Viikko 45 - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Comments

Transcription

Viikko 45 - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
viikkotiedote 45/2015
KOKO HENKILÖKUNNAN RISTEILY
Henkilökunnan yhdistetty seminaari- ja pikkujoulumatka
on perjantaina 13.11.2015. KATSO PÄIVÄN OHJELMA.
Matkalle lähtee noin 240 henkilöä. Myös yhtymähallitus
osallistuu matkalle. Kuntayhtymän järjestämiin yhteiskuljetuksiin osallistuville laivalippu annetaan aamulla linja-autossa
matkalla Turkuun.
A. Uudestakaupungista lähtee koulun edestä kaksi bussia,
joista toinen eli bussi nro 1 ajaa Laitilan kautta ja toinen eli
bussi nro 2 ns. ”rantatietä”.
sivu 1/3
LUKIOTYÖRYHMÄ LUOVUTTI LOPPURAPORTIN
Lukiotyöryhmän raportti luovutettiin 27.10. kaupungille ja
kuntayhtymälle. Työryhmä kokoontui 15 kertaa, tutustui
Koulutuskeskus Salpauksen lukioon ja on esityksessään yksimielinen. Työryhmä pitää perusteltuna, että lukio siirtyisi kaupungilta kuntayhtymälle. Oppilaitoksen nimeksi suositellaan
Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio, Novida. Lukiokoulutuksen siirtymisestä kuntayhtymälle ei saa aiheutua kustannuksia, jotka jouduttaisiin kattamaan ammatillisen koulutuksen
valtionosuudella. Työryhmän loppuraportti on luettavissa pilvipalvelimessa. Lisätietoja antavat työryhmän jäsenet.
B.Loimaalta lähtee kaksi bussia joista toinen eli bussi nro 3
Myllykyläntieltä ja toinen eli bussi nro 4 Turuntieltä.
KUNTAYHTYMÄN ESIMIESTEN KOULUTUS KÄYNNISTYI
Kuntayhtymämme ja ammattiopiston kaikki esimiehet ja
päälliköt aloittivat viime viikolla kuntayhtymän järjestämässä
esimieskoulutuksessa. Pedagogisessa esimiestehtävässä
olevat aloittivat ”Pedagoginen uudistuminen muutosjohtamisen välineenä” koulutuksessa ja tukipalveluun kuuluvat
esimiehet ja päälliköt työnohjauksellisessa kehittämisohjelmassa. Pedagogisessa koulutuksessa on mukana myös
Liedon, Loimaan ja Ukin rehtoreita ja apulaisrehtoreita.
Molemmat koulutukset kestävät reilun vuoden ajan ja osallistujia on yhteensä noin 40. Koulutuksen toteutuksesta
vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulu. Lisätietoja antavat esimiehet.
Kaikki bussit nro 1-4 ottavat kyytiin myös matkan varrelta,
mutta siitä on ehdottomasti sovittava etukäteen. Ukissa
asiasta sovitaan Sirpa Toivasen kanssa ja Loimaalla sekä
Liedossa Marko Merikannon kanssa. Koska aikataulu on
tiukka, bussit ottavat kyytiin vain päätien varren pysäkeiltä.
Loimaan ja Liedon yhteiskuljetuksiin osallistuvan on ilmoitettava keskiviikkoon 4.11. mennessä Marko Merikannolle
ensisijaisesti s-postilla [email protected]
tai puh. 040 900 1339 millä yhteiskuljetusbussilla (nro 3 - 4)
matkustaa. Tämä on välttämätöntä tietää etukäteen, jotta
nimellä varustetut laivaliput pystytään toimittamaan oikeaan bussiin. Liput saamme vasta matkaa edeltävän päivän
iltapäivällä, joten sitä ennen kaiken pitää olla kunnossa.
Ukin tiedot saamme keskitetysti Sirpa Toivaselta.
Ne, jotka eivät osallistu yhteiskuljetukseen, saavat lavalipun
Viking terminaalin 2. kerroksesta kuntayhtymän nimellä
varustetusta pisteestä klo 7.45 alkaen. Laiva lähtee satamasta klo 8.45. Lisätietoja antaa Marko Merikanto
puh. 040 900 1339.
Lukiotyöryhmän puheenjohtaja Jari Alppiranta luovutti työryhmän
loppuraportin kaupunginjohtaja Jari Rantalalle ja yhtymähallituksen
puheenjohtaja Leena Virtaselle
Ammattiopiston ja jäsenkuntiemme oppilaitosten esimiehet aloittivat 27.10. iloisin mielin kuntayhtymän järjestämän Pedagoginen
uudistuminen muutosjohtamisen välineenä –koulutuksen.
Leena Virtanen ja Jari Rantala kiittivät työryhmää perusteellisesta
työstä ja totesivat, että asian poliittinen käsittely aloitetaan pikaisesti.
viikkotiedote 45/2015
JOHTORYHMÄSSÄ TODETTUA
Kuntayhtymän vuoden 2016 budjetti on nyt tasapainotettu.
Vuoden 2017 säästöjä valmisteleva ryhmä on kokoontunut
kaksi kertaa ja työtä jatketaan. Esitys jätetään kuntayhtymäjohtajalle 15.12. mennessä.
Aikuiskoulutukseen liittyvän resurssointipäätöksen tekee
talous- ja hallintojohtaja.
Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa viikkotiedotteessa, milloin
web-tallennukseen tehtävässä hakemuksessa on kyse koulutuksesta ja milloin jostakin muusta.
Kuntayhtymän aikuiskoulutus ja TE-toimistot pitävät palaverit koulutuksen markkinointiin liittyvistä asioista.
Johtoryhmä hyväksyi kuntayhtymän hankeohjeistuksen.
Johtoryhmälle esiteltiin FAI:n ja LSKKY:n mahdollisen fuusion
alustava projektisuunnitelma.
KUNTAYHTYMÄJOHTAJA UKISSA
Antti on maanantaina Ukissa tapaamassa henkilökuntaa ja
opiskelijoita. Perjantaina Antti on vuosilomalla.
LSKKY:N JA FAI:N MAHDOLLINEN FUUSIO
Kuntayhtymäjohtajat ovat valmistelleet projektisuunnitelman
FAI:n ja LSKKY:n mahdolliselle yhdistymiselle. Projektisuunnitelman hyväksymisestä päättävät kuntayhtymien
hallitukset ja suunnitelma viedään tiedoksi valtuustolle.
Projektin työmääräksi arvioidaan noin yksi henkilötyövuosi
ja projekti alkaa 2015 ja päättyy 2017 lopussa. Projekti
muodostuu 11:sta alaprojektista, joille jokaiselle nimetään
vastuulliset vetäjät ja jäsenet. Lisätietoja antaa
kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.
sivu 2/3
SYKSYN 2015 HANKINNAT JA IRTAIMISTOINVESTOINNIT
Syksyn kone-, laite- ja tarvikehankinnat pyydetään tekemään
hyvissä ajoin ennen 15.12.2015. Irtaimistoinvestointien osalta
tilaukset on tehtävä jo aiemmin siten, että hyödyke on saapunut toimipisteeseen ennen 31.12. Muutoin sitä ei voida kirjata vuoden 2015 investointimenoksi tilinpäätöksessä.
osoite on ammattiopistomme ao. toimipaikan/toimipisteen
osoite (osoitetietona ei saa olla laskutusosoite).
VR-YHTYMÄN KANSSA VOIMASSA OLEVA
YHTEISTYÖSOPIMUS
Muistutan, että meillä on yhteistyösopimus VR-yhtymän
kanssa. Tilaamme siis junamatkat pääsääntöisesti VR:n ostosovelluksen kautta. Yhteistyösopimus tuo sopimusetuna meilTILINPÄÄTÖKSEEN VALMISTAUTUMINEN
le 2 % alennusta kaukoliikenteen palveluista. Juha Skyttälä on
Tilinpäätökseen valmistautumisesta tulee vuodenvaihteessa
erillinen ohjeensa, joka koskee toimistojen lisäksi opetusaloja. nimetty pääkäyttäjäksi internetpohjaiseen ostosovellukseen.
Juha luo käyttäjätunnukset ja salasanat henkilöille, jotka tuleMutta jo tässä vaiheessa on syytä huolehtia asiakaslaskutuksen, sisäisen laskutuksen, mahdollisten vuokramenokohdistus- vat sovellusta käyttämään. Ostosovellukseen pääsee osoitteesta www.vr.fi/yrityksille. Ostosovelluksessa tehdyt tilaukset
ten sekä varastolaskutusten ajantasaisuudesta niin, että lasVR laskuttaa kuntayhtymältä erikseen, joten omaa rahaa ei
kutukset on tehty vähintäänkin syyskuun loppuun, jolloin
tässä tarvitse käyttää.
vuodenvaihteessa ei enää ole laskutettavaa kuin vuoden viimeinen neljännes.
Maksuttoman internet-pohjaisen ostosovelluksen valikoimassa on kaikki kotimaan kaukoliikenteen liput ja sarjalippujen
LASKUTUSOSOITTEEMME
paikanvaraus sekä Suomi-Venäjä liikenteen junaliput.
Henkilökunnan keskuudessa (tavaroiden tilaajien) on ollut
epätietoisuutta kuntayhtymämme laskutusosoitteesta. Tässä
Sovelluksen kautta saa käyttöönsä myös vaunukartat, jolloin
ne ovat muistutuksena uudelleen.
halutun paikan varaaminen on helppoa. Ostosovelluksen liput
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, PL 146, 32201 Loimaa. tulostetaan e-lippuina, joiden tarkisteena on 2D-viivakoodi.
Junaliput tulostetaan itse tai toimitetaan sähköpostiin tai
Huom! Opistomme nimi ei ole laskutusosoitteemme nimi.
matkapuhelimeen.
Verkkolaskutus: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä,
Meillä on oma VR:n asiakastunnisteemme, jonka saa Juha
OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite 003702040233
Skyttälältä. Tämä tulee aina ilmoittaa VR:n asiakaspalvelukesY-tunnus 0204023-3, Verkkolaskuoperaattori CGI Suomi Oy,
kuksessa, asemien lipunmyynnissä tai omassa matkatoimisvälittäjätunnus(operaattoritunnus) 003703575029. Olemme
tossa. Eli silloin, jos tilaa jotenkin muuten kuin ostosovellukrakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuusen kautta.
den piiriin kuuluva ostaja.
Laskun viitetietona täytyy ehdottomasti näkyä toimipaikan
VR:n lipputarjoukset (mm. Veturista) voi toki käyttää hyväksi
(Loimaalla toimipiste)/tilaajan nimi, jotta lasku tiedetään
ja jos tätä kautta saa edullisemmat liput kuin ostosovelluklähettää oikealle henkilölle vastaanotettavaksi/hyväksyttäsesta, niin se on etu myös työnantajalle.
väksi. Tavaran toimitusosoite ja muiden lähetysten posti-
viikkotiedote 45/2015
WEBTALLENNUS/KOULUTUS
WebTallennuksessa koulutukseen haettaessa on valittava koulutuksen luonne seuraavista:
- johtamis- ja esimieskoulutus/valmennus
- osaamisen kehittäminen
- koulutus
Laki koulutuskorvauksesta määrää, että koulutuskorvausta
(jota myös kuntayhtymämme hakee) voi hakea vain koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetusta osaamisen kehittämisestä. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille
tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, jota tarvitaan työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työtehtävien asettamia vaatimuksia ja
tulevia osaamistarpeita. Koulutussuunnitelmamme vuodelle
2015 sisältää seuraavat koulutukset eri henkilöstöryhmittäin:
Opetus- ja koulutushenkilöstö
- työelämätuntemus ja pedagoginen osaaminen, tutkintojen
uudistamiseen liittyvä koulutus sekä tietotekniikka
Tukipalvelu- ja hallintohenkilöstö
- ergonomia, atk-ohjelmistot, tietotekniikka, työn tekninen
kehitys, opiskelijoiden kohtaaminen, työhyvinvointi
Johtohenkilöstö
- laatujohtaminen, resurssijohtaminen, ammatillisen koulutuksen rakenne- ja rahoituslain uudistuksia koskeva koulutus, tutkintojen uudistamiseen liittyvä koulutus, yrityselämäkoulutus
Osaamisen kehittäminen tai johtamis- ja esimieskoulutus
valitaan silloin, jos koulutus, johon on hakeutumassa, sopii
edellä mainittuihin teemoihin. Muulloin valitaan vain pelkkä
koulutus.
sivu 3/3
VOICE OF SALES
Raision seudun koulutuskuntayhtymä haastoi Lounais-Suomen ja Salon seudun koulutuskuntayhtymät Voice of Sales
tapahtumaan. Haaste koskee nuorisoikäluokkaa. Voice of
Sales tapahtuma on torstaina 21.1.2016 klo 11-16
Logomossa, Turussa.
YLIOPPILASKIRJOITUSINFO LOIMAALLA
Loimaalla kaksoistutkintoa suorittaville opiskelijoille ja lukiolaisille pidetään ylioppilaskirjoituksiin liittyvä ilmoittautumisinfo Loimaan lukion juhlasalissa keskiviikkona 11.11. klo 10.45.
Lisätietoja antaa lukion palvelusihteeri Kirsi Rantanen puh.
050 311 4555.
Tapahtumassa on kolme kilpailusarjaa, joihin opiskelijat voivat
osallistua. Aiheina ovat oman oppilaitoksen ja oman alan esittely sekä oman osaamisen esille tuominen. Tavoitteena on
markkinoida omaa alaa, oppilaitosta, oppilaitoksen toimintaa,
hanketta tai saada työpaikka.
KEVÄÄN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJONTA ON
JULKAISTU
Lounais-Suomen ammattiopiston kevään 2015 ammatillisen
koulutuksen koulutustarjonta julkaistiin Opintopolussa lokakuun alussa. Opintopolussa opistomme nimet näkyvät vielä
vanhoilla nimillä. Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kesätyöpaikkojen
rekrytointimessut, joihin osallistujiksi etsimme Varsinais-Suomalaisia yrityksiä. Tavoitteena on saada mukaan 50 yritystä.
LSKKY:lle on varattu myös messuosastopaikka.
Karsinta Voice of Sales-kilpailuun suoritetaan toimipaikoittain.
Jokainen toimipaikka (Lieto, Loimaa ja Uusikaupunki) valitsevat oman voittajansa jotka kisaavat joulukuun alussa pääsystä
Logomoon. Lisätietoja kilpailusta antavat toimipaikkojen
apulaisrehtorit sekä pedagoginen rehtori.
LUE LISÄÄ TAPAHTUMASTA
HANKEOHJEISTUS
Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt 30.10.2015 hankeohjeistuksen. Ohjeistuksessa kuvataan Novidan hanketoiminnan tavoitteet, rahoituslähteet ja hankekumppanuudet.
Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan hankeprosessin käynnistäminen ja määritellään työnjako ja vastuut. Lopuksi ohjeistukseen
on kerätty tärkeimpiä hyviä käytäntöjä.
Hankeohjeistus on luettavissa L-asemalla kohdassa Hankkeet.
Etenkin kaikkien, jotka ovat hankkeiden kanssa tekemisissä,
tulisi tutustua ohjeisiin. Lisätietoja antaa rehtori Merja Koski
puh. 050 568 6248.
KÄYNTIKORTTIEN TILAAMINEN
Oppilaitoksen uudet käyntikortit tilataan kaikille niitä tarvitseville. Tilauksen käyntikortista voi jättää alla olevasta linkistä
6.11. mennessä. Mikäli huomaatte lomakkeessa jonkin puutteen, voitte merkitä sen kohtaan ”muuta huomioitavaa”.
Lisätietoja koulutus- ja markkinointisuunnittelija Marko
Merikanto puh. 040 900 1339. TILAUSLOMAKE
HALUATKO VUOKRATA HUONEEN KANSAINVÄLISEEN
VAIHTOON TULEVALLE NUORELLE?
Meille tulee vuosittain 10-20 nuorta kansainväliseen vaihtoon.
Nuoret ovat pääasiallisesti työssäoppimassa yrityksissä Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Tähän asti nuoret
ovat majoittuneet opistomme tiloissa, mutta moni heistä on
kysynyt myös mahdollisuutta kotimajoitukseen. Nyt etsimmekin kuntayhtymän työntekijöistä isäntäperheitä (host family)
nuorille, pääasiallisesti 18-vuotta täyttäneille ulkomaalaisille
opiskelijoille. Opiskelijat ovat meillä yleensä 2-6 viikkoa ja heidät lähettävä oppilaitos maksaa korvauksen majoituksesta.
Korvauksen suuruuteen vaikuttaa majoituspalvelun sisältö,
mutta yleensä se on noin 20 euroa/päivä. Jos olet kiinnostunut
ottamaan nuoren vaihto-opiskelijan kotiisi, ole yhteydessä
kv-vastaava Suvi Mikkilään puh. 044 782 9216 tai
[email protected]

Similar documents