SOVITTELUSOPIMUS avi00x0 FI

Transcription

SOVITTELUSOPIMUS avi00x0 FI
Tulosta lomake
Tyhjennä lomake
Sovittelutoimiston yhteystiedot
RIKOSASIAN SOVITTELUSOPIMUS
1. Sopijaosapuolet
Nimet
2. Muut läsnäolijat
Muut läsnäolijat ja tehtävä sovittelussa
3. Sopimuksen kohde
Rikosnimike/rikosnimikkeet
Tutkintailmoitus nro/esitutkintapöytäkirjan nro
Syyttäjän asianumero
Sovittelutoimiston asianumero
4. Sopimuksen sisältö
Osapuolet ovat suostuneet ja osallistuvat vapaaehtoisesti sovitteluun. Osapuolet ymmärtävät sovittelun ja siinä tehtyjen
ratkaisujen merkityksen.
5. Korvausvaatimukset
Ei muita kuin kohdassa 4 ilmaistuja korvausvaatimuksia
Muita/myöhemmin esitettäviä korvausvaatimuksia.Mikäli asianomistajalle aiheutuu tapahtuneesta uusia kuluja, esittää
asianomistaja niistä erikseen korvausvaatimuksen.
Asianomistajan nimi:
Epäillyn nimi:
Ei korvausvaatimuksia
rikosasian sovittelusopimus
# / ##
Lomakkeen alkuun
6. Muut sopimusehdot
Sopimukseen valitaan aina vain yksi vaihtoehto, jonka asianomistaja ilmaisee:
Asianomistajalla ei ole asiasta rangaistusvaatimusta
Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet:
Asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksesta kun korvaussummasta on maksettu
/
20
(pp.kk.vvvv) mennessä.
(euroa),
Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet:
Asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksesta sopimuksen täyttymisen jälkeen.
Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet:
Asianomistaja ei luovu rangaistusvaatimuksesta.
Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet:
Ellei sopimusta noudateta ja korvausta joudutaan hakemaan oikeusteitse, sitoutuu korvausvelvollinen/korvausvelvolliset
korvaamaan siitä asianomistajalle aiheutuvat kulut.
Edelleen kaikki osapuolet suostuvat siihen, että kuka tahansa sopimuksen osapuolista voi pyytää käräjäoikeudelta tässä
rikosasiassa syntyneen sovinnon vahvistamista vahingonkorvauksen osalta täytäntöönpanokelpoiseksi lain 394/2011
mukaisesti. Sovitun vahingonkorvauksen suorittamatta jättänyt sitoutuu maksamaan asianomistajalle sopimuksen
vahvistamisesta aiheutuvat kulut.
7. Sopimuksen seuranta
Sopimuksen täyttymistä seuraa sovittelutoimisto
Kyllä
Ei
8. Sopimus tiedoksi
Tätä sopimusta on laadittu
samansisältöistä kappaletta; yksi kullekin asianosaiselle sekä yksi sovittelutoimistolle.
Kopio sopimuksesta lähetetään tiedoksi asiaa käsittelevälle viranomaiselle.
9. Allekirjoitukset
Paikka ja aika
Lisää rivi
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Poista rivi
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Sopimuksen varmennukseksi: Sovittelijat (nimenselvennykset)
Nimenselvennys
rikosasian sovittelusopimus
Nimenselvennys
# / ##