Esityslista PDF

Comments

Transcription

Esityslista PDF
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
25.11.2015
AIKA
25.11.2015 klo 17:30 - 18:43
PAIKKA
Kaupungintalo, Haapamäen huone
10/2015
1(22)
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
67
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4
68
Pöytäkirjan tarkastus
5
69
Työjärjestyksen hyväksyminen
6
70
Tukipalveluiden ulkoiset hinnat sopimusasiakkaille v. 2016
7
71
Konekeskuksen koneiden veloitustaksojen tarkistaminen
9
vuodelle 2016
72
Laituripaikkamaksujen tarkistaminen vuodelle 2016
10
73
Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käsittely-
11
ja astiatilitysmaksut vuodelle 2016
74
Sähkön hankintapalveluiden kilpailuttaminen
12
75
Hanhiniemen ykstityistiekunnan (T 96) anomus sillan
14
korjaamiseen
76
Suutarinniemen vesiosuuskunnan avustushakemus
16
vesihuollon rakentamiseksi
77
Tiedoksi
18
78
Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus
19
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
25.11.2015
10/2015
2(22)
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Kankimäki Heikki
Sipponen Hellevi
Kässi-Jokinen Saara
Uusoksa Aila
Rapo Markku
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
MUU
Teeriaho Janne
Paananen Emma
Luoma Ulla
tekninen johtaja
pöytäkirjanpitäjä
palvelupäällikkö
Kakkuri Ari
Mäkiaho Tarmo
Rautanen Milla
Laurila Leena
Savela Raimo
Kanko Matti
Pohjonen Hannu
Naukkarinen Pauliina
varapuheenjohtaja
jäsen
kaup.hall edustaja
kaup.hall.pj
kunnallistekniikan päällikkö
rakennuttajapäällikkö
kiinteistöpäällikkö
nuorisovalt.edustaja
POISSA
Lisätiedot
Läsnä §:n
70 käsittelyn
ajan
ALLEKIRJOITUKSET
Heikki Kankimäki
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 67 - 78
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, joulukuun 1. päivänä 2015
Aila Uusoksa
Emma Paananen
pöytäkirjanpitäjä
Markku Rapo
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Keuruun kaupungin
teknisten palvelujen toimistossa joulukuun 2. päivänä 2015 klo
10.00 - 15.00.
Emma Paananen, toimistonhoitaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 67
10/2015
3(22)
25.11.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TEK 25.11.2015 § 67
Teknisen lautakunnan kokous on kutsuttu koolle 4.2.2015 §:n 4
mukaisesti lähettämällä kokouskutsu ja esityslista.
Kunnallislain mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 68
10/2015
4(22)
25.11.2015
Pöytäkirjan tarkastus
TEK 25.11.2015 § 68
Keuruun kaupungin toimintasäännön mukaan toimielimen
pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
kokousta seuraavana keskiviikkona klo 10:00 -15:00 teknisten
palvelujen toimistossa.
Päätösehdotus
Teknisen lautakunnan pöytäkirja hyväksytään kahden kokouksessa
valittavan pöytäkirjan tarkastajan toimesta.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Aila Uusoksa ja Markku
Rapo.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Aila Uusoksa ja Markku
Rapo.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
§ 69
10/2015
25.11.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
TEK 25.11.2015 § 69
Päätösehdotus
Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
5(22)
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 60
§ 70
10/2015
6(22)
28.10.2015
25.11.2015
Tukipalveluiden ulkoiset hinnat sopimusasiakkaille v. 2016
183/01.04.03/2015
TEK 28.10.2015 § 60
Tukipalvelut esittää tekniselle lautakunnalle vahvistettavaksi ulkoisten sopimusasiakkaiden aterianhinnat ensi vuodelle 1.1.2016 alkaen. Hintoja on tarkistettu kaupunginhallituksen § 246 / 12.10.2015
päätöksen mukaisesti.
Valmistelija palvelupäällikkö Ulla Luoma, p. 040 837 0562
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta vahvistaa ulkoisten sopimusasiakkaiden aterianhinnat vuodelle 2016 liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
TEK 25.11.2015 § 70
Tekninen lautakunta palautti asian uudelleen käsiteltäväksi edellisessä kokouksessaan. Tuolloin ilmeni tarkentavia kysymyksiä ja
epäselvyyksiä mm. aterioiden sisäisen hinnoittelun osalta.
Tukipalvelut tuottaa sisäisiä ja ulkoisia palveluja sekä myy sisäisesti
aterioita perusturvapalveluille, joiden hinnan perusturvalautakunta
päättää omille asiakkailleen. Tämän kokousasian tarkoituksena on
vahvistaa nimenomaan suoraan ulosmyytävien aterioiden hinnat.
Tukipalvelut esittää tekniselle lautakunnalle vahvistettavaksi ulkoisten sopimusasiakkaiden aterianhinnat ensi vuodelle 1.1.2016 alkaen. Hintoja on tarkistettu kaupunginhallituksen § 246 / 12.10.2015
päätöksen mukaisesti.
Valmistelija palvelupäällikkö Ulla Luoma, p. 040 837 0562
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta vahvistaa ulkoisten sopimusasiakkaiden aterianhinnat vuodelle 2016 liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 71
10/2015
7(22)
25.11.2015
Konekeskuksen koneiden veloitustaksojen tarkistaminen vuodelle 2016
208/02.09.00/2015
TEK 25.11.2015 § 71
Kunnallistekniikan tulosalue esittää kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti kaupungin konekeskuksen työkoneiden tuntiveloituksiin
tarkistuksia 1.1.2016 alkaen seuraavasti:
Palveluja ulospäin myytäessä hintoihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero.
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela, p. 0400 541
647.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy uudet koneiden veloitustaksat otettavaksi käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 72
10/2015
8(22)
25.11.2015
Laituripaikkamaksujen tarkistaminen vuodelle 2016
207/02.09.00/2015
TEK 25.11.2015 § 72
Kaupungin hallituksen päätös edellyttää, että taksoja ja maksuja on
korotettava 3 % vuodelle 2016. Keuruun kaupunki vuokraa venepaikkoja vuosisopimuksella veneilijöille Ahtolassa (70 kpl), Mäkisen
rannassa (18 kpl), Kurkilahdessa (9 kpl) ja Kiviselässä (10 kpl). Kurkilahden ja Kiviselän laitureihin on lisätty lukittavat portit viime kesän
aikana. Laituriportin avaimesta peritään lisäksi avainpanttimaksu 17
€. Tekniset palvelut esittää laituripaikkamaksuiksi vuodelle 2016 alla
olevat:
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela. p. 0400 541
647.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy uudet laituripaikkamaksut ja avainpanttimaksun otettavaksi käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 73
10/2015
9(22)
25.11.2015
Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käsittely- ja astiatilitysmaksut
vuodelle 2016
209/02.09.00/2015
TEK 25.11.2015 § 73
Nykyisin käytössä on ollut enimmäiskuljetusmaksut, jotka ovat olleet
voimassa 1.1.2015 alkaen. Jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen (tekninen lautakunta) määrittää jätteen käsittely- ja tilitysmaksun osuuden tyhjennyshintaan astiakokojen mukaisesti. Jätehuoltourakoitsijat määrittävät astian tyhjennyshintaan kuljetuksen
osuuden.
Käsittelymaksu muodostuu vastaanottopaikan (Ekokem tai Mustankorkea) jätteen vastaanottohinnasta €/kg ja tyhjennettävän astian
laskennallisesta maksimipainosta kg liitteen mukaisesti. Yli 660 litran
astiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä ja käsittelymaksu on todellisen jätemäärän painon mukainen.
Jätelain mukaan yhdyskuntajätteen (seka, bio, hyöty ja vaarallinen)
järjestämisen, neuvonnan ja tiedottamisen kaupungille aiheuttamat
kustannukset on katettava jätehuollon tuloilla. Jätehuoltourakoitsijoiden kanssa on sovittu, että urakoitsijoilta perittävällä tilitysmaksulla
katetaan nämä kustannukset. Nykyiset tilitysmaksut ovat olleet voimassa 1.1.2015 alkaen. Kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti maksuja on korotettava 3 % vuodelle 2016 ja ne ilmenevät liitteestä.
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela, p. 0400 541
647
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy uudet käsittely- ja astiatilitysmaksut
käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 51
§ 74
10/2015
10(22)
30.09.2015
25.11.2015
Sähkön hankintapalveluiden kilpailuttaminen
169/02.08.00/2015
TEK 30.09.2015 § 51
Keuruun kaupungilla on voimassa sähkönhankintasopimus Keuruun
Sähkö Oy:n kanssa ajalle 1.1.2014 – 31.12.2015. Sopimuksen mukainen sähköenergiamaksu koostuu sopimusajan kiinteästä energiamaksusta sekä megawattituntikohtaisesta kiinteästä marginaalista.
Sähkön hankintapalveluiden tuottamisesta 1.1.2016 tulee tehdä
hankintapäätös vuoden 2015 aikana.
Sähkön hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja hankintalain näkökulmasta kyseessä on tavarahankinta. Tekninen yksikkö on valmistellut yhdessä kaupungin lakimiehen kanssa sähkön
hankintapalveluiden kilpailuttamista sekä sähkönmyyjien kilpailuttamisen asiantuntijapalveluiden, että sähkösalkun hallintapalveluiden
osalta ajalle 1.1.2016 – 31.12.2020. Hankintaan osallistuu kaikki
Keuruun kaupungin, Keuruun vesi liikelaitoksen ja Keuruun vuokra-asunnot liikelaitoksen sähkönkäyttöpaikkojen kohteet, yhteensä
238 käyttöpaikkaa ja energiankulutusmäärältään vuonna 2014 yhteensä 9590 MWh. Hankinnan periaatteita ja hankintalain tulkintoja
on käyty hankinnan valmistelussa läpi myös kuntaliiton hankinta-asiantuntijan kanssa.
Hankinta-asiakirjat ja tarjouslomake esitellään kokouksessa.
Liitteet:
Sähkön hankintapalveluiden tarjouspyyntö
Sähkön hankintapalveluiden tarjouslomake
Valmistelija tekninen johtaja Janne Teeriaho
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Käydyn keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta päättää esitellyistä tarjouspyyntöasiakirjoista
poiketen, että sähkön hankintapalveluista kilpailutetaan vain ”sähkösalkun hallintapalvelut” -osio. Ko. osioon liitetään tarjouspyyntöasiakirjojen osakokonaisuudesta ”sähkönmyyjien kilpailuttamisen asiantuntijapalvelut” varsinaista sähkön hankintaa koskevat vaatimukset
ja osiot. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään
tarjouspyyntöasiakirjoihin edellä mainitut muutokset sekä kilpailuttamaan sähkösalkun hallintapalvelut muokattujen tarjouspyyntöasia-
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 51
§ 74
10/2015
11(22)
30.09.2015
25.11.2015
kirjojen mukaisesti ajalle 1.1.2016 – 31.12.2020.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
TEK 25.11.2015 § 74
Keuruun kaupungin sähkösalkun hallintapalvelujen tarjouspyyntö
ajalle 1.1.2016-31.12.2020 oli avoinna HILMA-palvelussa
9.10.-6.11.2015 klo 15 asti. Määritetyn ajankohdan aikana jätettiin
yksi tarjous, jonka toimittaja on Keuruun Sähkö Oy. Tarjouksen
avaamisesta muodostettiin liitteenä oleva pöytäkirja, jossa on tehty
myös tarjouksen pisteytys.
Keuruun Sähkö Oy:n tarjous ei ole kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä edellytettiin listausta viidestä asiakkaasta
vuosina 11-14, joita on käytetty toteutuneen keskihinnan laskentaan.
Puutteet tarjouspyynnön mukaisten - ja tarjouslomakkeen ehtojen
täyttämisessä voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen.
Valmistelija tekninen johtaja Janne Teeriaho, p. 040 6527 256.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää tehdyn tarjousvertailun perusteella
hankkia tarjouspyynnön mukaiset sähkösalkun hankintapalvelut ajalle 1.1.2016-31.12.2020 Keuruun Sähkö Oy:ltä 6.11.2015 päivätyn
tarjouksen mukaisesti.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 75
10/2015
12(22)
25.11.2015
Hanhiniemen ykstityistiekunnan (T 96) anomus sillan korjaamiseen
213/02.05.01/2015
TEK 25.11.2015 § 75
Hanhiniemen yksityistien hoitokunta on tiekunnan vuosikokouksen
päätöksen mukaisesti hakenut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta avustusta Liesjoen sillan kaiteiden uusimiseen. ELY- keskus on myöntänyt yksityistielain 93 §:n mukaista yksityisen tien parantamisen valtionavustusta 25.9.2015 tehdyn maksatuspäätöksen mukaisesti. Kustannusarvioksi on hyväksytty 10 000 €
ja avustusta on myönnetty hyväksytyistä kustannuksista 50 %.
Hankkeen tuli olla valmis 15.9.2015 mennessä.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui kaikkiaan 12 214 €
(sis. alv. 24 %), mutta ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti avustusta maksettiin haetun mukaisesti 10 000 €:n osalta.
Työ on hyväksytty ELY-keskuksen toimesta 23.9.2015 suoritetussa
maastotarkastuksessa. Hanhiniemen yksityistiekunta on jättänyt
Keuruun kaupungille 13.10.2015 kirjelmän, jossa anotaan
kaupungin avustusta hankkeen toteuttamisesta.
Hanhiniemen yksityistiekunnan kunnossapidettävän tienosan pituus
on n. 7 km, vakituisia asuin- ja maatalouskiinteistöjä on kuusi kappaletta. Tie on tärkeä yhdystie Keuruu-Liesjärvi tien 621 ja LiesjärviPihlajavesi tien 6212 välillä. Tiellä on runsaasti ulkopuolista tien
käyttöä ja sitä käytetään oikotienä kahden valtiontien välillä. Tiellä
on tukkiauto-, turve- ja maitoajosta johtuvaa sekä tieosakkaiden että
ulkopuolisten aiheuttamaa raskasta liikennettä. Tieosakkaita on 30.
Keuruun kaupunki pitää tärkeänä siltojen ja isojen rumpujen (halkaisija yksi metri tai enemmän) merkitystä, arvoa ja teknisiä ratkaisuja
tärkeänä ja se on vaativa osa yksityistien kunnossapitoa ja sen turvallisuutta. Tiekunta on vastuussa, jos se toiminnallaan laiminlyö
velvollisuuttaan tienpidosta.
Kaupunki on vuoden 2015 talousarviossaan varannut siltojen perusparantamiseen 10 000 €. Kaupungin avustus on ollut 20 % ELYkeskuksen hyväksymistä kustannuksista.
Liesjoen silta on betonirakenteinen, kantavuudeltaan 60 tn silta, jossa oli huonokuntoiset ja vaaralliset puukaiteet. ELY-keskus ei hyväksy puisia sillankaiteita muutoin kun silloin, jos silta sijaitsee historiallisesti merkittävässä paikassa ja tie on liikenteeltään vähäinen, muutoin kaiteet tulee tehdä metallista nykyisten laatuvaatimuksien mukaisena.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 75
10/2015
13(22)
25.11.2015
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela, p. 0400 541
647.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää Hanhiniemen tiekunnalle
Liesjoen sillan perusparantamiseen 2000 €, ELY-keskuksen hyväksymistä 10 000 €:n kustannuksista eli 20 % kaupungin yksityisteiden
siltoihin tarkoitetuista määrärahasta.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 76
10/2015
14(22)
25.11.2015
Suutarinniemen vesiosuuskunnan avustushakemus vesihuollon rakentamiseksi
67/10.03/2015
TEK 25.11.2015 § 76
Suutariniemen vesiosuuskunta on hakenut 1.4.2015 Keuruun kaupungin tekniseltä lautakunnalta avustusta vesihuollon laajentamisen
kustannusten helpottamiseen Hyytiänniemessä ja Suutarinniemessä
eteläisen Keuruun alueella Mänttä-Vilppulan rajalla. Vesihuoltohanke valmistui syksyn 2014 aikana. Alueen kiinteistöistä 17 on liitetty
sekä vesi- että viemäriverkkoon. Viisi kiinteistöä on liitetty vain talousvesijohdon piiriin. Vesihuollon toiminta-alueella on vielä 16 kappaletta kaavoitettuja rakennuspaikkoja. Putkilinjastot on toteutettu
paineellisina.
Suutarinniemen vesihuoltohankkeen kustannusarvio oli 330 000 €.
Kustannukset kuitenkin nousivat rakentamisen myötä 386 000 €:n
suuruisiksi. Syynä lisääntyneisiin kustannuksiin olivat mm. n. 200
metrin matkalle sijoitettavan järvialituksen rakentaminen maalle sijoittamisen sijaan sekä linjauksen muuttamisesta johtunut lisääntynyt kallion louhinta n. 120 metrin matkalla ja sen myötä putken eristäminen.
Vesihuoltolain (119/2001) mukaan tarkoitetaan vesihuoltolaitoksella
sellaista laitosta, joka huolehtii alueellaan yhdyskunnan vesihuollosta. Vesihuollolla tarkoitetaan veden hankintaa eli veden johtamista,
käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusten poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan joko
kaikista edellä mainituista tehtävistä tai ainoastaan jostakin osa-alueesta.
Vesihuoltolain 7 §:ssä määritellään, mitkä alueet kunnan on sisällytettävä vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Säännösten mukaan
toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta siihen rinnastettavan elinkeino- ja
vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun johdosta.
Toiminta-alueellaan on vesihuoltolaitoksella huolehtimisvelvollisuus
ja kiinteistöllä velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Vesihuoltolain
7 § koskee toiminta-alueita kunnan näkökulmasta, ei yksittäisen laitoksen tai toiminta-alueen näkökulmasta. Kunnan on säännöksen
mukaista velvoitetta täyttäessään otettava huomioon lain 8 §, joka
lähestyy toiminta-aluetta laitoksen näkökulmasta. Laitokselle ei siis
voida hyväksyä sellaista toiminta-aluetta, että sen ei voitaisi katsoa
olevan kykenevä huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti
ja asianmukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 76
10/2015
15(22)
25.11.2015
Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä säädetään vesihuoltolain 8
§:ssä. Sen mukaisesti toiminta-alueen hyväksyy kunta pyydettyään
ennen sitä lausunnot laissa mainituilta viranomaisilta sekä varattuaan alueen kiinteistönomistajille ja- haltijoille mahdollisuuden tulla
asiassa kuulluksi. Keuruun kaupunginhallitus on vahvistanut Suutariniemen vesiosuuskunnan toiminta-alueen 26.5.2014 pidetyssä kokouksessa 143 §:n mukaisesti.
Suutarinniemen vesiosuuskunta on hakenut lainan takausta/ vakuutta Keuruun kaupungilta. Kaupungin valtuusto päätti 28.4.2014
myöntää 100 000 €:n takauksen Suutarinniemen vesiosuuskunnalle.
Päätöksessään valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen hyväksymään takaukseen liittyvät vastavakuudet ja takaukseen liittyvät sopimukset. Kaupunginhallitus on 10.6.2014 hyväksynyt kokouksessaan
takauksen vastavakuudeksi yrityskiinnityksen Suutarinniemen vesiosuuskuntaan sekä takausprovisiosopimuksen.
Suutarinniemen vesiosuuskunta on hakenut vesihuoltoavustusta
Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta 300 000
€ hyväksymistään kustannuksista. ELY-keskus on maksanut vuonna
2014 osuuskunnalle avustusta hankkeen toteuttamiseen 60 000 €.
Suutariniemen vesiosuuskunta on hakenut avustusta myös Keuruun
kaupungilta. Kaupunki on maksanut avustusta vesiosuuskunnalle 30
000 € vuoden 2014 ko. tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista.
Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Raimo Savela, p. 0400 541
647.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää Suutarinniemen vesiosuuskunnalle lisääntyneiden yllättävien rakentamiskustannusten takia
avustusta vuoden 2015 talousarviossa vahvistetussa, vesiosuuskunnille tarkoitetuista määrärahoista 11 200 €.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 77
10/2015
16(22)
25.11.2015
Tiedoksi
TEK 25.11.2015 § 77
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat:
- saapunut posti ajalta 22.10.-18.11.2015
- muut esille tulevat asiat.
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee saapuneen postin tietoonsa tulleen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Tekninen lautakunta merkitsi saapuneen postin tiedoksi tulleen.
KEURUUN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 78
10/2015
17(22)
25.11.2015
Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus
TEK 25.11.2015 § 78
Päätösehdotus
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.
Päätös
Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.
Ajankohtaiskatsauksessa esillä olleita asioita:
- talouskatsaus, tammi-lokakuun toteuma
- kaupungintalon saneeraussuunnittelun tilanne
- siipirataslaiva Elias Lönnrotin käyttövoimasta tehdyn valtuustoaloitteen tilanne
- vesitoimitukset haja-asutusalueille
- seuraava teknisen lautakunnan kokous ke 16.12.2015 poikkeuksellisesti klo 16.30 Jukojärven koululla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
18(22)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
77, 78
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Pykälät
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
2.12.2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keuruun tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
19(22)
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: [email protected]
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15
Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusviranomainen
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
20(22)
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Lisätietoja
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen ja / tai valituksen
markkinaoikeuteen
Pykälät
74
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-
30.000 € tavarat –ja palvelut
100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
1. HANKINTAOIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
21(22)
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Keuruun kaupunki
Tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
2. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1. asian asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
10/2015
22(22)
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä
asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Pöytäkirjan tarkastajat:

Similar documents