Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
24.06.2015
AIKA
24.06.2015 klo 17:30 - 19:02
PAIKKA
Kaupungintalo, Haapamäen huone
6/2015
1(11)
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
35
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
36
Pöytäkirjan tarkastus
4
37
Työjärjestyksen hyväksyminen
5
38
Yksityisteiden perusavustukset kunnossapitoon v. 2015
6
39
Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus
7
40
Tiedoksi
8
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
24.06.2015
6/2015
2(11)
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Kankimäki Heikki
Kakkuri Ari
Sipponen Hellevi
Kässi-Jokinen Saara
Uusoksa Aila
Rapo Markku
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
MUU
Rautanen Milla
Savela Raimo
kaup.hall edustaja
vs tekninen johtaja /
pöytäkirjanpitäjä
POISSA
Mäkiaho Tarmo
Laurila Leena
Kanko Matti
Vaari Suvi
jäsen
kaup.hall.pj
rakennuttajapäällikkö
nuorisovalt.edustaja
Lisätiedot
ALLEKIRJOITUKSET
Heikki Kankimäki
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 35 - 40
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, kesäkuun 30. päivänä 2015
Saara Kässi-Jokinen
Raimo Savela
pöytäkirjanpitäjä
Ari Kakkuri
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä teknisten palvelujen
toimistossa heinäkuun 1. päivänä 2015 klo 10.00 - 15.00.
Anneli Koskinen, toimistonhoitaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 35
6/2015
3(11)
24.06.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TEK 24.06.2015 § 35
Teknisen lautakunnan kokous on kutsuttu koolle 4.2.2015 §:n 4 mukaisesti lähettämällä kokouskutsu ja esityslista.
Kunnallislain mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 36
6/2015
4(11)
24.06.2015
Pöytäkirjan tarkastus
TEK 24.06.2015 § 36
Keuruun kaupungin toimintasäännön mukaan toimielimen
pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona klo 10:00 -15:00 teknisten palvelujen toimistossa.
Päätösehdotus:
Teknisen lautakunnan pöytäkirja hyväksytään kahden kokouksessa
valittavan pöytäkirjan tarkastajan toimesta.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kässi-Jokinen Saara ja
Kakkuri Ari.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Saara Kässi-Jokinen ja Ari
Kakkuri.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
§ 37
6/2015
5(11)
24.06.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
TEK 24.06.2015 § 37
Ehdotus: Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Raimo Savela.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 38
6/2015
6(11)
24.06.2015
Yksityisteiden perusavustukset kunnossapitoon v. 2015
108/10.03.01/2015
TEK 24.06.2015 § 38
Kunnallistekniikan tulosalueen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmaan on varattu yksityisteiden avustamiseen 112.740 euroa. Avustuksiin käytettävästä summasta jaetaan varsinaiset kunnossapitoavustukset (perusavustukset) sekä erityiskohteiden avustukset. Lisäksi on määräraha tiekuntien käytössä olevien tielanojen
kunnostamiseen sekä erillinen, 10 000 €:n määräraha yksityisteiden
siltojen korjaamiseen ja niiden korjaussuunnitelmien tekoon.
Avustettavien yksityisteiden luokitus pohjautuu ELY-keskuksen yksityisteistä antamiin ohjeisiin luokituksesta.
Huomioiden käytettävissä olevat avustusmäärärahat, esitetään kaupungin avustusosuudet kunkin tien luokituksen mukaisista laskennallisista kunnossapitokustannuksista. Tämän vuoden myönnettävät
määrärahat ovat vuoden 2014 tasolla. Avustuksen myöntämisen
edellytyksenä on, että tietä kunnossapidetään ympäri vuoden ja tie
palvelee vakituista asutusta tai paikallista liikennettä tai on liikenteellisesti muutoin merkittävä.
Perusavustuksia saavia yksityisteitä on kaikkiaan 169 kpl, joiden yhteispituus on n. 600 km. Avustukset esitetään myönnettäväksi oheisaineistona olevan laskelman mukaisesti. Oheisaineistossa ilmenevät
myös kunkin tiekunnan menot ja tulot vuodelta 2014.
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela.
Päätösehdotus
Vs.tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2015 yksityisteiden
perusavustukset oheisaineistona olevan laskelman mukaisesti.
Avustukset pyritään maksamaan tiekunnille viimeistään 6.7.2015
mennessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheisaineisto
Oheismateriaalia / Yksityisteiden avustukset v 2015
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 39
6/2015
7(11)
24.06.2015
Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus
TEK 24.06.2015 § 39
Päätösehdotus
Vs. tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi.
Ajankohtaiskatsauksessa esillä olleita asioita:
Rakennuttaminen:

Koulukampus

Jukojärven koulu

Kehitysvammaisten asumisyksikkö

Kaupungintalo

Pienet investointihankkeet

Kuntotarkastukset

Sisäilma-asiat
Kunnallistekniikka:

Rakentamisen muutoshakemus; Tervantien rakentaminen

Alluntien liittymän poistaminen VT 23 (ELY), Haapamäki

Keuruun urheiluautoilijoiden lupa autokilpailun järjestämiselle,
Keuruu, Yliaho

Teknisen johtajan viran täyttäminen

Rakentamisen poikkeamispäätös, VT 23, Keuruu Otavan th.
Meluvalli.

Tervan alue; ranta-alueen täyttö, massanvaihto, puuston poisto

Karjola, tonttimaan maanparannus

Vaarallisen jätteen keräys 2 - 3.6.15/ määrät

Haapamäki urheilukenttä, perusparannus

Koulutie / Koulutanhua - Koulukallio liittymän järjestelyt

Einari Vuorelantie / Keva, liikennehidaste suunnitelma, toteutus

Kaavakatujen kuivatuksen parantaminen, Haapamäki

Villentie, perusparannus

Ranta - Keuruun jätevesivuoto

Keuruuntien hidastetöyssyjen loiventaminen, ELY

Hakamäen ja höyryveturipuiston alueen kaava / tiejärjestelyt

Valkeisentien suunnittelu ja rakentaminen / aikataulu

Rautoniementien suunnittelu ja rakentaminen / aikataulu

Keuruun markkinat, aluelupa 18 - 19.7.2015

Moottorirata, Talvisalo päätös elo-syyskuu 2015, HO
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
§ 40
6/2015
24.06.2015
Tiedoksi
TEK 24.06.2015 § 40
Saapunut posti ajalta 27.5. - 17.6.2015
Päätösehdotus
Vs. tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi.
Liitteet
Liite 1
Pöytäkirjan tarkastajat:
Saapunut posti 27.5. - 17.6.2015
8(11)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
6/2015
9(11)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
35 - 37, 39 ja 40
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
38
Pykälät
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
1.7.2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
38
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keuruun tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
6/2015
10(11)
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15
Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusviranomainen
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
6/2015
11(11)
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Lisätietoja
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirjan tarkastajat: