KaavoitussopimusLUONNOS_Kippavuori

Comments

Transcription

KaavoitussopimusLUONNOS_Kippavuori
Liite 1 / kh 28.9.2015 § 228
KA AVO I TUSSO PI M US
Sopijapuolet
Keuruun kaupunki
Y-tunnus 0208388-2
Multiantie 5, 42700 KEURUU
jäljempänä tässä sopimuksessa "kaupunki"
Keuruun seurakunta
Y-tunnus: 0208394-6
PL 64, 42701 KEURUU
jäljempänä tässä sopimuksessa "maanomistaja"
Sopimusalue
Sopimus koskee Kippavuoren asemakaava-alueen muutosta, Keuruun
seurakunnan omistamilla mailla.
Sopimuksen tarkoitus
Sopimuksen tarkoituksena on
kirkonseudun asemakaavan muutoksen
käynnistäminen Kippavuoren alueella. Tällä sopimuksella sovitaan
kaavoituksesta aiheutuneiden kustannusten jaosta.
Mikäli kaavamuutos aiheittaa uusia kunnallisteknisiä investointeja niistä
sovitaan erikseen maankäyttösopimuksella. Jos investoinnit aiheutuvat
yksinomaan maanomistajan tarpeista ne tulevat silloin pääosin maaomistajan
maksettavaksi.
Lähtötilanne
Alueella on asemakaava. Kaavoitettavan alueen omistaa Keuruun seurakunta.
Kaavoitusalue on pääosin rakennettu.
Maanomistajan esittämät ta voitteet ja lähtökohdat sopimusalueen
asemakaavoittamiselle ja kaavan toteuttamiselle
Seurakunnan
kaavamuutokselle
asettamana
tavoitteena
on,
että
kaavamuutos mahdollistaa asuinhuoneistojen ja liiketilojen uudisrakentamisen
kaava-alueelle rakennusliikkeitä ja osakkeenostajia kiinnostavalla tavalla.
Seurakunnan virasto- ja toimitilat on tarkoitus sijoittaa kaava-alueelle
rakennettavaan
uudisrakennukseen,
jossa
seurakunta
olisi
osakkeenomistajana.
Kaupungin esittämät tavoitteet ja lähtökohdat sopimusalueen
asemakaavoittamiselle ja kaavan toteuttamiselle
Kaupungin tavoitteet ovat yhtenevät maanomistajan kanssa.
Kaupunki sitoutuu käynnistämään kaavamuutoksen ja maanomistaja sitoutuu
1/2
maksamaan kustannukset. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunki ei
voi tässä vaiheessa sopia sitovasti tavoitteista, koska kaavamuutoksen
hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Asemakaavan käynnistäminen ja kustannukset
Kaavoitus käynnistetään syksyllä 2015.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kaupungille kaavan laatimisesta
aiheutuvat kustannukset. Kustannukset muodostuvat kaavoituskonsultin,
viranomaistoiminnan, kuulutusten, selvityksien, pohjakartan ym. kuluista.
Maanomistajan osuudeksi arvioidut kustannukset ovat n. 22.000,00 euroa.
Kulut laskutetaan kaupungin toimesta työn edistyttyä. Mikäli kaavoitustyö
keskeytyy jostakin syystä, maksettuja suorituksia ei palauteta.
Sopimuksen voimaantulo ja sitovuus
Tämä sopimus tulee maanomistajaa sitovaksi, kun se on allekirjoitettu ja
kaupunkia sitovaksi sen jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja
kaupungin tämän sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut
lainvoiman.
Sopimuksen siirtäminen
Maanomistaja ei saa siirtää tätä sopimusta osittain tai kokonaan kolmannelle
ilman kaupungin suostumusta.
Sopimusalueen luovuttaminen
Mikäli maanomistaja luovuttaa sopimusalueen osittain tai kokonaan
kolmannelle tämän sopimuksen voimassa ollessa, maanomistaja vastaa
edelleen kaupunkiin nähden tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan,
ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.
Keuruulla xx.xx.2015
Keuruulla xx.xx.2015
Keuruun kaupunki
Keuruun seurakunta
Tero Mäekö
Mäkelä
Tero
Vs.
kaupunginjohtaja
vs. kaupunginjohtaja
Timo Määttä
kaavoitusjohtaja
2/2
Heikki Kangas
talouspäällikkö