustasaari
puh. 0207 815 300
www.kuljetuskanavat.fi
[email protected]
kuljetuskanavat.fi
www.hiomant.fi
Puutavaraa
Puutavaraa
Puuöljyt
Erikoiskuivattua
laatupuuta (mäntyä)
puusepille
Stammholz Oy
Laisniementie 10
49730 Muurikkala
[email protected]
puh. 0400 293 341
Parasta puulle!
Lisätietoja:
puh. (019) 264 4200
[email protected]
www.osmocolor.com
Rakennuskiinnikkeet
16
Puu&Tekniikka
numero 9/2011
Uusi keräily- ja
vetotrukki Yalelta
Kestävät
puuliitokset helposti
ITW Construction Products Oy, entinen Kartro, on
laajentanut teollisuuden puukiinnittämisen tuotevalikoimaansa Paslode Toolmatic
-teollisuusnaulaimilla.
Saksalaisvalmisteinen Toolmatic-tuoteperhe soveltuu teollisuustuotantoon niin linjaasennuksissa kuin robottisovelluksissa. Naulaimilla saavutetaan tarkat ja erittäin nopeat, jopa 14 kpl sekunnissa,
kiinnitykset perinteisiin, käsinaulaimista modifioituihin
naulaimiin verrattuna. Harkitut tekniset ratkaisut ja perusteellinen tuotekehitystyö antavat laitteille sekä pitkän käyttöiän että huoltovälin.
Naulaimiin on mahdollista saada erilaisia elektronisia sensoreita, jotka valvovat automaattisesti kiinnitysten onnistumista sekä kiinnitystarvikelippaan täyttöastetta. Myös lipasratkaisuja on
eriyyppisiä. Robottikäytössä
voidaan käyttää automaattista latausasemaa, linjaratkaisuissa päästään keskeytymättömään tuotantoon vaihdettavilla lippailla.
Valikoimasta löytyvät laitteet niin hakasille, dyckerteille kuin rulla- ja kampanauloille, joiden pituudet
6–220 mm.
Lisätietoja: Jarmo Kytömäki puh. 0207 859 213
Yalen uusi matalakeräilytrukki MO20 nopeuttaa ja
helpottaa kerättäessä
tavaraa varastokäytävien molemmilta puolilta. Käyttäjä on sijoitettu lähelle kerättäviä tavaroita.
Uusi Yale MO50T vetotrukki puolestaan on kehitetty teollisuudelle, missä tuotanto- ja kokoonpanolinjojen tehokkaat syötöt ovat tärkeitä.
MO50T:ssa on yleiskiinnityslaippa, joka sopii monentyyppisille vetokoukuille ja -tapeille
MO-sarjan matalalla sijaitseva ajotaso on tilava ja mukava. Läpikulku ja tasolle/tasolta nousemisen on helppoa
ja auttaa minimoimaan käyttäjän liikkeet. Ryömintätoiminto
mahdollistaa trukin siirtämisen
seuraavalle hyllypaikalle ilman
että käyttäjän tarvitsee nousta
ajotasolle.
Suorituskykyinen 2,6 kW
moottori mahdollistaa hyvän
kiihtyvyyden ja ajonopeuden
myös kuormattuna ja nostaa
näin tuottavuutta koko työvuoron ajan. Huoltoteknikko pystyy säätämään suorituskyvyn
sovelluksen mukaisesti.
Regeneroiva jarrutus ja mäkilähtöavustin ovat vakiovarusteita ja joita pystyy säätämään niiden toiminnan sovelluksen mukaiseksi.
MO-sarjaan kuuluu useita
eri malleja erilaisiin keräilytarpeisiin.
Vuonna 2012 on suunniteltu julkaistavaksi saksinostolla
varustetut mallit, jotka nostavat ajotason aina 1500 mm:n
korkeuteen ja joissa on itsenäinen haarukoiden nostotoiminto.
Lisätietoja: www.yale-tukit.fi
Seuraavat Valoa työkohteisiin
tävä pinta näyttää hienostuneelta, kun taas viimeistely Microdot on hillitty koverien täplien
ristikko ja pinta on satiinimaisen hohtava, mikä luo jännittävän, käsinkosketeltavan optisen
vaikutelman.
Lisätietoja:www.formica.com
Festool tuo markkinoille
ammattilaisille kehitetyn uudentyyppisen ja kompaktin
Syslite -työvalaisimen. Siinä on hyvä valaisutehto, iskunkestä alumiininen painevalukotelo ja sisäänrakennettu akku. Valaisuaika on neljä
tuntia, ylimääräisellä akulla
kahdeksaan tuntia.
Kuusi tehokasta LEDlamppua antavat kirkkaan
valkoisen valon. Kotelon
edusta on lähestulkoon kokonaan heijastinpintaa, mikä
saa aikaan leveän 170° hajo-
tuskulman. Vertailun vuoksi: taskulampuilla saadaan 5°
hajotuskulma ja tavanomaisilla työvalaisimilla suunnilleen 30° kulma.
Erilaiset käyttö- ja latausmahdollisuudet tekevät työvalaisimesta aina käyttövalmiin: sisäinen akku, ulkoinen akku, 230V-pistokejohto
tai 12–18V autolaturi. Kaikki Festoolin 12–18V akut
voidaan kytkeä akkuliitäntään, minkä myötä valaisuaika pitenee jopa kahdeksaan
tuntiin.
-lehdet:
26.10.
Sahateollisuus, kuljetukset, satamat
Aineistot 17.10. mennessä
16.11.
Robotiikka, materiaalinkäsittely, toiminnanohjaus
Aineistot 7.11. mennessä
8.12. Puusta rakentaminen, koulutus
Scalar Oy:n markkinoimaan Gigamatic-tarrainvalikoimaan on tullut uusia malleja. Patentoidut SX-ja SXT
lineaariset 2-ja 3-leukatarraimet soveltuvat kovaan käyttöön vaativiin olosuhteisiin.
Molemmat tarrainsarjat ovat
IP67-suojattuja, joten ne sopivat myös kosteisiin ja likaisiin olosuhteisiin.
SX-tarraimia on kolme eri
kokoa, joissa jokaisessa on
valittavana kaksi eri iskunpituutta. SXT-tarraimia on
myös kolme eri kokoa, mut-
Lisäjakelu: talonrakennusteollisuuden sekä kuntien teknisen toimen johtajat sekä rakennesuunnittelutoimistot.
Aineistot 28.11. mennessä
Ilmoitushinnat ja lukijatutkimus: www.puutekniikka.fi. Soita 050 4646 455/Maija-Liisa Saksa ja varaa tilasi!
ta yksi iskunpituus / koko. Tarraimet ovat kaksitoimisia, mutta molempia on saatavilla myös
normaalisti kiinniolevina, NC.
SX-malleissa sulkuvoimat
1000–2500 N sekä avausvoimat 1300–3400 N. SXT-malleissa sulkuvoimat 1500–3600
N, avausvoimat 1950–4950 N.
Tarraimien iskunpituudet.
SX-mallit, 20–80 mm , SXTmallit, 3x8 mm, 3x12 mm ja
3x15 mm
Tarraimien johteet on mahdollista suojata silikonipalkeilla.
Lisävarusteet ilman työkaluja
Boschin GOP 300 SCE
Professional -monitoimityökalu on markkinoiden
ensimmäinen monitoimityökalu, jonka lisävarusteet on helppo asentaa ilman työkaluja. Uusi SDSjärjestelmä tekee työskentelystä nopeaa: vapauta lukitus, asenna tarvike ja lukitse. Monitoimityökalussa on
12-portainen OIS-standardin mukainen työkalupidike ja 300W:n moottori.
Värähtelevän liikkeen ansiosta työstöjälki on tark-
Läpivärjätty laminaatti
Formica Collection -tuotesarjaan kuuluva ColorCore
on läpivärjättynä ja antaa siten enemmän mahdollisuuksia luovuudelle kuin perinteinen korkeapainelaminaatti. ColorCore soveltuu suunnittelijoille, jotka haluavat
luoda tilavuudeltaan homogeenisiä, yhtenäisiä kalusteita, työtasoja, arkkitehtonisia
ovia, tilanjakajia jne. Kovaa
kulutusta kestävänä se soveltuu tiloihin, joissa liikutaan
paljon ja joissa pintojen naarmuuntumis- ja kolhiutumisriski on tavallista suurempi.
ColorCoren koko mallisto
on saatavana klassisella mattapinnalla. Tiettyjä värejä on
tarjolla myös vaihtoehtoisilla tekstuureilla, joilla luodaan
näyttäviä viimeistelyjä. Kiil-
Uusia tarraimia
kaa, eikä repimisjälkeä synny. Myös vaativat työt, kuten upotussahaus ja saumojen
poisto, onnistuvat vaivatta.
Nopeuden esivalinnan
avulla monitoimityökaluun
voi säätää sopivat asetukset
erilaisille työstettäville materiaaleille ja lisävarusteille.
Työkalu soveltuu monipuolisuutensa ansiosta niin puusepille, verstaskäyttöön kuin
keittiön asentajillekin. Vakioelektroniikka varmistaa
kierrosluvun pysymisen tasaisena myös kuormitettuna.
Zekleriltä uusi suojainmallisto
Skydda lanseeraa uudelleen Zekler-tavaramerkkinsä, joka tarjoaa nyt paitsi silmiensuojaimia myös kuulonja hengityksensuojaimia.
Suojalaseja on tarjolla kokoryhmiin S, M ja L, mikä
helpottaa oikeankokoisten lasien valitsemista. Kotisivuilta
on helppo löytää omaan käyttötarkoitukseen oikeat silmiensuojaimet ja valita esim.
oikea linssiväri, mahdollinen
huurtumissuojaus ja tarvittavat säätömahdollisuudet.
Kuulonsuojaimia varten
on nyt saatavana opas, jon-
ka avulla on helppo valita oikea tuote. Oppaassa Zekler
on porrastanut suojaimien
vaimennustasot asteikolla 1,
2 ja 3 helpottaakseen suojaimen valintaa.
Uudet hengityksensuojaimet suojaavat hengityksen tehokkaasti hiukkasilta ja pitävät
uloshengitysvastuksen alhaisena. Suojaimien istuvuuteen ja
käyttömukavuuteen on panostettu paljon, sillä se on ratkaisevaa suojausteholle ja valmiudelle käyttää hengityksensuojaimia.
Lisätietoja: www.zekler.com
3 kovaa
tilaisuutta
vetää myyntisi
kasvuun.

Similar documents