Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
2/2015
1(19)
14.04.2015
AIKA
14.04.2015 klo 17:50 - 18:55
PAIKKA
Kaupunginhallituksen huone
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
10
Pöytäkirjan tarkastus
4
11
Työjärjestyksen hyväksyminen
5
12
Vaitiolo ja salassapito
6
13
Sivistyslautakunnan edustus johtokunnissa
9
14
Sivistyslautakunnan edustaja lukiolaisten kirjoituskilpailun
11
palkintolautakunnassa
15
Peruskoulun tuntijako 1.8.2016 alkaen
12
16
Varuskunnan päiväkodin lakkauttaminen
14
17
Ilmoitusasiat
16
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
14.04.2015
2/2015
2(19)
OSALLISTUJAT
Nimi
Tehtävä
LÄSNÄ
Kosonen Timo
Korkeala Mervi
Heinonen Petri
Kakkuri Ari
Koskinen Timo
Kujala Kati
Mäkelä Nadja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
MUU
Ruusila Liisa
Ruhanen Kerttu
Ahonen Eira
Savukoski Marika
kaupunginhallituksen
edustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija
Sipponen Hellevi
Laurila Leena
Mäkelä Tero
jäsen
kaupunginhallituksen pj
vs. kaupunginjohtaja
POISSA
Lisätiedot
§ 16
ALLEKIRJOITUKSET
Timo Kosonen
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
§:t 9 - 17
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Keuruulla, huhtikuun
Petri Heinonen
Eira Ahonen
pöytäkirjanpitäjä
. päivänä 2015
Ari Kakkuri
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ
Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa
tiistaina 21.4.2015 klo 10.00 - 12.00
sivistysjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kerttu Ruhanen
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§9
14.04.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIV 14.04.2015 § 9
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2/2015
3(19)
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 10
2/2015
4(19)
14.04.2015
Pöytäkirjan tarkastus
SIV 14.04.2015 § 10
Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat sivistyslautakunnan jäsenet
aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirjan tarkastus
on toimitettava viimeistään kokousta seuraavana maanantaina
20.4.2015 klo 15.00 mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti
nähtäville 21.4.2015 klo 10.00 - 12.00.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Petri Heinonen ja Ari
Kakkuri.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Heinonen ja Ari Kakkuri.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 11
14.04.2015
Työjärjestyksen hyväksyminen
SIV 14.04.2015 § 11
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.
2/2015
5(19)
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 12
2/2015
6(19)
14.04.2015
Vaitiolo ja salassapito
SIV 14.04.2015 § 12
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säätelee
mm. yleisiä periaatteita toiminnan julkisuudesta ja salassapidosta.
Lain 22 § mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa,
jos se on laissa säädetty salassapidettäväksi tai jos viranomainen
on lain nojalla määrännyt sen salassapidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.
Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivullisille eikä antaa sitä
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.
Lain 23 § mukaan viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin
luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassapidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassapidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaan seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt.
Henkilö ei myöskään saa käyttää salassapidettäviä tietoja omaksi
taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Lain 24 § mukaan salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja ovat mm.:
Pöytäkirjan tarkastajat:

(kohta 23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka
muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa,

(kohta 25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan
terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka henkilön
seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta,

(kohta 29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai
sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamisesta tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdystä
arvioinnista,

(kohta 30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 12
2/2015
7(19)
14.04.2015
asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja,

(kohta 32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistys toimintaan tai vapaa-ajan
harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista
henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisäl tävät tietoja
henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä ovat kuitenkin julkisia.
Lain 35 §:ssä on määräykset rangaistuksista, joita seuraa asiakirjan salassapitämistä koskevan velvollisuuden sekä säädetyn vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta.
Perusopetuslain 40 § ja lukiolain 32 § mukaan opetuksen järjestä
misestä vastaavien toimielinten jäsenet eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai em. laeissa tarkoitetun
henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista
oloista ja taloudellisesta asemasta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista antaa
määräykset salassapidosta seuraavasti:
14 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä,
ovat salassapidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.
15 §:n mukaan sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden
palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä
tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä
muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään
jälkeen, kun toimin ta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.
Kuntalain 57 § mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassapidettäväksi ja jos toimielin niin päättää. Suljetussa kokouksessa keskustelut ovat luottamuksellisia.
Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistysjohtaja:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 12
1.
2.
3.
4.
Pöytäkirjan tarkastajat:
8(19)
14.04.2015
Sivistyslautakunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajat merkitsevät tietoonsa saatetuksi salassapitoon ja vaitioloon liittyvät säädökset
Sivistyslautakunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajat huolehtivat itse, että salassa pidettävät asiakirjat tulevat
asian mukaisella tavalla lopullisesti hävitetyiksi
Säädökset ja menettelytavat saatetaan myös sivistyslautakunnan varajäsenille tiedoksi.
Sivistyslautakunta saattaa säädökset edelleen myös tulosalueiden ja yksiköiden esimiehille tiedoksi edellyttäen käytäväksi läpi henkilöstön kanssa. Sivistyslautakunta edellyttää,
että yksiköiden toimintakauden / lukuvuoden alussa salassapitomääräykset käydään lävitse ja sen lisäksi tilanteissa,
jossa henkilön palvelusuhde / harjoittelijan harjoittelusuhde
jne. alkaa.
Valmistelija: sivistysjohtaja
Päätös
2/2015
Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 15
§ 13
2/2015
9(19)
12.03.2013
14.04.2015
Sivistyslautakunnan edustus johtokunnissa
SIV 12.03.2013 § 15
Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallinto- tai organisaatiosäännössä voidaan
määrätä muiden kuin toimielinten jäsenten läsnöolosta ja
puheoikeudesta toimielimen kokouksissa (KL 50 §).
Keuruun kaupungin organisaatiosäännön kohdan 3.3.3.1 mukaan
sivistyslautakunta valitsee johtokuntaa edustajansa.
Päätösehdotus
sivistysjohtaja:
Organisaatiosäännön mukaan sivistyslautakunta valitsee
edustajansa Haapamäen yhteiskoulun (alakoulu ja yläkoulu),
Jukojärven, Keuruun, Pihlajaveden, Pohjoislahden ja Valkealahden
ala-asteiden johtokuntiin, Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion
johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi edustajansa koulujen johtokuntiin
seuraavasti:







Haapamäen yhteiskoulu: Kaija Asunmaa
Jukojärven ala-aste: Kati Kujala
Keuruun ala-aste: Kyösti Rahkonen
Pihlajaveden ala-aste: Mervi Korkeala
Pohjoislahden ala-aste: Eva Hämeenniemi
Valkealahden ala-aste: Antero Pohjonen
Keuruun yhteiskoulun yläkoulu ja lukio: Timo Kosonen
SIV 14.04.2015 § 13
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan jäsenistön vaihtumisen vuoksi lautakunta
valitsee uudelleen organisaatiosäännön mukaisesti edustajansa
Haapamäen yhteiskoulun (alakoulu ja yläkoulu), Jukojärven,
Keuruun, Pihlajaveden, Pohjoislahden ja Valkealahden ala-asteiden
johtokuntiin sekä Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion
johtokuntaan toimikauden 2013-2016 loppuun.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi edustajansa koulujen johtokuntiin
toimikauden 2013-2016 loppuun seuraavasti:


Pöytäkirjan tarkastajat:
Haapamäen yhteiskoulu (alakoulu ja yläkoulu): Ari Kakkuri
Jukojärven ala-aste: Kati Kujala
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
§ 15
§ 13





Pöytäkirjan tarkastajat:
2/2015
12.03.2013
14.04.2015
Keuruun ala-aste: Timo Koskinen
Pihlajaveden ala-aste: Mervi Korkeala
Pohjoislahden ala-aste: Hellevi Sipponen
Valkealahden ala-aste: Petri Heinonen
Keuruun yhteiskoulun yläkoulu ja lukio: Timo Kosonen
10(19)
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 14
2/2015
11(19)
14.04.2015
Sivistyslautakunnan edustaja lukiolaisten kirjoituskilpailun palkintolautakunnassa
68/12.01.06/2015
SIV 14.04.2015 § 14
Keuruun Osuuspankin aloitteesta perustettiin vuonna 2000
kirjallisuusaiheinen, vuosittainen kirjoituskilpailu, johon on voinut
osallistua nykyisin Keuruun yhteiskoulun lukion opiskelijat.
Sivistyslautakunta hyväksyi kilpailun säännöt 15.2.2000 § 29.
Sivistyslautakunta on edellisen kerran valinnut palkintolautakuntaan
edustajansa 17.2.2009 § 22, jolloin tehtävään nimettiin Kyösti
Rahkonen. Muut sääntöjen mukaiset kaksi jäsentä ovat olleet Einari
Vuorela -seurasta (tällä hetkellä ei ketään nimettynä, seuran
johtokunta päättää asiasta) ja Keuruun lukiosta (Eija Aho).
Lautakunnan on jäsentensä vaihtumisen vuoksi nimettävä
palkintolautakuntaan uusi edustaja.
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Lautakunta nimeää edustajansa palkintolautakuntaan.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivistyslautakunta nimesi Petri Heinosen edustajakseen
palkintolautakuntaan sivistyslautakunnan jäljellä olevaksi
toimintakaudeksi 2015 - 2016.
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 15
2/2015
12(19)
14.04.2015
Peruskoulun tuntijako 1.8.2016 alkaen
69/12.00.01/2015
SIV 14.04.2015 § 15
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa
tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Asetuksessa
määritellään tavoitteet esi-, perus- ja lisäopetukselle sekä
perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös
tuntijaon sekä mm. kielenopetuksen ja erityistä tukea koskevia
säännöksiä.
Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuoden 2012 asetuksen
mukaisen perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan.
Perusopetuksen vuosiluokat 1 - 6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien
opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 1.8.2016 alkaen.
Vuosiluokat 7 - 9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja
uusien opetusuunnitelmien mukaiseen opetukseen 1.8.2019
mennessä (7 lk:t 1.8.2017; 8 lk:t 1.8.2018 ja 9 lk:t 1.8.2019).
Lukuvuonna 2016 - 2017 vuosiluokalla 6 opetetaan
poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja
maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan
perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä
oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen
päättöarviointi.
Keuruulla uutta tuntijakoa on valmisteltu tuntijakotyöryhmässä ja
asiaa on käsitelty rehtorikokouksissa. Rehtorikokous on 25.3.2015
hyväksynyt työryhmän esityksen uudeksi tuntijaoksi liitteen
mukaisesti. Lisäksi rehtorikokous on hyväksynyt, että
vapaaehtoisena 4.vuosiluokalla alkavana A2-kielenä tarjotaan
jatkossa saksa ja ryhmäkoko on 10 oppilasta.
Valmistelija: sivistysjohtaja
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen tuntijaon liitteen
mukaisesti. Uusi tuntijako otetaan käyttöön vuosiluokilla 1 - 6
1.8.2016 alkaen ja vuosiluokilla 7 - 9 vuosiluokka kerrallaan
1.8.2019 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet
Liite 1
Pöytäkirjan tarkastajat:
Peruskoulun tuntijako 1.8.2016 alkaen
KEURUUN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
PÖYTÄKIRJA
§ 16
2/2015
13(19)
14.04.2015
Varuskunnan päiväkodin lakkauttaminen
73/05.02.11/2015
SIV 14.04.2015 § 16
Keuruun kaupungin päivähoidossa on vuosina 2014-2016
rakennemuutoksen aika. Kaupunkiin rakennetaan parhaillaan uusia
varhaiskasvatuksen käyttöön suunniteltuja tiloja. Nykyisistä viran- ja
toimenhaltijoista eläköityy n. 15 %. Lisäksi palvelusetelikokeilun
aikana yksityisen päivähoidon palvelutuotanto on vakiintumassa.
Rakennemuutoksen takia sivistyslautakunta (18.2.2014 § 21) päätti
lisätä kunnallisia päivähoitopaikkoja mm. muuttamalla yksiköiden
toimintamuotoja ja perustamalla väliaikaisesti uuden päiväkodin
Lapinmäen kiinteistöön.
Varuskunnan päivähoityksikkö on aloittanut 8-paikkaisena
ryhmäperhepäiväkotina elokuussa 1989, minkä jälkeen toiminta
laajeni nopeasti 12-paikkaiseksi yksiköksi. Ryhmäperhepäiväkoti
laajennettiin 16-paikkaiseksi 1.11.2013 alkaen Varuskunnan alueen
kasvaneen hoitopaikkatarpeen takia. Varuskunnan
ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi 1.8.2014 alkaen osana
päivähoidon rakennemuutosta (sivistyslautakunta 18.2.2014 § 21)
väliaikaisena ratkaisuna, kunnes uudet varhaiskasvatuksen tilat
valmistuvat (vuoden 2015 lopussa).
Varuskunnan pioneerirykmentin lakkauttaminen vuoden 2014
lopussa on vaikuttanut osaltaan hoitolasten määriin: vuoden 2013
lopusta hoitolasten lukumäärä lisääntyi väliaikaisesti johtuen
pioneerirykmentin uusien määräaikaisten työntekijöiden tullessa
suorittamaan rykmentin alasajoa vuoden 2014 loppuun saakka.
Varuskunnan päiväkodissa on hoidossa huhtikuussa 2015 yhteensä
11 lasta (vrt. 4/2014 18 lasta), joista Varuskunnan lähialueella asuu
3 lasta. Hoidon jatkotarve/toive kyselyssä kuuden lapsen haluttiin
jatkavan hoitoaan Varuskunnan päiväkodissa syksyllä 2015.
Sivistyslautakunnan delegointisäännön kohdan 1.24 mukaan
sivistyslautakunta päättää päivähoidon yksikköjen määrästä.
Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö
Päätösehdotus
Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että Varuskunnan päiväkoti lakkautetaan
1.2.2016 alkaen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 16
2/2015
14(19)
14.04.2015
Varuskunnan päiväkotitilojen vuokrasopimusta esitetään
jatkettavaksi tarpeen mukaisesti uusien varhaiskasvatustilojen
käyttöönottoon saakka. Sivistyslautakunta kehoittaa
kiinteistöpäällikköä neuvottelemaan vuokrasopimuksen jatkamisesta
mahdollisimman pian.
Merkittiin, että lautakunnalle jaettiin kokouksessa vetoomus
Varuskunnan päiväkodin jatkumisen puolesta vuoden 2015 loppuun.
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
Liite 2
Vetoomus Varuskunnan päiväkodin jatkumisen puolesta
vuoden 2015 loppuun
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Sivistyslautakunta
§ 17
2/2015
15(19)
14.04.2015
Ilmoitusasiat
SIV 14.04.2015 § 17
Päätösehdotus
sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi

Päätös
Edellä mainittu merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. Lisäksi
tiedoksi tuotiin:

Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
saapunut posti ajalta 29.1. - 8.4.2015
Sivistysjohtajan hankintapäätös 20.2.2015 § 1 / Sopimus / KL
Kuntahankinnat Oy / Koulu- ja askartelutarvikehankinnat
Liite 3
Ilmoitusasiat sivltk 14.1.15
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
16(19)
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
12 - 16
Pykälät
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Aika:
21.4.2015
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pykälät
12 - 16
Oikaisuvaatimusoikeus:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: [email protected]
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15
Oikaisuvaatimusaika:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on anettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan
asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
17(19)
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15
Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusviranomainen
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
Pöytäkirjan tarkastajat:
KEURUUN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
2/2015
18(19)
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Lisätietoja
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirjan tarkastajat: